SZZ - Bc - okruhy Logopedie

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce
Logopedie
Bakalářské studium
2014/15, 2015/16

 

 1. Logopedie - vymezení předmětu, úkolů. Významu vědního oboru, vztah logopedie k jiným vědním oborům
 2. Historický vývoj péče o jedince s poruchami komunikačních schopností. Osobnosti logopedie.
 3. Logoped, kvalifikační i osobnostní předpoklady. Logopedický asistent.
 4. Komunikace, komunikační schopnosti, komunikační proces. Význam komunikace v životě člověka. Etapy komunikačního procesu.
 5. Narušená komunikační schopnost - definice, různá dělení a klasifikace.
 6. Systém péče o jedince s narušenou komunikační schopností u nás i v zahraničí. Platná legislativa v poskytování logopedické intervence.
 7. Logopedická prevence – primární, sekundární, terciární. Obsah logopedické prevence v mateřských školách a na 1. stupni základní školy.
 8. Ontogeneze řeči, stadia vývoje dětské řeči - předřečové období a vlastní vývoj řeči. Psychomotorický vývoj dítěte a jeho vývoj řeči.
 9. Jazykové roviny v ontogenezi řeči.
 10. Fonetika, předmět výzkumu fonetiky, základní prvky mluvené řeči. Systém českých hlásek, tvoření jednotlivých hlásek.
 11. Anatomie a fyziologie mluvních orgánů - ústrojí respirační, fonační, artikulační.
 12. Speciálně pedagogická diagnostika logopedická - cíl, metody, zásady diagnostiky. Model logopedického vyšetření.
 13. Pomůcky a přístroje užívané v logopedické diagnostice a terapii.
 14. Narušený vývoj řeči, klasifikace. Možnosti ovlivňování vývoje řeči.
 15. Opožděný vývoj řeči - příčiny opoždění ve vývoji řeči, metodika logopedické intervence u dětí s opožděným vývojem řeči.
 16. Průpravná cvičení užívaná při ovlivňování vývoje dětské řeči - rozvoj zrakového a sluchového vnímání, rozvoj fonematického sluchu, rozvoj hrubé a jemné motoriky, motoriky mluvních orgánů, grafomotoriky, dechová a fonační cvičení, přípravná artikulační cvičení.
 17. Dyslalie - etiologie, klasifikace, diagnostika, zásady logopedické terapie. Metodika navození hlásek.
 18. Vývojová dysfázie - etiologie, symptomatologie, logopedická intervence u dysfatických dětí. Možnosti zařazení dětí s vývojovou dysfázií do logopedické intervence.
 19. Mutismus - etiologie, komplexní péče o jedince stižené psychotickými poruchami řeči.
 20. Tumultus sermonis - etiologie, symptomatologie, logopedická intervence.
 21. Balbuties, etiologie, symptomatologie, komplexní péče o balbutiky. Diferenciální diagnostika balbuties a tumultus sermonis.
 22. Rhinolalia - etiologie, klasifikace, symptomatologie, logopedická intervence. Adenoidní vegetace.
 23. Palatolalie - etiologie, klasifikace rozštěpů, charakteristické rysy palatolalie, komplexní péče o palatolaliky.
 24. Afázie - etiologie, klasifikace, komplexní péče o afatiky.
 25. Dysartrie – vývojová, získaná. Etiologie, klasifikace, symptomatologie, zásady logopedické intervence.
 26. Poruchy hlasu - etiologie, symptomy, hlasová hygiena v dětství i u dospělých osob.
 27. Specifické poruchy učení a specifické poruchy řeči, etiologie. Logopedická intervence.
 28. Symptomatické poruchy řeči, etiologie, rozvoj komunikačních schopností u jedinců se symptomatickými poruchami řeči.
 29. Symptomatické poruchy řeči u osob s mentálním postižením. Logopedická intervence u mentálně postižených dětí.
 30. Symptomatické poruchy řeči u tělesně postižených dětí.
 31. Specifika logopedické intervence u dětí těžce zrakově postižených a nevidomých.
 32. Alternativní a augmentativní komunikace - různé komunikační systémy.
 33. Poradenský systém ve školství, SPC pro děti/žáky s vadami řeči, úkoly a činnost SPC

 

Literatura

 • ALLEN, K.E., MAROTZ, L.R. Přehled vývoje dítěte od prenatálního období do 8 let. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-614-4.
 • BYTEŠNÍKOVÁ, I. Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí v předškolním věku. Brno: MU, 2007. ISBN 978-80-210-4454-8.
 • DVOŘÁK, J. Logopedický slovník. Žďár nad Sázavou: Edice Logopaedia clinica, 1998.
 • GANGALE, D.C. Rehabilitace orofaciální oblasti. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0534-6.
 • JANOVCOVÁ, Z. Alternativní a augmentativní komunikace. Brno: MU, 2003. ISBN 80-210-3204-9.
 • KÁBELE, F. Rozvíjení řeči u dětí s DMO. In: STEHLÍK, A. Dítě s DMO v rodině. Praha: 1977.
 • KITTEL, A. Myofunkční terapie. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-619-6.
 • KLENKOVÁ, J. a kol. Terapie v logopedii. Brno: MU, 2007. ISBN 978-80-210-4463-0.
 • KLENKOVÁ, J. Logopedie. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1110-9.
 • KLENKOVÁ, J. Symptomatické poruchy řeči. In: VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido 1998, s. 45-57. ISBN 80-85931-51-6.
 • KLENKOVÁ, J. Augmentativní a alternativní komunikace. In: VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998, s. 58-62. ISBN 80-85931-51-6.
 • KLENKOVÁ, J. Možnosti stimulace preverbálních a verbálních schopností vývojově opožděných dětí. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-91-5
 • KRAUS, J. a kol. Dětská mozková obrna. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1018-8.
 • LECHTA, V. a kol. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál, 2003.
 • LECHTA, V. Koktavost. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-867-8.
 • LECHTA, V. a kol. Terapie narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-961-5.
 • LECHTA, V. Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-572-5.
 • LECHTA, V. Logopedické repetitorium. Bratislava: 1990. ISBN 80-08-00447-9.
 • MIKULAJOVÁ, M., RAFAJDUSOVÁ, I. Vývinová dysfázia. Špecifický narušený vývin reči. Bratislava: 1993. ISBN 80-900445-0-6.
 • VATERA, W., BOUDZIO, M. Od prvního hlasu k prvním slovům. Metodická příručka. Praha: Tech-Market, 1996. ISBN 80-902134-0-5.
 • VOHRADNÍK, M. Poruchy řečové komunikace u velofaryngeální insuficience. Dolní Břežany: Scriptorium, 2001. ISBN 80-86197-24-7.
 • VOJTA, V. Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku. Včasná diagnóza a terapie. Praha: Grada, 1993. ISBN 80-85424-98-3.
 • VOJTA, V. PETERS, A. Vojtův princip. Svalové souhry v reflexní lokomoci a motorická ontogeneze. Praha: Grada Publishing, 1995. ISBN 80-7169-004-X.


Verze pro tisk

© 2010 Department of Special Education, Brno