FRVŠ - Diagnostické metody ve speciální pedagogice (inovace předmětů)

Řešitel

PhDr. Kristýna Balátová


Realizační tým

PhDr. Kristýna Balátová


Klíčová slova

diagnostické metody, inovace předmětů, diagnostické testy, diagnostické škály, speciální pedagogika, psychologie


Anotace projektu

Inovace Diagnostických metod ve speciální pedagogice bude realizována vytvořením aktualizovaných sylabů témat, včetně doplnění o další studijní materiály, tj. například o nové diagnostické testy, které budou sloužit studentům v praktické části výuky. Realizace bude v první fázi probíhat zajištěním a absolvováním následujících školení (kurzů), která jsou nezbytná nejen pro kompletní získání informací o těchto diagnostických metodách jako takových, ale také pro zakoupení jednotlivých diagnostických testů.
Tyto kurzy jsou pořádané Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (http://www.nuv.cz). Inovace se tedy bude týkat převážně doplnění obsahové stránky předmětů o výše uvedená témata (a také o témata nová, jako je diagnostika autismu, kombinovaného postižení, řečových vad, mimořádného nadání), což povede ke zkvalitnění a zefektivnění výuky a tím zvýšení atraktivity předmětů pro studenty. Po absolvování předmětů studenti (především budoucí speciální pedagogové, sociální pedagogové, speciální andragogové, aj.) získají praktický a mnohem komplexnější přehled o užívané speciálně pedagogické diagnostice. K inovované náplni bude vypracován i systém adekvátní online podpory ve smyslu aktualizovaných sylabů (mimo jiné o nová témata), studijních materiálů (diagnostických testů) a interaktivních osnov, sloužících pro zpřehlednění výuky pro studenty v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MUNI).


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education