VT VZ 3. Kvalitativní a kvantitativní výzkumné šetření zaměřené na sociálně znevýhodněné skupiny

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

s přihlédnutím k situaci romské populace, děti migrujících cizinců a ostatních znevýhodněných skupin zasažených sociálními patologiemi

Plán na rok 2007

Výzkumný tým:

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
Mgr. Ema Štěpařová
Mgr. Dušan Klapko

Studenti DSP Pedagogika
Mgr. Tomáš Dvořáček
Mgr. Petr Soják

Výzkumný cíl:

Vytvoření typologií různých charakteristik sociálního prostředí v kontextu života dítěte v roli žáka základní školy a ke každému z nich navrhnout optimální koncepci stimulačně edukativních přístupů, které mohou být nápomocny k jeho “smysluplnému životu ve školní třídě” a ke zkvalitnění jejich životních perspektiv. Naplnění hlavního cíle se bude opírat o dílčí cíle projektu:
 • Analýza současné situace ve škole se zvláštním zřetelem k procesu adaptace “dítěte (žáka) odjinud”; z odlišného sociálního prostředí, především romských rodin, rodin migrujících cizinců, tedy žáků s jazykovou a kulturní bariérou, rodin zasažených sociálními patologiemi; chudobou, kriminalitou, rozvody, agresivitou, nezaměstnaností, domácím násilím, atd., zjistit a analyzovat výskyt problémového chování a školních neúspěchů u sociálně znevýhodněných dětí, analyzovat a porovnat výskyt kázeňských přestupků a školních neúspěchů u sociálně neznevýhodněných dětí a dětí sociálně znevýhodněných.
 • Studie z prostředí tříd a škol, kde vedle učitele působí asistent pedagoga, volnočasový pedagog a sociální pedagog, zhodnocení efektivity jejich pedagogické činnosti ve prospěch integrace sociálně znevýhodněných žáků.
 • Sledování utváření postojů k těmto “sociálně handicapovaným dětem” v kontextu spolužáků (vrstevníků), učitelů a asistentů pedagoga. Utváření postojů rodičů z odlišného kulturního a jazykového prostředí (rodičů etnických menšin a národů) ke škole jako instituci a učitelům, s cílem vymezit hlavní proměnné, které vytvářejí negativní postoje ke škole (majoritě) na straně jedné a příslušníkům minorit na straně druhé. Sledování přetváření postojů dětí z majority v rámci praktických činností, zaměřených na danou problematiku v rámci vyučovacích hodin (OV, RV, Dram.), probíhajících dlouhodobě na školách s vysokou mírou dětí se sociálním znevýhodněním. Multikulturní výchova jako součást Rámcového vzdělávacího programu.

Metodologie:

Bude uplatněna hlubší výzkumná strategie, která se opírá o řadu kvalitativních i kvantitativních metod sociálně pedagogického výzkumu:

 • Z oblasti kvalitativního výzkumu budou využity především zkušenosti badatelů se zúčastněným pozorováním, práce se zaměřenými skupinami (focus group) - především učiteli, asistenty pedagoga, sociálními pedagogy a rodiči, některé nově vytvořené, ale i klasické projektivní metody (nedokončené věty) apod.
 • Na základě vytvořené (zakotvené) teorie se některé získané kategorie a pojmy vážící se k výzkumu zakomponujeme do vybraných metod kvantitativního výzkumu. Předpokládáme využití technik dotazování, q-metodologie a sémantického diferenciálu.
 • Součástí výzkumu bude i ověření navržené typologie včetně edukativně stimulačních postupů a metodik. V této fázi kvantitativního výzkumu uvažujeme o využití strukturovaného dotazníku s hodnotícími škálami.

Výzkum bude realizován na prvním i druhém stupni ZŠ a na speciálních školách v brněnském regionu a Jihomoravském kraji ve vybraných školách s větším množstvím žáků (30%) z etnických menšin a národnostních skupin.
 

Očekávané výsledky:

Prioritou interního projektu je publikování výsledků výzkumného šetření, dílčími cíli je publikování odborných textů, vytvoření metodických materiálů, výstupů z výzkumu a doporučení směrem k integraci sociálně znevýhodněných skupin. Jedním z výstupů bude zkvalitnění přípravy asistenta pedagoga a vytvoření modulu volnočasových aktivit, které ve školním prostředí zkvalitňují proces integrace a narovnávání příležitostí sociálně znevýhodněných skupin ve společnosti. Výzkumná šetření by měla přispět k ucelenějšímu pohledu na různé skupiny sociálně znevýhodněných občanů, respektive žáků a jejich soužití v třídním kolektivu, zejména vzhledem k jejich vzdělávacích a životních perspektivách.


Výstupy:

 • Konference s mezinárodní účastí 2009 na téma Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním (org. Němec, Vojtová)
 • Workshopy se zaměřením:
  • Edukace žáků v multikulturní třídě (specifika didaktických, metodických a výchovných aspektů při práci s dětmi etnických menšin (rodičů uprchlíků) se zvláštním zřetelem k rómským žákům)
  • Sociální svět žáka (vnímání sebe a svého okolí ve vztahu k utváření postojů k druhým)
  • Sociálně patologické jevy ve škole (analýza a přehled současného stavu, zkušenosti s preventivními aktivitami na ZŠ, integrace problematiky do kurikula školních vzdělávacích programů) srovnání výskytu kázeňských problémů u žáků sociálně znevýhodněných a bez sociálního znevýhodnění, analýza výsledků)
 • Sborník z konference s mezinárodní účastí BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (ed.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Brno: Paido, 2007
 • Sborník z konference s mezinárodní účastí 2009 (Němec, Vojtová ed.)
 • Monografie: VÍTKOVÁ, M. (ed.) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Brno: Paido, 2007.
 • Monografické studiePlán na rok 2008


A) Evaluace dlouhodobě realizovaného projektu Domácí učitel (doučování romských dětí studenty PdF MU zejména v rodinném prostředí romských rodin, ve školách s vyšším procentem romských dětí a v nízkoprahových zařízeních).

Cíl dílčího výzkumného modulu: Popsat proces edukace žáků přímo v prostředí romských rodin, objasnit klíčové bariéry plynoucí z odlišného sociokulturního prostředí, odlišných hodnot apod., a navrhnout optimální metodický postup (strategii) vzdělávání, komunikaci s rodiči apod. Identifikovat případné bariéry, které brání účinné komunikaci mezi rodiči, učiteli a žáky a analyzovat eventuální předsudky rodičů vůči vzdělávání.


B) Edukace žáků v multikulturní třídě - význam asistenta pedagoga jako důležitého činitele při narovnávání příležitostí.

Cíl dílčího výzkumného modulu: Na základě kvalitativního šetření se seznámit s procesem edukace žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí školní třídy s cílem (ve spolupráci s učiteli a asistenty) navrhnout optimální strategie vzdělávání a identifikovat roli asistentů pedagoga ve školní třídě, ve škole, v oblasti volného času.

Dne 12. dubna 2008 proběhne odborný seminář Asistent pedagoga a jeho úloha ve vzdělávání sociálně znevýhodněných skupin. Součástí odborného semináře bude pracovní setkání absolventů asistenta pedagoga a zahájení výzkumného šetření ve školách, kde tito asistenti působí. V roce 2008/2009 budeme otevírat nový studijní obor Sociálně pedagogické asistentství.


C) Utváření postojů (předsudků) v multikulturní třídě.

Cíl dílčího výzkumného modulu: Cílem výzkumného modulu je analýza procesu utváření postojů k „odlišným žákům“ (odlišností pro potřeby výzkumu rozumíme barvu pleti, odlišné hodnoty, vyznání, sociální prostředí, ekonomický status apod.). Výzkum bude realizován v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji. Proces zkoumání je založen na holistickém přístupu a bude obsahovat všechny možnosti interakce (žák – učitel, žák – žák, žák – žáci apod.).


D) Edukativní aktivity ve volném čase jako jedna z možností přístupu narovnávající šance a perspektivy sociálně znevýhodněných skupin

Dílčí výzkumné cíle našeho týmu jsou zaměřeny také na oblast pedagogiky volného času a sociální pedagogiku. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí jsou vnímána jako výrazný prvek integrace sociálně znevýhodněných osob směrem k perspektivám a vzdělávání. Volnočasové aktivity jsou významnou edukační činností ve školách.
Dílčí cíl: Vytvoření nového studijního oboru Vychovatelství


Publikační činnost jednotlivých členů výzkumného týmu v roce 2008

Monografie – GULOVÁ, L. Postavení multikulturní výchovy v systému sociální pedagogiky. Brno: PdF MU, 2008.
Skripta - Nad otázkami sociální pedagogiky a multikulturní výchovy
- Skripta určená studentům PdF MU otevírají různá témata, která reagují na otázky spojené se situací Romů, migrujících cizinců, postojů a předsudky, atd. Autoři: Kolektiv pracovníků katedry sociální pedagogiky.
Disertační práce
ŠTĚPAŘOVÁ, E. Sociálně-pedagogické faktory ovlivňující edukaci romských dětí: disertační práce. Brno: Masarykova univerzita, 2008.
DVOŘÁČEK, T. Hledání smyslu života v kontextu sociální pedagogiky. Brno : Masarykova univerzita, 2008.
KLAPKO, D. Evaluace učebnic: disertační práce. Brno : Masarykova univerzita, 2008.

Výsledky dílčích šetření budou publikovány ve výzkumných studiích na tematicky zaměřených konferencích, popřípadě v odborných časopisech.
Plán na rok 2009


Výzkumný tým:

Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Mgr. Ema Štěpařová
Mgr. Dušan Klapko

Studenti DSP Pedagogika
Mgr. Kartin Kaleja

Hlavní klíčové téma dílčího projektu výzkumného záměru Edukace sociálně znevýhodněných skupin žáků bude v následujících letech rozvíjeno prostřednictvím kombinovaného výzkumného designu. Níže uvedené výzkumné moduly nám napomohou prostřednictvím kvalitativního i kvantitativního přístupu popsat, pochopit a vysvětlit problematiku edukace sociálně znevýhodněných žáků.


V rámci výzkumných aktivit se v roce 2009 zaměříme především na:


1. Vytvoření odborné publikace s pracovním názvem VÝZKUMNÁ ANALÝZA EDUKACE ŽÁKŮ V MULTIKULTURNÍ TŘÍDĚ

Recenzenti: prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., Doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.

Řešitelský tým pedagogů a doktorandů Katedry sociální pedagogiky a Kabinetu PdF MU vytvořil několik výzkumných modulů, které napomohly prostřednictvím kvalitativního i kvantitativního přístupu popsat, pochopit a vysvětlit problematiku edukace sociálně znevýhodněných skupin.
V průběhu výzkumného šetření byl realizován odborný seminář s názvem Asistent pedagoga a jeho úloha ve vzdělávání romských dětí. Součástí studie jsou výstupy z odborného semináře.

Výzkumné moduly zahrnovaly tyto oblasti
 • Evaluaci dlouhodobě realizovaného projektu Domácí učitel
 • Edukaci žáků v multikulturní třídě - význam asistenta pedagoga jako důležitého činitele při narovnávání příležitostí.
 • Utváření postojů (předsudků) v multikulturní třídě
 • Analýza ŠVP ve školách s multikulturním zaměřením

Řešitelé v rámci projekt MŠMT vytvořili závěrečnou zprávu, která zahrnuje poznatky z jednotlivých výzkumných šetření. Tento materiál si žádá dalšího zpracování, tým řešitelů bude usilovat o vytvoření odborné knihy, která by nabídla ucelený a kompaktní výsledek výzkumných šetření. Některé výstupy výzkumu otevřely další možnosti výzkumných šetření.

Indikátorem je odborná publikace zahrnující 300 výtisků.


2. Kvantitativní a kvalitativní výzkumné šetření mapující vztah romského žáka ke škole a k učiteli, ve vztahu k jeho dalším vzdělávacím perspektivám; výzkumné šetření zaměřené na spolupráci asistenta pedagoga a učitele.

Ad. A) Aspekty vzájemné spolupráce mezi asistentem pedagoga a učitelem. Na základě analýzy výzkumného šetření vytvořit doporučení týkající se kompetencí učitele a asistenta pedagoga ve vztahu k jejich efektivní spolupráci při edukaci romského žáka.

Ad. B) Vztah učitele a romského žáka, reflexe učitelů a jejich zkušeností s integrací sociálně znevýhodněných žáků. Kvalitativní i kvantitativní výzkumné metody zkoumající vztah učitele a romského žáka. Reflexe učitelů a jejich zkušeností s edukací sociálně znevýhodněných žáků.

Ad. C) Vztah romského žáka ke vzdělávání, bariéry ovlivňující vzdělávání romských dětí. Nadané děti v romské komunitě. Jejich sociální handicapy a perspektivy. Diskriminace ve školství a společnosti jako "brzda" vzdělávání romského obyvatelstva. Kvalitativní výzkumné šetření ve školách a v dalších organizacích, které jsou zaměřeny na aktivizaci romského obyvatelstva.

Indikátorem je závěrečná zpráva obsahující výsledky a interpretace výzkumných šetření.

Koncepční a metodické přístupy navrhované pro řešení

Bude uplatněna hlubší výzkumná strategie, která se opírá o řadu kvalitativních i kvantitativních metod sociálně pedagogického výzkumu:

 • Z oblasti kvalitativního výzkumu budou využity především zkušenosti badatelů se zúčastněným pozorováním, práce se zaměřenými skupinami (focus groups) - především učiteli, asistenty pedagoga, sociálními pedagogy a rodiči, některé nově vytvořené, ale i klasické projektivní metody (nedokončené věty) apod.
 • Na základě vytvořené (zakotvené) teorie se některé získané kategorie a pojmy vážící se k výzkumu zakomponujeme do vybraných metod kvantitativního výzkumu. Předpokládáme využití technik dotazování, q-metodologie a sémantického diferenciálu.

Časový harmonogram

březen až duben 2009
 • sestavení výzkumného týmu a tématické zaměření výzkumného šetření
 • příprava všech dílčích modulů, vytvoření výzkumné strategie, vytvoření výzkumného designu
březen až červen 2009
 • vytvoření publikace s pracovním názvem VÝZKUMNÁ ANALÝZA EDUKACE ŽÁKŮ MULTIKULTURNÍ TŘÍDĚ
 • kurzy romského jazyka a romologie
 • sběr dat na vybraných školách
červenec až říjen 2009
 • sběr dat
 • analýza získaných dat
září 2009
Konference s mezinárodní účastí na téma Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
 • Workshopy se zaměřením:
  • Edukace žáků v multikulturní třídě
  • Sociální svět žáka (vnímání sebe a svého okolí ve vztahu k utváření postojů k druhým)
  • Reflexe učitelů a zkušenosti s integrací sociálně handicapovaných žáků (srovnání reflexí učitelů z ČR a okolních států východní i západní Evropy, analýza koncepcí a přístupů)
  • Sociálně patologické jevy ve škole
GULOVÁ, L., NĚMEC, J. (ed.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno : Masarykova univerzita, 2009.

listopad 2009 až leden 2010
 • analýza získaných dat
 • vytvoření závěrečné zprávy zahrnující dílčí výzkumné moduly

Výsledky dílčích šetření budou publikovány ve výzkumných studiích na tematicky zaměřených konferencích, popřípadě v odborných časopisech.

Plán na rok 2010


Výzkumný tým:

Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Mgr. Ema Štěpařová
Mgr. Dušan Klapko

Studenti DSP Pedagogika
Mgr. Martina Vodičková
Mgr. Klára Jelínková

Název interního projektu
Kvalitativní a kvantitativní výzkumné šetření zaměřené na sociálně znevýhodněné skupiny (s přihlédnutím k situaci romské populace, dětí migrujících cizinců, skupin zasažených sociálními patologiemi, chudobou, nezaměstnaností apod.


Výzkumný tým bude řešit tyto úkoly:
Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků II. (pokračování výzkumů z roku 2008 a 2009, otevření nových témat, které vzešly z předcházejících výzkumných šetření)

 1. Předsudky a jejich eliminace ve škole, ve školním prostředí. Možnosti kultivování vztahů ve škole se zaměřením na práci s předsudky.
 2. Učitel a romský žák; učitelova očekávání směrem k romskému žáku (etnicita, sociální znevýhodnění, atd.)
 3. Aspekty spolupráce učitele a asistenta pedagoga
 4. Postoje romských dětí a jejich rodin ke škole a vzdělávání (jak tyto postoje ovlivňují školní úspěšnost romských dětí
 5. Rozdíly kultur z pohledu žáků
 6. Evaluační analýza plánovaného (případně realizovaného) kurikula na vybraných ZŠ se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.
 7. Analýza kognitivních schopností děti ze sociálně znevýhodňujícího prostředí na začátku školní docházky
 8. Romologie a romský jazyk jako součást přípravy učitelů, zmapování stanovisek pedagogů a studentů k těmto předmětům
 9. Evaluace dlouhodobě realizovaného projektu Domácí učitel (doučování romských dětí studenty PdF MU zejména v rodinném prostředí romských rodin, ve školách s vyšším procentem romských dětí a v nízkoprahových zařízeních
 10. Multikulturní výchova - téma holocaust (romský holocaust) a projevy extremismu u dětí a mládeže
 11. Zmapování stanovisek studentů pedagogických oborů směrem k tématům holocaustu a extremismu.


Odborný seminář:

Brno: Odborný seminář s mezinárodní účastí na téma Hodnoty ve školním prostředí


Zpracování monografií
Němec, J. a kol. Edukace romských žáků v zrcadle výzkumných šetření. Brno: Masarykova univerzita, 2010.
Gulová, L. a kol. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků. Brno: Masarykova univerzita, 2010.


Zhodnocení výsledků
Dílčí výzkumy byly realizovány v rámci Výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání (MSM 0021622443 na Pedagogické fakultě MU v letech 2007 až 2013. Publikace byly vydány s podporou projektů MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy (10186/2009-6, 8555-37/2010-27) Analýza vzdělávacích potřeb žáků I. a II.

Zpracované monografie

 • Němec, J. a kol. Edukace romských žáků v zrcadle výzkumných šetření. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-5148-5.
 • Gulová, L. a kol. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-5342-7.

Odborné seminář:

 • Brno: Odborný seminář s mezinárodní účastí. Skryté hodnoty v kultuře školy, Pedagogická fakulta MU, dne 20. dubna 2010.
 • Brno: Odborný seminář, setkání studentů s paní Erikou Bezdíčkovou, pamětnicí holocaustu, Žít s židovskou hvězdou, Pedagogická fakulta MU, dne 11. května 2010.

Habilitační práce:
V rámci VZ byla v roce 2010 podána habilitační práce Lenky Gulové pod názvem Sociální práce (nejen) pro pedagogy. Publikace vznikla na základě dohody s nakladatelství GRADA, byla předána ke korektuře a měla by vyjít jako monografická práce v měsíci březnu 2011.

Plán na rok 2011


Výzkumný tým:

Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Mgr. Ema Štěpařová
Mgr. Dušan Klapko

Studenti DSP Pedagogika
Mgr. Martina Vodičková
Mgr. Klára Jelínková

Název interního projektu
Kvalitativní a kvantitativní výzkumné šetření zaměřené na sociálně znevýhodněné skupiny (s přihlédnutím k situaci romské populace, dětí migrujících cizinců, skupin zasažených sociálními patologiemi, chudobou, nezaměstnaností apod.


Hlavní cíl
Hlavním cílem je zmapovat problematiku vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí a zkvalitnit přípravu pedagogů pro pedagogickou práci se sociálně znevýhodněnými skupinami dětí a mládeže s přihlédnutím k tématům multikulturní výchovy.


Dílčí cíle zahrnují

 1. zkvalitnění spolupráce mezi pedagogy ve škole, žákem a rodinou
 2. hledání příčin školní neúspěšnosti romských dětí
 3. zmapování stanovisek odborníků k tématu multikulturní výchovy ve školách
 4. studium problematiky hodnot v kultuře školy
 5. eliminace předsudků ve školním prostředí (učitelé, žáci, studenti PdF MU)
 6. prohloubení přípravy pedagogů pro efektivní pedagogickou práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí a pro implementaci multikulturní výchovy do vzdělávání

Vize výzkumného záměru pro rok 2011

 1. Problematika vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků
  1. Romské děti a jejich vztah ke vzdělávání a škole. Vytvoření obrazu tzv. „romské školy“.
  2. Evaluace dlouhodobě pokračujícího programu doučování v sociálně znevýhodněných rodinách; pokračování v analýze, reflexe studentů, kteří dlouhodobě doučují.
  3. Inkluzívní vzdělávání; asistent pedagoga a jeho kompetence ve školním prostředí. Hodnoty v kultuře školy.
 2. Multikulturní výchova jako prevence diskriminace a extremismu
  1. Multikulturní výchova jako prevence diskriminace a extremismu: přítomnost předsudků vůči diskriminovaným skupinám osob u vyučujících a žáků.
  2. Výzkumná šetření ve školním prostředí; ageismus (mezigenerační konflikty), téma genderu, projevy extremismu u žáků, stanoviska expertů k multikulturní výchově ve školách
  3. Volný čas jako významný faktor ve zvyšování studijních a životních perspektiv sociálně znevýhodněných skupin.
  4. Multikulturní výchova jako součást přípravy budoucích pedagogů

Problematika řeší oblasti multikulturní výchovy ve školách, zabývá se hodnotami v prostředí školy a mapuje dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí v procesu edukace.

Informanty a respondenty výzkumu budou pedagogičtí pracovníci, učitelé, rodiče, děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, žáci, studenti a další odborníci.
V rámci výzkumu budeme spolupracovat se subjekty, které se zabývají inkluzivním vzděláváním a aktivizací skupin pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí.


Plánované výstupy
Výstupem bude monografie s pracovním názvem Multikulturní výchova v rámci výzkumných šetření. Téma bude otevřeno na konferenci s mezinárodní účastí Hodnoty v kultuře školy a výsledky budou prezentovány na odborném semináři v říjnu roku 2011. Téma hodnot ve školním prostředí navazuje na další sledovanou oblast, která se již řeší ve výzkumných šetřeních v letech 2009 až 2010 a to je Sociální svět žáka - vnímání sebe a svého okolí ve vztahu k utváření postojů k druhým. Svět vlastních hodnot, vnímání hodnot okolí. Vybrané aspekty hodnotové orientace sociálně znevýhodněných jedinců - výchova k hodnotám jako součást multikulturní výchovy.
V rámci VZ byla v roce 2010 podána habilitační práce Lenky Gulové pod názvem Sociální práce (nejen) pro pedagogy. Publikace vznikla na základě dohody s nakladatelství GRADA, kde byl měla vyjít jako monografická práce v měsíci březnu 2011.


Výstupy

Samostatná publikace
Gulová, L. Sociální práce (Pro pedagogické obory). Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3379-0.

Zhodnocení činnosti za rok 2011

 • Odborný seminář s mezinárodní účastí na téma KULTURA UZNÁNÍ – SKRYTÉ HODNOTY V KULTUŘE ŠKOLY
  Odborný seminář byl realizován v rámci projektu MSMT
  Odborný seminář s mezinárodní účastí na téma KULTURA UZNÁNÍ – SKRYTÉ HODNOTY V KULTUŘE ŠKOLY, konaný dne 5. 4. 2011 na PdF MU (viz. příloha), seminář prohlubuje celorepublikovou iniciativu Člověk-škola-hodnoty. Mezi vystupujícími byli UNIV.-PROF. DR. MARTIN JÄGGLE, VÍDEŇ, děkan teologické fakulty, Elisabeth Kasper, BarbaraWandl / Forschen wir gemeinsam, Elisabeth Kümmel, Susanne Hueber / WWSE v praxi, Mgr. Bronislava Valentová (ZŠ Přerov), PhDr. Soňa Tarhoviská (CZŠ P. Pittra, Ostrava), Mgr. Lenka Hanžlová (Biskupství českobudějovické), Mgr. Marek Lauermann (Komunitní školy), Mgr. Markéta Olbertová (ZŠ Gajdošova 3, Brno), Mgr. Ladislav Groh (systém Rubikon) a zástupci iniciativy Člověk-škola-hodnoty (Lenka Gulová, Eva Muroňová). Cílem odborného semináře byly prezentace a diskuse na téma otevřenosti školního prostředí vůči jinakosti, podpora inkluze a tolerance ve školním prostředí. Diskuse v odborném semináři byly zaznamenány a podrobeny analýze.
 • Dny africké kultury realizované dne 10. 11 2011 na Krajském úřadě Jihomoravského kraje v rámci specifického výzkumu na PdF MU.
  Prezentace vybraných afrických kultur a projektu Sociálně pedagogického centra v Angole prostřednictvím workshopu, který se uskutečnil na Krajském úřadě Jihomoravského kraje. Angole. Projektu se zúčastnili především zastupitelé, úředníci a studenti PdF MU. Workshop měl za cíl rozvinout spolupráci kraje a pedagogické fakulty v kontextu rozvojové pomoci. Součástí byla prezentace umění vybraných afrických kultur.
 • Zahraniční stáž - vyžádané přednášky na Krymu
  Postgraduální vzdělávání pedagogických pracovníků na Krymu; přednáškový cyklus pro garancí Ministerstva školství Ukrajiny ve městech Jalta, Sevastopol, Krasnoperekopsk a Simferopol, od 1. do 8. října 2011
 • Vyžádaná přednáška v ČR
  GULOVÁ, L. Sociální znevýhodnění jako stigma rodin a dětí. Vyžádaná přednáška v rámci konference "Rodinná politika v centru pozornosti krajů a obcí". Jihlava, Kraj Vysočina: 31. 3. 2011. http://www.kr-vysocina.cz/sbornik-prispevku-z-konference-rodinna-politika-v-centru-pozornosti-obci-a-kraju/d-4035107/p1=29148

Výzkumné studie

V rámci VZ, specifického výzkumu a projektu MŠMT byla realizována rozsáhlá výzkumná šetření, z kterých byly vytvořeny dvě výzkumné studie, které jsou podkladem pro publikace pro rok 2012

 • Výzkumná studie č. 1 (Specifický výzkum)
  Sociální pedagogika jako výrazný mechanismus rozvoje sociálně znevýhodněných skupin
  (Projekt sociálně pedagogických aktivit v Kuitu; mechanismy a strategie sociální pedagogiky v prostředí rozvojové země)
 • Výzkumná studie č. 2 (Výzkumná šetření bylo financováno v rámci dotačního programu MSMT: Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2011)

Multikulturní výchova v rámci výzkumných šetření
Výzkumné analýzy zahrnují oblasti vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí a mládeže, situaci pedagogických pracovníků v prostředí školy, vybraná témata multikulturní výchovy, atd.
Plán na rok 2012

Výzkumný tým:

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
Mgr. Ema Štěpařová

Studenti DSP Pedagogika
Mgr. Martina Vodičková

Výzkumný cíl:
Zmapování oblastí vzdělávání sociálně znevýhodněných skupin, získání stanovisek odborníků i laiků.

Metodologie:

Bude upřednostněna zejména kvalitativní výzkumná strategie, vybrané metody:
 • Kvalitativní výzkumné šetření v tématech sociálně znevýhodněných skupin, analýza výzkumného šetření prostřednictvím otevřeného, axiálního a selektivního kódování. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků. Evaluace dlouhodobě realizovaného projektu Domácí učitel. Projevy extremismu ve společnosti. Náročná situace asistenta pedagoga v prostředí školy
 • Fenomoenologická analýza MCA a interpretativní fenomenologická analýza a jejich aplikace do oblasti vzdělávání sociálně znevýhodněných skupin; bariéry ve vzdělávání dětí aneb psychosémantické metody jako alternativní psychologicko-pedagogická diagnostická metoda.
 • Speciálně vyvinutá metoda, tzv. Perception test. Zrakové percepce u dětí na počátku školní docházky. Analýza kognitivních schopností děti ze sociálně znevýhodňujícího prostředí na začátku školní docházky.
 • Obsahová analýza textu, kritická diskursivní analýza. Evaluační analýza plánovaného (případně realizovaného) kurikula na vybraných ZŠ se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Rozbor představ učitelů a studentů učitelství o žácích

Očekávané výsledky
Analýzy výzkumných šetření zpracované do publikací, které přinesou nové poznatky, které lze aplikovat do praxe i teorie vzdělávání sociálně znevýhodněných skupin

Zpracování monografií na téma
 • Multikulturní výchova v rámci výzkumných šetření, problematika vzdělávání sociálně znevýhodněných skupin (pracovní název), nakladatelství MU
 • Vybrané výzkumné metody (Aplikace v rámci pomáhajících profesí), nakladatelství GRADA)
 • Sociální pedagogika v prostředí rozvíjející se země, v Angole (specifický výzkum, nakladatelství MU)

Zhodnocení činnosti za rok 2012

Výzkumy probíhaly podle dlouhodobého plánu, důraz byl kladen zejména na kvalitativní výzkumnou strategii. V rámci projektu OPVK Zvyšování studijní a profesních perspektiv sociálněznevýhodněných skupin byla vytvořena publikace Gulová, L. a kol. Aktivizace sociálně znevýhodněných skupin v pedagogickém výzkumu a praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6030-2.
V rámci této publikace byly uplatněny analýzy výzkumu realizované v rámci VZ (autorky a autoři L.Gulová, E. Štěpařová, M. Vodičková, D. Klapko)
Plán na rok 2013

Výzkumný tým:

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
Mgr. Ema Štěpařová
Dušan Klapko, Ph.D

Studenti DSP Pedagogika
Mgr. Martina Vodičková

Výzkumný cíl:
Získat názory a stanoviska informantů (studentů, pedagogů, žáků) k možnostem aktivizace a vzdělávání sociálněznevýhodněných skupin prostřednictvím vzdělávacích programů a oblastí pedagogiky volného času.

Metodologie:
Byla zvolena především kvalitativní výzkumná strategie, výzkumná metoda zakotvené teorie podle Strausse a Corbinové. Analýzy prostřednictvím otevřeného, axiálního a selektivního kódování a další metody výzkumu.

Očekávané výsledky
Odborné kapitoly v monografii VZ
Němec, J. Faktory ovlivňující studium romských žáků na SŠ.
Gulová, L., Štěpařová E. Pedagogická praxe budoucích učitelů v kontextu inkluze v prostředí školy. Evaluace vzdělávacích programů směřovaných k sociálně znevýhodněným skupinám.

Zpracování monografií na téma
V rámci monografie s pracovním názvem Vybrané metody výzkumu aplikované v humanitních vědách, GRADA 2013, bude prezentovaná část výzkumu realizovaná v období řešení VZ.

Zhodnocení roku 2013

Tým pracovníků ve složení Gulová Lenka, Kurowski Martina a Němec Jiří pokračoval ve výzkumu a publikování odborných textů. Zaměřil se na různé oblasti sociálního znevýhodnění, multikulturní výchovy, sociální pedagogika a sociální práce a prostřednictvím kvalitativní metodologie zpracoval výzkumné texty, které byly zařazeny do publikací. Jedná se zejména o společnou kapitolu s názvem Od výzkumu k praxi a teorii, která bilancovala analýzy výzkumu v kontextu celého období trvání VZ.
Metodologie zahrnovala zejména kvalitativní výzkumnou strategii, analýza a interpretace probíhala prostřednictvím adekvátních metod zohledňující specifika sociálních jevů (fenomenologická strategie, zakotvená teorie, IPA, sémantické metody, obsahové analýzy popř. analýzy diskursu apod.).


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education