Profil: PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D.

IVIV

PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pracoviště

Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání (IVIV) Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Speciální pedagogika

Specializace:

Edukace jedinců s více vadami

Fakultní výzkumný projekt 2007:

Kvalita života chronicky nemocných dětí a jejich rodin z pohledu speciálního pedagoga se zaměřením na onkologii.

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • VAĎUROVÁ, H. Sociální aspekty kvality života v onkologii, 2006. Brno: MSD Brno. ISBN 80-86633-60-8

 • VAĎUROVÁ, H. Systém podpůrné péče o nemocného a jeho rodinu v onkologii, 2006. Brno: MSD Brno. ISBN 80-86633-62-4

 • VAĎUROVÁ, H., MÜHLPACHR, P. Kvalita života: Teoretická a metodologická východiska, 2005. Brno: MSD Brno. ISBN 80-210-3757-7

 • VAĎUROVÁ H., Měření a klasifikace faktorů ovlivňujících kvalitu života seniorů, nevyléčitelně nemocných a umírajících. Mühlpachr, P. (ed.) Schola Gerontologova, 2005. Brno: MSD Brno. ISBN80-210-3838-1

 • KACHLÍK, P., ZÁMEČNÍKOVÁ, D., VAĎUROVÁ, D. Vzdělávání chronicky nemocných dětí – projekt TIMSIS. Řehulka, E. (ed.) Sborník příspěvků z konference „Učitel a zdraví“ (v tisku)

 • MÜHLPACHR, M., VAĎUROVÁ, H. Problematika kvality života – vymezení, dimenze, měření. Bartoňová, M., Pipeková, J., Vítková, M. (ed.) Integrace handicapovaných na trhu práce v mezinárodní dimenzi, 2005. Brno: MSD Brno. ISBN 80-86633-31-4

 • MÜHLPACHR, M., VAĎUROVÁ, H. Vymezení, dimenze a měření kvality života. Popelová, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky, 2006. Brno: Paido. ISBN 80-7315-120-0

 • ZÁMEČNÍKOVÁ, D., VAĎUROVÁ, H. Podpora dítěte se závažným a chronickým onemocněním. Předškolská výchova, Máj-Jůn 2006, roč. LX, č. 5. ISSN 0032-7220

 • VAĎUROVÁ,H. Sociální práce jako součást výchovného působení učitele. Mühlpachr, P. (ed.) Speciální pedagogika na prahu třetího tisíciletí – vývoj, realita, perspektivy. Sborník příspěvků ze studentské vědecké konference, 2001. Brno: OL Print. ISBN 80-210-2661-8

Projekty:

 • TIMSIS, mezinárodní projekt EU „Teacher In-service Training Material Concerning Pupils with Serious and Chronic Illnes Education , 2004 - 2007, spoluřešitelka

 • Fakultní výzkumný projekt PdF MU „Vzdělání jako významný faktor kvality života u dětí s chronickým a závažným onemocněním“, č. zak. 3038, č. projektu 39/07, řešitelka

 • Rozvojové programy na rok 2007 – PdF MU - 6c, Krátkodobá stáž na University of Oslo, Norsko, č. zak. 41 6020, leden - únor 2007, srpen – listopad 2007, řešitelka

 • FRVŠ, projekt „Kvalita života rodičů dětí s vážným a chronickým onemocněním“, 2006, řešitelka

 • GAČR, projekt „Kvalita života jako axiologická kategorie speciální pedagogiky“ 2003-2006, spoluřešitelka

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Konference s mezinárodní účastí "Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole" konaná dne 12. 9. 2007, Brno, PdF MU, workshop: "Co dělat, když máte ve třídě žáka s chronickým onemocněním." Příspěvek: "Učitel žáka s chronickým onemocněním"

 • Konference studentů doktorského studijního programu oboru speciální pedagogiky "Speciální pedagogika očima studentům oboru", konané dne 1. 11. 2007, Brno, PdF MU. Vedení sekce: Somatopedie, problematika integrace a inkluze. Příspěvek: "Vliv nelékařských služeb na kvalitu života pečovatelů o děti s chronickým a závažným onemocněním"

Zahraničí

 • Německo: Mezinárodní konference "Final Conference of the Comenius 2.1 Project TIMSIS" konané dne 16.11.2007, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Ludwigsburg. Poster: Education in Hospital Schools in the Czech Republic

Organizace konferencí/workshopů

 • Konference studentů doktorského studijního programu oboru speciální pedagogiky "Speciální pedagogika očima studentům oboru", 1. 11. 2007, Brno, PdF MU, org. Doc. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D., PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D., PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

 • Mezinárodní konference "Final Conference of the Comenius 2.1 Project TIMSIS" konané dne 16.11.2007, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Ludwigsburg, Německo. Workshop: Education of Children with Diabetes and Epilepsy

Publikační činnost

 • VAĎUROVÁ, H. Postavení nelékařských služeb v komplexní péči o dítě s chronickým a závažným a jeho rodinu. In MÜHLPACHR, P. Dilemata speciální pedagogiky. Brno: MSD 2007, ISBN 978-80-7392-012-8

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí "Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností" k výzkumnému záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Pedagogická fakulta MU 17.9.2008
  příspěvek ve workshopu "Komunikujeme spolu navzdory překážkám" s názvem "Komunikace jako nezbytná součást práce speciálního pedagoga v ZŠ při nemocnici"

 • Brno: Kvalita života v souvislostech zdraví a nemoci, AV ČR v rámci projektů IAA7025403, GAČR 406-06-0035, GA ČR 406-07-1384, Akademie věd ČR 25.4.2008
  příspěvek "Kvalita života pečovatelů o děti s onkologickým onemocněním"

 • Brno: Videokonference "Integrativní speciální pedagogika III." na RMU 29.10.2008. Příspěvek:
  "Specifika předškolního vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a přípravných tříd"

Zahraničí

 • Velká Británie: září / říjen 2008 - Stáž v Stephen Hawking School, Londýna Beaufort Special School, Birmingham. Rozvojový projekt MU na rok 2008 č.2b "Podpora internacionalizace doktorského studia a zahraničních zkušeností mladých pracovníků bezprostředně po získání Ph.D." č. projektu 55

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: "Konference studentů doktorského studijního programu Speciální pedagogika" konané dne 16.10.2008 na PdF MU, org. doc. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.; PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

Publikační činnost

 • VAĎUROVÁ, H., PANČOCHA, K. Learning Difficulties and Emotional /Behavioral Disorder In ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ. M. (eds.) Pregraduate Teacher Training 3 Essay Selection, MSD, Brno 2008, ISBN 978-80-7392-059-3

 • VAĎUROVÁ, H. Sociální podpora a komunikace jako významné faktory zvládání zátěže u pečovatelů o děti se závažným onemocněním. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-210-4736-5. s. 201-210

 • VAĎUROVÁ, H. Quality of Life of Cancer Children Caregivers. In ŘEHULKA, E. Kvalita života v souvislostech zdraví a nemoci. Brno: 2008. v tisku

 • VAĎUROVÁ, H. Vliv nelékařských služeb na kvalitu života pečovatelů o děti s onkologickým onemocněním. Pedagogická orientace, 2/2008. ISSN 1211-4669. s. 52-66

 • VAĎUROVÁ, H. Sociální podpora a komunikace jako významné faktory zvládání zátěže u pečovatelů o děti se závažným onemocněním. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido: 2008. ISBN 978-80-7315-167-6. CD-ROM

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Zahraničí

 • Finsko: Developing Competencies of Special Needs Teachers within Inclusive Vocational Education. Jyväskylä, University of Applied Sciences (JAMK), 9.–12.11. 2009. VAĎUROVÁ, H. Special Educational Needs in Vocational Education in the Czech Republic.

 • Velká Británie: Life Long Learning Programme ERASMUS. Bristol, Briarwood Special School, 1.–14.6. 2009.

 • Velká Británie: Inclusive Education. London, Stephen Hawking Special School, 15.–30.6.2009, Sensor Integration Therapy, Early Literacy.

Publikační činnost

 • VAĎUROVÁ, H. Historický vývoj a současné pojetí inkluzivního vzdělávání. Historical Overview and Current Understanding of Inclusive Education. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 134-134, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • VAĎUROVÁ, H. Historický vývoj a současné pojetí inkluzivního vzdělávání. Historical Overview and Current Understanding of Inclusive Education. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 450. s. 53-66. 14 s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v roce 2014

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education