Kvalitativní rozvoj učitelství fyziky

Operační program rozvoje lidských zdrojů

Řešitel:  Přírodovědecká fakulta, katedra experimentální fyziky, Univerzita Palackého Olomouc, RNDr. Renata Holubová, CSc.

Partner:  Pedagogická fakulta, katedra fyziky, Masarykova Univerzita Brno


V tomto programu je cílem obsahový posun ve studijních programech studia učitelství a při dalším vzdělávání učitelů tak, aby výstupní kompetence učitele se posílily sociálně psychologicky a jazykově.

Obě participující pracoviště mají dlouholetou tradici ve vzdělávání učitelů fyziky. Záměrem je tedy připravit a ověřit studijní programy, které zajistí posun v odborné a didaktické úrovni pregraduálního i postgraduálního studia.


Z hlediska perspektivních požadavků na vzdělávání se projekt snaží ve studijních programech odstranit jednostrannou orientaci budoucího učitele, ale orientovat jej k racionálnímu postoji k vědě jako takové, k životnímu prostředí a vybavit jej sociálně psychologickými dovednostmi.

Inovace studijních programů nebude prováděna izolovaně, ale bude realizována úzká spolupráce řešitele a partnera, budou diskutovány a popřípadě využity zkušenosti zahraničních vysokých škol. V rámci řešení projektu budou na obou pracovištích působit zahraniční hosté, kteří obvykle v rámci semináře předávají své zkušenosti a postřehy ze zahraničních vysokých škol. Seznámit se s nejnovějšími trendy v organizaci a v obsahové náplni vyučovacího procesu budou mít možnost i učitelé z praxe. Jsou průběžně zváni na semináře, které se uskuteční jak na pracovišti řešitele (UP Olomouc) , tak i partnera (MU Brno).

Pro řešení projektu připravujeme studijní materiály tak, aby student učitelství – budoucí absolvent, vstupoval do školské praxe náležitě vybaven odbornými znalostmi nejen z fyziky, ale také ze základů přírodovědné integrované výuky. Je potřeba, aby absolventi byli schopni se podílet na vytváření školských vzdělávacích plánů. Musí se také naučit novým přístupům k práci na školách, kde je nyní důraz kladen na vlastní aktivitu žáků a nové formy výuky podporující práci v kolektivu.


Nemalý důraz bude kladen také na posílení výuky cizích jazyků u studentů učitelství, které bylo dosud zanedbáváno. Tím chceme posílit možnost mobility absolventů v rámci zemí EU.

 

Odkazy na institutce

http://www.upol.cz/

http://www.upol.cz/fakulty/prf/

http://www.muni.cz/

http://www.ped.muni.cz/

http://www.esfcr.cz/

     

 

 

 

 

 

 
Odkazy na průběžně vznikající podpůrné materiály a aktivity

Výstupy

Konference

Environmentalní fyzika

Fotovoltaika

E-Learning

Portál učitelů pro ZŠ, SŠ

Příprava kurikulárních podkladů