VT VZ 5. Vzdělávání a výchova nadaných žáků

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Plán na rok 2007

Výzkumný tým:

Seznam výzkumných pracovníků
prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc., katedra pedagogiky
RNDr. Růžena Blažková, CSc., katedra matematiky
PaedDr. Ivo Martinec, CSc., katedra českého jazyka
PaedDr. Vojtěch Nováček, CSc., katedra tělesné výchovy
PhDr. Jiřina Novotná, Ph.D., katedra matematiky
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc., katedra biologie
PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D., katedra pedagogiky
PaedDr. Jan Šťáva, CSc., katedra pedagogiky
doc. RNDr. Josef Trna, CSc., katedra fyziky
RNDr. Milena Vaňurová, CSc., katedra matematiky

Seznam dalších členů výzkumného týmu
PaedDr. Irena Bělohoubková, katedra matematiky
Mgr. Miroslav Janda, katedra pedagogiky
Prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc., katedra fyziky
Mgr. Šárka Portešová, Ph.D., FF MU
PaedDr. Bohumíra Šmahelová, CSc., katedra pedagogiky
RNDr. Eva Trnová, externí spolupracovník
PhDr. Jiří Vacek, CSc., MU

Studenti DSP Pedagogika
Mgr. Eva Machů, katedra pedagogiky
Mgr. Radek Pospíšil, katedra pedagogiky
Mgr. Irena Sytařová, katedra matematiky
Mgr. Ivana Vaculová, katedra fyziky


Výzkumný cíl:
 • Zjistit, jaký je současný stav přístupu ke vzdělávání nadaných žáků a mimořádně nadaných v ČR i v zahraničí.
  • Analyzovat dostupné informační zdroje (české i zahraniční publikace, internetové zdroje apod.;
  • provést orientační průzkum současného stavu v oblasti vzdělávání a výchovy nadaných a mimořádně nadaných žáků základních a středních škol na vybraném vzorku škol v České republice.

Metodologie:

Výzkum bude realizován na prvním i druhém stupni základních škol a na nižších stupních gymnázií v Jihomoravském, Zlínském, Olomouckém a Severomoravském kraji. Při naplňování výše formulovaných cílů budou uplatňovány kvantitativní a kvalitativní metody a techniky: Pozorování. (Při pozorování budou použity posuzovací škály). Obsahová analýza textu. (Obsahová analýza textu bude prováděna nekvantititativním způsobem. Budou analyzovány publikace a internetové zdroje vztahující se k zkoumané problematice.)
Strukturované i nestrukturované interview. (Interview s nadanými žáky, s jejich učiteli a rodiči; s řediteli a výchovnými poradci). Dotazník. (Budou použity tři typy: uzavřené otázky, otevřené otázky, škálované otázky). Experiment s použitím posttestu. Výzkum životního příběhu. (Případové studie - portréty jednání učitelů a nadaných žáků.)

Očekávané výsledky:
 1. Na základě výzkumu navrhnout a ověřit nové (nebo inovované) postupy při diagnostice nadaných a mimořádně nadaných žáků v základní škole.(inovovat stávající diagnostické nástroje, resp. vytvořit nástroje nové).
 2. Navrhnout a ověřit strategie vzdělávání a výchovy nadaných mimořádně nadaných žáků základních a středních škol. Kromě obecně formulovaných metodických postupů ověřovat také metodické postupy specifické pro jednotlivé vzdělávací oblasti, postupně realizované prostřednictvím školních vzdělávacích programů.
 3. Na základě zjištěných poznatků při vzdělávání žáků stanovit požadavky na úpravu kurikula pregraduální a postgraduální přípravy učitelů pro základní školu.
 4. Formulovat podmínky, které jsou nezbytné pro úspěšnou výuku při respektování rozdílností mezi žáky, a tím i kvalitní vzdělávání žáků v inkluzívních třídách.
 5. Vytvořit teoretické konstrukty, které napomohou ke konstituování nového pojetí Didaktiky pro inkluzívní školu.

Výstupy:
 • Konference 2007 Vzdělávání a výchova nadaných žáků (org. Šimoník, Škrabánková)
 • Konference s mezinárodní účastí 2010 téma Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných (org. Šimoník, Škrabánková)
 • Workshopy se zaměřením:
  • zahraniční zkušenosti s výukou žáků nadaných a mimořádně nadaných v běžné škole (mezinárodní společnost ECHA)
  • mezinárodní soutěže nadaných (např. fyzikální a matematické olympiády, zapojení do SVOČ ad.)
  • vzdělávací oblast Člověk a příroda (specifika u žáků zdravotně postižených, nadaných a mimořádně nadaných)
  • vliv žákovských prekoncepcí na přírodovědné vzdělávání
  • vzdělávací oblast Člověk a zdraví (specifikace na tělesnou výchovu)
 • Konference s mezinárodní účastí 2011 na téma Pregraduální a postgraduální příprava učitelů na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (org. Kratochvílová, Šimoník)
 • Workshopy se zaměřením na
  • Připravenost učitelů na práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky v běžné škole
 • Mezinárodní konference 2013 na téma Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole (org. Mühlpachr, Vítková)
 • Workshopy ze všech zkoumaných oblastí se zaměřením:
  • Didaktika pro integrativní / inkluzivní školu
 • Sborník z konference 2007 (Šimoník, Škrabánková ed.)
 • Sborník z konference s mezinárodní účastí 2010 (Šimoník, Škrabánková ed.)
 • Sborník z konference s mezinárodní účastí 2011 (Kratochvílová, Šimoník ed.)
 • Sborník z mezinárodní konference 2013 (Mühlpachr, Šimoník, Vítková ed.)
 • Monografické studie



Plán na rok 2008

Předpokládané aktivity:

Dílčí tým 1: Šimoník, Škrabánková, Šťáva

 1. Dokončení a vydání monografie ze semináře 2007.
 2. Uspořádání konference Učitel a nadaný žák – 20. listopadu 2008.
 3. Vydání sborníku anotací z konference 2008.
 4. Navázání aktivní spolupráce s Centrem pro nadané ve Vídni; výměna zkušeností a možnosti stáží učitelů a výzkumných pracovníků.
 5. Navázání aktivní spolupráce s PPP ve Znojmě a ve Vyškově – výměna informací – významný zdroj pro výzkumníky.
 6. Organizace pracovního semináře pro výzkumný tým 5 (přednášející - Mgr. Falachowská).
 7. Pokračování spolupráce se studenty – kooperující skupina VŠ studentů, tvořících výzkumný subtým – vedení, spolupráce a participace na výsledcích jejich dílčích šetření v rámci Bc. prací.
 8. Propojení spolupráce členů týmu a studentů se specializovanými školami a lokalizovanými pracovišti v České Republice a na Slovensku.

Dílčí tým 2: Blažková, Vaňurová

 1. Navázání spolupráce se ZŠ Křídlovická, na které je zřízeno centrum pro děti s matematickým nadáním, případně s dalšími vytypovanými školami.
 2. Vytvoření kroužek pro žáky 1. ročníku, kteří jsou mimořádně nadaní v matematice.
 3. Vytvoření sbírky úloh pro nadané žáky v 1. a 2. ročníku ZŠ.
 4. Pokračování ve spolupráci s Institutem pro výzkum, dětí mládeže a rodiny při FSS MU; individuálně práce s mimořádně nadanými dětmi, poskytování konzultací pro učitele, rodiče a veřejnost v oblasti práce s nadanými dětmi

Dílčí tým 3: Nováček

 1. Vyhodnocování dotazníků monitorujících současný stav výběru přípravy sportovních talentů na školách
 2. Ověřování některých testových baterií na fakultních školách vhodných pro pozdější výběr pohybově nadaných dětí v podmínkách současného pojetí školní tělesné výchovy.

Dílčí tým 4: Trna, Trnová

 1. Provádět teoretický i empirický výzkum v oblastech motivace a diagnostiky schopností nadaných žáků.
 2. Publikovat monografii: TRNA, J. Poznávací motivace v přírodovědné výuce
 3. Prezentovat výsledky na mezinárodní konferenci IOSTE v Turecku (září)
 4. Publikovat výsledky v našich i zahraničních časopisech (Matematika-fyzika-informatika) a na konferencích (Didfyz 2008 - Slovensko)
 5. Připravit prezentaci na plánovaný seminář Učitel a nadaný žák



Plán na rok 2009

Výzkumný tým:

Seznam výzkumných pracovníků
prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc., katedra pedagogiky
RNDr. Růžena Blažková, CSc., katedra matematiky
PaedDr. Ivo Martinec, CSc., katedra českého jazyka
PaedDr. Vojtěch Nováček, CSc., katedra tělesné výchovy
PhDr. Jiřina Novotná, Ph.D., katedra matematiky
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc., katedra biologie
PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D., katedra pedagogiky
PaedDr. Jan Šťáva, CSc., katedra pedagogiky
doc. RNDr. Josef Trna, CSc., katedra fyziky

Seznam dalších členů výzkumného týmu
PaedDr. Irena Bělohoubková, katedra matematiky
Mgr. Miroslav Janda, katedra pedagogiky
Prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc., katedra fyziky
Mgr. Šárka Portešová, Ph.D., FF MU
PaedDr. Bohumíra Šmahelová, CSc., katedra pedagogiky
RNDr. Eva Trnová, externí spolupracovník
PhDr. Jiří Vacek, CSc., MU

Studenti DSP Pedagogika
Mgr. Eva Machů, katedra pedagogiky
Mgr. Radek Pospíšil, katedra pedagogiky
Mgr. Irena Sytařová, katedra matematiky
Mgr. Ivana Vaculová, katedra fyziky


 1. Pokračování spolupráce se studenty – kooperující skupina VŠ studentů, tvořících výzkumný subtým – vedení, spolupráce a participace na výsledcích jejich dílčích šetření v rámci bakalářských a magisterských prací. Spolupráce studentů při organizaci pracovních seminářů.

 2. Prohloubení spolupráce s PPP Znojmo (Mgr. Flachowská).

 3. Rozšíření spolupráce se zahraničními odborníky (Polsko, Slovensko).

 4. Zřízení fakultní školy, která se zaměřuje na rozvoj nadání a nadaných žáků. Jedná se o ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Klášterní 2, Znojmo.

 5. Navázání významné spolupráce s PhDr. Evou Vondrákovou, zakladatelkou Společnosti pro talent a nadání.

 6. Propojení spolupráce členů týmu a studentů se specializovanými školami a lokalizovanými pracovišti v České Republice a na Slovensku (kontakty již byly navázány).

 7. Příprava a realizace konference v listopadu 2009 – Nadaní žáci – výzva pro učitele, navazující na úspěšné konference z 15.11. 2007 Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky a z 20.11. 2008 Učitel a nadaný žák.

 8. Vydání Sborníku anotací referátů z mezinárodního semináře Nadaní žáci – výzva pro učitele, pořádaného v rámci výzkumného záměru VZ MSM 0021622443.

 9. Vydání postkonferenčního sborníku z pracovního semináře Nadaní žáci – výzva pro učitele, možné vydání monografie v českém a anglickém jazyce.

 10. Realizace individuálních výzkumných aktivit v kontextu VZ –nadaní


Výstupy:
 1. 1. Seminář s mezinárodní účastí – uspořádán dne 18. listopadu 2009
  Nadaní žáci – výzva pro učitele.
 2. 2. Sborník anotací referátů k semináři.
 3. 3. Sborník příspěvků přednesených na semináři.
 4. 4. Monografie Education and Talent 3
 5. 5. Monografie Výchova a nadání 3.

Publikace členů týmu, vztahující se k VZ, jsou k dispozici v jejich aktualizovaných vizitkách




Plán na rok 2010

Výzkumný tým:

Seznam výzkumných pracovníků
prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc., katedra pedagogiky
RNDr. Růžena Blažková, CSc., katedra matematiky
PaedDr. Ivo Martinec, CSc., katedra českého jazyka
PaedDr. Vojtěch Nováček, CSc., katedra tělesné výchovy
PhDr. Jiřina Novotná, Ph.D., katedra matematiky
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc., katedra biologie
doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D., katedra pedagogiky
PaedDr. Jan Šťáva, CSc., katedra pedagogiky
doc. RNDr. Josef Trna, CSc., katedra fyziky

Seznam dalších členů výzkumného týmu
PaedDr. Irena Bělohoubková, katedra matematiky
Mgr. Miroslav Janda, katedra pedagogiky
Prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc., katedra fyziky
Mgr. Šárka Portešová, Ph.D., FF MU
PaedDr. Bohumíra Šmahelová, CSc., katedra pedagogiky
RNDr. Eva Trnová, externí spolupracovník
PhDr. Jiří Vacek, CSc., MU

Studenti DSP Pedagogika
Mgr. Eva Machů, katedra pedagogiky
Mgr. Radek Pospíšil, katedra pedagogiky
Mgr. Irena Sytařová, katedra matematiky
Mgr. Ivana Vaculová, katedra fyziky

Předpokládané aktivity

 1. Uspořádání konference s mezinárodní účastí
  Talent a nadání ve vzdělávání / Talent and Gift in Education
  PdF MU Brno, 7.-8. září 2010

  Anotace:

  Cílem připravované konference s názvem bude zejména prezentace aktuálních pedagogických koncepcí práce s talenty v různých oblastech jejich nadání a představení inovativních modelů a postupů práce učitelů s nadanými žáky, formy spolupráce školy s rodiči nadaných žáků a s pracovníky PPP. Předpokládáme, že budou prezentovány jak pohledy odborníků z oblasti pedagogické teorie, tak i názory pracovníků ze školní praxe, jejich zkušenosti ze spolupráce s rodiči a pracovníky PPP.

  Annotation:

  The object of the upcoming conference will be mainly a presentation of topical pedagogy conceptions of work with gifted pupils in various areas of their talent, and also, presentation of innovative models and methods of teachers´work with gifted pupils, forms of cooperation with gifted pupils´parents and with workers of PPP(Pedagogy-psychology clinic). We expect there will be presented both the views of experts from the field of pedogogic theory and opinions of workers from the school environment, as well as their experience with cooperating with parents and workers of PPC.

 2. Bude vydán sborník anotací
 3. Bude vydán sborník příspěvků z konference.
 4. Budou vydány monografie Education and Talent 4 a Výchova a nadání 4
 • Pokračování spolupráce se studenty PdF MU – skupina VŠ studentů, tvořících výzkumný subtým.

 • Rozšíření spolupráce se zahraničními odborníky (Polsko, Slovensko).




Plán na rok 2011

Výzkumný tým:




Plán na rok 2012

Výzkumný tým:

Seznam výzkumných pracovníků
RNDr. Růžena Blažková, CSc., katedra matematiky
PhDr. Jiřina Novotná, Ph.D., katedra matematiky
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc., katedra biologie
PaedDr. Jan Šťáva, CSc., katedra pedagogiky
doc. RNDr. Josef Trna, CSc., katedra fyziky

Seznam dalších členů výzkumného týmu
PaedDr. Irena Bělohoubková, katedra matematiky
Mgr. Miroslav Janda, katedra pedagogiky
Prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc., katedra fyziky
PaedDr. Bohumíra Šmahelová, CSc., katedra pedagogiky
RNDr. Eva Trnová
PhDr. Jiří Vacek, CSc., MU
Doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.

Studenti DSP Pedagogika
Mgr. Eva Machů, katedra pedagogiky
Mgr. Radek Pospíšil, katedra pedagogiky
Mgr. Gabriela Věchtová, katedra pedagogiky

Předpokládané aktivity

 1. Uspořádání konference Talent a nadání v přírodovědných oborech (garant Novotná) květen – červen 2012
 2. Uspořádání konference s mezinárodní účastí (garant – Šťáva, Janda)
  Talent a nadání ve vzdělávání / Talent and Gift in Education
  PdF MU Brno, 12. září 2012
 3. Bude vydán sborník anotací
 4. Bude vydán sborník příspěvků z konferencí.
 5. Budou vydány monografie Education and Talent 6 a Výchova a nadání 6
 6. Spolupráce s fakultní školou, která se zaměřuje na rozvoj nadání a nadaných žáků. Jedná se o ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Klášterní 2, Znojmo.
 7. Pokračování spolupráce se studenty PdF MU
 8. Spolupráce se zahraničními odborníky (Polsko, Slovensko).
 9. Spolupráce s PhDr. Evou Vondrákovou, zakladatelkou Společnosti pro talent a nadání
 10. Spolupráce s Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu – Brno
 11. Realizace individuálních výzkumných aktivit v kontextu VZ –nadaní
 12. Účast členů výzkumného týmu minimálně 3 x na konferencích s problematikou nadaných
 13. Provádět teoretický i empirický výzkum v oblastech motivace a diagnostiky schopností nadaných žáků.
 14. Publikovat výsledky v našich i zahraničních časopisech a na konferencích

Předpokládané výstupy

 1. Uskutečnění, organizace a příprava konference Talent a nadání v přírodovědných oborech (garant Novotná) květen – červen 2012
 2. Uskutečnění, organizace a příprava konference s mezinárodní účastí (garant – Šťáva, Janda) Talent a nadání ve vzdělávání / Talent and Gift in Education
  PdF MU Brno, 12. září 2012
 3. Vydání 2 Sborníků anotací referátů z konferencí
 4. Vydání 2 Sborníků příspěvků přednesených na semináři.
 5. Vydání monografie Nadané dítě – Nadaný žák

Výstupy v roce 2012

 • Aktivní prezentování výsledků výzkumu na 2 mezinárodních konferencích (Polsko, Wroclaw)
 • Aktivní prezentování výsledků výzkumu na 3 konferencích v ČR
 • Uskutečnění virtuálního workshopu 4. 12. 2012 Nadaný žák 4
 • Výsledky uveřejněné ve 4 sbornících a ve 2 monografiích (v tisku v Polsku)

Zhodnocení činnosti za rok 2012
Plánované činnosti výzkumného týmu byly v roce 2012 splněny, o čemž svědčí jednak výstupy z výzkumu jednotlivých členů výzkumného týmu (viz vizitky za rok 2012), tak také aktivní účast na konferencích s problematikou vzdělávání nadaných žáků





Plán pro rok 2013

Výzkumný tým:
RNDr. Růžena Blažková, CSc., katedra matematiky
PhDr. Jiřina Novotná, Ph.D., katedra matematiky
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc., katedra biologie
PaedDr. Jan Šťáva, CSc., katedra pedagogiky
doc. RNDr. Josef Trna, CSc., katedra fyziky

Seznam dalších členů výzkumného týmu
PaedDr. Irena Bělohoubková, katedra matematiky
Prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc., katedra fyziky
PaedDr. Bohumíra Šmahelová, CSc., katedra pedagogiky
RNDr. Eva Trnová, Ph.D.
PhDr. Jiří Vacek, CSc., MU
Doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.

Studenti DSP Pedagogika
Mgr. Eva Machů, katedra pedagogiky
Mgr. Radek Pospíšil, katedra pedagogiky
Mgr. Gabriela Věchtová, katedra pedagogiky

Výzkumný cíl:

Upřesnění současného stavu a změn přístupu ke vzdělávání nadaných žáků a mimořádně nadaných v ČR i v zahraničí.


Dílčí cíle:

K dílčím cílům výzkumu bude patřit:

 • Analyzovat dostupné informační zdroje (české i zahraniční publikace, internetové zdroje apod.
 • Provést orientační průzkum současného stavu a případných chystaných změn v oblasti vzdělávání a výchovy nadaných a mimořádně nadaných žáků základních a středních škol na vybraném vzorku škol v České republice.

Metodologie:

Výzkum bude realizován na prvním i druhém stupni základních škol a na nižších stupních gymnázií v Jihomoravském, Zlínském. Při naplňování výše formulovaných cílů budou uplatňovány kvantitativní a kvalitativní metody a techniky: Pozorování. (Při pozorování budou použity posuzovací škály). Obsahová analýza textu. (Obsahová analýza textu bude prováděna nekvantitativním způsobem. Budou analyzovány publikace a internetové zdroje vztahující se k zkoumané problematice.)
Strukturované i nestrukturované interview. (Interview s nadanými žáky, s jejich učiteli a rodiči; s řediteli a výchovnými poradci). Dotazník. (Budou použity tři typy: uzavřené otázky, otevřené otázky, škálované otázky). Experiment s použitím posttestu. Výzkum životního příběhu. (Případové studie - portréty jednání učitelů a nadaných žáků.)


Plánované výstupy:

Na základě výzkumu navrhnout a upravit nové (nebo inovované) postupy při diagnostice nadaných a mimořádně nadaných žáků v základní škole (inovovat stávající diagnostické nástroje, resp. vytvořit nástroje nové).
Navrhnout a ověřit strategie vzdělávání a výchovy nadaných mimořádně nadaných žáků základních a středních škol. Kromě obecně formulovaných metodických postupů ověřovat také metodické postupy specifické pro jednotlivé vzdělávací oblasti, postupně realizované prostřednictvím školních vzdělávacích programů.
Na základě zjištěných poznatků při vzdělávání žáků stanovit požadavky na úpravu kurikula pregraduální a postgraduální přípravy učitelů pro základní školu.
Formulovat podmínky, které jsou nezbytné pro úspěšnou výuku při respektování rozdílností mezi žáky, a tím i kvalitní vzdělávání žáků v inkluzívních třídách.
Prezentování výsledků výzkumu na 3 konferencích (1x Polsko, 2x ČR)


Zpracování monografií na téma

Nadaný žák v české škole (česky) (místo roku 2012)
Education and Talent (anglicky)
Učitel a nadaní žáci (česky)

Hodnocení činnosti výzkumného týmu za rok 2013:
Na základě výzkumu jsem v našich publikacích (monografie, sborníky) navrhly postupy při diagnostice nadaných a mimořádně nadaných žáků v základní škole . Navrhnout a ověřit strategie vzdělávání a výchovy nadaných mimořádně nadaných žáků základních a středních škol. Kromě obecně formulovaných metodických postupů jsme také ověřovali také metodické postupy specifické pro jednotlivé vzdělávací oblasti, postupně realizované prostřednictvím školních vzdělávacích programů.
V našich publikacích jsme formulovali podmínky, které jsou nezbytné pro úspěšnou výuku při respektování rozdílností mezi žáky, a tím i kvalitní vzdělávání žáků v inkluzívních třídách. Prezentování výsledků výzkumu na konferencích (1x Polsko, 2x ČR)
Výsledky výzkumného záměru byly prezentovány na konferencích v ČR i v zahraničí

Název závěrečné monografie (pokud ji výzkumný tým vydal):
JANDA, M., ŠŤÁVA, J., VĚCHTOVÁ, G. Výchova a vzdělávání nadaných žáků. Brno: MSD, 2013, ISBN 978-80-210-6552-9
JANDA, M., ŠŤÁVA, J., VĚCHTOVÁ, G. Guiding Gifted Pupils and Students in Czech School. Brno: MSD, 2013, 978-80-210-6557-4



Verze pro tisk

© 2010-2018