Pozvánka na konferenci: Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro ZV

Výzkumný záměr: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Téma prvního roku výzkumného záměru: Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole


Katedra speciální pedagogiky pořádá ve dnech 12. a 13. 9. 2007 konferenci o Speciálních potřebách žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Konference se koná na PdF MU Poříčí 9, učebna č. 50.
Konference bude pořádána ve spolupráci s Českou společností Dyslexie.


Program konference:

Dopolední program:
Prezentace: 9.00 - 9.45
Zahájení konference: 10.00
Jednání v plénu: 10.15 – 12.00


V plénu se svými příspěvky vystoupí:

doc. PaedDr. Olga Zelinková,CSc. - Česká republika
Název příspěvku: „Strategie vyučování a učení žáků se specifickými poruchami učení“
PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. – Česká republika
Název příspěvku: „Integrativní pedagogika v kontextu základního vzdělávání“


Vystoupení zástupců dílčích výzkumných záměrů VZ


12,00-12.30 Přestávka, občerstvení

12,30 – 15,00 Odpolední program: Jednání v sekcích


V rámci konference se bude pracovat v následujících sekcích:

Přístupy v edukaci žáků se specifickými poruchami učení
vedoucí sekce: doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., Mgr. Libor Mikulášek

Specifika vzdělávání žáků se smyslovým postižením na základní škole
vedoucí sekce: PhDr. Mgr. Petra Hamadová, Ph.D., PhDr. Mgr. Radka Horáková, Ph.D.

Alternativní metody ve výuce cizích jazyků u žáků se specifickými poruchami učení
vedoucí sekce: doc. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

Dyskalkulie a další poruchy učení v matematice
vedoucí sekce: RNDr. Růžena Blažková, CSc.

Komunikační dovednosti žáků základní školy
vedoucí sekce: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D., PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Edukace žáků s problémy v chování
vedoucí sekce: PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
vedoucí sekce: doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc.

Dramatická výchova při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
vedoucí sekce: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.

Co dělat, když máte ve třídě žáka s chronickým onemocněním
vedoucí sekce: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D., PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Jak jsme vyřešili začlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v našem ŠVP?
vedoucí sekce: Mgr. Jana Kratochvílová,Ph.D., PhDr. Hana Filová,Ph.D., Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

Český jazyk a literatura v procesu komunikace
vedoucí sekce: doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc., PaedDr. Ivo Martinec, CSc.

Závěr konference: 15,00 hodin


Organizační pokyny
Konferenční poplatek činí 100 Kč (úhrada bude provedena při prezentaci).
Účastníci obdrží CD o řešené problematice.


Zájemci z řad odborníků mohou zasílat své příspěvky do 25.6.2007 na adresu:
bartonova@ped.muni.cz
Formální úprava příspěvku:
formát rtf, okraje 2,5 cm, velikost stránky A4, řádkování 1,5, zarovnání vlevo, typ písma Times New Roman CE, velikost 12 bodů, doporučený rozsah 10 stran.
Závazná přihláška na konferenci


Program konference (.doc)


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education