Přijímací řízení - Doktorský studijní program

AKADEMICKÝ ROK 2009/10, 2010/11


Podmínky přijetí ke studiu

 1. Řádné ukončení studia v magisterském studijním programu příslušného nebo příbuzného oboru. Tuto podmínku musí uchazeč splnit nejpozději k datu zápisu do studia v doktorském studijním programu.
 2. Předložení návrhu projektu předpokládané doktorské disertační práce a jeho úspěšná obhajoba před přijímací komisí. Součástí projektu je i návrh na školitele a jeho písemný souhlas s touto funkcí.
 3. Úspěšně složená přijímací zkouška z příslušného oboru a z jednoho světového jazyka, dle výběru z angličtiny, němčiny, francouzštiny nebo ruštiny.

Přihlášky k doktorskému studiu

Termín podání přihlášek: aktuální informamace na stránkách vědy a výzkumu

Přihlášku ke studiu ve zvoleném oboru (viz dále) a formě (prezenční nebo kombinované) lze podat pouze přes IS MU:
Elektronicky na adrese http://is.muni.cz/prihlaska

Náležitosti přihlášky, které je nutno zaslat v listinné podobě na oddělení výzkumu a vývoje PdF MU doložené k průvodce:

 1. úředně ověřené kopie dokladů o studiu v magisterském studijním programu s výjimkou studia absolvovaného na MU po 1. lednu 1999, ti, kteří aktuálně končí magisterské studium, dodají v případě přijetí doklad o složení státní zkoušky a obhájení diplomové práce nejpozději k zápisu,
 2. životopis,
 3. přehled odborné činnosti uchazeče v oboru příslušného doktorského programu, seznam případných uveřejněných výsledků resp. výsledků přijatých k uveřejnění,
 4. návrh projektu zamýšlené disertační práce,
 5. návrh na školitele a jeho písemný souhlas s touto funkcí, s uvedením instituce, na které působí,
 6. doklad o případné pedagogické praxi,
 7. doplňující údaje:
  • specifikace cizího jazyka u přijímací zkoušky,
  • zda v případě přijetí požaduje koleje.

Studijní programy/ obory

 • Studijní program Pedagogika/ Studijní obor: Pedagogika
 • Studijní program Speciální pedagogika/ Studijní obor: Speciální pedagogika
 • Studijní program Specializace v pedagogice/ Studijní obor: Hudební teorie a pedagogika
 • Studijní program Specializace v pedagogice/ Studijní obor: Výtvarná výchova

Forma studia: prezenční i kombinovaná (dříve denní nebo dálkové studium)


Přijímací řízení

Termín:
Přijímací řízení se realizuje 2x ročně. Aktuální termíny naleznete na stránkách vědy a výzkumu


Přijímací zkouška se skládá ze tří částí:

 • 1. část
  Metodologie (rozprava nad připraveným návrhem výzkumného záměru, který chce uchazeč řešit v rámci zpracování disertační práce s vymezením výzkumného pole, výzkumného cíle, metod a technik výzkumu). Téma disertační práce i návrh školitele je nezbytné předem konzultovat s příslušnými předsedy oborových rad, případně dalšími pracovníky uvedenými u Specifických požadavků pro jednotlivé studijní programy/obory.
 • 2. část
  Odborná rozprava, v níž se zjišťuje přehled uchazeče o současné odborné literatuře z oboru. Doporučená literatura je uvedena u specifických požadavků pro jednotlivé studijní programy/obory. Uchazeč zde prokazuje své znalosti širšího vědního základu oboru, seznámí komisi se svými publikovanými pracemi, pokud ještě nepublikoval, předloží diplomovou práci.
   
 • 3. Jazyková zkouška z jednoho světového jazyka
  Při této zkoušce bude ověřováno porozumění odbornému cizojazyčnému textu (ve zvoleném jazyce) a zjišťovány dovednosti s tímto textem aktivně pracovat. Budou tedy vyžadovány praktické schopnosti číst odborný cizojazyčný text a diskutovat o jeho obsahu v cizím jazyce.

Kritéria hodnocení:

 • úroveň čtení cizojazyčného odborného textu,
 • úroveň konverzace v cizím jazyce.

Hodnocení přijímací zkoušky:

Každá část přijímací zkoušky (tj. obhajoba návrhu výzkumného projektu předpokládané doktorské disertační práce, odborná rozprava z oboru a jazyková zkouška) se hodnotí slovy: „uspěl(a), nebo neuspěl(a)“.

Na základě dílčích hodnocení se stanovuje celkový výsledek přijímací zkoušky, a to slovy:
„uspěl(a), nebo neuspěl(a)“.

Jestliže uchazeč neuspěl z kterékoli části zkoušky, je jeho celkové hodnocení přijímací zkoušky „neuspěl(a)“.

U uchazečů hodnocených „uspěl(a)“ stanoví komise pořadí na základě úrovně obhajoby návrhu výzkumného projektu předpokládané doktorské disertační práce.

O přijetí uchazeče ke studiu v doktorském studijním programu rozhoduje děkan fakulty.Specifické požadavky pro jednotlivé studijní programy/obory


Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika


Téma disertační práce i návrh školitele je nezbytné předem konzultovat s prof. PhDr. Marií Vítkovou, CSc. (e-mail: vitkova@ped.muni.cz, tel.: 549491665), předsedkyní oborové rady.


Doporučená literatura:
Výběr literatury dle specializace uchazeče.

 • BARTOŇOVÁ, M. Kapitoly ze specifických poruch učení I. Vymezení současné problematiky. Brno : Masarykova univerzita, 2004. 128 s. ISBN 80-210-3613-3.
 • BARTOŇOVÁ, M. Kapitoly ze specifických poruch učení II. Reedukace specifických poruch učení. 152 s. ISBN 80-210-3822-5.BARTOŇOVÁ, M. Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice. Brno : MSD, 2005. 420 s. ISBN 80-86633-37-3.
 • BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrace handicapovaných na trhu práce v mezinárodní dimenzi. Brno : MSD, 2005. 201 s. ISBN 80-86633-31-4.
 • BAZALOVÁ, B. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v zemích Evropské unie a v dalších vybraných zemích. Brno: MU, 2006. ISBN 80-210-3971-X.
 • FERJENČÍK, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu : jak zkoumat lidskou duši. Praha : Portál, 2000. 255 s. ISBN 80-7178-367-6.
 • FRANIOK, P. Vzdělávání osob s mentálním postižením. Ostrava: OU, 2005. ISBN 80-7368-150-1.
 • GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2000. 207 s. ISBN 80-.85931-79-6.
 • KLENKOVÁ, J. Možnosti stimulace preverbálních a verbálních schopností vývojově postižených dětí. Brno: Paido, 2001. 121 s. ISBN 80-85931-91-5.
 • KLENKOVÁ, J. Logopedie. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1110-9.
 • KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Oftalmopedie. Brno : Paido, 2000. 70 s. ISBN 80-85931-84-2.
 • KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L., VÍTKOVÁ, M., et al. Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno : Paido, 1999. 94 s. ISBN 80-85931-75-3.
 • KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku. Brno : Paido, 2004. 126 s. ISBN 80-7315-063-8.
 • LECHTA, V. a kol. Diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti. Martin : Osveta, 1990. 267 s. ISBN 80-88824-18-4.
 • LEJSKA, M. Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno : Paido, 2003. 156 s. ISBN 80-7315-038-7.
 • MATOUŠEK, O. Práce s rizikovou mládeží. Praha. Portál, 1996. 87 s. ISBN 80-7178-064-2.
 • MONATOVÁ, L. Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska. Brno : Paido, 1996. 77 s. ISBN 80-85931-20-6.
 • MÜLLER, O. (ed.) Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. 289 s. ISBN 80-244-0231-9.
 • MÜHLPACHR, P. Gerontopedagogika. Brno: MU, 2004. ISBN 80-210-3345-2.
 • OPATŘILOVÁ, D. (ed.) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU, 2006. ISBN 80-210-3977-9.
 • OPATŘILOVÁ, D. Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným postižením v předškolním a školním vzdělávání. Brno: MU, 2009. ISBN 978-80-210-5030-3.
 • PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1998. 270 s. ISBN 80-7184-569-8.
 • PIPEKOVÁ, J. et al. Kariérové poradenství pro žáky se zdravotním postižením. Brno : IPPP ČR, 2004. 77 l. ISBN 80-86856-01-1.
 • PIPEKOVÁ, J. Osoby s mentálním postižením ve světle současných edukativních trendů. Brno : MSD, 2006. ISBN 80-86633-40-3.
 • PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. přepracované a rozšířené vydání. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-198-0.
 • PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (ed.) Terapie ve speciálně pedagogické péči. Brno : Paido, 2001. 165 s. ISBN 80-7315-010-7.
 • POKORNÁ, V. Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Praha : Portál, 2001. 333 s. ISBN 80-7178-570-9.
 • PRŮCHA, J. Pedagogický výzkum : uvedení do teorie a praxe. 1.vyd. Praha : Karolinum, 1995. 132 s. ISBN 80-7184-132-3.
 • PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 2. vyd. Praha : Portál, 1998. 328 s. ISBN 80-7178-252-1.
 • PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-142-3.
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání [online]. Praha : VÚP, 2005. Dostupné z : http://www.vuppraha.cz/index.php?op=sections&sid=8.  
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením [online]. Praha : VÚP, 2005. Dostupné z : http://www.vuppraha.cz/index.php?op=sections&sid=11.  
 • Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání Základní škola speciální. Praha: VÚP, 2008.
 • RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. a kol. Speciální pedagogika. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. 313 s. ISBN 80-244-0873-2 (brož.).
 • SCHOPLER, R., MESIBOV, G., B. Autistické chování. Praha : Portál, 1997. 303 s. ISBN 80-7178-133-9.
 • STRAUSS, A., CORBINOVÁ, J. Základy kvalitativního výzkumu. 1. vyd. Boskovice : Nakladatelství Albert, 1999. 196 s. ISBN 80-85834-60-X.
 • ŠIŠKA, J. Mimořádná dospělost. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-992-4.
 • ŠLAPAL, R. Dětská neurologie pro speciální pedagogy. Brno : Paido, 2002. (1996) 42 s. ISBN 80-85931-17-6 (brož.).
 • ŠKODOVÁ, E., JEDLIČKA, I. a kol. Klinická logopedie. Praha : Portál, 2003. 612 s. ISBN 80-7178-546-6.
 • ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace : vzdělávání, výchova, sociální péče. Praha : Portál, 2000. 178 s. ISBN 80-7178-506-7.
 • TRAIN, A. Specifické poruchy chování a pozornosti. Praha : Portál, 1997. 164 s. ISBN 80-7178-131-2.
 • VAĎUROVÁ, H., MÜHLPACHR, P. Kvalita života : teoretická a metodologická východiska. Brno : MU, 2005. 143 s. ISBN 80-210-3754-7.
 • VALENTA, M. a kol. Přehled speciální pedagogiky a školská integrace. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. 322 s. ISBN 80-244-0698-5.
 • VALENTA, M., MÜLLER, O. Psychopedie. Teoretické základy a metodika. Praha : Parta, 2003. 443 s. ISBN 80-7320-039-2.
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese: variabilita a patologie lidské psychiky. Praha : Portál, 1999. 444 s. ISBN 80-7178-214-9.
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál, 2000. 522 s. ISBN 80-7178-308-0.
 • VANČOVÁ, A. Základy pedagogiky mentálne postihnutých. Bratislava : Sapientia, 2005. 234 s. ISBN 80-968797-6-6.
 • VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. Brno : Paido, 2006. 350 s. ISBN 80-7315-134-0.
 • VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. Brno : Paido, 2004. 463 s. ISBN 80-7315-071-9.
 • VOJTOVÁ, V. Kapitoly z etopedie I. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. Brno : 2004. 94 s. ISBN 80-210-3532-3.
 • VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MU, 2010. ISBN 978-80-210-5159-1.
 • ZVOLSKÝ, P. Speciální psychiatrie. Praha: UK, 1996. 206 s. ISBN 80-7184-203-6.


Verze pro tisk

© 2010-2018