Zřízení laboratoře pro integrovanou environmentální výuku...

Example frontpage image

Cílem projektu bylo vybavit laboratoř pro integrovanou environmentální výuku na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity moderními přístroji, které umožní praktickou a efektivnější výuku environmentálních témat. Nová moderní přístrojová technika rozšíří a posílí stávající laboratorní úlohy, nové přístrojové vybavení slouží k průpravě pro samostatnou práci studentů a při zpracování jejich kvalifikačních prací.


 Řešitelský kolektiv:  Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D., 
doc.RNDr.Petr Sládek,CSc. a  RNDr.Jindřiška Svobodová, Ph.D.

Výstupy projektu

Výuková laboratoř byla vybavena moderními přístroji podle schváleného harmonogramu. Získali jsme analyzátor spalin HORIBA PG-250C a komplex sedmi laboratorních úloh PHYWE (Stefan-Boltzmannův zákon, Fázová a grupová rychlost ultrazvuku v kapalinách, Charakteristika a účinnost palivového článku, Určení Planckovy konstanty, Měření viskozity kapalin rotačním viskozimetrem, Barometrická rovnice, Elektrická měření). 

Po dodání zařízení bylo provedeno školení a praktický zácvik pedagogických pracovníků podílejících se na výuce dotčených předmětů s novými přístroji. Během podzimního semestru 2012 byli studenti seznámeni s novým vybavením laboratoře, studenti 3.ročníku a 5.ročníku se zčásti podíleli  i na testovacích procedurách všech zařízení. Jejich vlastní návrhy a výsledky měření budou využity pro přípravu dalších podkladů k výuce.

Pokračování  

Resumé:  Díky finanční podpoře z projektu mohou studenti učitelství přírodovědných předmětů na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity pracovat se soudobou kvalitní technikou, srovnatelnou s vybavením výukových laboratoří na vysokých školách v Evropské unii a ve světě.