Mezinárodní projekty - EUROPEAN BACHELOR OF INCLUSION STUDIES

Projekt „EUROPEAN BACHELOR OF INCLUSION STUDIES“


Věra Vojtová
Katedra speciální pedagogiky PdF MU participovala na Evropském projektu, jehož cílem bylo vytvoření sylabů a studijních opor mezinárodního studijního programu. Program byl financován ze zdrojů Evropské komise v rámci programu ERASMUS a ze zdrojů zúčastněných univerzit. Z České republiky byli spoluřediteli projektu za Masarykovu univerzitu Katedru speciální pedagogiky Pedagogické fakulty – Prof. Doc. Marie Vítková, CSc. a PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. a za Karlovu Univerzitu Katedru speciální pedagogiky Pedagogické fakulty - PhDr. Vanda Hájková, Ph.D..


Evropský bakalář inklusivních studií je studijní program, který novou kvalifikační průpravou studentů odpovídá na současné evropské trendy prosazování rovnoprávných příležitostí ve smyslu kvality života pro všechny. Program je orientován na problematiku podpory lidí, kteří jsou svými životními podmínkami znevýhodněni ať v oblasti sociální, zdravotní, předprofesní nebo profesní, kteří jsou v riziku sociálního vylučování.

Obsah studijního programu je koncipován ve spolupráci 12 univerzit ze 7 zemí Evropy za finanční podpory Evropské Unie a zúčastněných univerzit v rámci projektu ERASMUS pod referenčním číslem 29972-IC-1-2002-1-DE-ERASMUS-PROGUC-1.

Projekt koordinuje Vysoká škola aplikovaných studií Magdeburg Prof. Dr. Wolf Bloemers. Projekt byl vybrán jako jediný evropský studijní program k realizaci a získal tak finanční podporu Evropské unie.

Složení projektového týmu je, jak se dá u mezinárodního týmu očekávat, evropské. Méně očekávané může pro čtenáře být jeho víceoborové složení z hlediska profese. Spolupracují v něm kolegové z oboru speciální pedagogiky, sociální pedagogiky a sociální práce, z České republiky, ze Slovenska, Holandska, Velké Británie, Ukrajiny, Slovinska a Německa. Jejich odlišné specializace reflektují potřeby multidimenzionálního pohledu na jedince se znevýhodněním. Mezinárodní charakter týmu zase přináší rozdílné profesní i osobní zkušenosti jeho členů související se společensko-politickým vývojem v Evropě.

Studijní program „Evropský bakalář inklusivních studií“ je koncipován do 12 modulů tak, aby studenti získali základní teoretické znalosti k porozumění problematiky vyčleňování a podpory jedince vyčleňovaného nebo v ohrožení. Studenti se budou učit hodnotit jeho situaci jedince se znevýhodněním v souvislostech biografie, životní situace a sociálních vztahů; budou si vytvářet základní kompetence, jak takového jedince stabilizovat, orientovat, posilovat, podporovat a vést ve všech fázích jeho života. Budou se učit kriticky hodnotit rizikové momenty v sociálním prostředí člověka, pracovat s nimi a ovlivňovat je ve prospěch individuálního i společenského zájmu.

Studijní program je tříletý. Bude implementován do studijních nabídek na všech zúčastněných školách.

Z jeho koncepce vyplývá, že studenti budou mít během studia možnost studovat na kterékoli vysoké škole v Evropě, která program vyučuje. Stejně tak i vysokoškolští učitelé budou vyučovat na partnerských školách. Jazykem studijního programu bude angličtina, němčina a jazyk země, ve které bude vyučován. Znalosti a dovednosti studenta absolventa budou uplatnitelné v praxi v zemích Evropské unie. Výstupy ze studia pak budou plně uznávány ve všech zúčastněných státech. Studijní program „Evropský bakalář inklusivních studií“ je evropský nejen svým obsahem, ale také svou organizační strukturou.

Studijní program bude připravovat studenty pro nový obor, který se v současné době v Evropě vytváří ruku v ruce s aktuálním směřováním společenského vývoje ke společnosti různorodé. Reflektuje tak současné postavení vzdělávání a jeho význam v životě člověka i společnosti, kdy zrychlení, globalizace a komplexnost vývoje společnosti, technologie i ekonomiky zvyšuje zatížení každého jedince, který se musí přizpůsobovat stálé změně prostředí, vyrovnat se s určitým stupněm nejistoty, přijmout složitost a menší srozumitelnost světa s pluralitou kultur a světových názorů.


Obsahy modulů:

 • Modul 1 - Inkluse v Evropě
  • Jde o základní modul studia a povede studenty ke kritickému pohledu v souvislostech transformace evropských států a společností s jejich sociálními ohroženími a vylučovacími procesy. Představí protiklad sociálního a evropského politického konceptu inkluse. Požadavek radikálního uznání heterogenity, asymetrie a rozdílnosti všech lidí se opírá o představy a požadavky nových sociálních hnutí a specifické vědecko teoretické diskuse. Takové změny orientace vyžadují nejen změnu myšlení ve všech společenských oblastech, nýbrž také nové způsoby zacházení a jednání pokud jde o profesionální intervence.
 • Modul 2 - Základy humanitních věd
  • Akademické studium sociální inkluse poslouží perspektivám a analytickým metodám klíčových disciplin. Tento modul se rozumí jako úvod do sociálních a humanitních věd sociologie, filozofie, psychologie, pedagogika, aby byli studenti schopni od začátku porozumět inklusi v teorii a praxi jako začleňujícímu momentu.
 • Modul 3 - Evropské problémy a sociální politika
  • Tento modul zkouší zprostředkovat zaváděcí přehled o historických a aktuálních problémech evropské sociální politiky.
 • Modul 4 - Tělo a duše: salutogeneze a patogeneze v různých evropských kontextech
  • Exkluze a inkluse se odehrává v “transakci” mezi společenskými a osobními možnostmi. Modul zprostředkuje znalosti o osobnosti člověka, zejména o zdraví a jeho vývoji (“salutogeneze”) jakož i o vzniku zdravotních problémů (“patogeneze”). Studenti budou uvedeni do kontextu tělesné, duševní a sociální existence člověka.
 • Modul 5 - Diagnostika a plánování
  • V modulu se budou studenti učit orientovat v biografii a životní situaci člověka, hodnotit v tomto kontextu diagnostické nálezy a na jejich základě plánovat možnosti pomoci s perspektivou inkluse.
 • Modul 6 - Chování a jednání
  • Studenti se budou učit hledat porozumění pro své jednání a chování, získávat zkušenosti s profesionálním jednáním. Modul vychází z předpokladu, že lidské chování je stále subjektivně smysluplné jednání. Za určitých sociálních a kulturních podmínek může toto jednání vést k exklusi a inklusi. Profesionální jednání ve smyslu inkluse vyžaduje odpovídající vědomostní pozadí a schopnosti pro porozumění chování. K tomuto patří také vlastní zkušenost, pokud jde o vlastní chování a jednání.
 • Modul 7 - Intervence
  • Pro iniciování a uspořádání inklusivních vzdělávacích procesů u dětí, mládeže a dospělých jsou potřebné formy jednání a práce, které se v tomto modulu mají vysvětlit a reflektovat.
 • Modul 8 - Výzkum a práce na projektech
  • Výzkum je zásadní součástí sociálních věd a myšlenky inkluse. Výzkum je v tomto smyslu zaměřený především na činnost. Abychom mohli pochopit jedince v jejich životní situaci a mohli dát do chodu změny, je nutné zahrnout sociální fenomény. Neustále se máme ptát na lidské chování, sociální fenomény a společenský vývoj a tendence. Výzkum během odborné práce je komplikovaný především tam, kde také obsahuje cílené změny aktivního chování výzkumníka. Proto se provádí odborný doprovodný výzkum většinou v rámci projektové práce.
 • Modul 9 - Doprovod a podpora v životě
  • Tento modul navazuje na vědomosti všeobecných determinantů lidské existence a umožňuje studentům, aby byli schopni porozumět jak všeobecnému, tak i vlastnímu lidskému zájmu ve smyslu a kvalitě života a jejich eventuálnímu ohrožení, a doprovázet a podporovat člověka s přihlédnutím k jeho životopisu a k jeho životním okolnostem.
 • Modul 10 - Pedagogické teorie a inkluse
  • Studenti mají v tomto modulu možnost studovat přístupy k podpoře sociální inkluse lidí s postižením, s odlišnostmi a speciálními vzdělávacími potřebami v procesu jejich vzdělávání a to s ohledem na individuální i společenské zájmy v historickém kontextu. Kritický pohled na pedagogické myšlení, které ovlivňovalo pedagogické teorie v různých evropských zemích, je pro porozumění konceptu Evropské inkluse nezbytné. Myšlení, které se nerozvíjelo v izolaci, ale v historických, politických a sociálních souvislostech.
 • Modul 11 - Evropský projekt
  • Modul nabízí studentům příležitost vést kooperativní studii jako aplikovanou výzkumnou práci v evropském kontextu. Zájem bude vést projekt ve více zúčastněných vysokých školách současně ke společnému tématu.
 • Modul 12 - Bakalářská práce
  • Důležitý předpoklad pro profesionální jednání ve smyslu sociální inkluse představuje i schopnost samostatné vědecké práce orientované na praxi.

Publikace, které mezinárodní týmy napsaly vydalo nakladatelství Frank a Timme Berlín. Jsou koncipované jako studijní opory výše zmíněných modulů.

V současné době připravuje katedra speciální pedagogiky PdF MU studijní sylaby a opory pro modifikaci a realizaci studijního programu.

Resumé
The article presents a new study programme EUROPEAN BACHELOR OF INCLUSION STUDIES which has been created by the team of 12 University Researches from 7 European countries with the financial support of EU. The study programme intends to introduce students into the context of inclusion in all of its aspects. The programme is constructed into 12 study modules and is focused on building knowledge and competencies of students to support the process of inclusion.Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education