Profil: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

KSpP

PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pracoviště

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Speciální pedagogika

Specializace:

Surdopedie, edukace jedinců s těžkým sluchovým postižením, komunikace sluchově postižených, znakový jazyk

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • HORÁKOVÁ, R. Úvod do surdopedie. In PIPEKOVÁ, J. (ed) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2. přepracované a rozšířené vydání. Brno: MU, 2006, s. 127-143, ISBN 80-7315-120-0

 • HORÁKOVÁ, R. Specifika vývoje a včasná pedagogická intervence u dětí se sluchovým postižením. In OPATŘILOVÁ, D. (ed.) Pedagogicko psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU, 2006, s. 243-281, ISBN 80-210-3977-9

 • HORÁKOVÁ, R. Nedoslýchavost v období senia. In MŰHLPACHR, P. Schola Gerontologica. Brno: MU, 2005, s. 112-117, ISBN 80-210-3838-1

 • SOURALOVÁ, E., LANGER, J. HORÁKOVÁ R., RÁDLOVÁ, E., ŠARÁTKOVÁ, A. Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé, základní zásoba znaků. Výukový CD-ROM, 1. část, Praha: o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé, 2006

 • KLENKOVÁ, J., BYTEŠNÍKOVÁ, I., HORÁKOVÁ, R. Logopedie a surdopedie. Brno: Paido, 2007, 100 s.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Prezentace na semináři „Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení u hluchoslepých preferujících český znakový jazyk“ společně s doc. PhDr. Evou Souralovou, Ph.D. a Mgr. Jiřím Langerem, Ph.D. v rámci certifikačního programu České komory tlumočníků znakového jazyka, 12. 5. 2007, Praha, Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

 • Konference s mezinárodní účastí „Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole“ – vystoupení v rámci sekce „Specifika vzdělávání žáků se smyslovým postižením na základní škole“, 12. 9. 2007, Brno, PdF MU.

 • Konference studentů doktorského studijního programu oboru speciální pedagogiky „Speciální pedagogika očima studentům oboru", 1. 11. 2007, Brno, PdF MU.

 • Prezentace příspěvku "Tlumočení pro osoby s hluchoslepotou" v rámci Jeronýmových dnů pořádaných Asociací konferenčních tlumočníků ASKOT, Českou komorou tlumočníků znakového jazyka, Jednotou tlumočníků a překladatelů, Komorou soudních tlumočníků ČR a Ústavem translatologie FF ÚK, 3. 11. 2007, Praha.

Zahraničí

 • Španělsko: účast na 22. mezinárodní konferenci pořádané americkou organizací CODA (Children of Deaf Adult), 26. – 29. 7. 2007, Barcelona. Mezinárodní setkání bylo zaměřeno na porovnání možností péče o slyšící potomky neslyšících rodičů v jednotlivých státech a komunikaci v rodině, především s ohledem na možnosti užívání znakového jazyka.

 • Řecko: účast na mezinárodním setkání uspořádaném v rámci projektu Teachers ICT Competences (Way to Effective Learning for Children with Hearing Difficulties), 27. – 30. 9. 2007, Patras. Jednání bylo zaměřeno na rozvoj ICT kompetencí učitelů žáků se sluchovým postižením.

Publikační činnost

 • HORÁKOVÁ, R. Tlumočník znakového jazyka a problematika tlumočení ve vzdělávání, in BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-150-8.

 • HORÁKOVÁ, R. Tlumočnické služby poskytované sluchově postiženým v České republice a analýza jejich využívání, in PANČOCHA, K., VAĎUROVÁ, H. (eds.) Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-86633-92-3.

 • HORÁKOVÁ, R. Analýza tlumočnických služeb pro sluchově postižené. Info Zpravodaj – Magazín informačního centra o hluchotě FRPSP, č. 2/2007, s. 14 – 17

 • BYTEŠNÍKOVÁ, I., HORÁKOVÁ, R., KLENKOVÁ, J. Logopedie a surdopedie. Brno: Paido, 2007, 100 s., ISBN 978-80-7315-136-2

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v roce 2014

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  


zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018