Iritat

 

Požití

Zasažení očí

Potřísnění kůže

Nadýchání

Ihned ústa vypláchnout vodou nebo mlékem. Do 5-10 minut vypít cca 1/2 litru vlažné, příp. slané vody či sodovky, snažit se o vyvolání zvracení (drážděním hrdla). Později nedávat pít žádné větší množství tekutin, ale na žádost postiženého či při známkách šoku podat pouze malé množství vody či čaje. Omýt, převléct, úplný klid na lůžku.

15-30 min vyplachovat vlažnou vodou, oko i nási-lím otevřít. Neprovádět žádnou neutralizaci v oku!

Opláchnout vodou (záleží více na rychlosti než na čistotě a teplotě), oplachovat po dobu 30-120 min nebo do příchodu lékaře. Odstra-nit potřísněný oděv, obuv, ostří-hat zasažené vlasy, vousy.

vynést na čistý vzduch, nedovolit kouřit, klid na lůžku, vypláchnout oči, ústa i nosní dutinu vlaž-nou vodou, vykloktat.