Publikační činnost pracovníků VZ: doc. PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.


D1

doc. PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2007

Kapitola v odborné knize:

 • OPATŘILOVÁ, D., Pohyb a možné důsledky při organickém poškození CNS. Movement and Possible Impacts at Organic Impairment of CNS. In VÍTKOVÁ, M. et. al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. / Education of Pupils with Special Needs I. VZ MSM0021622443. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, s. 263-272. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-163.8.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • OPATŘILOVÁ, D. Pohyb a možné důsledky při organickém poškození CNS. Brno, PdF MU 2007, In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Sborník z konference s mezinárodní účastí s CD ROM s příspěvky v plném znění. VZ MSM0021622443. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-150-8.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • OPATŘILOVÁ, D. Pohyb a možné důsledky při organickém poškození CNS. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Brno: Paido, 2007, s. 11. ISBN 978-80-7315-150-8.

Přehledový a vzdělávací text vč. e-learningových:

 • OPATŘILOVÁ, D. Příspěvek Portál: http://svp.muni.cz : Osobnost a narušení sociálních vztahů dětí/ žáků s tělesným postižením, zdravotním oslabením a žáků nemocných.

 • OPATŘILOVÁ, D. Příspěvek Portál: http://svp.muni.cz : Osobní asistence při vzdělávání žáků se zdravotním postižením.

Ostatní původní práce a překlady původních prací:

 • OPATŘILOVÁ, D. Zpráva za rok 2007 z interního projektu Typologie socioedukativních intervencí v oblasti přímé intervence u jedinců se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v základních školách v rámci Výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu.

Rok 2008

Odborná kniha:

 • OPATŘILOVÁ, ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Možnosti speciálně pedagogické podpory osob s hybným postižením. Brno: MU 2008, ISBN 978-80-210-4575-0.

Článek v recenzovaném časopise:

 • OPATŘILOVÁ, D. Didaktické zvláštnosti ve vyučování u integrovaných tělesně postižených žáků. In. Komenský, Brno : PdF MU v Brně, 132, 3, s. 28-30, 3 s. ISSN 0323-0449. 2008.

 • OPATŘILOVÁ, D. Duchennova svalová dystrofie (Duchenne Muscular Dystrophy DMD) – průběh, symptomy, podpora. In. Časopis Speciální pedagogika (zařazeno do plánu)

 • OPATŘILOVÁ, D. Extrakt z výzkumu z oblasti vzdělávání pracovníků rané intervence v České republice. In. Časopis Speciální pedagogika (zařazeno do plánu)

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • OPATŘILOVÁ, D. Komunikace u jedinců s těžkým zdravotním postižením. In. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno : Paido Brno, 2008, 11 s. ISBN 978-80-7315-167-6.

 • OPATŘILOVÁ, D. Komunikační bariéry žáků s tělesným postižením. In VÍTKOVÁ Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Brno: Paido, 2008. od s. 159-172, 13 s. ISBN 978-80-7315-170-6.

Rok 2009

Odborná kniha:

 • OPATŘILOVÁ, D. Analýza současného stavu inkluztivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným postižením v předškolním a základním vzdělávání. Brno : MSD, s.r.o., 2009. 322 s. ISBN 978-80-210-5030-3.

Kapitola v odborné knize:

 • OPATŘILOVÁ, D. Poradenství jako úspěšný předpoklad předprofesní přípravy žáků s tělesným postižením v základních školách. Counselling as Prerequisite of a Successful Professional Preparation of Primary School Students with Physical Impairments. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 450. s. 365-377. 13 s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU).

 • OPATŘILOVÁ, D. Aspekty socializace osob s tělesným postižením. Aspects of Socialization of Person with Physical Disabilities. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 127. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

Článek v recenzovaném časopise:

 • OPATŘILOVÁ, D., HUTTOVÁ, P. Progresivní svalová dystrofie Duchenneova typu - DMD. In Článek v odborném periodiku: Speciální pedagogika, Praha : Univerzita Karlova v Praze - PdF, 2009, 19, 3, od s. 196-209, 14 s. ISSN 1211-2720.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • OPATŘILOVÁ, D. Příklady polohování, přenášení a nošení jedinců s hybným postižením. In HÁJKOVÁ, V. (ed.) a kol. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením. Praha : Somatopedická společnost, 2009. 160, od s. 127-136, 10 s. ISBN 978-80-904464-0-3.

 • OPATŘILOVÁ, D. Sociální aspekty vztahů u osob s tělesným postižením. Social Aspects of Relationships in Person with Physical Disabilities. In. VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, M. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 126-126, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • OPATŘILOVÁ, D. Aspekty socializace osob s tělesným postižením. Aspects of Socialization of Person with Physical Disabilities. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 127. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

Popularizace časopisecká, televizní a rozhlasová:

 • OPATŘILOVÁ, D. Analýza překážek integrace žáků s tělesným postižením v základních školách. In Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy, Brno : PdF MU, 2009.133, od s. 17-20, 4 s. ISSN 0323-0449.

  recenze
 • VOJTOVÁ, V. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. 2., přepracované a rozšířené vydání. Brno : MU, 2008. 136.s. ISBN 978-80-210-4573-6. In Komenský, PdF MU, březen 2009, ročník 133, s. 32-33. ISSN 0323-0449.

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Podpora osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce. Brno : MSD, spol. s r.o. , 2009, 170 s., ISBN 978-80-7392-094-4. In Komenský, PdF MU, listopad 2009, ročník134, s. 33-34. ISSN 0323-0449.

 • ŠUMNÍKOVÁ, P. Čich jako komunikační prostředek. Výzkum čichové paměti u osob se zdravotním postižením. In Postkoferenční sborník. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením. Praha : Somatopedická společnost, 2009. ISBN 978-80-904464-0-3.

 • ŠUMNÍKOVÁ, P., Květoňová, L. Čich jako komunikační prostředek. Možnosti měření čichových funkcí. In Postkoferenční sborník. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením. Praha : Somatopedická společnost, 2009. ISBN 978-80-904464-0-3.

Ostatní původní práce a překlady původních prací:

 • Vyžádaná přednáška. OPATŘILOVÁ, D. Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením. In Přednáška pro Národní institut pro další vzdělávání. Brno. Vzdělávání výchovných poradců. 11/2009.

 • Vyžádaná přednáška. OPATŘILOVÁ, D. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In Přednáška pro studenty FTK, katedra aplikovaných pohybových aktivit University Palackého v Olomouci. 3/2009.

Rok 2010

Odborná kniha:

 • OPATŘILOVÁ, D. Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s mozkovou obrnou. 2. přepracované a rozšířené vydání. Brno : MU, 2010. ISBN80-210-3242-1.

Kapitola v odborné knize:

 • OPATŘILOVÁ, D. Faktory inkluzivního vzdělávání žáků s tělesným postižením v základní škole. Factors of inclusive education of pupils with physical disabilities in primary schoul. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M., et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Brno : Paido, 2010. 384 s., od s. 233-244, 12 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), 978-80-210-5331-1 (MU).

  OPATŘILOVÁ, D. Základní problematika autismu. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno : Paido, 2010. od s. 317-342. ISBN 978-80-7315-198-0.

Článek v recenzovaném časopise:

 • OPATŘILOVÁ, D. Analýza předprofesní přípravy u žáků s tělesným postižením. In Speciální pedagogika. Praha : Univerzita Karlova v Praze – PdF, roč. 20, 2010, s. 11-23, ISSN 1211-2720.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • OPATŘILOVÁ, D. Inkluzívní vzdělávání v mateřské škole. Inclusive Education in Preschool. In VÍTKOVÁ, M., HAVEL, J. (eds.) Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. 1. vydání. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2010, s. 42, ISBN 978-80-7315-199-7.(plné znění článku na CD ROM).

Rok 2011

Odborná kniha:

 • OPATŘILOVÁ, D., PROCHÁZKOVÁ, L. Předprofesní a profesní příprava jedinců se zdravotním postižením. Brno: MU, 2011. 159 s. ISBN 978-80-210-5536-0.

 • OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 298. ISBN 978-80-7315-219-2 (Paido), ISBN 978-80-210-5708-1 (MU).

 • OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. et al. Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. Special educational Support to Children and Youth with Special Educational Needs Outside School. Brno : MU. 2011. s. 258. ISBN 978-80-210-5693-0.

Kapitola v odborné knize:

 • OPATŘILOVÁ, D., HUTTOVÁ, P. Podpora žáků s Duchennovou svalovou dystrofií v inkluzivním vzdělávání. Support of Students with Duchenne Muscular Dystrophy in Inclusive Education. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 27-40, 14 s.. s. 298. ISBN 978-80-7315-219-2 (Paido), ISBN 978-80-210-5708-1 (MU).

 • OPATŘILOVÁ, D. Analýza vybraných dovedností žáků s tělesným postižením v základní škole. Analasis of Selected Skills of Students with Physical Disabilities in Elementary School. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 41-51, 11 s., s. 298. ISBN 978-80-7315-219-2 (Paido), ISBN 978-80-210-5708-1 (MU).

 • OPATŘILOVÁ, D. Volnočasová výchova pro děti a mládež s postižením a znevýhodněním. Leisure Education for Children and Youth with Disability and Disadvantages. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. et al. Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. Special educational Support to Children and Youth with Special Educational Needs Outside School. Brno : MU. 2011. s. 39-84, 46 s., s. 258. ISBN 978-80-210-5693-0.

 • OPATŘILOVÁ, D. Podpora zdraví u dětí a mládeže s postižením a znevýhodněním. Health Support for Children and Youth with Disability and Disadvantages. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. et al. Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. Special educational Support to Children and Youth with Special Educational Needs Outside School. Brno : MU. 2011. s. 163-193, 29 s., s. 258. ISBN 978-80-210-5693-0.

 • OPATŘILOVÁ, D. Technická podpora pro děti a mládež s postižením a znevýhodněním. Technical Assistance for Children and Youth with Disability and Disadvantages. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. et al. Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. Special educational Support to Children and Youth with Special Educational Needs Outside School. Brno : MU. 2011. s. 207-238, 32 s., s. 258. ISBN 978-80-210-5693-0.

 • OPATŘILOVÁ, D. Komparace inkluzivních přístupů učitelů v běžných MŠ a ZŠ u žáků s tělesným postižením. Comparison of Inclusive Approaches of Teachers towrds Pupils with Physical Disabilities in Mainsteam Nursery and Primary Schools. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et. al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vyd. Brno: MU, 2011. od s. 185-194, 9 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

Článek v recenzovaném časopise:

 • OPATŘILOVÁ, D. Komparace vybraných indikátorů inkluzívního vzdělávání dětí a žáků s tělesným postižením v běžné mateřské a základní škole. In Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy, Brno : Pedagogická fakulta MU, 2011. 3/2011, 3/135, od s. 11-22, 12 s. ISSN 0323-0449.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • OPATŘILOVÁ, D. Mezinárodní pohled na oblast inkluzivního vzdělávání osob se zdravotním postižením. International View on Inclusive Education of Persons with Health Disabilities. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 256-269. 14 s. ISBN 978-80-7315-216-1. (plné znění článku na CD ROM).

 • OPATŘILOVÁ, D., VESELÍKOVÁ, V. Podpora žáka s cystickou fibrózou v inkluzivním vzdělávání. Support of a Pupil with Cystic Fibrosis in Inclusive Education. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 270-280. 11 s. ISBN 978-80-7315-216-1. (plné znění článku na CD ROM).

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • OPATŘILOVÁ, D. Mezinárodní pohled na oblast inkluzivního vzdělávání osob se zdravotním postižením. International View on Inclusive Education of Persons with Health Disabilities. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 45. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4. (sborník abstraktů).

 • OPATŘILOVÁ, D., VESELÍKOVÁ, V. Podpora žáka s cystickou fibrózou v inkluzivním vzdělávání. Support of a Pupil with Cystic Fibrosis in Inclusive Education. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 46. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4. (sborník abstraktů).

Editorství odborné knihy, sborníku:

 • VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, 80 s. ISBN 978-80-7315-215-4.

 • OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, 591 s. ISBN 978-80-7315-216-1. (plné znění článku na CD ROM).

Rok 2012

Odborná kniha:

 • OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Early Support and Intervention for Children with Disabilities. Brno : MU, s. 321. 2012. ISBN 978-80-210-5880-4.

Kapitola v odborné knize:

 • OPATŘILOVÁ, D. Raná intervence u dítěte s poruchou hybnosti. In OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Brno : MU, s. 321, s. 91-104. 2012. ISBN 978-80-210-5880-4.

 • OPATŘILOVÁ, D. Raná intervence u dítěte s těžkým zdravotním postižením. In OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Brno : MU, s. 321, s. 105-114. 2012. ISBN 978-80-210-5880-4.

 • OPATŘILOVÁ, D. Analýza možnosti výběru profesní orientace u žáků s tělesným postižením v základních školách. In FRIEDMANN, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and thein Job Opportunities. Brno : Paido, s. 117-132. ISBN 978-80-7315-236-9.

 • OPATŘILOVÁ, D. Integrative/Inkcluisive Education of Pupils with Physical Disabilities in Primary Schools. In PROCHÁZKOVÁ, L., PANČOCHA, K. et al. Towards Inclusive Society through Education and Support. Durch Bildung und Förderung zu einer inklusiven Gesellschaft. Brno : Masarykova univerzita, 2012. počet stran s. od ISBN v tisku.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • OPATŘILOVÁ, D. Možnosti efektivní intervence při podpoře a provázení v oblasti rané péče. Effective intervention options in promouting and guiding in the area of early intervention. In. GABARÍK, M., MELIKANT, M., SLOVÁK, T. Špaciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967-2012. Bratislava : IRIS, Vydavatelstvo a tlač. s. r. o. s. 849, s. 231-245. ISBN 978-80-89256-94-5.

 • OPATŘILOVÁ, D. Využití Rolino-metody u žáků se zdravotním postižením. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Paido, 2012. CD-ROM od s. 479-498, 15 s. ISBN 978-80-210-5941-2.

 • OPATŘILOVÁ, D., FIALOVÁ, I. Psychopedagogická korekce pomocí delfinoterapie. In. VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno : Paido, 2012. CD-ROM, od s. 465-478. ISBN 978-80-210-5941-2.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • OPATŘILOVÁ, D. Využití Rolino-metody u žáků se zdravotním postižením. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Paido, 2012. s. 66, ISBN 978-80-210-5941-2. (plné znění článků na CD-ROM)

 • OPATŘILOVÁ, D., FIALOVÁ, I. Psychopedagogická korekce pomocí delfinoterapie. In. VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno : Paido, 2012. s. 65, ISBN 978-80-7315-231-4. (plné znění článků na CD-ROM)Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education