SZZ - NMgr - okruhy - varianta E

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce
Varianta E: Edukace žáků v riziku problémů / poruch chování a s mentálním postižením
Navazující magisterské studium
2015/16, 2016/17


 1. Psychopedie v kontextu inkluzní teorie a praxe a přístupu ke vzdělávání a vzdělanosti cílové skupiny.
 2. Etopedie v kontextu inkluzní teorie a praxe a přístupu ke vzdělávání a vzdělanosti cílové skupiny.
 3. Edukační potřeby cílové skupiny jako zdroj intervenční práce speciálního pedagoga, edukační potřeby cílové skupiny v kontextu výuky
 4. Porucha chování jako dynamický fenomén – vertikální, horizontální úroveň – kontext sociálního vyloučení, neúspěchu v učení; riziko pro rozvoj závislostního chování.
 5. Intervence 3P v prostředí školní třídy – prevence rozvoje poruchy chování.
 6. Specifika prevence a intervence u jedinců s lehkým mentálním postižením.
 7. Systémové prvky a procesy pro podporu iluzivního prostředí školy ve vztahu k cílové skupině – prevence rizik vyloučení ze vzdělávání; cílené strategie prevence poruch chování, šikany, závislostního chování.
 8. Legislativní rámec problematiky vzdělávání, prevence, poradenství a intervence cílové skupiny žáků.
 9. Vývojová rizika pro rozvoj problémů/poruchy chování a jejich kontext pro prevenci a intervenci.
 10. Charakteristika žáků s lehkým mentálním postižením, žáků v riziku/s problémy/poruchami chování – rizika a bariéry jejich socializace, kontext vývojové typologie, strategií učení.
 11. Externí a interní poradenské a intervenční služby, spolupráce učitele, školy a odborníků, mezioborová spolupráce v Intervenci 3P u cílové skupiny.
 12. Intervence 3P jako strategie individuální cílené podpory žáka s problémy v chování – principy, cíle, individuální plán podpory.
 13. Školské poradenské pracoviště a jeho úloha v edukaci, prevenci a intervenci cílové skupiny.
 14. Podpůrná opatření a jejich aplikace pro inkluzivní vzdělávání se zaměřením na cílovou skupinu žáků.
 15. Diagnostika speciálního pedagoga – se zaměřením na cílovou skupinu žáků – koncept funkčních a dysfunkčních kompetencí/strategií v učení.
 16. Participace rodičů na naplňování edukačních potřeb cílové skupiny. Komunikace s rodiči, žáky a pedagogy v inkluzivní škole se zaměřením na inkluzi cílové skupiny.
 17. Didaktické metody, formy a prostředky v edukaci žáků s lehkým mentálním postižením.
 18. Institucionální výchova a její role v intervenci jedinců s poruchou chování – problematika segregace, socializace, závislostního chování.
 19. Případová práce v kontextu holistického přístupu k intervenci 3P.
 20. Edukace, intervence a provázení v kontextu kvality života cílové skupiny.

Literatura

 • VOJTOVÁ, V. (2010) Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku poruch chování a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti.1.vyd. Brno: MU.
 • HELUS, Z. (2004) Dítě v osobnostním pojetí :obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004.
 • VOJTOVÁ, V. a K. ČERVENKA. (2012) Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Educational needs of children at risk and with behavioural disorders. 1. vyd. Brno: MU.
 • POLCOVÁ, I. (2009) Vývoj resilience v dětství a dospělosti. 1. vyd. Praha: Grada.
 • VOJTOVÁ, V. a M. PAVLOVSKÁ. (2013) Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování. 1. vyd. Brno: MU.
 • VOJTOVÁ, V. a J. NĚMEC (2009). Inkluzivní vzdělávání jako faktor socializace dětí se sociálním znevýhodněním. In NĚMEC, J. a V. VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. 1. vyd. Brno: MU.
 • KŘIVOHLAVÝ, J. (2013) Psychologie pocitů štěstí :současný stav poznání. Vyd. 1. Praha: Grada.
 • PIPEKOVÁ, J. (2006) Osoby s mentálním postižením ve světle současných edukativních trendů. Brno: MU.
 • ŠVARCOVÁ, I. (2011) Mentální retardace. 2. vyd. Praha: Portál.
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.
 • PIPEKOVÁ, J. a M. VÍTKOVÁ. (2013) Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. 2. vyd. Brno: MU.
 • CHALOUPKOVÁ, S. (2011) Analýza školních vzdělávacích programů a vyučovacího procesu na základních školách praktických v České republice. 1. Vyd. Brno: MU.


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education