fenomén kniha 2009
phenomenon: the book 2009

Česky

Již po jedenácté se v květnu 2009 v Brně schází studenti vysokých škol na mezinárodní výtvarné soutěži FENOMÉN KNIHA. Soutěž pořádá Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Výstava soutěžních prací se stala malým svátkem mladých výtvarníků. Pro diváky je zároveň i ukázkou toho, jak dnes mladá generace umělecky vnímá a komunikuje jev, který jsme byli zvyklí vidět jako papírový předmět, přinášející sumu tištěných slov a vět určených pro zábavu i poučení. Jakkoli jsou proměny knihy v uměleckém chápání stále překvapivé a originální, tradiční jádro naší představy o knize zůstává zachováno. Spíš se nad vystavenými artefakty čím dál víc musím tázat, jak je to se slovy, která mají přinášet. Nestává se ze slova ohrožený druh?

Když jsme před sto lety chodili do školy, běžně se říkávalo "Co je psáno – to je dáno". Napsanému slovu se bezvýhradně věřilo. Bývaly doby kdy pro slova a jejich rozšiřování, tedy pro upřímný výraz pravdivého poznání, které přinášela, bývali lidé ochotni trpět až na hranici života a smrti. A co my dnešní? Věříme napsanému stále tak bezmezně? Jsou dnešní slova hodna naší zápalné oběti? Jak se v pohnutých zákrutech dvacátého století slova přepírala, jak se stávala zástěrkami manipulací, nálepkami podvodných ideologií a propagandistických lží, přestalo se neustále převlékanému slovu věřit. Víra ve slovo mluvené i psané byla otřesena. Věda tedy začala hledat vzorec, kód, gesto, znak nebo piktogram, který věrohodně a nezkresleně předá poselství i se svou pravdivostí. Stručně a jasně. Bit čili dvojková číslice – jen nuly a jedničky. ATP čili adenosintrifosfát, základ živé hmoty. E = mc2, zákon zachování energie. DNK. TGM. Nebo také: KVV PdF MU. Genom. Šoa. INRI. www.

Však nejen slova – i gesta se zjednodušují. Když jsme před sto lety chodili do školy, hlásili jsme se o slovo dvěma zdviženými prsty. A stejným gestem se na slovo i přísahalo. Dnes se hlásí do diskuse jen vystrčeným prostředníkem – a vlastně je ten prst výrazem neochoty diskutovat. Taková je devalvace slova – už i na urážku je ho někomu málo.

Aby se lidé vůbec domluvili, musí do komunikační hry-nehry mezi nimi vstupovat prostředníci, mediátoři, tlumočníci a překladatelé. Myslím si, že dosud stále nedoceněná profese budoucnosti je profese překladatelská. I zkratky, znaky a značky či vzorce se v mezikulturní komunikaci musí překládat. Ale jsou tu pak ještě umělci.

Neslovesní umělci hledají výrazové prostředky, kterými by své poselství o poznání a prožívání tohoto světa mohli sdělovat bez překladatelů, tedy nezávisle na devalvovaném slově. Pocity, které jako diváci při rozhovoru s uměleckým dílem zažíváme, jsou to nejopravdovější, nejupřímnější hnutí – protože je to jen a jen naše, individuální, niterná cesta k poselství autora. A nějakým vnitřním smyslem dříve či později poznáme, myslel-li to s námi umělec upřímně a můžeme-li mu věřit. Protože poselství dobrého uměleckého díla, se slovy i beze slov, poselství dobrého umění je svědectvím o ochotě trpět až na hranici života. A krásné knihy mají šanci stát se prostředníky a šiřiteli takových poselství mezi námi.

Zbyněk Fišer

English

In May 2009, an international competition for university art students "Phenomenon: The Book", was held for the eleventh time. The competition is organized annually by the Department of Art with Faculty of Education of the Masaryk University in Brno. The exhibition of artefacts brought into the competition has become a festival of young artists showing the visitors how today’s young generation perceives and communicates a phenomenon we were used to identify as an object made of paper containing an amount of printed words and sentences meant for entertainment and bearing knowledge. Artistic transformations of a book are ever so surprising. Looking at the exhibits a question arises – what has become of words books should convey? Hasn’t a word become an endangered species?

A hundred years ago, it used to be said: "the written word remains". The written word was unconditionally believed in. There were times when people would put their lives at stake for words and their spread. That is for an earnest expression of true knowledge words bore. What about today? Do we still so faithfully believe in what is written? Are words still worth of a burning sacrifice? Over the troubled periods of the twentieth century words have been many times abused, misused for manipulation, fraudulent ideologies and propagandistic lies. They have lost their credit and people have ceased to believe in them. The faith has been shaken. Science then began to search for a formula, code, gesture, symbol or a pictograph, that would honestly and veraciously pass on a truthful message. Briefly and clearly. Bit - a binary figure, solely zero and one. ATP - adenosine triphosphate, the base of living substance. E = mc2, mass – energy equivalence. DNA. TGM. Or also: KVV Pdf MU (Department of Art, Faculty of Education, Masaryk University). Genome. Shoah. INRI. www.

But not only words, even gestures have become simplified. A hundred years ago, pupils have asked for word with two raised fingers. With the same gesture people swore on word. Today people take the floor in discussion by just raising their middle finger – the finger actually showing an unwillingness to negotiate. Such is the depreciation of a word. For some it is not even worth using for offence.

To make people understand each other, the communication game must employ mediators, interpreters and translators. I think that the still underestimated profession of the future is that of a translator. Even abbreviations, signs and formulae need to be translated in between cultures. However, there are still artists.

Nonverbal artists search for means of expression to express their message of knowledge and experience of this world without the need for translation. The feelings we experience over a piece of art is the most truthful and sincere affection, being it a purely our own individual and inner way of understanding the author‘s message. And it is some kind of our inner sense that tells us whether the artist was honest with himself and whether we can believe him. The message of a true piece of art is a testimony of the willingness to put one’s life at stake. And beautiful books have the chance to become mediators and bearers of such messages among us.

Zbyněk Fišer

vernisáž
vernissage

pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

práce
works

Jitka Burdová
PdF MU
Fénix / Phoenix
 
Martina Havlová
PdF MU
Zahrada – vzpomínky na dětství / Garden – Memories of Childhood
Martina Havlová | Zahrada - vzpomínky na dětství
Milena Janštová
PdF MU
Inspirace – geometrická abstrakce / Inspiration – Geometric Abstraction
Milena Janštová | Inspirace - geometrická abstrakce
Eva Klíčová
PdF MU
Autorské texty teenagerů / Autor Teenager's Texts
 
Petr Lorenz
PdF MU
Vlastní edice / Own Edition
 
Jana Nedomová
PdF MU
Moudrosti Římanů / Wisdom of Romans
 
Vlasta Hvězdová
PdF MU
Lesní kniha / Tree Book
 
Lenka Martincová
PdF MU
Raněná / Wounded
Lenka Martincová | Raněná
Susan Maly
PdF MU
Oblíbená místa / Favourite Places
 
Hana Svobodová
PdF MU
Vzkaz ve flashce / Message in a Bottle
 
Markéta Lopraisová
PdF MU
Kruh / Circle
 
Markéta Lopraisová
PdF MU
Obdélník / Rectangle
 
Daniela Křížová
PdF MU
Sny a ideály / Dreams and Ideals
Daniela Křížová | Sny a ideály
Martin Šulc
PdF MU
Literární odpad / Literary Waste
 
Klára Vaníčková
PdF MU
My tu být nechceme! / We don't wanna be here!
 
Martina Strnadlová
PdF MU
Na laně / On the Rope
Martina Strnadlová | Na laně
Kateřina Hrušková
PdF MU
Deník kocoura Modroočka / Blue-eyes Cat's Diary
 
Kamila Janečková
PdF MU
Ryba v rybě / Fish in Fish
Kamila Janečková | Ryba v rybě
Lucie Daňková
PdF MU
Knihomol / Bookworm
 
Veronika Kusáková
PdF MU
O knize a umění / About the Book and Art
 
Kateřina Šerá
PdF MU
Konzum / Consumption
 
Nela Střítežská
PdF MU
Harmonická hra / Harmonic Game
 
Jitka Karlišová
PdF MU
E-Book Award
Jitka Karlišová | E-Book
Lucie Iškievová
PdF MU
Fazolové čtení / Bean Reading
Lucie Iškievová | Fazolové čtení
Jana Svobodová
PdF MU
Noční tma / Night Dark
 
Hana Svobodová
PdF MU
Jerzy Kosiňski – Nabarvené ptáče / Jerzy Kosinski – The Painted Bird
Hana Svobodová | Jerzy Kosiňski – Nabarvené ptáče
Tereza Pakostová
PdF MU
...odpusť nám naše hříchy / ... Forgive Us Our Sins
 
Zuzana Juřinová
PdF MU
Zápletka / Plot
Zuzana Juřinová | Zápletka
Zdeňka Kocábová
PdF MU
J. Prévert – Pro tebe, má lásko / J. Prévert – For You My Love
 
Šárka Sokolová
PdF MU
Labyrint / Labyrinth
Šárka Sokolová | Labyrint
Kristýna Musilová
PdF MU
Stopy války / Traces of War
 
Jana Křívová
PdF MU
Hřbitovní kvítí / Cemetery Flowers
 
Marie Mištová
PdF MU
Literární jednohubky / Literary Savoury
 
Veronika Nehybková
PdF MU
Magnetická kniha / Magnetic Book
 
Eva Filoušová
PdF MU
Zátiší / Still Life
 
Hana Rygolová
PdF MU
Umíte číst myšlenky? / Can You Read Minds?
Hana Rygolová | Umíte číst myšlenky?
Kateřina Břečková
PdF MU
Podzimní romance / Autumn Romance
 
Kateřina Kubátová
PdF MU
Básně sexem do těla / Poem to Your Body by Sex
 
Barbora Šujanová
PdF MU
Údržba motocyklů / Motorcycle Maintenance
 
Lenka Ševčíková
PdF MU
Neúplná kniha / Incomplete Book Award
Lenka Ševčíková | Neúplná kniha
Eva Žáková
PdF MU
Křehkosti / Fragility
 
Edita Proislová
PdF MU
Zdeněk Krejčí – Důvěra / Zdenek Krejci – Trust
 
Markéta Svobodová
PdF MU
Dárkové balení / Gift Packs
 
Zuzana Koláriková
PdF MU
Beze slov / Without Words
 
Michaela Rokytová
PdF MU
Co slovíčko, to perlička / What Word, that Pearl
 
Marie Ludíková
PdF MU
V zdech poezie / In the Walls of Poetry
 
Martin Brauner
PdF MU
Prolínání / Fade
Martin Brauner | Prolínání
Vladimír Mokrý
PdF MU
Voděodolná kniha / Water Resistant Book
 
Ioana Petcu
Univerzita Hradec Králové (stáž / internship)
Carpe textilia
 
Lucia Bellová
Univerzita M. Béla Banská Bystrica
Carpe Diem!
Lucie Bellová | Carpe Diem!
Kristýna Sluková
ÚUD ZČU Plzeň
Pes Baskervillský / The Hound of the Baskervilles
Kristýna Sluková | Pes Baskervillský
Marcela Klinovská
VŠVU Bratislava
Hodnoty / Values
Marcela Klinovská | Hodnoty
Lucie Krejcarová
PdF UHK Univerzita Hradec Králové
Ozvěny ticha / Echoes of Silence
 
Adriána Koscelníková
Univerzita M. Béla Banská Bystrica
Tvar poézie / Shape of Poetry
Adriána Koscelníková | Tvar poézie
Anna Nováková
PdF UHK Hradec Králové
J. S. Bach – Air
 
David Ledvinka
PdF UHK Univerzita Hradec Králové
Deník / Diary
 
Renata Pavlíková
PdF UHK Univerzita Hradec Králové
Zimní pohádka / Winter Fairytale
 
Libuše Flečková
PdF UHK Univerzita Hradec Králové
Deník alkoholika / Diary of an Alcoholic
 
Lenka Stránská
PdF UHK Univerzita Hradec Králové
Krasohled / Kaleidoscope
 
Eva Veselá
PdF UHK Univerzita Hradec Králové
Album fotografií / Photoalbum
 
Šárka Skalická
PdF UHK Univerzita Hradec Králové
Deník / Diary
Šárka Skalická | Deník
Pavla Rohanová
PdF UHK Univerzita Hradec Králové
Černá – bílá / Black – White
 
Barbora Šnejdarová
PdF UHK Univerzita Hradec Králové
Čtverce / Squares
 
Olga Neprašová
PdF UHK Univerzita Hradec Králové
Křehkost / Fragility
 
Pavla Pilařová
PdF UHK Univerzita Hradec Králové
V našem domě / In Our House
 
Barbora Kopecká
PdF UHK Univerzita Hradec Králové
City / Feelings
Barbora Kopecká | City
Lydia Gothe
Universität Leipzig
Hans hat seinen Knopf verloren!
 
Diana Paul
Universität Leipzig
A Book Is Like a Garden Award
Diana Paul | A Book Is Like a Garden
Mathias Frenzel
Universität Leipzig
Kompost / Compost
Mathias Frenzel | Dialog
Annett Poppe
Universität Leipzig
Nightdress Baller
 
Linda Dietrich
Universität Leipzig
Klangspektrum Soundspectrum
 
Maria Weinert
Universität Leipzig
The Notwist
Maria Weinert | The Notwist
Nicole Hotze
Universität Leipzig
Kleingartner-
jahreszeitenhosen-
taschenbuch
Nicole Hotze | Kleingartnerjahreszeitenhosentaschenbuch
Monika Hanečková
VŠVU Bratislava
Cognitio
Monika Hanečková | Cognitio
Zuzana Pernicová
FaVU VUT Brno
Trilogie o linii / Trilogy About a Line
 
Jan Slivka
FaVU VUT Brno
Only PC / Mac book
 
Kateřina Valášková
FaVU VUT Brno
La Casse Parisienne
 
Gabriela Pokorná
FaVU VUT Brno
Non Paper Books
 
Julie Kačerovská
FaVU VUT Brno
Kniha Prostor Okamžik / Book, Space, Moment
Julie Kačerovská | Kniha Prostor Okamžik
Barbora Kšicová
FaVU VUT Brno
Deformation
Barbora Kšicová | Deformation
Veronika Horáková
FaVU VUT Brno
Puzzle
Veronika Horáková | Kniha proti stresu
Jan Anděra
FaVU VUT Brno
Book's Worm-hole
 
Tomáš Rybníček
FaVU VUT Brno
Slovanské tance / Slavonic Dances
 
Klára Nejedlá
FaVU VUT Brno
Po nás ať přijde potopa / After Us Will Come Flood
 
Lenka Vomelová
FaVU VUT Brno
Horizontal and Vertical
 
Veronika Gocová
ÚUD ZČU Plzeň
Písanka / Copybook
Veronika Gocová | Písanka
Katharina Gahlest
Universität Leipzig
The Moon and Its Accomplices
Katharina Gahlest | The Moon and its accomplices
Eva Marie Kuželová
FaST VUT Brno
Troufáte si číst mezi řádky? / Venture You Read Between the Lines?
 
Hana Navrátilová
PdF UHK Hradec Králové
Půlnoc / Midnight
 
Anna Židová
PdF UHK Hradec Králové
Ze života hmyzu / Life of Insects
 
Anna Urbanová
PdF UHK Hradec Králové
Dotek času / Touch of Time
Anna Urbanová | Dotek času
Dagmar Pavelcová
PdF UHK Hradec Králové
Noční chodec / Night Walker
 
Petra Lomnická
PdF UHK Hradec Králové
Bez času / Without Time
 
Adéla Kneblíková
PdF UHK Hradec Králové
Mezi vlnami / Between Waves
 
Sandra Čechová
ÚUD ZČU Plzeň
Muž který sázel stromy / The Man Who Planted Trees
 
Přemysl Černý
ÚUD ZČU Plzeň
V. Hugo 93
 
Olga Yakubovskaya
ÚUD ZČU Plzeň
Grafický cyklus / Graphic Series
 
Marta Janoušková
ÚUD ZČU Plzeň
Haiku
Marta Janoušková | Haiku
Veronika Gocová
ÚUD ZČU Plzeň
Rébus / Rebus
 
Anna Martinovská
ÚUD ZČU Plzeň
Memento
Anna Martinovská | Memento
Aneta Holasová
ÚUD ZČU Plzeň
Kočky a kocouři / Cats and Tomcats
 
Jan Jáchym
ÚUD ZČU Plzeň
Paměti / Memoirs
Jan Jáchym | Paměti
Karolína Sidon
ÚUD ZČU Plzeň
Autorská kniha / Author Book
 
Veronika Golianová
FaVU VUT Brno
The Library in the Book
 
Veronika Markovičová
VŠVU Bratislava
Ako Annu Kareninu vášeň... / As Anna Karenina Passion
 
Peter Chmela
UTB Zlín
Don't Judge People According to their Appearance
 
Tamara Burešová
UTB Zlín
Ars Amatoria
 
Martin Pecina
UTB Zlín
Kaligramy / Caligrams Award
 
Jana Macurová
UTB Zlín
A. Sapkowski – Zaklínač / A. Sapkowski – The Witcher
 
Barbara Typltová
UTB Zlín
R. Brautigan – V melounovém cukru / R. Brautigan – In Watermelon Sugar
 
Barbara Typltová
UTB Zlín
Tady a teď / Now and Here Award
Barbara Typltová | Tady a teď
Ludmila Dvořáková
UTB Zlín
Příběhy noční oblohy / Tales of the Night Sky Award
Ludmila Dvořáková | Příběhy noční oblohy
Karolína Křížová
UTB Zlín
Malá typografie / Small Typography Award
Karolína Křížová | Malá typografie
Tamara Burešová
UTB Zlín
Hair
Tamara Burešová | Hair
Eva Marková
FU OU Ostrava
Prababička / Great-grandmother
 
Eliška Chovancová
FU OU Ostrava
Paměti / Memoirs
 
Iva Krupicová
FU OU Ostrava
Kouzelný deštník / Magic Umbrella
Iva Krupicová | Kouzelný deštník
Iva Krupicová
FU OU Ostrava
Luis Pergaut – Knoflíková válka / Luis Pergaut – War of the Buttons
 
Eva Zemánková
FU OU Ostrava
James Thurber – Bajky / James Thurber – Fables Award
Eva Zemánková | James Thurber
Tereza Žurková
FU OU Ostrava
Daniel Defoe – Robinson Crusoe
Tereza Žurková | Daniel Defoe – Robinson Crusoe
Eva Štenclová
FU OU Ostrava
Origami Award
Eva Štenclová | Origami

ocenění
awards

Česky

kategorie knižní typografie

Cena za nejlepší práci

Ludmila Dvořáková | UTB Zlín
Příběhy noční oblohy

Čestné uznání

Martin Pecina | UTB Zlín
Kaligramy

Čestné uznání

Karolína Křížová | UTB Zlín
Malá typografie

kategorie kniha-objekt

Cena za nejlepší práci

Eva Štenclová | FU OU Ostrava
Origami

Čestné uznání

Diana Paul | Universität Leipzig
A Book Is Like a Garden

Čestné uznání

Eva Zemánková | FU OU Ostrava
James Thurber – Bajky

kategorie volná tvorba

Cena za nejlepší práci

Lenka Ševčíková | PdF MU Brno
Neúplná kniha

Čestné uznání

Barbara Typltová | UTB Zlín
Tady a Teď

Čestné uznání

Jitka Karlišová | PdF MU Brno
E-Book

English

category the book typography

Award for the best work

Ludmila Dvořáková | UTB Zlín
Tales of the Night Sky

Honorable mention

Martin Pecina | UTB Zlín
Caligrams

Honorable mention

Karolína Křížová | UTB Zlín
Small Typography

category the book as an object

Award for the best work

Eva Štenclová | FU OU Ostrava
Origami

Honorable mention

Diana Paul | Universität Leipzig
A Book Is Like a Garden

Honorable mention

Eva Zemánková | FU OU Ostrava
James Thurber – Fables

category free work

Award for the best work

Lenka Ševčíková | PdF MU Brno
Incomplete Book

Honorable mention

Barbara Typltová | UTB Zlín
Now and Here

Honorable mention

Jitka Karlišová | PdF MU Brno
E-Book

přihláška 2010
registration 2010

Česky

Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje pod záštitou děkana PdF MU doc. RNDr. Josefa Trny, CSc.
12. ročník soutěže

Fenomén Kniha

jíž se mohou účastnit studenti vysokých škol univerzitního typu.

Na vyhlášené téma budou přijímány práce vytvořené v technikách:
typografie, objektová tvorba, fotografie, počítačová grafika, videoart, volné výtvarné řešení aj. bez omezení materiálu a způsobu zpracování.

Přijaté práce budou hodnoceny v kategoriích:
a) knižní typografie (práce s textem, písmem, ilustrací)
b) kniha – objekt
c) volná tvorba (počítačová grafika, videoart, fotografie atp.)

Práce musí být předloženy do konce dubna 2010 na adresu:

Vybrané práce budou vystaveny v Galerii Trojka v Domě pánů z Kunštátu

kontaktní adresa:
blanka.ruzickova@mail.muni.cz
tel.: +420 549 493 269

English

Department of Art with Faculty of Education of Masaryk University at Brno, Czech Republic,
under the patronage of dean Assoc. Prof. RNDr. Josef Trna, CSc.
advertises the 12th Annual Contest

The Book Phenomenon

Every student of any university level school is invited to take part in.

Following works on the stated theme will be accepted:
typographics, plastic objects, photographs, computer graphics, free artistic designs, videoarts etc. In general, no limits concerning material and its treating have been appointed.

Works will be appraised within following categories:
a) The book typography (works with text and artwork)
b) The book as an object
c) Free creation (computer graphics, photographs, videoarts etc.)

Works should be delivered till the end of April 2010 to:

Selected works will be exhibited in a prestigious art gallery at Brno.

Contact adress:
blanka.ruzickova@mail.muni.cz
tel.: +420 549 493 269