Joseph Louis Gay-Lussac

6. 12. 1778 - 9. 5. 1850

  • • francouzský chemik a fyzik, slavný vzduchoplavec a jeden z nejvýznamnějších vědců první poloviny 19. století
  • • zabýval se především problematikou plynů; v roce 1802 objevil současně a nezávisle na J. Daltonovi zákon pro objemovou roztažnost plynů, nazývaný též Gay-Lussacův zákon (tento zákon vedl později k zavedení absolutní stupnice teplot a formulaci stavové rovnice ideálního plynu), roku 1808 objevil zákon stálých poměrů objemových (tento zákon přivedl A. Avogadra k formulaci jeho zákona, k představě, že se slučují molekuly látek a ne jenom atomy a napomohl také k zavedení molekulových vzorců, kterými dnes zapisujeme chemické reakce)
  • • roku 1804 vystoupil v balónu do výše přes 7000 m, aby zde vykonal četná pozorování – provedl rozbor vzduchu, zjistil pokles teploty o jeden stupeň na každých 174 m výšky
  • • od roku 1809 profesorem chemie na polytechnické a inženýrské škole, v letech 1808-1832 profesorem fyziky na Sorbonně
  • • od roku 1818 byl členem poradního sboru pro průmysl, členem rady pro zdokonalení střelného prachu, zkoumatelem hodnoty mincí, odborníkem při výrobě tabáku
  • • roku 1826 zvolen za člena petrohradské Carské akademie věd
  • • od roku 1830 byl několikrát zvolen poslancem, roku 1839 senátorem
  • • od roku 1832 působil jako profesor chemie při Muzeu města Paříže
  • • vynalezl několik přístrojů, např. hygrometr, alkoholometr, apod.
  • • intenzivně se zabýval vědeckou prací, napsal 150 publikací, konal vědecké cesty, vedl několik let chemický závod, vykonával redakční práci (redigoval časopis Annales de chimie et de physique)