POUŽITÉ INFORMAČNí ZDROJE - 17. století

  Teorie

 • [1] BANÝR, J. a V. R. NOVOTNÝ. Stručné dějiny chemie a chemické výroby. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986.
 • [2] BUDIŠ, J. a kol. Historie chemie slovem a obrazem. Brno: PdF MU, 1995. 100 s. ISBN 80-210-1080-2.
 • [3] BUDIŠ, J. a kol. Stručný přehled historie chemie. Brno: PdF MU, 1996. ISBN 80-210-1463-6.
 • [4] CÍDLOVÁ, H. a B. VALOVÁ. Stručný souhrn historického vývoje chemie. In: XXV. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno: Univerzita obrany, 2011. s. 379-388. ISBN 978-80-7231-812-4.
 • [5] PETRÁŇ, J. Královská česká společnost nauk. In: Vesmír, 1995, 11. Dostupné z: http://www.vesmir.cz/clanek/kralovska-ceska-spolecnost-nauk.
 • [6] PICHLER, J. Historie chemie. Brno: PřF MU, 1997. ISBN 80-210-1501-2.
 • Obrázky

 • [1] Badatel [online] ©2010 [cit. 2011-10-24]. Dostupné z: http://www.chemheritage.org/discover/collections/collection-items/fine-art/the-medical-alchemist-fa-2000-001-275.aspx.
 • [2] Londýnská královská společnost nauk [online] 29. 8. 2011 [cit. 2011-09-13]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1lovsk%C3%A1_spole%C4%8Dnost.