FRMU - Posilování kompetencí studentů s cílem posílení adaptability praktických dovedností při intervenci u osob s tělesným postižením

Řešitel

doc. PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.


Realizační tým

PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.


Anotace projektu

Záměrem projektu je posílení adaptability praktických dovedností studentů. Projekt propojuje tři oblasti studijních opor u studentů oboru speciální pedagogika se zaměřením na problematiku praktické intervence u osob s tělesným postižením (stimulace ve snoezelenu; rehabilitace - podpora rozvoje motorických dovedností; reedukace - bazální stimulace).Náplní výzkumu je na základě praktického ověření inovace sylabů u konkrétních předmětů. K ověřování praktických opor budou přizváni odborníci z praxe.


Cíl projektu

Ověření praktických kompetencí studentů při realizaci konceptu snoezelen, bazální stimulace a podpora rozvoje motoriky se zaměřením na holistický přístup (zapojení všech smyslů) a princip rozvojové přiměřenosti (zaměření se na úroveň rozvoje uživatele).


Způsob dosažení

V návaznosti na teoretická východiska a terénní výzkum ve vybraných zařízeních poskytujících podporu osobám s tělesným postižením vytvářet modelové situace, na jejichž základě je možné ověření teoretických opor a jejich aplikace. Za pomoci interaktivních forem a metod výuky získat základní kompetence a zkušenosti v rámci přístupu k osobám s tělesným a jiným postižením. Praktická cvičení budou realizována v prostředí základní školy speciální i na půdě PdF MU (učebna 19a – snoezelen).


Předpokládané výstupy projektu:

Postupná implementace zjištěných výsledků do sylabu předmětů uvedených v katalogu předmětů.


Závěrečné zpráva z projektu

K stažení zdeVerze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education