SZZ - NMgr - okruhy Poradenství, diagnostika a intervence u jedinců s poruchami chování – Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dětem, žákům a dospělým se speciálními potřebami


Okruhy ke státní závěrečné zkoušce
Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dětem, žákům a dospělým se speciálními potřebami
2. předmět specializace Poradenství, diagnostika a intervence u jedinců s poruchami chování
Navazující magisterské studium
2014/15, 2015/16

 1. Pedagogické poradenství ve výchovně vzdělávacím procesu etopedie, principy, zásady, etika poradenství
 2. Systém poradenského procesu, ucelený poradenský systém, legislativní rámec
 3. Zařízení preventivně výchovné péče – poradenská a intervenční úloha
 4. Současné pojetí přístupů k poradenství, vývojové krize, klíčové osoby, podpora versus posilování
 5. Poradenský rozhovor, záznam poradenského rozhovoru, poradenství rodičům, práce s rodinou
 6. Poradenství ve školním prostředí, učitel jako poradce
 7. Metody pozorování chování, strukturované hodnocení chování
 8. Diagnostika speciálního pedagoga - specializované poradenství ve vztahu k chování – hodnocení problémového chování – oblasti hodnocení, indikátory
 9. Kontrakt v poradenském vztahu – s dítětem, s osobou blízkou
 10. Metody poradenské práce – DOV, videotrénink
 11. Individuální plán, vyhodnocování a poradenský efekt individuálního plánu
 12. Intervence jako podpora, pravidla intervence, krizová intervence, etapy a formy krizové intervence
 13. Krizová intervence v případě suicidálního jednání – varovné signály suicidálního jednání, specifika u dětí, postupy intervence vůči dítěti, vůči rodině
 14. Výtvarné činnosti v intervenci
 15. Vyprávění příběhů v intervenci
 16. Dramatizace v intervenci
 17. Psychomotorika v intervenci

Literatura

 • ELLIOTT, J; PLACE, M. Dítě v nesnázích, 1.vyd., Havlíčkův Brod: Grada, 2002. ISBN 80-247-0182-0
 • MERTIN, V. Individuální vzdělávací program. Praha: Portál, 1995
 • OAKLANDER, V. Třinácté komnaty dětské duše. Dobříš: Drvoštěp, 2003. ISBN 80-903306-0-6
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP, 2005. ISBN 80-87000-02-1
 • ŘÍČAN, P. Cesta životem. 2. Přepracované vyd. Praha: Portál s.r.o. 2004. ISBN 80-7178-829-5
 • ŠPATENKOVÁ, N. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0586-9 (12, 13)
 • VÍTKOVÁ, M. Otázky speciálně pedagogického poradenství, 1.vyd. Brno: MSD, 2003, ISBN 80-86633-08-X (2, 5)
 • VOJTOVÁ, V. Poradenství v rámci školy, in: Vítková: Otázky speciálně pedagogického poradenství, 1.vyd. MSD, Brno, 2003, ISBN 80-86633-08-X


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education