SZZ - NMgr - okruhy Poradenství, diagnostika a intervence u jedinců s mentálním postižením – Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dětem, žákům a dospělým se speciálními potřebami

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce
Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dětem, žákům a dospělým se speciálními potřebami
2. předmět specializace Poradenství, diagnostika a intervence u jedinců s mentálním postižením
Navazující magisterské studium
2016/17, 2017/18

 1. Komplexní speciálně pedagogická diagnostika u jedinců s mentálním postižením.
 2. Komplexní speciálně pedagogická diagnostika u jedinců s autismem a poruchou autistického spektra. Možnosti poradenství.
 3. Poradenský systém, legislativní vymezení (školský zákon, příslušné vyhlášky).
 4. Metody ve vyučovacím procesu – vymezení pojmu, základní dělení, metody z hlediska fází vyučovacího procesu se zaměřením na edukaci žáků s mentálním postižením.
 5. Základní struktura vyučovací hodiny, typy vyučovacích hodin, organizační formy ve vzdělávacím procesu, principy diferenciace a individualizace.
 6. Didaktika českého jazyka - cíle, úkoly, postavení českého jazyka v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.
 7. Specifika metod ve výuce čtení – jejich vývoj, metoda analyticko - syntetická, metoda globální, metoda genetická, aplikace na edukační proces u žáků s mentálním postižením.
 8. Globální metoda ve výuce čtení u žáků s mentálním postižením – specifika metody, etapy, vyučovací prostředky.
 9. Metodika výuky čtení v edukaci žáků s mentálním postižením.
 10. Grafomotorika – charakteristika, jemná a hrubá motorika. Kulturní, hygienické a pracovní návyky při psaní, psychologické základy psaní, základní znaky psaní.
 11. Metody ve výuce psaní– specifika metod, charakteristika z pohledu nácviku psaní u žáků s mentálním postižením Metodika výuky psaní v edukaci žáků s mentálním postižením.
 12. Matematika ve vzdělávacích programech – cíle, úkoly, složky matematiky na prvním stupni základní školy ve srovnání s výukou matematiky žáků s lehkým mentálním postižením. Přirozené číslo, předmatematické představy – uspořádání, třídění, porovnávání, vyvození pojmu číslo.
 13. Matematika a její aplikace na základní škole speciální.
 14. Algoritmus matematických operací - sčítání, odčítání, násobení, dělení - chyby oproti správnosti. Řešení a algoritmus slovních úloh.
 15. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět v edukaci žáků s mentálním postižením v základním vzdělávání.
 16. Učebnice, vyučovací prostředky ve výuce českého jazyka a matematiky v edukaci žáků s mentálním postižením (základní škola, základní škola speciální).
 17. Klima ve vyučování – definice, faktory ovlivňující vzdělávací proces, kurikulum a jeho specifika.
 18. Využití speciálních terapií ve vyučovacím procesu se zaměřením na žáky s mentálním postižením.
 19. Plánování edukačního procesu, učební vzdělávacích programů využívaných u žáků s mentálním postižením.
 20. Dramatická výchova – metody dramatické výchovy, prostředky dramatické výchovy, postavení dramatické výchovy ve vzdělávacích programech.
 21. Jednotlivé výchovy v edukaci žáků s mentálním postižením, metody a postupy ve výuce.
 22. Jazyková výchova a řečová výchova ve vzdělávacím procesu, základní specifika, individuální a skupinová práce v hodinách řečové výchovy.
 23. Didaktické hry – charakteristika her, dělení her, postavení hry z hlediska ČJ a matematiky.
 24. Možnosti využití alternativní pedagogiky v edukačním procesu (Otevřené vyučování, Začít spolu, Montessori pedagogika) v edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 25. Připravenost na školu – složky školní zralosti, Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, screening, diagnostika.
 26. Hodnocení a klasifikace ve vyučovacím procesu – vymezení pojmu, typy hodnocení, základní funkce hodnocení, formativní a sumativní hodnocení. Legislativní rámec.
 27. Osobnost učitele ve vyučovacím procesu žáků s mentálním postižením.
 28. Didaktické zásady ve vyučovacím procesu.
 29. Specifika vyučovacího procesu u dětí s mentálním postižením, Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání - specifika programu, okruh dětí s mentálním postižením.
 30. Problematika vyučovacího procesu u dětí s kombinovaným postižením.
 31. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – specifika programu, postavení oblasti Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace na prvním stupni.

Literatura

 • Aktuální legislativní dokumenty.
 • Aktuální Rámcové vzdělávací programy.
 • Bartoňová, M. (1998) Průvodce učebnicí v matematice 1. ročníku zvláštní školy, metodická příručka. Brno: Compacta.
 • Bartoňová, M. (2005) Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU-MSD.
 • Bartoňová, M. (1998) Matematika - učebnice pro 1. ročník zvláštní školy. Brno: Compacta.
 • Bartoňová, M. (1998) Pracovní sešity I., II. Brno: Compacta.
 • Bartoňová, M., Bazalová, B., Pipeková, J. (2007) Psychopedie. Brno: Paido.
 • Bartoňová, M., Bytešníková, I., Vítková, M. et. al. (2012) Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Brno: Paido.
 • Bartoňová, M., Vítková, M. et al. (2013) Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Brno: MU.
 • Bazalová, B. (2014) Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje. Praha: Portál.
 • Blažková, R. Matoušková, K. Vaňurová, M., Blažek, M. (2000) Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy. Brno: Paido.
 • Dolejší, M. (1996) K psychologii mentálně retardovaných. Praha: Avicenum.
 • Fabiánková, B., Havel, J., Novotná, M. (1999) Výuka čtení a psaní na 1. stupni základní školy. Brno: Paido.
 • Fontana, D. (2003) Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál.
 • Hauser, P., Kneselová, H., Martinec, I. (1998) Didaktika českého jazyka, I díl. Brno. MU.
 • Hejný, M. Kuřina. K. (2001) Dítě, škola a matematika. Konstruktivistické přístupy k vzdělávání. Praha: Portál.
 • Hubnerová, M. (1999) Účinné vyučování v kostce. Praha: Portál.
 • Kasíková, H. (1999) Kooperativní učení a kooperativní škola. Praha: Portál.
 • Košč, L. (1986) Vývin matematických schopností a jeho podnecovanie v predškolskom veku. Bratislava: VUDP.
 • Krejčová, V., Kargerová, J. (2003) Vzdělávací program Začít spolu. Praha: Portál.
 • Kyriacou, CH. (1996) Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál.
 • Lokšová (1999) Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Praha: Portál.
 • Looseová, A., C. a kol. (2001) Grafomotorika pro děti předškolního věku. Praha: Portál.
 • Mertin, V. (1995) Individuálně vzdělávací program. Praha: Portál.
 • Pipeková, J. (ed.) (2010) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepracované a rozšířené vydání. Brno: Paido.
 • Pipeková, J., Vítková, M. et al. (2014) Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. Brno: MU.
 • Požár, L. (1997) Psychologia osobnosti postihnutých. Bratislava: UK.
 • Průcha, J. (1996) Alternativní školy. Praha: Portál.
 • Přinosilová, D. (2007) Diagnostika ve speciální pedagogice. Brno: Paido.
 • Rubinštejnová, S. J. (1987) Psychologie mentálně zaostalého žáka. Praha: SPN.
 • Vágnerová, M. (2008) Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál.
 • Valenta, M. a kol. (2015) Slovník speciální pedagogiky. Praha: Portál.
 • Valenta, M., Müller, O. (2012) Psychopedie. Olomouc: Parta.
 • Valenta, M.,Michalík, J., Lečbych, M. a kol. (2012) Mentální postižení v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním kontextu. Grada: Praha.
 • Vašek, V. (1992) Špeciálnopedagogická diagnostika. Bratislava: SPN.
 • Vítek, J., Vítková, M. (2010) Teorie a praxe v edukaci, intervenci, terapii a psychosociální podpoře jedinců se zdravotním postižením se zaměřením na neurologická onemocnění. Brno: Paido.

Internetové stánky


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education