SZZ - NMgr - okruhy Speciální andragogika osob se sociálně patologickými projevy chování (etopedie)

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce
Speciální andragogika osob se sociálně patologickými projevy chování (etopedie)
Navazující magisterské studium
2014/15, 2015/16

 1. úvod do problematiky penologické, etopedické, sociálně patologické a sociálně pedagogické
 2. typologii sociálně patologických projevů chování
 3. etologii sociopatologických projevů chování
 4. diagnostická kritéria
 5. instituce pomoci
 6. možnosti resocializace
 7. typů sociálně patologických projevů chování v multisektorovém prostředí – instituce ministerstva spravedlnosti, ministerstva zdravotnictví, ministerstva školství. Zaměřen je především prakticistně ve smyslu realizace socioedukativních intervencí
 8. fáze resocializačního procesu
 9. specifika resocializačního procesu
 10. specifika resocializačního procesu
 11. možnosti integrace jedinců se sociálně patologickými projevy chování
 12. efektivita resocializačního procesu
 13. sociální ochrana
 14. prevence kriminality
 15. prevence sociálně patologických projevů.

Literatura

 • American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4 th edition). Washington: APA, 1994.
 • BAJGER, O. Chorobné hráčství - první zkušenosti z ambulantní psychoterapie. Praha: Předneseno na vědecké schůzi J.E.Purkyně, 1994.
 • BARNUM, H. Analýza ekonomických důsledků kouření a užívání tabáku. Paříž: Příspěvek na Světové konferenci o tabáku a zdraví, říjen 1994.
 • BARTLOVÁ, S. Sociální patologie. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1998.
 • BAUMAN, Z. Glokalizacja czyli komu globalizacja a komu lokalizacja. Studia socjologiczne, 1997, No 3, s. 53.
 • BECK, U. Was ist Globalisierung? Frankfurt am Main: 1997.
 • BECK, U. Weltrisikogesellschaft, Weltöffentlichkeit und globale Subpolitik. In Kölner Zeitschrift f. Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderband 36, 1996, str. 119 - 147.
 • BERGERET, J. Toxikomanie a osobnost. Praha: Victoria Publishing, 1995.
 • BĚŤÁK, L. Psychologické aspekty primární prevence sociálně patologických jevů. In Kolektiv. Prevence sociálně patologických jevů ve škole. Brno: Masarykova univerzita, 1997.
 • BLÍŽKOVSKÝ, B., KUČEROVÁ, S., KURELOVÁ, M. a kol.: Středoevropský učitel na prahu učící se společnosti 21. století. Brno: Konvoj, 1999, s. 15 - 17.
 • BOWLBY, J. Developmental psychology comes of age. Am. J. Psychiatry, 145, 1988.
 • BRUNO, F. (ed.) Drogy - drogová závislost. Olomouc: Sananim, 1996.
 • BÚTORA, M. Mne se to nemože stať. Sociologické kapitoly z alkoholismu. Martin: Osveta, 1989.
 • ČERNÍKOVÁ, V. Prekriminalita dětí a kriminalita mladistvých, kterým byla uložena ochranná opatření. Praha: Policejní Akademie ČR, 2002, s. 5 - 15.
 • ČERNÍKOVÁ, V. Prekriminalita dětí a kriminalita mladistvých, kterým byla uložena ochranná opatření. Praha: Policejní akademie ČR, 2002.
 • ČERNÍKOVÁ, V., ŠTABLOVÁ, R. Mládež a drogy. In. Mládež a sociálně negativní jevy. Sborník referátů ze semináře. Praha: PA ČR, 1996.
 • DAWKINS, R. The selfisch gene. Oxford University Press, 1989.
 • DOROTÍKOVÁ, S. K evropským myšlenkovým tradicím. Praha: Karlova univerzita, 2000.
 • DURKHEIM, E. De la division du travail social. Paris: 1893.
 • DZÚROVÁ, D., DRAGOMIRECKÁ, E. (ed.) Sebevražednost obyvatel České republiky v období transformace společnosti. Praha: Karlova univerzita, 2002
 • Epidemiologie drogových závislostí. Zdravotnické noviny ze dne 4.4.1997.
 • HALEČKA, T., TOKÁROVÁ, A. Metodologický význam princípu interdisciplinárnosti vo vedách o vzdelávaní a výchove dospelých. In Člověk a společnost na přelomu tisíciletí. Olomouc: 1998, s. 453 - 458.
 • HASSAN, S. Jak čelit psychické manipulaci zhoubných kultů. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, 1994.
 • HELLER, J., PECINOVSKÁ, O. Závislost známá neznámá. Praha: Grada Publishing, 1996.
 • HELUS, Z. PIŤHA, P. Návrh pojetí obecné školy. Praha: Portál 1993.
 • HORA, L. Problematika tzv. alternativní religiozity a jejího podílu na formování životní orientace mládeže. Praha: Karolinum, 1995.
 • HOSÁK, L. Ohrožení některých populačních kategorií Třebíčska sebevražedným chováním a možnosti jejich ochrany okresní psychiatrickou péčí. Materiál k jubileu XXXIII. let práce lékařského oboru psychiatrie na okrese Třebíč. Jemnice: 1998.
 • HOSÁK, L. Status a role v prevenci zneužívání návykových látek školní mládeží. Materiál XXXIV. Konference AT sekce České a Slovenské psychiatrické Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti J.E. Purkyně. Jemnice: Socioterapeutický klub psychiatrie v Jemnici, 27.3.1995.
 • HUBÍK, S. Sociologie vědění. Praha: SLON, 1999.
 • CHVÍLA, L. Diagnóza patologického hráčství v závislosti na assesmentu problému hráčské vášně. Výzkumný projekt. Opava: PL, 1996.
 • CHVÍLA, L., NYKLOVÁ, A. Downto the Depth of Gambler´s soul. First European Congress on Diorders of Personality. Nijmegen: Nederland, 1994.
 • JANÍK, A., DUŠEK, K. Drogy a společnost. Praha: Avicenum, 1990.
 • JASPERS, K. Vom Ursprung und Ziel der Geschichte. München, 1949, s. 178 - 179.
 • JELLINEK, E. M. The disease concept of alkoholism. New Haven: Hilthouse Press, 1960.
 • JESSOR, R, JESSOR, S. Ein sozialpsychologisches Modell des Drogenkonsums. In. LETTIERI, D.J., WELZ, R. (eds). Drogenabhängigkeit. Ursachen und Verlaufsformen. Basel: Beltz 1983.
 • JIRÁSKOVÁ, V. Vzdělávání v postmoderní době. In Kolektiv. Hodnoty a vzdělání. Praha: Univerzita Karlova, 1997.
 • JOHNSTON, L.D., O´MALLEY, P.M. , BACHMAN, J.G. Illicit drug use, smoking, and drinking by America´s high school students, college studeents, and young adults 1975-1991. Eockville, MD: National Institute on Drug Abuse DHHS publication nos.
 • JOCHMANN, V. Člověk na přelomu tisíciletí. In Kolektiv. Sociálna práca - ľudské práva - vzdelávanie dospelých. Prešov: Prešovská univerzita, 1998, s. 173 - 186.
 • JONES, R. K., JONES, P.A. Sociology in Medicine. London: The Englisch Universities Press Lt., 1975.
 • JUNG, C.G. Analytická psychologie - její teorie a praxe. Praha: Academia, 1992.
 • JUNG, C.G. Člověk a duše. Praha: Academia, 1995.
 • JUNG, C.G. Duše moderního člověka. Brno: Atlantis, 1994.
 • JUNGK, R. Pohled do budoucnosti. In Kronika lidstva. Praha: Fortuna Print.s. 1134 - 1141.
 • KALINA, K. (ed.) Drogy ze všech stran. Sborník přednášek. Praha: Filia, 1995.
 • KAPR, J., LINHART, J. Sociologické pojmosloví, sv.1. Praha: SLON, 1994.
 • KASÍKOVÁ, H. VALIŠOVÁ, A. Pedagogické otázky současnosti. Praha: ISV, 1994.
 • KELLER, J. Úvod do sociologie. Praha: 1997, s. 10 a násl.
 • KIELHOLZ, P. Diagnostik und therapie der Drogenabhängigkeit Praxis Psychother. 1965, č. 6.
 • KLUCHHOHN, C. Culture and Behavior. In. LINDZEY, G. Ed., Handbook of Social Psychology, Cambridge: Cambridge Mass 1954.
 • Kolektiv. Hodnoty a vzdělání. Praha: Karolinum,1997.
 • Kolektiv. Sociální deviace, sociologie nemoci a medicíny. Praha: SLON, 1994.
 • Kolektiv. Vývoj kriminality v České republice se zvláštním zřetelem na kriminalitu dětí a mládeže. Materiály z konference s mezinárodní účastí "Kriminalita dětí a mládeže" konané na Policejní akademii v Praze v listopadu 1998. Praha: 1998.
 • KOMENDA, S., KELLER, J. Sociologie pro právníky. Olomouc: UP, 1993.
 • KOMOROUS, J. Referát přednesený za ČR. České vězeňství, č. 4. 1994.
 • KONDÁŠ, O. Model alkoholismu vychádzajúci z teorie učenia. In. Protialk. Obzor, 4, 1969.
 • KOUKOLÍK, F., DRTILOVÁ, J. Vzpoura deprivantů. Praha: Makropulos, 1996.
 • KUNDA, S. Klinika alkoholismu. Martin: Osveta, 1988.
 • LABROUSSE, A. Drogy, peníze a zbraně. Praha: Themis, 1998.
 • LADEWIG, D. Drogen unter uns. Basel: 1983.
 • LANGMEIER, J., MATĚJČEK, Z. Psychická deprivace v dětství. Praha: Avicenum, 1974..
 • LANGMEIER, J. a kol. Dětská psychoterapie. Praha: Avicenum, 1989.
 • LAŠEK, J. Prvé skúsenosti s meraním klímy v škole a v učiteĺskom sbore. In. Pedagogická revue. 1995.
 • LESIEUR, J. R., BLUME, S.B. Evaluation of patient treated for pathological gambling in a sombined alcohol, substance abuse and pathological gambling unit using the Addiction Severity Index. Br. J. Addict, 86, 1991, 8.
 • LETTIERI, D.J., WELTZ, R. (eds). Drogenabhangigkeit. Ursachen und Verlausformen. Basel.
 • LIČKO, A.J. Podrostkovaja psichiatria. Leningrad: Medicina, 1979.
 • LORENZ, K. 8 smrtelných hříchů. Praha: Panorama, 1990.
 • MARHOUNOVÁ, J., NEŠPOR, K. Alkoholici, feťáci a gambleři. Praha: Empatie, 1995.
 • MATĚJČEK, Z., DYTRYCH, Z. Děti, rodina, stres. Praha: Galén, 1994.
 • MATĚJČEK, Z., DYTRYCH, Z., SCHÜLLER, V. Pražská studie o dětech z nechtěného těhotenství. In. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 1976.
 • Mc Elroy, S.L. et all. DMS -III-R Impulse Control Disarders Am. J. Psychiatry, 149, 3, March 1992.
 • MEČÍŘ, J. Zneužívání alkoholu a nealkoholových drog u mládeže. Praha: Avicenum, 1989.
 • MERTON, R.K. Animi and Social Strukture. American Sociological Review, 3, 1938.
 • MIOVSKÝ, M. LSD a jiné halucinogeny. Boskovice: Albert, 1996.
 • MOORE, T. Kniha o duši. Praha: Portál, 1997.
 • MRKVIČKA, J. Knížka o rdaosti (rozpravy o růstu a tvorbě osobnosti). Praha: Avicenum, 1984.
 • MÜHLPACHR, P. Sociální aspekty léčby závislostí u dětí a mládeže. Disertační práce. Olomouc: Univerzita Palackého, 1998, 138 s.
 • MÜHLPACHR, P. Sociální patologie jako paradigma sociální pedagogiky. Habilitační práce. Brno: Masarykova univerzita, 2001.
 • MÜHLPACHR, P. Sociální patologie. Brno: Masarykova univerzita, 2001.
 • NESBIT, W. Psychological abuse in the classroom. Home and School, 1993.
 • NEŠPOR, K. Jak překonat problém s hazardní hrou. Praha: Sportpropag, 1996.
 • NEŠPOR, K. Jak překonat problémy s alkoholem. Praha, Sportpropag, 1995.
 • NEŠPOR, K., CSÉMY, L. Alkohol, drogy a vaše dítě. Praha: Sportpropag, 1995.
 • NOŽINA, M. Svět drog v Čechách. Praha: KLP, 1997.
 • ONDREJKOVIČ, P. Sociálna patológia. Bratislava: UK Bratislava, 1999.
 • ONDREJKOVIČ, P. Úvod do sociologie výchovy. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1998.
 • ONDREJKOVIČ, P. Šok z globalizácie. Nové pohľady na spoločnosť? In Sociálna práca - ľudské práva - vzdelávanie dospelých II. díl. Prešov: 1999, s. 17 - 26.
 • ONG, T.H. Psychological characteristics of drug abusers. Int. Rehabil Res., 14, 1991, 1.
 • PALÁN, Z. Filozofie vzdělávání světa - učící se svět. In Andragogika, čtvrtletník pro vzdělávání dospělých 4/1997. Praha: DAHA, s. 19 - 20.
 • PALÁN, Z. Vzdělávání - šance pro život. In Andragogika, čtvrtletník pro vzdělávání dospělých 4/1997. Praha: DAHA, s.7.
 • PIKE, G., SELBY, D. Globální výchova. Praha: Grada, 1994, s. 22.
 • PLOCEK, K. Disharmonické vývoje osobnosti v dětství a v dospívání. In. Kolektiv. Prevence sociálně patologických jevů ve škole. Brno: MU, 1997.
 • POKORNÝ, V., TELCOVÁ, J., TOMKO, A. Patologické závislosti. Brno: Ústav psychologického poradenství a diagnostiky, 2000.
 • POLLMAN, Ch. Represe emocí ve prospěch rozvoje kapitalismu. Praha: Éthum. Bulletin pro sociální pedagogiku, 1993, č.3.
 • POPPER, K.R., ECCLES, J.C. The Self ind its brain. Parts I and II. Berlin: Springer 1987.
 • RABUŠICOVÁ, M. K sociologii výchovy, vzdělání a školy. Brno: MU, 1991, s. 102.
 • RIESMAN, D. Osamělý dav. Praha: Mladá fronta, 1968.
 • ROBERTSON, R. Globalization. London: 1992.
 • ROLLO, V. Emocionalita a racionalita. Praha: SLON, 1993.
 • ŘEHAN, V. Závislost na alkoholu a jiných drogách - psychologický přístup. Olomouc: UP, 1994.
 • SCHMEICHEL, F. Jako vzduch k dýchání. Praha: MOTTO, 1995.
 • SCHMIDT, W. Mezinárodní terminologický slovník zdravotní výchovy. Praha: Ústav zdravotní výchovy, 1982.
 • SCHNEIDER, K. Die psychopatische Persönlichkeiten. Wien: S.Fr.Deutische, 1943.
 • SCHUCKIT, M.A. Drug and Alcohol abuse: A clinical Guide to diagnosis and treatment (3rd.ed). New York:1989.
 • SKALKOVÁ, J. Problémy mládeže v kontextu postmoderního myšlení. In Mládež a sociálně negativní jevy. Praha: Policejní Akademie ČR, 1996.
 • SKALKOVÁ, J. Problémy mládeže v kontextu postmoderního myšlení. In Mládež a sociálně negativní jevy. Praha: Policejní akademie ČR, 1996.
 • STREISSGUTH, A.P., CLARREN, S.K., JONES, K.L. Natural history of the fetal alcohol syndrome: A 10-year follow-up of eleven patients. The Lancet, 2, 85-91, 1985.
 • SUCHAREVA, G. J. Kliničeskije lekcije po psichiatrii dětskogo vozrasta. II. díl. Moskva: Metgis, 1959.
 • ŠTABLOVÁ, R. a kol. Drogy, kriminalita a prevence. Praha: Policejní akademie ČR, 1997.
 • ŠTABLOVÁ, R. a kol. Návykové látky a kriminalita. Praha: Policejní akademie ČR, 1994.
 • ŠTAMPACH, O. Sekty a nová náboženská hnutí. Praha: Nakladatelství Oliva, 1995.
 • TOKÁROVÁ, A. Globalizácia a jej sociálny rozmer. In Sociálna práca - ľudské práva - vzdelávanie dospelých. Prešov: Prešovská univerzita, 1998, s. 102 - 117.
 • ÚLEHLA, I. Umění pomáhat. Písek: Renesance, 1996.
 • URBAN, E. Toxikomanie. Praha: Avicenum, 1973.
 • VÁGNEROVÁ, M.a kol. Psychologie handicapu. Praha: Karolinum, 1993.
 • VANÍČKOVÁ, E. a kol. Násilí v rodině - Syndrom zneužívaného a týraného dítěte. Praha: Karolinum, 1993.
 • VOJTÍK, V., BŘICHÁČEK, V. K problematice zneužívání návykových látek adolescenty. In. SKÁLA, J. a kol. Sborník studií o alkoholismu a jiných návykových látek. Praha: VÚPs, 1982, 150-184, Zpráva č. 42.
 • VOJTÍK, V., BŘICHÁČEK, V. Mládež ohrožená toxikomanií. Praha: VÚPs, 1987, Zpráva č. 80.
 • VOJTÍK, V., BŘICHÁČEK, V. Zneužívání návykových látek - biopsychosociální problém mládeže. (1. část). Otázky defektologie, 27, 1984/85, č. 7, 285-289, (2. část), 27 1984/85. č. 9.
 • VOJTÍK, V., TŮMOVÁ, S., BŘICHÁČEK, V. Osobnost adolescentů zneužívajících návykové látky. Čs. pediatrie, 37, 1982, č.5.
 • VOJTÍŠEK, Z. Netradiční náboženství u nás. Praha: Dingir, 1998.
 • WALDMANN, H. Phantastika und Untergrund. Zum psychiatrischen Verständnis des Rauchmittelgebrauche Jugendlicher. Bonn: Bournier u. co. 1971.
 • ZÁŠKODNÁ, H. Děti, mládež a drogy na území města Ostravy. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1997.
 • ZELENÝ, M. Trendy novej ekonomiky. Moderní řízení, 1998, č. 9, s. 10 - 11
 • ZVOLSKÝ, P. Obecná psychiatrie. Praha: Karolinum, 1996.
 • ZVOLSKÝ, P. Speciální psychiatrie. Praha: Karolinum, 1997.


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education