SZZ - NMgr - kombinovaná - okruhy Učitelství pro základní školy - Didaktika


Okruhy ke státní závěrečné zkoušce
Speciální pedagogika pro učitele
Didaktika počátečního čtení, psaní a matematiky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Navazující magisterské studium - kombinovaná forma
2014/15, 2015/16

 1. Didaktika českého jazyka – specifika didaktiky, faktory ve vyučování, cíle, úkoly českého jazyka ve vzdělávacím programu.
 2. Literární výchova na prvním stupni škol – její postavení ve vzdělávacích programech - specifikujte, vymezte cíl, úkoly, složky literární výchovy.
 3. Postavení českého jazyka ve vzdělávacím programu, složky jazykového vyučování, pravopis na prvním stupni základní školy - význam slov, skladba.
 4. Metody ve vyučovacím procesu- vymez základní dělení, metody z hlediska fází vyučovacího procesu se zaměřením na žáky se zdravotním postižením.
 5. Učebnice, vyučovací prostředky ve výuce jazyka českého a matematiky- základní dělení, požadavky na učebnice, a prostředky, mediální výchova.
 6. Dramatická výchova – metody dramatické výchovy, prostředky dramatické výchovy, postavení dramatické výchovy ve vzdělávacích programech.
 7. Pojetí a osnování učiva v programu Základní škola se zaměřením na český jazyk a matematiku, specifika jazyka na prvním stupni základní školy.
 8. Pojetí a osnování učiva v programu Obecná škola a Národní škola z hlediska jazyka českého a matematiky na prvním stupni základní školy.
 9. Grafomotorika – charakteristika, jemná a hrubá motorika. Kulturní, hygienické a pracovní návyky při psaní, psychologické základy psaní.
 10. Gafomotorika – uvolňovací cviky, algoritmus psaní, speciální programy nácviku Dr. Heyrovská, Dr. Svobodová, Looseová, Metoda dobrého startu.
 11. Možnosti využití alternativní pedagogiky v edukačním procesu (Daltonský plán, Otevřené vyučování, Začít spolu) v edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 12. Připravenost na školu, školní zralost – složky školní zralosti, Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, test školní zralosti.
 13. Základní požadavky na čtení, znaky správného čtení, psychologické základy čtení – činnost pravé a levé hemisféry při zvládnutí čtení.
 14. Metody ve výuce čtení z historického pohledu – metody analytické, metody syntetické – jmenuj základní reprezentanty, specifikuj rozdíly.
 15. Hodnocení a klasifikace ve vyučovacím procesu – vysvětli pojmy, specifikuj typy hodnocení, základní funkce hodnocení.
 16. Reedukační postupy při projevech specifických poruch učení – metody reedukace, základní pomůcky.
 17. Klima ve vyučování – školní klima, faktory ovlivňující vzdělávací proces, kurikulum a jeho specifika.
 18. Osobnost učitele, ve vyučovacím procesu z pohledu předmětů na prvním stupni základní školy, příprava na vyučování.
 19. Metody ve výuce psaní z historického pohledu, vývoj písma, metody psaní užívané v současnosti.
 20. Zásady ve vyučovacím procese – specifikuj, zaměř se na jejich užití v hodinách ČJ.
 21. Specifika metody ve výuce čtení- metoda analyticko-syntetická- etapy metody, specifika na základní škole a ve vzdělávacím programu základní školy praktické a speciální.
 22. Matematika ve vzdělávacích programech - cíle, úkoly, složky matematiky na prvním stupni základní školy ve srovnání se základní školou praktickou.
 23. Přirozené číslo, předmatematické představy – uspořádání, třídění, porovnávání, vyvození pojmu – číslo.
 24. Genetická metoda, globální metoda ve výuce čtení – specifika metod, etapy dělení.
 25. Algoritmus matematických operací - sčítání, odčítání, násobení, dělení - chyby oproti správnosti. Řešení a algoritmus slovních úloh.
 26. Základní struktura vyučovací hodiny, organizační formy ve vzdělávacím procesu, typy vyučovacích hodin.
 27. Dyskalkulie - základní charakteristika, diagnostika.
 28. Specifika metodiky psaní levou rukou – diagnostika leváctví, zásady metodiky psaní levou rukou.
 29. Jazyková a řečová výchova ve vzdělávacím procesu, základní specifika, individuální a skupinová práce v hodinách řečové výchovy.
 30. Didaktické hry – charakteristika her, dělení her, postavení hry z hlediska ČJ a matematiky.
 31. Specifika vyučovacího procesu u dětí mentálně retardovaných, specifika vzdělávacích programů.
 32. Specifika vyučovacího procesu u dětí s tělesným postižením, charakterizujte předmět - dorozumívací dovednosti.
 33. Problematika vyučovacího procesu u dětí s kombinovaným postižením – specifika edukace žáků hluchoslepých.
 34. Využití speciálních terapií ve vyučovacím procesu se zaměřením na žáky se zdravotním postižením.
 35. Specifika edukace žáků se zrakovým postižením, speciální pomůcky užívané v edukaci u dětí nevidomých a slabozrakých.
 36. Specifika edukačního procesu u dětí se sluchovým postižením, podmínky vzdělávání, vzdělávací programy, znakový jazyk, pomocné artikulační znaky.
 37. Zvláštnosti vyučovacího procesu dětí chronicky nemocných,školy při nemocnici, herní terapie.
 38. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – specifika programu, postavení oblasti jazyk a komunikace, matematika a její aplikace na prvním stupni.

Literatura

 • BARTOŇOVÁ, M. (ed.) Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměření na edukaci žáků se specifickými poruchami učení. Brno: MSD, 2005. ISBN 80-86633-38-1.
 • BARTOŇOVÁ, M. Kapitoly ze specifických poruch učení I. Vymezení současné problematiky. Brno: MU, 2004. ISBN 80-210-3613-3.
 • BARTOŇOVÁ, M. Kapitoly ze specifických poruch učení II. Reedukace specifických poruch učení. Brno: MU, 2005. ISBN 80-210-3822-5.
 • BARTOŇOVÁ, M. Matematika - učebnice pro 1. ročník zvláštní školy. Brno: Compacta. 1998.
 • BARTOŇOVÁ, M. Pracovní sešity I., II. Brno: Compacta, 1998.
 • BARTOŇOVÁ, M. Průvodce učebnicí v matematice 1. ročníku zvláštní školy, metodická příručka. Brno: Compacta, 1998.
 • BLAŽKOVÁ, R. Texty k didaktice matematiky. Brno: MU, 1995.
 • BLAŽKOVÁ, R. MATOUŠKOVÁ, K. VAŇUROVÁ, M., BLAŽEK, M. Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy. Brno: Paido, 2000.
 • BLAŽKOVÁ, R. MATOUŠKOVÁ, K. VAŇUROVÁ, M. Texty k didaktice matematiky pro studium učitelství 1. stupeň ZŠ. Brno: MU. Učební text. 1992.
 • BLAŽKOVÁ, R. MATOUŠKOVÁ, K. VAŇUROVÁ, M. Náměty k rozvíjení kombinačního myšlení. Brno: Metodický materiál. 1998.
 • EMMERLINGOVÁ, S. Když dětem nejde čtení 1., 2. Praha: Portál, 2000.
 • FABIÁNKOVÁ, B., HAVEL, J., NOVOTNÁ, M. Výuka čtení a psaní na 1. stupni základní školy. Brno: Paido, 1999.
 • FONTÁNA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 1999.
 • GEOFEREY, P. Moderní vyučování. Praha: Portál, 1996.
 • HAUSER, P., KNESELOVÁ, H., MARTINEC, I., Didaktika českého jazyka, II díl. Brno. MU, 1998.
 • HAUSER, P., KNESELOVÁ, H., MARTINEC, I., Didaktika českého jazyka , I díl. Brno. MU, 1998.
 • HEJNÝ, M. KUŘINA. K. Dítě, škola a matematika. Konstruktivistické přístupy k vzdělávání. Praha: Portál, 2001.
 • HOBDAYOVÁ, A, Tvořivé činnosti pro psychoterapeutickou práci s dětmi. Praha, Portál, 2000.
 • HUBNEROVÁ, M. Účinné vyučování v kostce. Praha: Portál, 1999.
 • KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení a kooperativní škola. Praha: Portál, 1999.
 • KOŠČ, L. Vývin matematických schopností a jeho podnecovanie v predškolskom veku. Bratislava: VUDP, 1986.
 • KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál. 1996.
 • KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J. Vzdělávací program Začít spolu. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-695-0.
 • LOKŠOVÁ, Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Praha: Portál, 1999.
 • LOOSEOVÁ, A., C. a kol. Grafomotorika pro děti předškolního věku. Praha: Portál, 2001.
 • LOOSEOVÁ, A., C. a kol. Grafomotorika pro děti předškolního věku. Pracovní listy. Praha: Portál, 2001.
 • MARTIN, M. Jak řešit problémy se školou. (Lexikon pro rodiče) Praha: Portál 1999.
 • NOVÁK, J. Dyskalkulie, specifické poruchy počítání, metodika rozvíjení početních dovedností. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2000.
 • NOVOTNÁ, M. Pojetí výuky čtení a psaní na 1. stupni primární školy. Brno: 1997.
 • PASCH, M. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 1998.
 • PIPEKOVÁ, J. (ed. ) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2. rozšířené vydání.Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-120-0.
 • POKORNÁ, V. Rozvíjíme vnímání a poznávání 2. Praha: Portál, 2000.
 • PRŮCHA, J. Alternativní školy. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-072-3.
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: VÚP, 2004.
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP, 2005.
 • RIEFOVÁ, S. F. Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole. Praha: Portál, 1999.
 • SANTLEROVÁ, K. Metody ve výuce čtení a psaní. Brno: Paido, 1995.
 • SILBERMAN, M.: 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování. Praha, Portál, 1997.
 • SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, 1999.
 • SVOBODOVÁ, J. Metodika rozvoje grafomotoriky a počátečního psaní. Praha: IPPP, 1998.
 • ŠAFROVÁ, A. Jak mluvíme (kapitoly o komunikaci). Brno: MU, 1994.
 • ŠIMANOVSKÝ, Z. Hry pomáhají s problémy. Praha, Portál. 1999.
 • TRAIN, A. Specifické poruchy chování a pozornosti. Praha: Portál, 1997.
 • TUPÝ, K. Prvouka na zvláštní škole, metodická příručka. Praha: Septima, 1995.
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 1998.
 • VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. 2. přepracované a rozšířené vydání. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-071-9.
 • Vzdělávací program Základní škola. Praha: Fortuna, 1996
 • Vzdělávací program Obecná škola. Praha: Portál, 1996
 • Vzdělávací program Národní škola. Praha: SPN, 1996


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education