Progrese a regrese ve vizuálních a performativních aspektech výtvarné edukace

Číslo grantu: MUNI/A/1190/2014

Období řešení:

01.01.2015 - 31.12.2015
Zveřejněno:
Hlavní řešitelka: Doc. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.

Katedra výtvarné výchovy PdF MU dlouhodobě spolupracuje v rámci edukačních programů s galeriemi, výstavními síněmi a muzejními institucemi města Brna. V prostorách těchto institucí byla už od 90. let prezentována celá řada uměleckých a umělecko-pedagogických projektů iniciovaných z řad pedagogů a studentů. Výzkumný tým pedagogů a studentů DSP připravil kvalitativní výzkum paralel mezi historií a současností v oblasti experimentální výtvarné pedagogiky Trasy, který je zaměřen na zdokumentování experimentů realizovaných studenty, pedagogy i umělci a teoretiky MU a dále na zpřítomnění těchto experimentů inovačními umělecko-pedagogickými realizacemi studentů v roce 2014 (hlavními témata jsou návaznost historie a současnosti výtvarné pedagogiky, výtvarné umění v kontextu veřejného prostoru, antropologie a galerijní a muzejní edukace, osobnosti výtvarné pedagogiky).

Zpět nahoru

Řešitelský tým

Zpět nahoru

Publikace

Vize (monografie)

Hana Stehlíková Babyrádová a kol.

Monografie Vize je publikačním projektem, který bude obsahovat převážně texty studentů DSP KVV Brno a dalších spřízněných pracovišť.

Publikace je v přípravě

Ostensor ramosus

autoři: Blahoslav Rozbořil, Jiří Havlíček

Text promýšlí možné směřování „výchovy uměním“. Navzdory ambivalentním a kolizním momentům se k sobě umění a pedagogika mají jako izomorfní sféry, které na sebe vzájemně odkazují. Text se to snaží doložit estetickou terminologií; mj. připomíná kognitivní estetiku, zkoumá paradox „nemožnosti učit umění“ (Elkins) a referuje o „pedagogickém obratu v umění“ (Bishop). "Filozofie edukace", jíž koncipuje, vychází z priority estetické výchovy, soustředěné na pojem „setkání“. Opírá se o filosofii dialogu (Buber, Levinas), logoterapii (Frankl) i aktuální praxi (sociálně zaujatého) participativního umění. Chce-li pedagogika dojít sociálního uznání, musí být na straně kritického a imaginativního myšlení, být otevřená komunitní praxi; to vše se pojí s odporem k hegemonii technokratického vidění světa. Text problematizuje z pozic „neutilitární školy“ (Daněk, Rozbořil) klišé „společnosti vědění“; kritizuje kult expertů, informací a komunikace.

Publikace je v přípravě

Zpět nahoru

Výstavy

 • Zobrazit více obrázků z výstavy Velká válka

Velká válka

kde: Galerie Černá linka
kdy: 3. 2. 2015 - 27. 2. 2015
kurátor: Blahoslav Rozbořil

Semestrální (domácí) práce z předmětu Kresba 1 (první semestr bakalářského stupně studia všech studijních oborů na KVV).
Zadání: kresebně interpretovat historickou fotografii z 1. sv. války, pokud možno s využitím symbolického potenciálu struktur tvořených fragmenty písma, textu či symbolů.
Kresba fixem (centropenem), formát A0.
Vyučující: Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D.

Text v PDF ZDE.

 • Zobrazit více obrázků z výstavy Potapěč a promítačka

Potapěč a promítačka / Lumír Seifert

kde: Galerie Černá linka
kdy: 3. 3.- 27. 3. 2015
kurátor: Petr Kamenický
úvodní slovo: Barbora Svátková

Výstava zprostředkovává kurátorský výběr abstraktních maleb absolventa KVV PdF MU. Skrze metaforický pohled práce komentují autorův vztah k přírodě, krajině a prostoru bytí, jež jsou pro něj osobnostně formujícími činiteli.

Pozvánka v PDF ZDE.

 • Zobrazit více obrázků z výstavy soutěže TVK6

Jsem tělem - soutěž TVK6

kde: Dům umění města Brna
kdy: 9. 3. - 15. 3. 2015
úvodní slovo : Susan Maly, Jana Raichel

"Jsem myslí, jsem duší, jsem tělem – JSEM! Tělo je tématem, prostředkem i materiálem. Šestý ročník Týdne výtvarné kultury je již tradičně doprovázen výtvarnou soutěží, která volně tematicky navazuje na hlavní motto celé akce. Letos se žáci druhého stupně ZŠ a studenti středních škol zabývali tématem těla a tělovosti v návaznosti na činnost profesora Igora Zhoře, který se zasadil o zavedení předmětu Akční tvorba do přípravy budoucích učitelů na Katedře výtvarné výchovy PdF MU v Brně. Mezi soutěžními díly byly zastoupeny jak práce kresebné, fotografické a prostorové, tak díla vytvořená prostřednictvím nových médií a akčních forem umění. Hlavním cílem soutěže je u mladých lidí vzbudit zájem o výtvarné umění a zprostředkovat jim možnost konfrontace se s aktuálními tématy, která reflektuje především současné umění."

Tisková zpráva v PDF ZDE.

 • Zobrazit více obrázků z výstavy Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

kde: Galerie ARS
kdy: 10. 3. - 10. 4. 2015
kurátor: Petr Kamenický
vystavující: Petra Buchtová, Tomáš Javůrek & Barbora Trnková, Petr Kovář, Andrej Ševčík, Jana Švecová, Marie Tomanová, Marie Vránová / Ateliér KIN

Koncepce výstavy Curriculum vitae se opírá o prostý empirický fakt: za dvacet let koexistence Fakulty výtvarných umění VUT v Brně a Katedry výtvarné výchovy PdF MU napočítáme několik desítek absolventek a absolventů, kteří prošli oběma pracovišti.
Výstava Curriculum vitae představuje v jistém smyslu výchozí bod výzkumného projektu Katedry výtvarné výchovy, který by se v letošním roce měl na fenomén této profesní dvoudomosti zaměřit. Jak již bylo uvedeno, pouze na základě splnění kritéria absolvování obou škol se kurátorům nabízel výběr z několika desítek autorek a autorů. Výběr se následně zužoval tak, aby zároveň zahrnul osobnosti se zřetelným uměleckým profilem, aktivní v provozu výtvarného umění, a zároveň osobnosti, jejichž dosavadní kariéry mohou nabídnout představu o možnostech profesního uplatnění, respektive o pestré škále životních cest.
(z tiskové zprávy, Jan Zálešák)

Pozvánka v PDF ZDE.

 • Zobrazit více obrázků z výstavy 3x2 je více...

3x2 je více...

kde: Galerie Čtyři patra
kdy: 30. 3. - 30. 8. 2015
koncepce: Hana Stehlíková Babyrádová
kurátor: Petr Kamenický
grafická úprava: Jana Nedomová

Výtvarná díla tří „hendikepovaných“ vytvořená za asistence tří studentek výtvarné výchovy. Studium speciální výtvarné výchovy a speciální pedagogiky poskytuje na jedné straně studentům teoretické znalosti z mnoha oborů, ale na straně druhé nabízí také příležitosti k rozvíjení jedinečné praxe, jejíž součástí je mimo jiné i tzv. speciálně pedagogické asistentství. Výstava 3x2 je více… je důkazem toho, že praktikování tohoto asistentství, které rozvíjí přímý kontakt studentů a studentek s klientem se speciálními potřebami, nemusí být jen povinností, ale může se stát příležitostí pro uskutečnění svobodné výtvarné tvorby, která přesahuje hranice běžných technik ergo- nebo arte-terapie.

Pozvánka v PDF ZDE.

Text 1 v PDF ZDE.

Text 2 v PDF ZDE.

 • Zobrazit více obrázků z výstavy Po ránu na borůvky

Po ránu na borůvky / Eva Klepáčková

kde: Galerie černá linka
kdy: 28. 4. - 14. 5. 2015
kurátor: Petr Kamenický

Výstava prací magisterské studentky Katedry výtvarné výchovy PdF MU prezentující aktuální okruh myšlenek navazující na téma autorčiny bakalářské práce. Pomocí živelných, insitních maleb opět vypráví příběhy z intimní či rodinné "bezzásahové oblasti".

Pozvánka v PDF ZDE.

 • Zobrazit více obrázků z výstavy Dosypáno?

Dosypáno?

kde: Galerie Sýpka
kdy: 15. - 30. 5. 2015
kurátorka: Petr Kamenický
vystavující: BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: Michaela Baranová, Marika Drinková, Vojtěch Hrubý, Anna Königová, Matěj Křivánek, Šimon Kříž, Tereza Urbischová, MAGISTERSKÉ PRÁCE: Petr Dobeš, Katarína Klusová, Leona Koledová, Zuzana Machalová, Eliška Mikšová, Kateřina Šmejkalová, Klára Svobodová, Jana Švecová, Eva Tajovská

Sedmý ročník prezentace výběru bakalářských a magisterských závěrečných prací studentů Katedry výtvarné výchovy PdF MU, pod kurátorským vedením Petra Kamenického. 
Přesto, že je výstava koncipována selektivně, zabírá široký okruh výtvarných médií a témat, zachycujících momentální linii interpretace základních motivů jako bod, linie, plocha, prostor, čas, gesto, samota, intimita, zrození, bolest, vzpomínka, dotyk, vůně ...

Pozvánka v PDF ZDE.

 • Zobrazit více obrázků z výstavy Rituálně

Rituálně

kde: Galerie ARS
kdy: 26. 5. - 26. 6. 2015
kurátor: Petr Kamenický, Hana Stehlíková Babyrádová
vystavující: Tereza Bínová, Josef Daněk, Miloslav Sonny Halas, Vladimír Havlík, Dalibor Chatrný, Petr Kamenický, Evgeniya Kobzeva, Leona Koledová, Vladimír Kordoš, František Kowolowski, Michal Maruška, Jan Mlčoch, Hermann Nitsch, Hana Novotná, David Pšenčík, Hana Stehlíková Babyrádová, Petr Štembera, Blahoslav Rozbořil, Jitka Rufferová, Eva Tajovská, Kristýna Vašková, Júlia Zorkovská

Výstava Rituálně zrcadlí jednak vědomí přítomnosti rituálních děl v historii akčního umění, a jednak přináší informaci o současném stavu zájmu o ritualizaci výtvarné tvorby u vybraných studentů a výtvarníků z uměleckých a umělecko-pedagogických škol. Jednu z klíčových os výstavní kolekce tvoří fotografie dokumentující rituální performance několika umělců z šedesátých a sedmdesátých let. Jak jsou tyto tendence dále v současnosti rozvíjeny, či zda jsou spíše popírány, zda existují určité analogie mezi využíváním rituálu v akční tvorbě umělců starší generace a nynějšími tvůrci – tyto a podobné otázky si pokládají kurátoři výstavy. Jsou si však vědomi toho, že není možné stanovit přesnou odpověď vztahující se k vysloveným otazníkům – jedno je ale jisté: pravé rituály jsou všudypřítomné a věčné.

Pozvánka v PDF ZDE.

Katalog v PDF ZDE.

Seznam vystavených děl v PDF ZDE.

 • Zobrazit více obrázků z Experiment videomapping

Experiment videomapping v MG

kde: nádvoří Místodržitelského paláce MG
kdy: 10. 6. 2015

Veřejná prezentace studentských videomappingových projekcí na nádvoří Místodržitelského paláce MG pod vedením Jany Francové.

Pozvánka v PDF ZDE.

 • Zobrazit více obrázků z výstavy Peter

Peter / Peter Hudran

kde: Galerie Černá linka a Galerie Čtyři patra
kdy: 14. 10. - 3. 12. 2015
autorka výstavní koncepce : Hana Stehlíková Babyrádová
kurátor: Petr Kamenický

Všichni si přejeme žít v krásných časech, může se nám to splnit, pokud svět kolem sebe vnímáme jako vlídný a krásný. Realita je mnohdy jiná, ale jde opravdu jen o naše oči, které rozhodují o tom, jak ji vidíme?

Pozvánka v PDF ZDE.

Katalog v PDF ZDE.

 • Zobrazit více obrázků z výstavy Nádoby této doby

Nádoby této doby

kde: Galerie Černá linka
kdy: 3. 12. 2015 - 17. 1. 2016
kurátorka: Hana Stehlíková Babyrádová

Výstava byla společným projektem Hany Stehlíkové Babyrádové a Hany Novotné, kterého se zúčastnilo přibližně 60 studentů. Na výstavě mohli návštěvníci zhlédnout jednak fyzicky vytvořené objekty/nádoby v duchu expresivního výtvarného projevu, ale rovněž dokumentaci konceptuálních projektů studentů tématizovaných námětem užívání nádoby.

Pozvánka v PDF ZDE.

Zpět nahoru

Konference a přednášky

IGOR ZHOŘ A CESTY K UMĚNÍ

11. 3. 2015, Uměleckoprůmyslové muzeum MG
Konference byla jako součást šestého ročníku Týdne výtvarné kultury v Brně věnována odkazu prof. PaedDr. Igora Zhoře, CSc.,
při příležitosti výročí jeho nedožitých devadesátých narozenin (9. 3. 1925 – 22. 11. 1997).

Pozvánka v pdf ZDE.

Program v pdf ZDE.

Setkání doktorů a doktorek s doktorandy a doktorandkami

13. 3. 2015, Místodržitelský palác MG

Neformální diskuse kolem tří kulatých stolů, během níž budou absolventi doktorského studijního programu Katedry výtvarné výchovy PdF MU
požádáni o prezentaci svého nejpozoruhodnějšího výkonu v praxi po získání Ph.D.

Pozvánka v pdf ZDE.

 • Zobrazit více obrázků z přednášky Vladimír Havlík Hraboš domácí – oživování archivu

Dosypáno?: Vladimír Havlík Hraboš domácí – oživování archivu

30.5.2015, Galerie Sýpka

Přednáška umělce a pedagoga Vladimíra Havlíka v Galerii Sýpka na výstavě Dosypáno?

 

Rituálně : Neutilitární pedagogika

Josef Daněk & Blahoslav Rozbořil

9.6.2015, Galerie ARS
„Non-utilitární pedagogika“ je platformou série textů a edukativních performancí v nichž dvojice Daněk/Rozbořil lehko-vážně komentuje témata morální filosofie. Toto vystoupení konfrontuje „rituálně“ (z názvu výstavy) s jeho protějškem, jímž je dobový imperativ „utilitárně“. Také vztah umění a rituálu je problematizován; ironie činí postmoderní umění (balancující v řadě meziprostorů) „strojem na ničení rituálu“; korespondence s magickou formou jsou už jen reziduální. Vystoupení kombinuje textovou, ceremoniální a hudební formu.

Pozvánka v pdf ZDE.

Zpět nahoru