•  
 

Závěrečné zkoušky

Přihlášky

Přihláška k závěrečné zkoušce (.doc verze)

Přihláška k závěrečné zkoušce (.doc verze) - pouze pro DPS Doplňující studium speciální pedagogiky - specializace

Vyplněnou přihlášku můžete přinést osobně v úředních hodinách Centra Celoživotního vzdělávání nebo ji mimo úřední hodiny můžete vhodit do schránky Centra celoživotního vzdělávání (Poříčí 7, přízemí, vedle Podatelny). Přihlášku lze také zaslat poštou nebo e-mailem (naskenovanou s podpisem). 

Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání

Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek obdrží účastník celoživotního vzdělávání osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

Jakmile budou osvědčení připravena, budou absolventi informováni školním e-mailem o možnosti převzetí osvědčení.

Osvědčení bude možné převzít osobně v úředních hodinách Centra celoživotního vzdělávání. Pro převzetí osvědčení je možné také zplnomocnit zástupce. Mimobrněnským absolventům je možné zaslat po předchozí domluvě osvědčení poštou. 

K převzetí osvědčení je možné zmocnit jinou osobu písemnou plnou mocí opatřenou podpisem zmocnitele. Podpis není nutné ověřovat notářsky.

Pokyny pro účastníky CŽV přijaté od akademického roku 2011/2012

Vzhledem k novelizaci Řádu celoživotního vzdělávání MU vzniká povinnost vkládat práce do IS i pro účastníky rozšiřujících programů celoživotního vzdělávání, přijaté od akademického roku 2011/2012. Účastníci CŽV přijatí před rokem 2011 práci do ISu nevkládají!

Termíny a podmínky pro vkládání závěrečných prací do IS MU

  1. Do 20. 2. 2017 si posluchači zadají téma své závěrečné práce do rozpisu témat závěrečných prací CŽV příslušné katedry (je nutné zadat český a anglický název práce, vedoucího práce).
  2. Po 20. 2. 2017 bude hromadně otevřen archiv prací. Od tohoto okamžiku bude možno vložit práci do archivu prací v IS.
  3. Poslední termín pro vložení práce do IS bude termín pro podání přihlášky k závěrečné zkoušce. Tento termín bude zveřejněn v harmonogramu závěrečných zkoušek na webových stránkách celoživotního vzdělávání od 1. 3. 2017.
  4. Centrum celoživotního vzdělávání přebírá práci v archivu až v okamžiku podání přihlášky k ZZk. Po tomto úkonu bude práce v archivu přístupná vedoucímu.
  5. Metodiku zadávání a vypracovávání závěrečné práce stanovuje vedoucí práce.
  6. Závěrečnou práci odevzdáváte ve dvou výtiscích vedoucímu práce. 

POZOR: Účastníci CŽV doplňujících programů si pouze zadávají téma závěrečné práce do rozpisu témat závěrečných prací příslušné katedry, ale práce do ISu nevkládají.