Vybrané organické sloučeniny

Ethanol

Bezbarvá, čirá kapalina, příjemného alkoholického zápachu a chuti. Akutní toxická dávka je per os u dospělých 6 až 8 g na kg tělesné hmotnosti, u dětí asi 3 g/kg. Je psychotropní látkou pů­so­bící na centrální nervový systém, poškozuje cévy, srdeční sval, játra. Při těžkých intoxi­ka­cích může dojít ve stavu hluboké narkózy k zástavě dechu. Tento stav vyžaduje bez­pro­střed­ní lékařský zásah.

První pomoc: Cendep, Iritat

Octová kyselina

Má charakteristický „octový“ zápach, bod varu 118 °C. Obchodní kyselina určená k chemic­kým laboratorním účelům mívá koncentraci 99,5 %, zředěná lékopisná 6 %, obvyklá koncen­trace potravinářského octa je 8 %.

Octová kyselina, její páry, roztoky nebo aerosol mají výrazný místní dráždivý účinek. Pobyt v at­mosféře obsahující páry nebo aerosol octové kyseliny vyvolává pálení očí, zarudnutí spo­ji­vek (ve vyšší koncentraci křeč víček), svědění v nose, pálivý pocit na patře a na prsou, nucení ke kašli, při větší expozici laryngitidu (zánět hrtanu), bronchitidu, zánět sliznic průdušek, při dal­ší expozici edém plic. Delší působení i malých koncentrací octové kyseliny v atmosféře poškozuje povrch zubů a zvyšuje jejich kazivost.

Koncentrovaná octová kyselina je schopna způsobit při vniknutí do očí trvalé zakalení rohov­ky (denaturuje její bílkoviny). Při požití koncentrované octové kyseliny se pokládá za smrtící několik desítek mililitrů.

První pomoc: Iritat

Vinná kyselina

Je toxikologicky nezávadná.

Diethylether (ether)

Má výrazný narkotický účinek a slabý účinek dráždící. Při požití vyvolává opi­lost mnohem rychle­ji než ethanol, její trvání je však kratší. Smrt způsobuje požití asi 25-50 cm3 etheru. Nebezpečí představuje i roztažení žaludku tlakem par. Akutní otrava inhalační je obdobná opi­­losti. Chronická otrava se projevuje neurotickými obtížemi: ztrátou chuti k jíd­lu a žalu­deč­ní­mi nevolnostmi, bolestmi hlavy, spavostí. Kůži ethylether vysušuje a lehce dráž­dí.

První pomoc: Cendep, Iritat

Fenolftalein

Bezděčně objevený projímavý účinek fenolftaleinu (byl přidáván do vína) učinil z něj velmi široce používané laxativum (projímadlo). Po perorální dávce 50-250 mg se účinek dostavuje za 6-8 hodin. Účinkuje převážně na tlusté střevo a částečně se vstřebává, děti přežily dávky až 8 g. Vzácně vyvolal alergické kožní reakce po požití i po místní aplikaci.

První pomoc: Zyxter

Methyloranž

U psů vyvolávají větší dávky methyloranže zvracení. V seznamech karcinogenů vedena není. Používá se též jako fungicid (Dexon). U lidí přímo kůži nedráždí, může však vyvolávat ekzé­my. U dospělého člověka je jednorázová smrtící dávka při požití asi 3,5 g.

První pomoc: Zyxter