Participující školy - Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS

Adresa: Koperníkova 2/4 , 615 0 Brno, tel. 545245630
Odloučené pracoviště: Fr. Skaunicové 17, 615 00 Brno, tel. 545576422

Zřizovatel školy: KÚ Jihomoravského kraje, odbor školstvíŘeditelka školy: PaedDr. Věra Havlíčková

kontaktní osoba na praxe: Mgr. Jarmila Hrabalová, Ph.D.

e-mail: za.za@post.cz

www stránky: www.skolaelpis.cz


Součásti školy

mateřská škola speciální, základní škola speciální, školní družina, internát, školní jídelna, praktická škola jednoletá


Vzdělávací program

 • Naše školička v průběhu ročních období
 • Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně PŠ .j. 24 035/97-22
 • Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy č.j. 15 988/2003-24
 • Vzdělávací program Praktické školy jednoleté, obor vzdělávání KKOV 78-62-C/001

ELPIS poskytuje výchovu a vzdělání, rehabilitaci i terapii a poradenství dětem a žákům se zdravotním postižením zejména s mentálním postižením, dále s těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a artismem ve věku od tří let do ukončení povinné školní docházky. Pro absolventy základní školy speciální možnost pokračovat ve vzdělávání v praktické škole jednoleté.


Škola má dvě pracoviště

na Koperníkové ulici pro děti internátní a na
Fr. Skaunicové pro děti s denní docházkou.


Struktura školy

 • 2 třídy mateřské školy
 • 11 tříd základní školy speciální (dvě třídy specializované pro žáky s PAS)
 • 1 třída praktické školy jednoleté
 • 3 oddělení školní družiny
 • internát 3 skupiny

V letošním školním roce navštěvuje školu 65 žáků a mateřskou školu 11 dětí, 18 dětí je umístěno na internátě

 

Ve všech třídách pracuje kvalifikovaný pedagog (vysokoškolské vzdělání – speciální pedagogika) a asistent pedagoga. Ve třech třídách pracuje ještě druhý asistent pedagoga.

Mimo výuky nabízíme žákům zooterapii (zajišťuje ZOO Brno), canisterapii, pravidelné návštěvy solné jeskyně, rehabilitační tělocvik, cvičení jógy, práci v keramické dílně, pracovní terapii, výtvarné činnosti, řečovou výchovu, dramatickou výchovu a hudebně pohybovou činnost – taneční kroužek.

Odpolední činnosti jsou zaměřeny na celkový rozvoj dětí – vycházky, výlety, návštěvy kulturních akcí (např. Technické muzeum), návštěvy a pořádání sportovních akcí (olympiáda, turnaj ve stolním fotbalu), opékání špekáčků, oslavy Dne dětí

Žáci i rodiče mohou využívat psychologickou poradnu - PhDr. Michaela Pivcová a
logopedickou poradnu - Mgr. Jarmila Hrabalová Ph.D v prostorách naší školy.


Škola spolupracuje na projektech EU

 • VIP Kariéra
 • Autisté nikoliv v autu
 • Cesta ke kvalitě


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education