Sborník z konference

 

Vážení příznivci pedagogického výzkumu,

právě otvíráte elektronický sborník, v němž jsou publikovány vybrané příspěvky prezentované na 19. výroční konferenci České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV). Konference se uskutečnila 5.–7. září 2011 v prostorách Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a její uspořádání bylo svěřeno Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU (http://www.ped.muni.cz/weduresearch) a Ústavu pedagogických věd FF MU (http://www.phil.muni.cz/wupv).

Tématem konference byla smíšená metodologie v pedagogickém výzkumu. Smíšený výzkum zaznamenává v posledních letech významný rozvoj, a to i v pedagogických vědách. Četné otázky se objevují zejména v souvislosti s terminologií, která se teprve etabluje. Dále se diskutuje o možnosti a vhodnosti kombinace kvantitativních a kvalitativních přístupů, především z hlediska výběru vzorků ve vztahu k různým druhům smíšeného výzkumu apod. To vše a mnohé další je patrné i z příspěvků, které na konferenci odezněly a jsou uveřejněny v tomto sborníku.

K problematice smíšeného výzkumu se na konferenci vztahovaly zejména dva hlavní referáty a dva koreferáty. Vedle toho se zde realizovala 4 sympozia (čítající 16 vystoupení) a dále přibližně 130 příspěvků (z toho kolem 90 vystoupení v sekcích a 40 posterů). Celkový počet autorů přihlášených příspěvků přesáhl dvě stovky, konference se aktivně zúčastnilo přibližně 150 osob. Předkládaný sborník obsahuje 89 příspěvků. Vedle příspěvků tematicky úzce spojených s tématem konference sborník tradičně obsahuje i další metodologicky anebo výzkumně zaměřené příspěvky, jejichž vazba na téma konference je volnější.

Uspořádat konferenci a připravit sborník v naznačeném pojetí a rozsahu znamenalo investovat mnoho přemýšlení a vyjednávání do jejich přípravy. Nezbývá než poděkovat všem, kteří se přitom ochotně ujali různých rolí, zejména členům organizačního výboru konference, moderátorům sekcí, autorům referátů a publikovaných textů a konečně recenzentům sborníku – prof. PhDr. Josefu Maňákovi, CSc. a PaedDr. Milanu Kubiatkovi, PhD. – za jejich vstřícnost a precizně odvedenou práci.

 

Tomáš Janík
předseda organizačního výboru konference

 


Bibliografické údaje sborníku

T. Janík, P. Knecht, & S. Šebestová (Eds.), Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita. 
ISBN: 978-80-210-5774-6
doi: 10.5817/PdF210-CAPV-2012-0

 


 

Úvod

OBSAH - Seznam příspěvků (v českém jazyce)

CONTENTS - List of contributions (with titles of papers in English)

Autorský rejstřík

Author index