VT VZ 4. Intervence u žáků se zdravotním postižením a zdravotním oslabením v základních školách

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Plán na rok 2007

Výzkumný tým:

PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
PhDr. Dana Zámečníková, Ph.D.
PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
PhDr. Ilona Fialová
MUDr. Petr Kachlík, Ph.D. – konzultant
PhDr. Lucie Procházková, Ph.D.


Výzkumný cíl:

Jedná o analýzu současných intervenčních opatření ve školské sféře u žáků s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Empirický výzkum se bude orientovat na následující oblasti:
 1. Vliv chronického onemocnění na vzdělávání žáků v základních školách (jak ovlivňuje nemoc kvalitu života dítěte, jaké jsou možnosti vzdělávání pro tuto skupinu žáků, jaký je vliv nemoci na psychiku žáka, jaké jsou současné trendy v rámci podpory žáků se zdravotním znevýhodněním).
 2. Didaktika pro integrativní/ inkluzívní školu (aplikace inovativních metod do vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, aktivita a účast ve vyučování – učení a aplikace znalostí, obecné úkoly a požadavky, komunikace, mobilita, sebeobsluha, interakce a vztahy mezi spolužáky).
 3. Faktory prostředí ovlivňující strategii ve vzdělávání u žáků s tělesným postižením (produkce a technologie, podpora a vztahy, přístupy, služby).
 4. Funkce speciálně pedagogické diagnostiky při edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a otázky diagnostiky profesní orientace

Metodologie:

Výzkumný projekt bude realizován v rovině monografické a v rovině statistické procedury. Procedura monografická bude mít charakter kvalitativního výzkumu v teoretické rovině s využitím technik kritické analýzy informačních zdrojů. Empirická část bude zpracována statistickým testovým ověřováním za použití techniky nestandardizovaného dotazníku, který bude zpracován univariační a bivariační analýzou. V rámci kvantitativního šetření se uvažuje o respondentech z celé ČR s cíleným výběrem (integrovaný tělesně postižený žák, integrovaný žák s chronickým onemocněním). Výzkumný projekt má charakter reprezentativního výzkumu.

Očekávané výsledky:
 
Ucelený obraz sledované problematiky, formulace návrhů v oblasti zvýšení kompetencí edukátorů, rozšíření informací v teoretické rovině u studentů speciální pedagogiky, podpůrný materiál pro profesionály a odbornou veřejnost.

Výstupy:
 • Konference s mezinárodní účastí 2012 na téma Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole (org. Opatřilová, Zámečníková)
 • Workshopy se zaměřením:
  • Otázky speciálně pedagogické diagnostiky
  • Specifika vzdělávání žáků s chronickým a dlouhodobým onemocněním
  • Specifika vzdělávání žáků s tělesným postižením
 • Mezinárodní konference 2013 na téma Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole (org. Mühlpachr, Vítková)
 • Workshopy ze všech zkoumaných oblastí se zaměřením:
  • Sociální determinanty vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Didaktika pro integrativní / inkluzivní školu
 • Sborník z konference s mezinárodní účastí BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (ed.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Brno: Paido, 2007
 • Sborník z konference s mezinárodní účastí 2012 (Opatřilová, Zámečníková, ed.)
 • Monografie: VÍTKOVÁ, M. (ed.) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Brno: Paido, 2007.
 • Monografické studie
 


Plán pro rok 2008

Výzkumný cíl:

Empirický výzkum realizovaný v rámci výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu rámcového vzdělávacího programu byl navržen jako kvantitativní šetření na vyčerpávajícím vzorku respondentů. Výzkumnou populací jsou zde všichni třídní učitelé, kteří ve své třídě integrují žáka se speciálními potřebami. Do vzorku budou (podle ochoty odpovídat) zahrnuti pokud možno všichni tito učitelé v ČR.

 

Prioritním cílem výzkumného týmu bude ukončení dotazníkového šetření, sběr a třídění dat.

Výzkumným nástrojem je standardizovaný dotazník, jenž bude vyhodnocen statistickou analýzou dat. Dotazník je realizován jako webový formulář (http://www.fss.muni.cz/~fucik/pdf_dotaznik/), což usnadňuje distribuci otázek a zejména eliminuje náročnou práci s přepisem pořízených dat. Výzva k vyplnění dotazníku je předávána prostřednictvím kontaktních pracovníků, navázaných na Speciálně pedagogická centra v krajích ČR. Prostřednictvím těchto center je nejprve pořízena opora vzorku – tedy počty všech integrovaných žáků ve školách dané lokality. V druhé fázi jsou osloveni příslušní učitelé s prosbou o vyplnění dotazníku.

 

Dílčí cíle pro rok 2008:

 • aktivní účast na přípravě a realizaci workshopu "Komunikace jako most ke kvalitě vzdělávání se zaměřením na žáky s tělesným postižením" v rámci konference Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - s narušenou komunikační schopností
 • příspěvek do sborníku vydaného u příležitosti konání mezinárodní konference na téma Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - s narušenou komunikační schopností
 • příspěvek do časopisu Komenský: dílčí zpráva z výzkumného šetření z oblasti "Didaktika pro integrativní/ inkluzívní školu"
 

Očekávané výsledky:

Analýza a zpracování dat z výzkumného šetření, formulace návrhů a pedagogických opatření.

 


Plán pro rok 2009

Výzkumný tým:

PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
PhDr. Dana Zámečníková, Ph.D.
PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
PhDr. Ilona Fialová
PhDr. Lucie Procházková, Ph.D.
MUDr. Petr Kachlík, Ph.D. – konzultant

Výzkumný cíl:

Další část empirického výzkumu realizovaného v rámci výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu rámcového vzdělávacího programu se bude orientovat na analýzu předprofesní přípravy žáků s tělesným postižením v základním vzdělávání.

 

Prioritním cílem výzkumného týmu bude analyzovat současný stav předprofesní přípravy integrovaných žáků s tělesným postižením v běžných základních školách.

Výzkumným nástrojem bude standardizovaný dotazník, jenž bude vyhodnocen statistickou analýzou dat. Dotazník bude realizován jednak jako webový formulář, ale bude i v tištěné formě. Je určen pro integrované žáky s tělesným postižením v běžných základních školách, a to v 8. a 9. ročníku. Výzva k vyplnění dotazníku bude předávána prostřednictvím kontaktních osob, navázaných na Speciálně pedagogická centra v krajích ČR.

 

Dílčí cíle pro rok 2009:

 • účast na přípravě 3. konference VZ PdF MU Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním (16. – 17. září 2009)
 • příspěvek do sborníku vydaného u příležitosti konání výše uvedené 3. konference s mezinárodní účastí
 • příspěvek do časopisu Komenský: dílčí zpráva z výzkumného šetření z oblasti „Překážky integrace“
 

Očekávané výsledky:

Analýza a zpracování dat z dalšího výzkumného šetření v oblasti předprofesní přípravy, vyhodnocení a formulace závěrů z výzkumného projektu.

 

Výstupy

 

Zhodnocení činnosti za rok 2009

Stanovený cíl a dílčí cíle VT VZ 4 byly splněny.

 


Plán pro rok 2010

Výzkumný tým:

PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
PhDr. Dana Zámečníková, Ph.D.
PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
PhDr. Ilona Fialová
PhDr. Lucie Procházková, Ph.D.
MUDr. Petr Kachlík, Ph.D. – konzultant

Výzkumný cíl:

Hlavním cílem výzkumného projektu bude analýza problematiky edukace žáků s chronickým onemocněním na základních školách v České republice.

 

Dílčí cíle:

 1. Zjistit nejčastěji se vyskytující chronické onemocnění u žáků základních škol
 2. Zjistit a analyzovat vliv chronického onemocnění na vyučovací proces
 3. Zjistit, zda jsou dostatečně zajištěny speciální vzdělávací potřeby žáků s chronickým onemocněním
 4. Analyzovat, zda toto onemocnění má vliv na školní práci a sociální vztahy mezi žákem s chronickým onemocněním a intaktními spolužáky
 5. Zjistit, zda jsou pedagogové dostatečně připraveni vyučovat žáky s chronickým onemocnění
 

Metodologie:

Výzkumné šetření bude zpracováno kvantitativní metodou za využití techniky dotazníku, analýzy odborné literatury a jiných dokumentů. Respondenty dotazníkového šetření budou učitelé základních škol v České republice.

 

Očekávané výsledky:

Jedním z očekávaných výsledků bude zjištění aktuálního stavu poskytované pedagogické intervence u žáků s chronickým onemocněním.

 

Dagmar Opatřilová (D1)

 • účast na přípravě 4. konference VZ PdF MU Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
 • příspěvky do sborníku a monografie vydaných u příležitosti 4. konference VZ PdF MU Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (2010)
 • příspěvek do odborných periodik (Komenský, Speciální pedagogika): zpráva z výzkumného šetření (2009) z oblasti výzkumu předprofesní přípravy žáků s tělesným postižením
 • Řešení problematiky Funkce speciálně pedagogické diagnostiky při edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a otázky diagnostiky profesní orientace
 

Dagmar Přinosilová (D1)

 • bude se zabývat řešením problematiky vztahující se k edukaci žáků se spec. potřebami se zaměřením na podporu na konci předškolního věku a v období povinné školní docházky
 • příspěvky do sborníku a monografie vydaných u příležitosti 4. konference VZ PdF MU Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (2010)
 

Lucie Procházková (D1)

 • příspěvky do sborníku a monografie vydaných u příležitosti 4. konference VZ PdF MU Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (2010)
 • účast na přípravě 4. konference VZ PdF MU Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
 • řešení problematiky podpory jedinců se zdravotním postižením na přechodu ze školy do profesního života
 • Realizace výzkumného projektu:
  Výzkumný cíl: zjistit jaké překážky se objevují na přechodu ze školy do profesního života, zjistit jaké možnosti podpory při začleňování osob s postižením na trh práce existují. Dílčím cílem je komparace dané problematiky se zahraničím.
  Metodologie: při šetření budou využity techniky rozhovoru a nestandardizovaného dotazníku, respondenty budou pracovníci agentur podporovaného zaměstnávání a zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením.
  Očekávané výsledky: podat ucelený obraz sledované problematiky, formulovat možná doporučení pro zvýšení kompetencí jedinců se zdravotním postižením, pro zlepšení jejich informovanosti stejně jako informovanosti zaměstnavatelů
 

Ilona Fialová (D2)

 • účast na přípravě 4. konference VZ PdF MU Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
 • příspěvky do sborníku vydaného u příležitosti konání výše uvedené 4. konference s mezinárodní účastí
 • pokračovat ve výzkumu: Chronické onemocnění a jeho vliv na kvalitu vzdělávání žáků základních škol

  Výzkumný cíl
  Hlavním cílem výzkumného projektu bude analýza problematiky edukace žáků s chronickým onemocněním na základních školách v České republice.

  Dílčí cíle
  1. Zjistit nejčastěji se vyskytující chronické onemocnění u žáků základních škol
  2. Zjistit a analyzovat vliv chronického onemocnění na vyučovací proces
  3. Zjistit, zda jsou dostatečně zajištěny speciální vzdělávací potřeby žáků s chronickým onemocněním
  4. Analyzovat, zda toto onemocnění má vliv na školní práci a sociální vztahy mezi žákem s chronickým onemocněním a intaktními spolužáky
  5. Zjistit, zda jsou pedagogové dostatečně připraveni vyučovat žáky s chronickým onemocnění

  Metodologie
  Výzkumné šetření bude zpracováno kvantitativní metodou za využití techniky dotazníku, analýzy odborné literatury a jiných dokumentů. Respondenty dotazníkového šetření budou učitelé základních škol v České republice.

  Očekávané výsledky
  Jedním z očekávaných výsledků bude zjištění aktuálního stavu poskytované pedagogické intervence u žáků s chronickým onemocněním.
 

Zhodnocení činnosti za rok 2010

Výzkumným cílem empirického výzkumu realizovaného v rámci výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu rámcového vzdělávacího programu byla analýza problematiky edukace žáků s chronickým onemocněním na základních školách v České republice.
Prioritním cílem výzkumného týmu bylo analyzovat současný stav inkluzivního vzdělávání žáků s chronickým onemocněním na základních školách. Výzkumný projekt měl charakter kvantitativního šetření s využitím metody dotazníkového šetření, analýzy odborné literatury a jiných dokumentů. Respondenty dotazníkového šetření byli učitelé základních škol v České republice.
Dílčími cíli pro rok 2010 byla aktivní účast na přípravě 4. konference VZ PdF MU Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro všechny (15. září 2010), příprava a odevzdání příspěvků do sborníku a monografie vydaných u příležitosti konání výše uvedené 4. konference s mezinárodní účastí, vytvoření posteru za VT4, vypracovat příspěvky pro odborná periodika.

Plán pro rok 2011

Výzkumný tým:

PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
PhDr. Ilona Fialová
PhDr. Lucie Procházková, Ph.D.

Studenti DSP
Mgr. Zuzana Poláková, ukončení studia prosinec 2011


Výzkumným cíl
Empirické šetření realizovaného v rámci výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu rámcového vzdělávacího programu bude pokračovat v analýze problematiky edukace žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním na základních školách v České republice.

Prioritním cílem výzkumného týmu bude analyzovat současný stav inkluzivního vzdělávání žáků s chronickým onemocněním na základních školách.


Dílčí cíle pro rok 2011

 • aktivní účast na pořádání 5. konference VZ PdF MU Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. (7. září 2011)
 • příprava a odevzdání příspěvků do sborníku a monografie vydaných u příležitosti konání výše uvedené 5. konference s mezinárodní účastí.

Metodologie
Výzkumný projekt bude mít charakter kvantitativního i kvalitativního šetření s využitím příslušných metodologických nástrojů, analýzy odborné literatury a jiných dokumentů.Očekávané výsledky
organizační zajištění 5. konference VZ PdF MU Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole, sborník z konference s mezinárodní účastí, odborná kniha.


Dagmar Opatřilová (D1)

 • Organizace 5. konference VZ „Vzdělávání žáků se zdravotním postižením“ pořádané 7. 9. 2011, Pdf MU, Brno.
 • Příspěvky do sborníku a monografie, které budou vydány u příležitosti 5. konference VZ.
 • Dokončení řešené problematiky Funkce speciálně pedagogické diagnostiky při edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a otázky diagnostiky profesní orientace.

Dagmar Přinosilová (D1)

 • Aktivní účast na přípravě 5. konference VZ PdF MU.
 • Příspěvky do sborníku a monografie, které budou vydány u příležitosti 5. konference VZ.

Lucie Procházková (D1)

 • Organizace 5. konference VZ „Vzdělávání žáků se zdravotním postižením“ pořádané 7. 9. 2011. PdF MU, Brno.
 • Příspěvky do sborníku a monografie, které budou vydány u příležitosti 5. konference VZ.
 • Dokončení realizace dílčího výzkumného projektu:
  Výzkumný cíl: zjistit jaké překážky se objevují na přechodu ze školy do profesního života, zjistit jaké možnosti podpory při začleňování osob s postižením na trh práce existují. Dílčím cílem je komparace dané problematiky se zahraničím.
  Metodologie: při šetření budou využity techniky rozhovoru a nestandardizovaného dotazníku, respondenty budou pracovníci agentur podporovaného zaměstnávání a zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením.
  Očekávané výsledky: podat ucelený obraz sledované problematiky, formulovat možná doporučení pro zvýšení kompetencí jedinců se zdravotním postižením, pro zlepšení jejich informovanosti stejně jako informovanosti zaměstnavatelů.

Ilona Fialová (D2)

 • Aktivní účast na přípravě 5. konference VZ PdF MU.
 • Příspěvky do sborníku a monografie, které budou vydány u příležitosti 5. konference VZ.
 • Článek do odborného časopisu Speciální pedagogika (popř. Komenský).
 • Pokračovat ve výzkumu Chronické onemocnění a jeho vliv na kvalitu vzdělávání žáků základních škol (zaměřeno na problematiku dg. obezita a celiakie).

Zhodnocení činnosti za rok 2011

Výzkumným cílem VT 4 empirického šetření realizovaného v rámci výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu rámcového vzdělávacího programu bylo pokračovat v analýze problematiky edukace žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním na základních školách v České republice. Prioritním cílem výzkumného týmu bylo analyzovat současný stav inkluzivního vzdělávání žáků s chronickým onemocněním na základních školách. Výsledky dílčích šetření byly publikovány ve sborníku anotací. In VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary Schoul. Brno : Paido, 2011. 80 s. ISBN 978-80-7315-215-4; sborníku příspěvků (elektronická forma na CD) VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary Schoul. Brno : Paido, 2011. 592 s. ISBN 978-80-7315-216-1. a v odborných knihách: OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. Brno: MU, 2011. 158 s. ISBN 978-80-210-5693-0; OPATŘILOVÁ, D. et. al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Stidents with Disabilities and health Disadvantages. Brno: Paido, 2011. 298 s. ISBN 978-80-7315- 219-2.
VT 4 dále vykazuje sedm aktivních účastí na konferencích a odborných seminářích, organizaci konference a workshopů v Brně: Konference s mezinárodní účastí. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. 7. 10. 2011.

Stanovený cíl a dílčí cíle VT4 VZ byly splněny.

Plán pro rok 2012

Výzkumný tým:

doc. PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
PhDr. Lucie Procházková, Ph.D.
PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
PhDr. Ilona Fialová, Ph.D.
PhDr. Zita Nováková, Ph.D.


Výzkumný cíl:

Současné trendy při vzdělávání žáků s tělesným postižením – všichni


Očekávané výsledky

 • Aktivní účast na 6. konferenci VZ (září 2012) - všichni
 • Příspěvky do sborníku a monografie, které budou vydány u příležitosti 6. konference VZ (září 2012) - všichni

Opatřilová:

Výzkumný cíl:
Podpora žáků s centrálním postižením v reedukaci čtení.
Hlavním cílem výzkumu bude ověření speciální kompenzační pomůcky – sady folií při reedukaci čtení u žáků s centrálním postižení a u žáků s SPU.

Dílčí cíle:

 • Ověřit funkčnost (metodiku)sady folií fi. ROLINO při reedukaci čtení.
 • Zjistit míru efektivity (zlepšení) ve čtení u žáků s centrálním postižením.
 • Zjistit, zda tato pomůcka vyhovuje žákům.
 • Zjistit, zda tato pomůcka vyhovuje učitelům.

Metodologie:
výzkumný projekt bude mít charakter kvalitativního šetření. Probandy budou žáci s centrálním postižením.

Očekávané výsledky:
prokázat přínos nové kompenzační pomůcky při nácviku čtení u žáků s centrálním postižením. Formulovat doporučení pro pedagogickou praxi.Fialová:

Výzkumný cíl:
Reflexe současných trendů při vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním (využití e-learningu při vzdělávání chronicky nemocných žáků).
Hlavním cílem výzkumu bude analýza využití současných trendů (např.e-learningu) při vzdělávání chronicky nemocných žáků.

Dílčí cíle:

 • Zjistit, jaké možnosti mají k dispozici učitelé na běžných ZŠ a na ZŠ při zdravotnických zařízeních.
 • Zjistit, jaké prostředky učitelé skutečně využívají při vzdělávání těchto žáků.
 • Zjistit, zda tento způsob výuky vyhovuje žákům a jejich rodičům.
 • Zjistit, jak učitelé tento způsob výuky zvládají, s jakými nedostatky se potýkají (dostupnost těchto e-learningových programů, jejich kvalita, finanční náklady atd.).

Metodologie:
bude využita kvantitativní metoda výzkumu, za pomoci dotazníkového šetření. Respondenty budou učitelé běžných základních škol a základních škol při zdravotnických zařízeních v České republice.

Očekávané výsledky:
zjistit současnou situaci na ZŠ v oblasti trendů při vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním (využití e-learningu při vzdělávání chronicky nemocných žáků). Se závěry výzkumného šetření seznámit pedagogy a formulovat možná opatření pro pedagogickou praxi. Závěry tohoto výzkumu prezentovat na 6. konferenci VZ PdF MU.Procházková:

Výzkumný cíl:
Pokračování výzkumu se zaměřením na zaměstnavatele.
Hlavní cíl - zjistit, jaké důsledky představují změny v aktuální legislativě o zaměstnanosti pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají jedince s postižením.

Dílčí cíle:

 • komparace výsledků se zahraničím.

Metodologie:
kvalitativní šetření, při šetření bude využita technika rozhovoru

Očekávané výsledky:
výsledky šetření budou zpracovány do příspěvků do sborníku a monografií v rámci VZ, prezentace výsledků na konferencíchPřinosilová:

Výzkumný cíl:
Inkluzivní vzdělávání- příčiny neúspěchu- překážky v osobnosti žáka s handicapem, v rodině, u ped. pracovníků, pohled rodičů intaktních žáků a těchto žáků na inkluzi atd.

Dílčí cíle:

 • pokračovat v participaci na řešení problematiky VZ z pohledu diagnostiky ve vybraných okruzích a oblastech (např.školní zralost u romských dětí, uplatnění na trhu práce u jedinců s handicapem, problematika rodiny s dítětem s PAS, syndrom vyhoření u spec. pedagogů).

Metodologie:
kvalitativní šetřeníNováková:

Výzkumný cíl:
Nové strategie podpory přechodu škola-zaměstnání u mládeže se zrakovým postižením.
Hlavní cíl - analyzovat současnou situaci podpory přechod škola-zaměstnání u mládeže s postižením zraku, případně přidruženým postižením, definovat nové nástroje podpory zvyšující pracovní kompetence studentů se zrakovým postižením, uvedení příkladu dobré praxe.

Dílčí cíle:

 • Aktivní účast na přípravě 6. konference VZ PdF MU, příspěvky do sborníku a monografie, pokračování ve výzkumu Současné trendy při vzdělávání žáků se zrakovým postižením.

Metodologie:
kvalitativní výzkum, metoda případové studie, technika experimentu, pozorování, rozhovoru, kazuistické studie.

Očekávané výsledky:
specifikace oblasti přechodu škola-zaměstnání u mládeže s postižením zraku, definovat strategie podpory přechodu, vymezit nové úspěšné formy, srovnat se zahraničními projekty.

Zhodnocení činnosti za rok 2012
Výzkumným cílem VT 4 empirického šetření realizovaného v rámci výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu rámcového vzdělávacího programu bylo analyzovat současné trendy při vzdělávání žáků s tělesným postižením a zdravotním oslabením. Jednotliví pracovníci výzkumného týmu řešili dílčí výzkumné projekty, které byly zaměřené na ověření speciální kompenzační pomůcky (sady folií při reedukaci čtení) u žáků s centrálním postižením a u žáků s SPU; analýza využití současných trendů (např.e-learningu) při vzdělávání chronicky nemocných žáků; zjistit, jaké důsledky představují změny v aktuální legislativě o zaměstnanosti pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají jedince s postižením; analyzovat příčiny neúspěchu (překážky) u žáků s handicapem, v rodině, u pedagogických pracovníků, sledovat pohled rodičů intaktních žáků a samotných žáků na inkluzi; analyzovat současnou situaci podpory přechod škola-zaměstnání u mládeže s postižením zraku, případně přidruženým postižením, definovat nové nástroje podpory zvyšující pracovní kompetence studentů se zrakovým postižením. Stanovený cíl a dílčí cíle VT4 VZ byly splněny.


Plán pro rok 2013

Výzkumný tým:

doc. PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
PhDr. Lucie Procházková, Ph.D.
PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
PhDr. Ilona Fialová, Ph.D.
PhDr. Zita Nováková, Ph.D.

Výzkumný cíl:

Sumarizovat a vyhodnotit výsledky všech dílčích projektů výzkumného týmu realizovaných v období 2007-2012.


Dílčí cíle:

 • Sumarizovat výzkumné aktivity výzkumného týmu VT VZ 4 Intervence u žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v základních školách za období 2007-2013 (Opatřilová)
 • Vyhodnotit inkluzivní vzdělávání žáků s tělesným postižením v základních školách na základě realizovaných výzkumných projektů (Opatřilová)
 • Analyzovat předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na školní zralost a období školní docházky (Přinosilová)
 • Analyzovat inkluzivní vzdělávání žáků s chronickým onemocněním v základních školách (Fialová)
 • Shrnout základní informace inkluzivního vzdělávání žáků se zrakovým postižením v základních školách (Nováková)
 • Vyhodnotit profesní orientaci žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním a jejich podporu při integraci na trh práce

Metodologie:

Dílčí výzkumné projekty budou zpracovány procedurou monografickou, na základě kritické analýzy odborných pramenů a dalších informačních zdrojů u nás i v zahraničí. Empirické části projektů budou mít charakter kvalitativních a kvantitativních výzkumů.


Plánované výstupy:

 

 • Aktivní účast na 7. konferenci VZ (září 2013) - všichni
 • Příspěvky do sborníku a monografie, které budou vydány u příležitosti 7. konference VZ (září 2013) - všichni
 • Prezentace posteru na 7. konferenci VZ (září 2013)
 • Organizace workshopu na 7. konferenci VZ (září 2013)
 • Zpracování monografií na téma
  OPATŘILOVÁ, D. et al. Intervence u žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v základních školách. Brno, Paido, 2013.
  OPATŘILOVÁ, D. Edukace žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. Brno, Paido, 2013.

Hodnocení činnosti výzkumného týmu za rok 2013:

V posledním roce řešení Výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání se tým zaměřil na sumarizaci výsledků všech dílčích projektů. Výzkumný tým si stanovil sumarizovat následující výzkumné oblasti:

 • Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na školní zralost a období školní docházky (Přinosilová)
 • Inkluzivní vzdělávání žáků s tělesným postižením v základních školách (Opatřilová)
 • Inkluzivní vzdělávání žáků s chronickým onemocněním v základních školách (Fialová)
 • Inkluzivní vzdělávání žáků se zrakovým postižením v základních školách (Nováková)
 • Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich podpora při integraci na trh práce (Procházková)

Dílčí cíle pro rok 2013:
 • zpracování shrnující publikace týmu VT VZ 4;
 • zpracování příspěvků do monografií vydaných u příležitosti konání 7. konference s mezinárodní účastí;
 • prezentace činnosti výzkumného týmu ve workshopu na 7. konferenci výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v září 2013.

Lze konstatovat, že cíle výzkumného týmu VT VZ 4 byly splněny. Výsledky jednotlivých výzkumných šetření byly publikovány v monografiích vydaných u příležitosti realizovaných konferencí v rámci výzkumného záměru (MSM 0021622443).

Název závěrečné monografie:
OPATŘILOVÁ, D. et al. Žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v základních školách. Studentswith Disabilities and Health Disadvantages in Primary Schools. Brno : MU 2013, 159 s. ISBN 978-0-210-6304-4.

 Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education