Pozvánka na konferenci: Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro ZV rok výzkumu 2010

cíle konference program konference workshopy přihlášení na konferenci organizační pokyny pozvánka na 2. den
návštěva ZŠ


Pozvánka na konferenci v rámci řešení výzkumného záměru PdF MU
Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání MSM0021622443rok výzkumu 2010


Katedra primární pedagogiky a katedra speciální pedagogiky PdF MU pořádají
4. konferenci s mezinárodní účastí v rámci řešení výzkumného záměru na témaŠKOLA PRO VŠECHNY
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole


Konference se koná ve středu 15. září 2010 na Pedagogické fakultě MU, Brno, Poříčí 9.Cíle konference:


Cílem konference je prezentovat aktuální poznatky o výuce v současné základní škole, která v souladu s filozofií RVP ZV zabezpečuje vzdělávací individualizaci a vnitřní diferenciaci. Zvláštní pozornost bude věnována výuce dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivní škole. Představeny budou trendy v přístupu i v metodice vedení těchto dětí a koncepty tzv. inkluzivní didaktiky vzešlé z výzkumu na 1. stupni ZŠ. Účastníkům konference bude také poskytnut prostor pro prezentaci přístupů ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 2. stupni ZŠ a k vytýčení klíčových trendů spolupráce s poradenskými zařízeními.Jazyk konference:


čeština, slovenština, angličtina, němčinaProgram konference:Dopolední program:
Prezentace: 9.00 - 9.45 (Poříčí 9, vestibul)
Zahájení konference: 10.00 -10.15 - proděkanka PdF MU prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Jednání v plénu: 10.15 – 12.30 (Poříčí 9, učebna 50, přízemí)
Jednání v sekcích: 14.00 - 16.00 (Poříčí 7,9 a 31, učebny - viz rozpis)


V plénu se svými příspěvky vystoupí:

prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Masarykova univerzita PdF

Univ. prof. em. Ferdinand Klein
PdF UK Bratislava, SR

prof. Birgit Werner
University Heidelberg, N

Dr. Cynthia L. Gause-Vega
International School of Prague

prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.
Univerzita Palackého PdF

Mgr. Jiří Havel, Ph.D.
Masarykova univerzita PdFPřestávka, oběd, občerstvení: 12.30 - 14.00Jednání v sekcích: 14.00 – 16.00


připravovaná témata workshopů

 • Inkluze v předškolním vzdělávání - přechod do ZŠ
  Mgr. Zora Syslová - katedra primární pedagogiky

 • Inkluze v primárním vzdělávání - Jazyk a jazyková komunikace
  doc. PhDr. Eva Minářová, CSc. - katedra českého jazyka

 • Inkluze v primárním vzdělávání - Matematika a její aplikace
  RNDr. Růžena Blažková, CSc. - katedra matematiky

 • Inkluze v primárním vzdělávání - Člověk a jeho svět
  doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. - katedra primární pedagogiky

 • Inkluze v primárním vzdělávání - Člověk a umění
  PhDr. Blanka Knopová, CSc., katedra hudební výchovy

 • Inkluze v primárním vzdělávání - Žáci se specifickými poruchami učení
  doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., katedra speciální pedagogiky

 • Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra v základní škole
  PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D., katedra speciální pedagogiky

 • Bariéry v inkluzivní škole – Žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním
  PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D., katedra speciální pedagogiky

 • Žák s narušenou komunikační schopností na začátku povinné školní docházky
  doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D., katedra speciální pedagogiky

 • Jazyk a literatura v procesu komunikace IV.
  doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc., katedra české literatury

 • Individualizace a diferenciace ve výuce cizích jazyků na 1. a 2. stupni ZŠ
  doc. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.; Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.; PaedDr. Renée Grenarová,Ph.D.; PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D. - katedra anglického jazyka, katedra německého jazyka, katedra ruského jazyka, katedra francouzského jazyka

 • Didlemata inkluzivníého vzdělávání žáků v riziku poruch chování
  doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.; Mgr. Karel Červenka, Ph.D. - katedra speciální pedagogiky

 • Využití her a metod DV na 1. stupni ZŠ v práci speciálního pedagoga
  PhDr. Petra Röderová, Ph.D.; PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D., katedra speciální pedagogiky a katedra pedagogiky

 • Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc., katedra technické a informační výchovy

 • Elementární výuka žáků se spciálními vzdělvacími potřebami
  Mgr. Jiří Havel, Ph.D.; PhDr. Hana Filová, Ph.D. - katedra primární pedagogiky

Součástí konference bude výstava dětských kreseb na téma "Škola pro všechny" (obrázky, slohové práce…) a prezentace spolupracujících základních škol (panely s informacemi o škole - v čem je inkluzivní, jaké dělá projekty, fotografie z realizovaných pozorování a workshopů atp.).


Přihlásit na konferenci

Přijetí příspěvků a předběžná registrace byla ukončena
účast na konferenci je možná i bez předchozí registrace
Organizační pokyny
Konferenční poplatek činí 250 Kč (úhrada bude provedena při prezentaci).
Účastníci obdrží sborník a CD, v nichž budou zveřejněny jednotlivé příspěvky.

Zájemci mohou své příspěvky zasílat nově do 20.5.2010 (termín byl prodloužen na základě četných žádostí) na adresu:
havel@ped.muni.cz a současně i na adresu gajzlerovalenka@seznam.cz (technická podpora VZ).


Formální úprava příspěvku: textový editor MS Word; formát .rtf; okraje 2,5 cm; velikost stránky A4; řádkování 1,5; zarovnání do bloku; typ písma Times New Roman CE; velikost 12 bodů; klíčová slova česky a anglicky; anotace česky a anglicky; doporučený rozsah 10 stran.Veškeré informace k výzkumnému záměru a organizované konferenci je možné získat na webových stránkách katedry speciální pedagogiky.2. den konference


Katedra primární pedagogiky a katedra speciální pedagogiky PdF MU
Vás zvou v rámci konference s mezinárodní účastí


ŠKOLA PRO VŠECHNY
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole


na návštěvu základních škol zapojených do řešení výzkumného záměruVe čtvrtek 16. září 2010 se v čase 8.00 - 11.00 hod. můžete zúčastnit náslechů ve výuce na 1. stupni základních škol, které se podílejí na řešení dílčího úkolu výzkumného záměru. Ukázky výuky budou zaměřeny na uplatňování principů inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve vyučování v rámci běžné třídy.

V případě Vašeho zájmu se můžete přihlásit do 7. 9. 2010 na adresu: havel@ped.muni.czVerze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education