Publikační činnost pracovníků VZ - D2: PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.


D2

PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2007

Kapitola v odborné knize:

 • ŠUBRTOVÁ, M. Umělecká literatura ve vztahu k inkluzi handicapovaných dětí (nad prozaickou tvorbou Jiřího Šedého). Art Literature in Relation to Inclusion of children with Handicaps (Sbout the Prosaic Work of Jiří Šedý). In VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Education of pupils with special educational needs I. Brno: Paido, 2007, s. 203-208. ISBN 978-80-7315-163-8.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • ŠUBRTOVÁ, M. Umělecká literatura ve vztahu k inkluzi handicapovaných dětí. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-150-8.

Popularizace časopisecká, televizní a rozhlasová:

 • Šubrtová, Milena. Mezi autopsií a literaturou. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury, Brno : Ústav literatury pro mládež PdF MU, 12 (17), 2007, č. 4, od s. 9-10, 2 s. ISSN 1211-3484.

Rok 2008

Kapitola v odborné knize:

 • ŠUBRTOVÁ, M. Intencionální literatura pro děti a mládež ve vztahu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Brno: Paido – Masarykova univerzita, 2008, s. 261-278. ISBN 978-80-210-4708-2.

Článek v recenzovaném časopise:

 • ŠUBRTOVÁ, M. Lída Durdíková a počátky novátorské knižní edice pro děti. Komenský, 2008/09, č. 2, s. 9-12.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • ŠUBRTOVÁ, M. Komunikace v próze pro mládež s nekompetentním vypravěčem. In ZÍTKOVÁ, J. (ed.) Komunikace a výuka českého jazyka a literatury. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008, s. 44-49. ISBN 978-80-210-4533-0.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • ŠUBRTOVÁ, M. Intencionální literatura pro děti a mládež ve vztahu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-7315-167-6.

Rok 2009

Kapitola v odborné knize:

 • ŠUBRTOVÁ, M. Specifika literatury pro děti a mládež ve vztahu k dyslektickým čtenářům. Special Characteristics of Literature for Children and Youth in Relation to Dyslexic Readers. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils withSspecial Educational Needs III. Brno: Paido, 2009, s. 261-274, ISBN 978-80-7315-189-8.

 • ŠUBRTOVÁ, M. Umělecká literatura pro děti a mládež s romskou tematikou jako jeden z prostředků multikulturní výchovy při edukaci a integraci romských žáků. In NĚMEC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Brno: Paido, 2009, s. 147-154. ISBN 978-80-210-5033-4.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • ŠUBRTOVÁ, M. Specializované edice literatury pro děti a mládež zohledňující potřeby dyslektických žáků. In VÍTKOVÁ. M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students.Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Brno: Paido, 2009, 10 stran, ISBN 978-80-7315-188-1.

 • ŠUBRTOVÁ, M. Umělecká literatura pro děti a mládež s romskou tematikou jako jeden z prostředků multikulturní výchovy při edukaci a integraci romských žáků. In VÍTKOVÁ. M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students.Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Brno: Paido, 2009, 10 stran, ISBN 978-80-7315-188-1.

 • ŠUBRTOVÁ, M. L´image du héros handicapé dans la littérature contemporaine tchèque pour enfants et adolescents. In Littérature, jeunesse et handicap: questions d´accès, questions de construction. Paris-Suresnes: Éditions de l´INS HEA, 2009, s. 133-140, ISBN 978-2-912489-85-2.

Rok 2010

Kapitola v odborné knize:

 • ŠUBRTOVÁ, M. Výběr četby pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v předčtenářském období. Reading Material for Preschool Children with Special Educational Needs. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 169-179, 11 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • ŠUBRTOVÁ, M. Práce s uměleckou literaturou v mateřské škole speciální. Working with Literature in Special Nursery Schools. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. od s. 165-174, 10 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

Článek v recenzovaném sborníku:

 • ŠUBRTOVÁ, M. Předčtenářské období "spojující" a "rozdělující." Pre-reading "Connecting" and "Dividing" Period. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 11. s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • ŠUBRTOVÁ, M. Specifičnost dětského vnímání při recepci literárního textu - rozvíjení předčtenářské gramotnosti u žáků se spciálními vzdělávacími potřebami. Specificity of Child´s Perception in Reception of Literaty Texts - Developing Pre-readers´ Literacy in Pupils with Special Educational Needs. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 6. s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • ŠUBRTOVÁ, M. L´oeuvre littéraire de Lída Durdíková - Faucher et les débuts de la collection Albums du Pere Castor. In NOVOTNÁ, M., GAUTHIER, C. Europe centrale, carrefour des cultures dans la tradition littéraire. Brno : Masarykova univerzita, 2010. od s. 190-197, 8 s. ISBN 978-80-210-5209-3.

Rok 2011

Kapitola v odborné knize:

 • ŠUBRTOVÁ, M. František Bakule jako průkopník integrativní pedagogiky a obraz jeho pedagogického působení v literární tvorbě Ludmily Durdíkové. František Bakule as a Pioneer of Integrative Pedagogy and an Image of his Pedagogical Activities in the Literary Work of Ludmila Durdikova. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 193-201, 9 s., s. 299. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

 • ŠUBRTOVÁ, M. František Bakule a jeho metody práce s handicapovanými dětmi ve svědectví bývalých žáků a spolupracovníků. František Bakule and his Methods of Work with Handicapped Children as Witnessed by his Former Students and Fellows. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 71. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4 (sborník abstraktů).

 • ŠUBRTOVÁ, M. František Bakule a jeho metody práce s handicapovanými dětmi ve svědectví bývalých žáků a spolupracovníků. František Bakule and his Methods of Work with Handicapped Children as Witnessed by his Former Students and Fellows. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 540-549, 10 s. ISBN 978-80-7315-216-1 (plné znění článku na CD ROM).

Rok 2012

Kapitola v odborné knize:

 • ŠUBRTOVÁ, M. Tematika handicapu v české literatuře pro děti a mládež první poloviny 20. století. In SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 129-138. ISBN 978-80-210-6053-1.

 • ŠUBRTOVÁ, M. Handicap a jeho zobrazení v literatuře pro děti a mládež ve druhé polovině 20. století a na počátku 21. století. In SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 139-154. ISBN 978-80-210-6053-1.

Popularizace časopisecká, televizní a rozhlasová:

 • ŠUBRTOVÁ, M. Domov pro Marťany (recenze). Iliteratura.cz, 3. 6. 2012, ISSN 1214-309X, přístupné z http://www.iliteratura.cz/Clanek/30129/drijverova-martina-domov-pro-martany.Verze pro tisk

© 2010-2018