Profil: PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

KSpP

PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pracoviště

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Speciální pedagogika

Specializace:

Logopedie

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • BYTEŠNÍKOÁ, I. Úloha komunikace v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. In BARTOŃOVÁ, M. (ed)Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměření na edukaci žáků se specifickými poruchami učení.Brno: MSD, spol.s.r.o., 2005, ISBN 80-86633-38-1

 • BYTEŠNÍKOVÁ, B. Systém poskytování logopedické intervence v ČR. In PIPEKOVÁ, J. (ed).Kapitoly ze speciální pedagogiky 2., rozříšené a přepracované vydání. Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-120-0

 • BYTEŠNÍKOVÁ, Předškolní výchova - důležitý předpoklad celoživotního vzdělávání. Předškolní výchova. Bratislava: Ročník LIX, 2004/05, č.4.ISSN 0032-7220

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Účast na konferenci s mezinárodní účastí "Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole" konaná dne 12. září 2007, Brno, PdF MU. Aktivní vystoupení s příspěvkem "Vzdělání pedagogických pracovníků mateřských škol – důležitý faktor připravenosti dítěte pro vstup do základní školy". Uveřejněno ve sborníku a CD z konference.

 • Aktivní účast na vědecké konferenci s mezinárodní účastí "Analýza postojů ke vzdělávání žáků s mentálním postižením a sociálním znevýhodněním na základě komparace českých a německých rámcových vzdělávacích programů" konané ve dnech 2.-3. 5. 2007, přednáška na téma "Komunikační kompetence dětí předškolního věku v mateřských školách v Jihomoravském regionu"

Zahraničí

 • ...

Organizace konferencí/workshopů

 • ...

Publikační činnost

 • BYTEŠNÍKOVÁ, I. Vzdělání pedagogických pracovníků mateřských škol – důležitý faktor připravenosti dítěte pro vstup do základní školy. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (eds). Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Sborník s mezinárodní účastí. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-150-8.

 • BYTEŠNÍKOVÁ, I., HORÁKOVÁ, R., KLENKOVÁ, J. Logopedie a surdopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-136-2.

 • Příspěvek Portál: http://svp.muni.cz: BYTEŠNÍKOVÁ, I. Komunikační kompetence dětí při vstupu do základní školy.

 • Příspěvek Portál: http://svp.muni.cz: BYTEŠNÍKOVÁ, I. Podpora komunikačních kompetencí u žáků s narušenou komunikační schopností.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v roce 2014

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education