logo

Druhy vedlejších vět VII

I. - úvodní informace
Název:
Druhy vedlejších vět VII
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • druhy vedlejších vět příslovečných [žák nahrazuje příslovečná určení větami vedlejšími příslovečnými, žák dokáže určit druhy vedlejších vět příslovečných, žák doplňuje vedlejší věty příslovečné do souvětí]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadíme nové anglické pojmy vztahující se k tématu [žáci vybírají správný anglický překlad českých pojmů - interaktivní cvičení Hot Potatoes]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, společná práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
učebnice, interaktivní tabule, interaktivní cvičení Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
organizační část hodiny
sdělení cíle hodiny
zopakování učiva z minulé hodiny
Hlavní část
výuka probíhá v češtině
v průběhu výuky zařazujeme anglické pojmy vztahující se k tématu - píšeme je také na tabuli a nacvičujeme společně výslovnost
Závěr
společné ústní shrnutí učiva
zopakování anglických pojmů vztahujících se k tématu - interaktivní cvičení Hot Potatoes - žáci chodí jednotlivě k interaktivní tabuli a vybírají správný anglický překlad českých pojmů
zhodnocení hodiny
zadání domácího úkolu
rozloučení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
příslovečné určeníadverbial ikona zvuk
příslovečné určení časuadverbial of time ikona zvuk
příslovečné určení místaadverbial of place ikona zvuk
příslovečné určení podmínkyadverbial of condition ikona zvuk
příslovečné určení příčinyadverbial of cause ikona zvuk
příslovečné určení přípustkuadverbial of concession ikona zvuk
příslovečné určení účeluadverbial of purpose ikona zvuk
příslovečné určení způsobuadverbial of manner ikona zvuk
vedlejší věta příslovečná místnísubordinate adverbial clause of place ikona zvuk
vedlejší věta příslovečná časovásubordinate adverbial clause of time ikona zvuk
vedlejší věta příslovečná způsobovásubordinate adverbial clause of manner ikona zvuk
vedlejší věta příslovečná měrovásubordiante adverbial clause of measure ikona zvuk
vedlejší věta příslovečná příčinná (důvodová)subordinate adverbial clause of cause ikona zvuk
vedlejší věta příslovečná účelováadverbial clause of purpose ikona zvuk
vedlejší věta příslovečná podmínkováadverbial clause of condition ikona zvuk
vedlejší věta příslovečná přípustkováadverbial clause of concession ikona zvuk