Základy chemie I

Cíl:

Seznámit se se základními chemickými pojmy a teoriemi tak, aby bylo možno porozumět výkladu v navazujícím předmětu Základy chemie II.

 

Stručný sylabus:

Co je to chemie?

Hmota. Látka a pole. Fyzikální a chemické vlastnosti. Fyzikální a chemické změny.

Z dějin chemie (stačí podle tohoto materiálu. Podrobnější informace pro zájemce je

                        možno najít zde).

Otázky a cvičení jsou zařazeny přímo do kapitoly Co je to chemie.

Základní chemické pojmy

Atomy, molekuly, prvky, sloučeniny. Čisté látky, směsi. Cvičení.

Názvy a chemické značky prvků

Požaduje se znalost pouze následujících prvků:

Biogenní:             O, C, N, H, P, S, Na, K, Mg, Ca, Cl, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, B, Al, V,

                               Mo, I, Si, Sn, Ni, Cr, F, Se

nebiogenních znát: Ra, Ir, Pt, Ag, Au, Hg, Pb, As, He, Ne, Rn, U, Pu).

Cvičení z názvů prvků.

Atom

Stavba atomu. Atomy a ionty. Izotopy.

Cvičení.

Relativní atomová hmotnost, mol. Složení směsí. Cvičení.

Periodická soustava prvků.

Elektronový obal atomů. Kvantová čísla. Elektronová struktura atomů.
Elektronová sturuktura a periodická soustava prvků.

 

Chemická vazba.

Molekuly. Elektronový oktet, oktetové pravidlo. Iontová vazba. Kovalentní vazba. Elektronegativita, polarita molekul. Kovová vazba.

 

Názvosloví anorganických sloučenin

Oxidační číslo. Oxidy, hydroxidy, kyseliny a soli.

Typy chemických vzorců.

Cvičení

 

Chemické reakce.

Homogenní a heterogenní reakce. Typy reakcí podle reakčního mechanismu. Katalýza.

Reakce acidobazické. Redoxní reakce.

Psaní chemických rovnic.

 

Pozn.: Scanované materiály jsou převzaty z učebnice M. Benešová, H. Satrapová: Odmaturuj z chemie. Didaktis, Brno 2002. Vydání první. ISBN 80-86285-56-1.