Participující školy - Mateřská škola speciální, Základní škola speciální, Praktická škola a Dětský domov Vřesovice

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální, Praktická škola a Dětský domov, Vřesovice 243

Adresa školy: MŠS, ZŠS, PŠ a DD, Vřesovice 243, 696 48 Ježov

Kontakty: Mgr. Božena Křížková
e-mail: bozena.krizkova@atlas.cz
Tel.:724 723 019

www stránky: www.skolavresovice.cz

Druhy a typy součástí školy:

  • Mateřská škola speciální
  • Přípravný stupeň
  • Základní škola speciální
  • Praktická škola
  • Školní družina
  • Internát
  • Dětský domov
  • Školní jídelna

Mateřská škola speciální je určena pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami ve věku od tří do šesti let.Mohou ji navštěvovat děti s nařízenou ústavní výchovou,internátní a děti, které denně dojíždí. V letošním školním roce MŠS i přípravný stupeň pro nedostatek dětí nebyly otevřeny.

Základní škola speciální vzdělává žáky se středně těžkou až těžkou mentální retardací, žáky s více vadami a autismem.
Žáci jsou od 1. 9. 2008 vzděláváni podle ŠVP Mozaika poznání, který je rozdělen na díl I. a díl II. V tomto školním roce navštěvuje naši ZŠS 44 žáků rozdělených do 8 tříd., ve kterých vyučuje 14 pedagogů.Ve škole působí školní logoped. Vyučovací předměty jsou spojovány do vyučovacích bloků. Rozsah výuky závisí na aktuálním zdravotním a psychickém stavu žáka. Významnou součást činnosti u dětí s těžkou mentální retardací tvoří rozvoj AAK (alternativní a augmentativní komunikace) formou znakové řeči, piktogramů, předmětové komunikace a bazální stimulace. K výuce se používají speciální výukové programy na PC a kompenzační pomůcky (pomůcky na psaní, masážní pomůcky, manipulační hračky pro rozvoj hrubé i jemné motoriky aj.).
Během 10leté docházky dle svých individuálních možností žáci získávají dovednosti, znalosti, a návyky, které jim umožní zapojení do běžného života.
Po ukončení základního vzdělání, mohou žáci pokračovat na jednoleté praktické škole, která navazuje na základní školu speciální.Do naší praktické školy se hlásí i žáci základní školy praktické. Vzdělávacím cílem je doplnění teoretického a praktického vzdělání a manuálních dovedností v jednoduchých činnostech. Důraz je kladen na praktické cvičení, které škola zajišťuje na reálném pracovišti a je zaměřeno na zahradnické práce. Ve dvou dnech v týdnu se žáci učí praktickým dovednostem pod vedením speciálních pedagogů. Na závěr ukončení studia žáci skládají závěrečnou zkoušku.
Škola nabízí žákům řadu volnočasových aktivit: taneční kroužek, sportovní kroužek, výtvarný a keramický kroužek. Žáci mají k dispozici rehabilitační bazén s protiproudem, vířivý bazén (whirpool), keramickou dílnu s pecí, výtvarný ateliér, školní dílny, pozemek se skleníkem, učebnu hudební výchovy, zrcadlový taneční sál, vjemovou terapii s vodním lůžkem, počítačovou učebnu s internetem,víceúčelové hřiště.
Žáci s těžkou mentální retardací absolvují hipoterapii a a canisterapii. Během školního roku prolíná výukou řada projektů. Některé z nich jsou realizovány ve spolupráci se ZUŠ Kyjov.Přihlásili jsme se i do projektu škol financovaných z cizích zdrojů.

Školní družinu využívají děti denně dojíždějící a internátní.

Internát slouží dětem, které dojíždí do školy na týdenní pobyt, umoňuje jim však i čtrnáctidenní pobyt v zařízení.. Náplní jsou rekreační a zájmové aktivity.

Dětský domov zajišťuje nezletilým na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči. Děti jsou zde rozděleny do 4 rodinných skupin. Skupinu tvoří 8 dětí, a to chlapci i dívky. Sourozenci jsou vždy spolu v jedné rodinné skupině. Každá skupina má svou bytovou jednotku .- Každé dítě má vlastní pokoj, společně pak kuchyň, obývací místnost, sociální zařízení a koupelnu. Režim dne je nastaven tak, aby se co nejvíce přiblížil životu v běžné funkční rodině.

Školní stravování zajišťuje školní kuchyně.Stravování je zajištěno celodenně .

Při škole je zřízen Nadační fond Kopretina, který zvyšuje a podporuje úroveň výchovné a vzdělávací práce. Finančně přispívá na materiální vybavení školy, pořádání sportovních, společenských, kulturních akcí a na ozdravné pobyty žáků v České republice i v zahraničí. Mezi nejvýznamnější aktivity Kopretiny patří:nadační ples,prodejní výstava obrazů našich žáků,každoroční ozdravný pobyt u moře pro naše žáky,benefiční koncerty,zimní lyžování,hipoterapie a canisterapie.


Verze pro tisk

© 2010-2018