Pozvánka na konferenci: Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro ZV rok výzkumu 2008


 

Pozvánka na konferenci v rámci řešení výzkumného záměru PdF MU
Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání MSM0021622443rok výzkumu 2008


 

Katedra speciální pedagogiky PdF MU pořádá v rámci druhého roku řešení výzkumného záměru konferenci s mezinárodní účastí na téma


 

Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností


 

Konference se koná 17. září 2008 na Pedagogické fakultě MU, Brno, Poříčí 9.


 

Program konference:


 

Dopolední program:
Prezentace: 9.00 - 9.45
Zahájení konference: 10.00 děkan PdF MU doc. RNDr. Josef Trna, CSc.
Jednání v plénu: 10.15 – 12.00
Jednání v sekcích: 13.00 - 15.00
Závěr konference: 15.00


 

V plénu se svými příspěvky vystoupí:

prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, Ph.D. - Slovensko

PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.

Doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.


 

Vystoupení zástupců výzkumných týmů Výzkumného záměrů Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání


 

Přestávka, občerstvení: 12.00 - 13.00


 

Jednání v sekcích: 13.00 – 15.00


Bariéry v komunikaci zapříčiněné odlišným sociokulturním prostředím
vedoucí sekce: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. - učebna č. 408, Poříčí 31, 4. patro

Cizojazyčný projev u žáků s narušenou komunikační schopností
vedoucí sekce: doc. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. - učebna č. 63, Poříčí 9, 5. patro

Hudební výchova – její význam pro rozvoj komunikativních dovedností u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
vedoucí sekce: PhDr. Blanka Knopová, CSc. - učebna č. 21, Poříčí 31, přízemí

Komunikace ve škole a dramatická výchova
vedoucí sekce: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D. učebna č. 19, Poříčí 7, suterén

Komunikace jako most ke kvalitě vzdělávání se zaměřením na žáky s poruchami chování
vedoucí sekce: PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. - učebna 60, poříčí 9, 4. patro

Komunikujeme spolu navzdory překážkám
vedoucí sekce: PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. - učebna č. 53, Poříčí 9, 1. patro

Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
vedoucí sekce: doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc. - učebna 23A, Poříčí 31, přízemí vlevo

Český jazyk a literatura v procesu komunikace
vedoucí sekce: doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc. - učebna č. 10, Poříčí 7, 3. patro

Projevy narušené komunikační schopnosti u žáků základní školy
vedoucí sekce: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D., PhDr. Barbora Bočková - učebna č. 51, Poříčí 9, 1. patro

Využití psychomotorických cvičení při rozvoji komunikace žáků základní školy
vedoucí sekce: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. - učebna 56, Poříčí 9, 2. patro

Funkční komunikace u osob se sluchovým postižením a u jedinců se současným postižením zraku a sluchu
vedoucí sekce: PhDr. Lenka Doležalová, Mgr. Lenka Hricová - učebna 64, Poříčí 9, 5. patro

Komunikace jako prostředek sebeevaluace učitelů v inkluzivní škole
vedoucí sekce: Mgr. Jiří Havel, Ph.D., Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. - učebna 39, Poříčí 31, 2. patro

Základní vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra se zaměřením na komunikaci
vedoucí sekce: PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D. - učebna 52, Poříčí 9, 1. patro

Rozvoj komunikativních dovedností při vytváření matematických pojmů a vztahů
vedoucí sekce: RNDr. Růžena Blažková, CSc. - učebna 37, Poříčí 31, 2. patro


 

Závěr konference: 15.00 

Organizační pokyny
Konferenční poplatek činí 200 Kč (úhrada bude provedena při prezentaci).
Účastníci obdrží CD o řešené problematice.

Jednotlivé příspěvky z řad odborníků budou uveřejněny ve sborníku. Zájemci mohou zasílat své příspěvky do 15. 4. 2008 na adresu:
klenkova@ped.muni.cz


 

Formální úprava příspěvku: formát rtf, okraje 2,5 cm, velikost stránky A4, řádkování 1,5, zarovnání vlevo, typ písma Times New Roman CE, velikost 12 bodů, klíčová slova česky a anglicky, anotace česky a anglicky, doporučený rozsah 10 stran.


 

Veškeré informace k výzkumnému záměru a organizované konferenci bude možné získat na webových stránkách katedry speciální pedagogiky.


 


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education