Publikační činnost pracovníků VZ: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.


D1

PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2007

Kapitola v odborné knize:

 • PAVLOVSKÁ, M., HAMADOVÁ, P., REMSOVÁ, L. Adaptace studentů se zrakovým postižením pomocí dramatické výchovy v období přechodu na střední školu. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávavacími potřebami I. 1. vyd. Brno : PdF MU, 2007. od s. 313-324, 349 s. Paido. ISBN 978-80-7315-

 • PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. Poznávání světa nevidomých pomocí metod dramatické výchovy. In School and Health. Brno : MU, 2007. od s. 891-896, 6 s. ISBN 978-80-210-4374-9.

 • PAVLOVSKÁ, M. Dramatická výchova. In. Výběr z reformních i současných edukačních koncepcí. 1. vyd. Brno : PdF MU, od s. 82-102. 2007. ISBN978-80-86633-93-0

Článek v recenzovaném sborníku:

 • PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. Násilí, sociálně patologické jevy ve škole. In Násilí z pohledu společenských věd. Praha : Policejní akademie ČR, 2007. od s. 131-144, 14 s. ISBN 978-80-7251-253-9.

 • PAVLOVSKÁ, M. Nadané dítě, kolektiv, divadlo fórum. In Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Brno : PdF MU v Brně, 2007. s. 7 s. ISBN 978-80-7392-004-3.

 • PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. Metody a techniky Dv při práci s nevidomými. In VII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc : Univerzita Palackého, 2007. od s. 56-64, 8 s. ISBN 978-80-244-1652-6.

 • HAMADOVÁ, P., PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. Integrace nevidomých do běžné školní třídy. In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na ZŠ. Brno : PdF MU v Brně, 2007. od s. 84-96, 12 s. ISBN 978-80-7315-150-8.

 • PAVLOVSKÁ, M. Budování hodnot pomocí metod dramatické výchovy. In Hodnoty a výchova. Brno : Katedra pedagogiky PdF MU, 2007. od s. 377-387, 11 s. ISBN 978-80-86633-78-7.

 • PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. Využití DV ve volném čase. In Výchova a volný čas 2. 1. vyd. Brno : PdF MU, 2007. od s. 68-71, 215 s. ISBN 978-80-86633-97-8.

 • PAVLOVSKÁ, M. Kompetence absolventa specializace DRAMATICKÁ VÝCHOVA. In Die Qualitat von Lehre und Unterricht vor neuen Herausforderungen. 1. vyd. Erlagen : PdF MU, 2007. od s. 140-147, 294 s. ISBN 978-3-8340-0285-3.

 • PAVLOVSKÁ, M. Využití dramatické výchovy při přechodu dítěte z MŠ do ZŠ. In Školská pripravenosť detí v kontinuite predškolskej elementárnej edukácie. 1. vyd. Banská Bystrica : PdF UMB, 2007. od s. 206-214, 451 s. ISBN 978-80-8083-359-6.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • PAVLOVSKÁ,M. Budování hodnot pomocí metod dramatické výchovy. In. Hodnoty a výchova. ISBN 978-80-86633-75-6.

 • PAVLOVSKÁ, M. Zdravá škola = zdravé vztahy. In. Přehled anotací. ISBN 978-80-86633-98-5.

Odborné akce:

 • PAVLOVSKÁ, M., COUFAL, M. Strukturování a dramatické techniky využívané ve výuce (nejen) žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 2007.

 • PAVLOVSKÁ, M. Uplatnění divadelních postupů, metod a forem ve výchově. 2007.

 • PAVLOVSKÁ, M. ČAPKA, F. Vzdělávací program LOTERIE ŽIVOTA. 2007

 • PAVLOVSKÁ, M. Využití loutky při práci s dětmi. 2007.

Umělecká činnost:

 • PAVLOVSKÁ, M. . Jak táhla napoleonská armáda přes Dolní Kounice. 2007.

 • PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. Festival dramatické výchovy Drápek. 2007.

 • PAVLOVSKÁ, M., KACHLÍŘOVÁ, E. Mlhobus. 2007.

 • PAVLOVSKÁ, M. O Pilgramovi. 2007.

 • PAVLOVSKÁ, M., KACHLÍŘOVÁ, E. Pásmo pohádek. 2007.

 • PAVLOVSKÁ, M., KACHLÍŘOVÁ, E. Sísa Kyselá. 2007.

 • REMSOVÁ, L., PAVLOVSKÁ, M. Vlasta. 2007.

Rok 2008

Kapitola v odborné knize:

 • PAVLOVSKÁ, M., HAMADOVÁ, P., ŠIRŮČEK, J., CVEČKOVÁ, P. Využití dramatické výchovy a efektivních metod práce v prostředí školní integrace. In VÍTKOVÁ, M., BARTOŇOVÁ, M. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno : MU Brno, 2008. 133-147 s. ISBN 978-80-7315-170-6.

 • PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. Příběh most mezi generacemi. In ŘEHULKA, E. at al. School and Health 21. Brno : PdF MU, 2008. od s. 45-51, 271 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-043-2.

Článek v recenzovaném časopise:

 • PAVLOVSKÁ, M. John Somers - Dramatická výchova a interaktivní divadlo. AMATÉRSKÁ SCÉNA, Praha : NIPOS Praha, 45, 3/2008, od s. 66-67, 79 s. 2008. ISSN 0002-6786.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • PAVLOVSKÁ, M., VOJTOVÁ, V. Dramatická výchova jako komunikační most v procesu prevence a intervence u dětí v riziku poruch chování. In KLENKOVÁ, J., VÍKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností, Brno : MU Brno, 2008. 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6.

 • PAVLOVSKÁ, M., DOLEŽAL, T. Kompetence absolventa specializace DV. In PROVAZNÍK, J. DV na přelomu tisíciletí. DiFA Praha : Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2008. od s. 174-183, 219 s. ISBN 978-80-903901-2-6.

 • PAVLOVSKÁ, M. Komunikační dovednosti, dramatická výchova a divadlo fórum. In KOLÁŘ, J., LAZAROVÁ, B. (eds) K sobě, k druhý, k profesi. Brno : MU, 2008. od s. 56-62, 133 s. ISBN 978-80-210-4595-8.

 • PAVLOVSKÁ, M. Projekt Setkání generací. In VIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 2008. vyd. UP Olomouc : UP Olomouc, 2008. od s. 53 - 62, 285 s. ISBN 978-80-244-1911-4.

 • PAVLOVSKÁ, M. Příběhy, teenageři, senioři. Brno : MU Brno, 2008. 51 s. ISBN 978-80-7392-044-9.

 • PAVLOVSKÁ, M. Storytelling, senioři, teenageři. In IX. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a IV. Dramaterapeutická konference. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. od s. 58-69, 258 s. ISBN 978-80-244-2010-3.

Editorství odborné knihy, sborníku:

 • PAVLOVSKÁ, M. Lekce pro život. Brno : MU PdF, 2008. 127 s. ISBN978-80-210-4580-4.

Ostatní původní práce a překlady původních prací:

 • PAVLOVSKÁ, M. Co, jak, kde, proč, kolik. Brno. Divadelní představení. 2008.

 • PAVLOVSKÁ, M. Máš právo na svá práva. 2008 . Interaktivní divadlo.

 • PAVLOVSKÁ, M. Život a dílo J.G.Mendla. 2008. Vzdělávací projekt. Interaktivní divadlo.

 • PAVLOVSKÁ, M. Vzdělávací projekt Hanin kufřík. 2008.

Rok 2009

Kapitola v odborné knize:

 • PAVLOVSKÁ, M., ŠIRŮČEK, J. Metody a techniky DV pro podporu inkluze. In NĚMEC, J., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Brno : PdF MU, 2009. s. 319-326. Pd-38/09-02/58. ISBN 978-80-210-5033-4

 • PAVLOVSKÁ, M., VOJTOVÁ, V. Posilování kompetencí u dětí v riziku vývoje poruchy chování v podmínkách dětského domova a internátu základní školy praktické. In ŘEHULKA, et al. School and Health 21. PdF MU, Brno : MU, 2009. 17 s. ISBN 978-80-210-4930-7

 • PAVLOVSKÁ, M., VOJTOVÁ, V. Strategie intervence u dětí v dětských domovech. In. NĚMEC, J., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálními znevýhodněním. Brno : MU, 2009. s. 327-343. ISBN978-80-210-5033-4.

 • In. VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálními znevýhodněním. Brno : MU, 2009. 16 s. Pd-38/09-02/58. ISBN 978-80-210-5033-4

Článek v recenzovaném sborníku:

 • VOJTOVÁ, V., PAVLOVSKÁ, M. Dramatická výchova v konceptu inkluzivní edukace. In. X. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. mezinárodní dramaterapeutická konference

 • PAVLOVSKÁ, M., ĆERNOHLÁVKOVÁ, A., MAZÁLKOVÁ, Z. Intervenční techniky a metody DV při práci s žáky se speciálními potřebami ve škole praktické. In PAVLOVSKÁ, N., REMSOVÁ. L. (eds.) Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. Brno : MU, 2009, s. 93-103, ISBN 978-80-210-4849-2.

 • PAVLOVSKÁ, M., HAMADOVÁ, P. Využití DV ve společném vzdělávání. In PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ. L. (eds.) Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. Brno : MU, 2009, s. 36-46. ISBN 978-80-210-4849-2.

 • KLAPKO. D., PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. Interaktivní divadlo v kontextu pedagogického výzkumu. In PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ. L. (eds.) Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. Brno : MU, 2009, s. 165-172. ISBN 978-80-210-4849-2.

 • ĆERNOHLÁVKOVÁ, A., PAVLOVSKÁ, M. Metody a techniky DV při intervenci sociálně znevýhodněných dětí. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Brno : MU, 2009, s. 40-52. ISBN978-80-7315-188-1.

 • HAMADOVÁ, P., PAVLOVSKÁ, M. Odstraňování bariér při společném vzdělávání žáků a studentů pomocí metod DV. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Brno : MU, 2009, s. 111-123. ISBN978-80-7315-188-1.

 • PAVLOVSKÁ, M. Vliv metod dramatické výchovy na vztahy v kolektivu třídy a na sebedůvěru dětí se specifickými potřebami. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Brno : MU, 2009, s. 76-80. ISBN978-80-7315-188-1.

Editorství odborné knihy, sborníku:

 • PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ. L. (eds.) Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. Brno : MU, 2009, s. 236. ISBN 978-80-210-4849-2.

Ostatní původní práce a překlady původních prací:

 • PAVLOVSKÁ, M., BÁRTOVÁ, M. Zavřete oči a poslouchejte. Divadelní představení.

 • BÁRTOVÁ,M., HAMADOVÁ, P., PAVLOVSKÁ, M. Tóny snů. Realizace workshopu. Brno: 4.- 5.4.2009. Divadlo Labyrint.

Rok 2010

Kapitola v odborné knize:

 • PAVLOVSKÁ, M., RÖDEROVÁ, P. Práce pedagogů s odlišností ve škole - analýza současného stavu. Teachers and Diversity in Schools - Analysis of Current Conditions. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 67-79, 13 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

Článek v recenzovaném sborníku:

 • PAVLOVSKÁ, M. Využití DV v práci pedagoga MŠ. Use of Drama Education in Preschool Teacher´s Work. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 13 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • KLAPKO, D., PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. Zmapování účinků interaktivního divadla jako primární intervence žáků v oblasti sociálně patologických jevů. The Effect of Interactive Theatre as a Means of Primary Prevention of Social Pathological Phenomena in Students. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 11 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • PAVLOVSKÁ, M., RÖDEROVÁ, P. Analýza aktuálního stavu práce pedagogů s odlišností v současné škole. Analysis of Teacher´s Work with Diversity in Current School. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 9 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • PAVLOVSKÁ, M. Spolupráce ZŠ s MŠ při přechodu dítěte z MŠ do školního prostředí. In BURKOVIČOVÁ, R. (ed.) Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. 1. vyd. Ostrava : OU - PdF, 2010. 11 s. ISBN 978-80-7368-771-7.

Rok 2011

Kapitola v odborné knize:

 • PAVLOVSKÁ, M., RÖDEROVÁ, P. Odlišnost v kolektivu jako součást práce pedagoga na základní škole. Diversity at School in Elementary School Teachers‘Work. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 155-167, 13 s., s. 298. ISBN 978-80-7315-219-2 (Paido), ISBN 978-80-210-5708-1 (MU).

Článek v recenzovaném sborníku:

 • PAVLOVSKÁ, M., VOJTOVÁ, V. Cílená intervence v praxi internátu základní školy praktické. Focused intervention at school practice. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 486-496, 11 s. ISBN 978-80-7315-216-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • DOLEŽAL, T., PAVLOVSKÁ, M. Dramatická výchova - předmět nebo metoda práce na 1. stupni ZŠ? In DOUŠKOVÁ, A., PORUBSKÝ, Š., HUĹOVÁ, Z. Učitelia a primárna edukácia včera, dnes a zajtra. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, 2010, 2011. od s. 244-252, 8 s. ISBN 978-80-557-0116-5.

 • VOJTOVÁ, V., PAVLOVSKÁ, M. Intervenční strategie v dramatických etudách. (2011) In MAGNANIMITAS. 1. vyd. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2011. od s. 343-349, 7 s. ISBN 978-80-904877-2-7

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • PAVLOVSKÁ, M., VOJTOVÁ, V. Cílená intervence v praxi internátu základní školy praktické. Focused intervention at school practice. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 66. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4 (sborník abstraktů).

Článek v recenzovaném časopise:

 • VOJTOVÁ, V., PAVLOVSKÁ, M. Intervention Strategies in Dramatic Studies. In. AD ALTA - Journal of Interdisciplinary Research, Magnanimitas, 01/2011, 01, od s. 76-78, 3 s. ISSN 1804-7890.

Rok 2012

Kapitola v odborné knize:

 • VOJTOVÁ, V., PAVLOVSKÁ, M. Intervention for At-risk Children in Institutional Care. PANČOCHA, K., PROCHÁZKOVÁ. L. Education and Support of People with Special Needs. Bildung und Förderung von Menschen mit Behinderung. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 116 s. ISBN 978-80-210-5848-4.

Článek v recenzovaném časopise:

 • PAVLOVSKÁ, M., VOJTOVÁ, V. Special Needs Intervention and Drama Education in Research. In AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2012 MAGNANIMITAS, 0201, OD S. 34-37, 4 s. ISSN 1804-7890. 2012

 • PAVLOVSKÁ, Marie. VOJTOVÁ, Věra. Dramatická výchova jako cesta k intervenci dětí s poruchou chování. In Arteterapie, 30/2012. ISSN 1214-4460 MK ČR E 14911. S. 203, s. 170 – 177.Verze pro tisk

© 2010-2018