Program konference

Program konference je k dispozici ve formátu PDF v sekci Ke stažení.

Pondělí 5. září

1000

1145

Slavnostní zahájení konference

Plenární referát 1
:
Edukace založená na důkazech a prostor pro smíšenou metodologii
Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.

Plenární referát 2
:
Dead ends, inconsistencies, and superficialities in mixed methods research
prof. Manfred Max Bergman

Koreferáty
:
Současné pojetí smíšeného designu pedagogického výzkumu u nás a v zahraničí
doc. Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Smíšený design jako trend v pedagogickém výzkumu v širších souvislostech
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

1300

1430
BLOK SYMPÓZIÍ
sympózium 1
Výzkum
kurikulární reformy...
sympózium 2
Komunikace
ve školní třídě...
sympózium 3
Jedna škola 
– dva světy...
sympózium 4  
Vzdělávat
dospělé...
1445

1615
BLOK METODOLOGICKÝCH SEKCÍ
Sekce A1
Smíšený
design v
pedagogickém
výzkumu
Sekce A2
Evaluace a
autoevaluace
Sekce A3
Případové
studie
Sekce A4
Kombinace metod
interview a pozorování
Sekce A5
Obsahová analýza
edukačních artefaktů
Sekce A6
Adaptace a
standardizace
dotazníků
Sekce A7
Přístupy
k diagnostice
a testování
1630

1745

Panelové jednání
: České odborné pedagogické časopisy
1800

1900

Členská schůze ČAPV

 

Úterý 6. září

830

1000
BLOK POSTEROVÝCH SEKCÍ
Posterová sekce P1
Učitel, jeho příprava
a profesionalizace
Posterová sekce P2
Žák, jeho znalosti,
kompetence a postoje
Posterová sekce P3
Kurikulum, jeho struktura,
dopady a proměny
1015

1145
BLOK TEMATICKÝCH SEKCÍ 1
Sekce B1
Profesní příprava učitelů a pedagogů
Sekce B2
Kurikulum a obsah vzdělávání
Sekce B3
Výzkum žáků, jejich prekonceptů a gramotnosti
Sekce B4
Osobnostně sociální aspekty vzdělávání
Sekce B5
Škola a její prostředí
Sekce B6
Výzkum v oborových didaktikách
1230

1400
BLOK TEMATICKÝCH SEKCÍ 2
Sekce C1
Učitelská profese: postavení a podmínky práce učitele
Sekce C2
Představy, názory a postoje žáků
Sekce C3
Žák – jazyk – text – učení
Sekce C4
Mimoškolní edukační aktivity
Sekce C5
ICT ve vzdělávání
Sekce C6
Historiografický výzkum v pedagogice
1415

1500

Slavnostní zakončení konference

 

Sympózia:

Sympózium 1: Výzkum kurikulární reformy na gymnáziích:
smíšená metodologie - smíšené výsledky - smíšené pocity

Organizátor: Tomáš Janík

místnost 35
Kurikulární reforma na gymnáziích: rozhovory s koordinátory pilotních škol

Tomáš Janík,
Petr Knecht,
David Solnička

Kurikulární reforma na gymnáziích: dotazníkové šetření Jan Slavík,
Kateřina Vlčková,
Milan Kubiatko,
Tomáš Pavlas,
Tomáš Janko
Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie Micheala Píšová,
Klára Kostková,
Petr Vlček
Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím Petr Najvar,
Zdeňka Švecová,
Eva Minaříková

 

Sympózium 2: Komunikace ve školní třídě
Organizátor: Klára Šeďová

místnost 37
Výzkumy pedagogické komunikace a interakce v ČR po roce 1990 Jiří Mareš
Subjektivní teorie učitelů o výukové komunikaci Zuzana Makovská,
Roman Švaříček
Struktura a obsah komunikace mezi učitelem a žáky Roman Švaříček,
Zuzana Makovská
Od pseudodialogu k dialogickému vyučování Klára Šeďová

 

Sympózium 3: Jedna škola - dva světy?
Úskalí přechodu žáků z prvního na druhý stupeň základní školy

Organizátor: Eliška Walterová

místnost 30
Jeden sbor - dvě kultury? Petr Urbánek
Vnímání prostředí a klimatu školy žáky na prvním a druhém stupni základní školy Jiří Němec,
Kateřina Vlčková
Přechod mezi stupni základní školy očima žáků Karel Starý,
Kateřina Kubalová
Přechod mezi stupni základní školy:
Od teoretického konceptu k možnostem facilitace
Dominik Dvořák

 

Sympózium 4: Vzdělávat dospělé: Aktéři vzdělávání dospělých
Organizátor: Petr Novotný

místnost 32
Autonomie a řízení v multidimenzionálním modelu učení dospělých Jiří Votava
Význam kvalifikací a kompetencí v profesním vzdělávání dospělých Jaroslav Veteška
Navazující výzkum účastníků zájmového vzdělávání dospělých Michal Šerák
Strategie výzkumu důvodů (ne) účasti dospělých
na vzdělávání pro porozumění učícímu se subjektu i vzdělávacích politik
Martin Kopecký
Příprava vysokoškolsky vzdělaného odborníka v oblasti vzdělávání dospělých Petr Novotný

 

Metodologické sekce:

Sekce A1: Smíšený design v pedagogickém výzkumu
Předsedající: Milada Rabušicová, Alena Seberová

místnost 20
Mezigenerační učení v rodině a rodinný kontext Milada Rabušicová,
Lenka Kamanová,
Kateřina Pevná
Význam kvalitativních metod v pilotní studii kvantitativního výzkumu Hana Horká,
Zdeněk Hromádka
Smíšená metodologie v profesiografickém výzkumu učitelské profese Alena Seberová
Kvalitativní přístup k interpretaci dat získaných prostřednictvím
kvantitativního výzkumu v oblasti interakce učitel-žák na primární škole
Dominika Stolinská
Komunitní vzdělávání prizmatem integrované výzkumné strategie Lucie Smékalová

 

Sekce A2: Evaluace a autoevaluace
Předsedající: Tomáš Svatoš, Martin Chvál
místnost 34
Tvorba a standardizace evaluačních nástrojů v projektu Cesta ke kvalitě Martin Chvál,
Stanislav Michek
Výzkumné možnosti kategoriálního systému podle Flanderse
při evaluaci současné základní školy
Tomáš Svatoš,
Jana Doležalová
Možnosti hodnocení elektronických studijních opor Milan Klement
Smíšený plán formativních evaluací Jan Činčera
Evaluace pedagogického procesu osobnostního a sociálního rozvoje
z pohledu výzkumu pedagogicko-psychologických jevů
Michal Svoboda

 

Sekce A3: Případové studie
Předsedající: Bohumíra Lazarová, Martin Sedláček
místnost 38
Vedení procesů organizačního učení ve škole – případová studie

Milan Pol,
Martin Sedláček,
Lenka Hloušková

Škola jako učící se profesní komunita Petr Novotný,
Bohumíra Lazarová
Autoevaluace v českých školách (specifické pojetí případových studií) Jana Poláchová Vašťatková
Výzkum individuálních příběhů učení se angličtině jako cizímu jazyku Monika Černá

 

Sekce A4: Kombinace metod interview a pozorování
Předsedající: Zuzana Sikorová, Simona Šebestová
místnost 37
Organizační formy vyučování na druhém stupni základní školy
pohledem učitelů
Jiří Zounek,
Zuzana Makovská
Role učebnic ve výuce na 2. stupni základní školy Zuzana Sikorová
Příležitosti k rozvíjení řečových dovedností
ve výuce anglického jazyka: výsledky videostudie
Simona Šebestová
Študentské rádiá ako priestor pre informálne učenie a výchovu k občianstvu Peter Dolník

 

Sekce A5: Obsahová analýza edukačních artefaktů
Předsedající: Roman Švaříček, Dominik Dvořák
místnost 39
Výzkum kvality života dětí u žáků v pátých třídách Hana Lukášová
Konceptové mapy: využití SW nástroje vizualizace informací Cmap Tools
jako metodologického nástroje pro vývoj a verifikaci zakotvené teorie
Karolina Duschinská
Poznámky v žákovských knížkách:
koalice, nebo konflikt mezi rodinou a školou
Irena Smetáčková
Zkoumání povahy žákovských promluv ve výuce anglického jazyka Veronika Najvarová,
Světlana Hanušová,
Martin Adam
Učitelovo pojetí kultury a cílů výuky reálií a IKK Jana Zerzová

 

Sekce A6: Adaptace a standardizace dotazníků
Předsedající: David Greger, Kateřina Vlčková
místnost 30
Adaptace a standardizace dotazníku klimatu učitelského sboru v ČR Martin Chvál,
Petr Urbánek
Identifikace dimenzí k výzkumu percepce klimatu VŠ Helena Grecmanová,
Jana Kantorová,
Miroslav Dopita,
Jitka Skopalová
Jak čeští učitelé hodnotí vlastní efektivitu? Adaptace zahraničního dotazníku David Greger
Obtížnost profesních činností studenta učitelství Jana Wernerová
Zahraniční standardizované nástroje
pro zjišťování zpětné vazby z výuky přírodních věd
Martina Kekule,
Vojtěch Žák

 

Sekce A7: Přístupy k diagnostice a testování
Předsedající: Jan Průcha, Denisa Denglerová
místnost 32
Diagnostika komunikačního vývoje předškolních dětí Jan Průcha
Standardy a srovnávací testy z angličtiny na základní škole:
cestou necestou
Eva Složilová
Videopřípad jako stavební jednotka CPV videowebu
pro vzdělávání učitelů anglického jazyka
Eva Minaříková
Hodnocení (rozvoje) interkulturní komunikační kompetence Klára Kostková
Konstrukce měrného nástroje
pro výzkum a modelování současného dospívajícího čtenáře
Kateřina Homolová

 

Posterové sekce:

Sekce P1: Učitel, jeho příprava a profesionalizace
Předsedající: Petr Najvar, Radek Pospíšil
místnost 35
Výzkum poznávání pojetí výuky učitele ZŠ Miroslav Coufal
Model role ředitele školy v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Jan Bilík
Zkušenosti studentů pedagogické fakulty s kyberšikanou Jana Krátká,
Radek Pospíšil
Požadavky zaměstnavatelů na kompetence učitelů středních odborných škol Lenka Danielová,
Dita Janderková
Podpora profesního rozvoje začínajících učitelů v šesti evropských zemích Karolina Duschinská
Analýza volných asociací na pojmy „problémový žák“ a „žák s problémem“ Tereza Škubalová
Environmentální vzdělávání na středních odborných školách Marie Horáčková
Diagnostická kompetence učitele tělesné výchovy Eva Valkounová
Výzkum expertnosti učitele cizích jazyků:
metodologické inspirace z výzkumů expertnosti v jiných oborech
Petr Najvar,
Michaela Píšová
Zkušenostně reflektivní učení v přípravě studentů pomáhajících profesí Jan Kolář,
Jan Nehyba,
Bohumíra Lazarová
Profesní uplatnění sociálních pedagogů na trhu práce Petr Soják,
Lenka Kristková
Sociální dovednosti a osobnostní kvality budoucích učitelů Petr Soják,
Iva Navrátilová
Začínající učitel v primární škole Marie Čechová
Vliv třídního učitele na klima třídy v podmínkách střední školy Alena Bendová
Přístup učitele ke vztahu přírody a kultury Petra Marková

 

Sekce P2: Žák, jeho znalosti, kompetence a postoje
Předsedající: Kateřina Vlčková, Jana Přikrylová
místnost 32
Žákovské představy o krajině - z pohledu geografie Barbora Tesařová
Působení raně vzdělávacích aktivit dětí od narození do tří let
a vzdělávání rodičů v rámci těchto aktivit na rodiče a děti
Lucie Grůzová
Vývoj stylů učení žáků na druhém stupni ZŠ Klára Bořutová
Je k něčemu biologie? Názor žáků na důležitost biologických dovedností Monika Vašíčková,
Ivana Vaculová,
Milan Kubiatko
Sledovanie a hodnotenie čítania žiakov v priebehu prvého ročníka ZŠ Miriam Valášková
Styly učení, motivace a studijní výsledky studentů anglického jazyka Ladislava Nováková
Motivační aspekty autoregulace učení studentů Jitka Jakešová
Podpora kognitivních procesů nadaných žákův konstruktivistickém pojetí Jana Škrabánková
Používání strategií učení cizímu jazyku žáky středních škol:
výsledky dotazníkového šetření
Jana Přikrylová,
Kateřina Vlčková
Kniha jako prostředek k rozvoji sociálních dovedností Iva Zowadová,
Pavlína Nakládalová
Postoje rodiny ke klavírnímu recitálu dítěte
mladšího školního věku na ZUŠ: Replikace
Zdeněk Vašíček
Autoevaluace jako nástroj pro podporu a rozvoj skautských oddílů Anna Šlechtová
Možnosti zjišťování úrovně interkulturních kompetencí Pavlína Nakládalová

 

Sekce P3: Kurikulum, jeho struktura, dopady a proměny
Předsedající: Jana Vašťatková-Poláchová, Tomáš Janko
místnost 37
Integrace evropské dimenze do vzdělávání na příkladu dějepisných učebnic Jana Stejskalíková
Reprezentace učiva: co vlastně vnímáme? Tomáš Janko
Srovnání obsahu učebních úloh ve vybraných učebnicích Veronika Lokajíčková
Historicko-srovnávací analýza kurikulárních dokumentů dějepisu Miroslav Jireček
Vývoj modelu kartografických dovedností Kateřina Mrázková,
Eduard Hofmann
Výzkum efektivity výuky technických předmětů Karel Dvořák
Kvalita ve výuce cizího jazyka Pavel Zlatníček
Vzdělávací potenciál programů tematické kooperativní výuky (T.K.V.) Veronika Rodriguezová
Možnosti kvantitativních úloh ve výuce fyziky Marie Snětinová
Počítačové hry a edukace: analýza zahraniční zkušenosti
– perspektivy problematiky v České republice
Patrik Vacek
Politický systém a učebnice OV Petr Blažej
K metodice výzkumu zaměřeného na zlepšení efektivity vyučování
vysokého školství v Číně a České republice
Ping Huang,
Jiří Pospíšil
Přehled metodologie vysokoškolského výzkumu v letech 1999 – 2010 Ye Zhang,
Miloň Potměšil

 

Tematické sekce:

Sekce B1: Profesní příprava učitelů a pedagogů
Předsedající: Vladimír Jůva, Petr Urbánek
místnost 30
Neformální vzdělávání sportovních trenérů Vladimír Jůva
Profesní start absolventů Sociální pedagogiky a poradenství Martina Kánská
Připravenost učitelů k ochraně bezpečí žáků
v případech mimořádných událostí ohrožujících život a zdraví

Eva Marádová,
Jaroslava Hanušová

Pilotní studie smíšeného výzkumu profesních hodnot
u studentů učitelství 1.stupně ZŠ
Taťána Göbelová
Jaké jsou představy budoucích pedagogů o hodnotách výchovy a vzdělávání? Petr Bauman

 

Sekce B2: Kurikulum a obsah vzdělávání
Předsedající: Petr Knecht, Petr Vlček
místnost 32
Porovnání představ a názorů pedagogů různých stupňů škol
na standardy geografických dovedností
Dana Řezníčková,
Miroslav Marada,
Martin Hanus
Integrovaná terénní výuka jako systém Eduard Hofmann,
Marek Trávníček,
Petr Soják
Problematika vyjadřování a hodnocení nefigurativní malby emocí
u jedenáctiletých – didaktická analýza
Jindřich Lukavský
Vzdělávací obsah výtvarné výchovy
– kurikulární dokument versus edukační realita
Petra Šobáňová
Komunitní vzdělávání prizmatem integrované výzkumné strategie Lucie Smékalová

 

Sekce B3: Výzkum žáků, jejich prekonceptů a gramotnosti
Předsedající: Jan Slavík, Veronika Najvarová
místnost 37
Imigranti ve školním vzdělávání v Německu, Velké Británii a Švédsku Věra Ježková
Reflexe dílčích výsledků z výzkumné studie
zaměřené na připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky
Eva Šmelová,
Alena Petrová,
Irena Plevová
Proměna prekonceptu žáků 3. třídy základní školy Kateřina Korcová
Vliv dramatické výchovy na rozvíjení klíčových kompetencí žáků Jan Karaffa
Kartografická gramotnost dětí v krizovém managementu Monika Rusnáková

 

Sekce B4: Osobnostně sociální aspekty vzdělávání
Předsedající: Jiří Němec, Kateřina Lojdová
místnost 34
Osobnostně sociální rozvoj
- o významu pojmu optikou pedagogického diskursu
Jan Kolář,
Jan Nehyba,
Bohumíra Lazarová
Reflexe a její význam v procesu učení a osobnostně sociálním rozvoji Jan Nehyba,
Jan Kolář,
Martin Hak
Rozvoj kompetence k řešení problémů na zážitkových kurzech pro VŠ studenty Richard Macků
Činnost v tanečních souborech a její vliv na formování osobnosti jedince Helena Pilušová
Zkušenosti s užitím online dotazníku na www.csfd.cz
jako součásti smíšeného výzkumu
Jana Krátká

 

Sekce B5: Škola a její prostředí
Předsedající: Klára Šeďová, Jiří Zounek
místnost 39
Využití vlastního hodnocení pro sledování kvality a rozvoje mateřské školy Zora Syslová
Spolupráce škol s rodinami žáků
– komunikace skrze webové stránky škol
(Prezentace dílčích výsledků výzkumu)
Pavla Dobiášová
Materialita školskej triedy v procesoch pedagogickej komunikácie Jarmila Bradová
Zachycení a využit í vztahů ve školní třídě sekundárního školství
– od kvantitativního ke smíšenému výzkumnému designu
Pavel Vyleťal,
Vladislav Jankových

 

Sekce B6: Výzkum v oborových didaktikách
Předsedající: Iva Stuchlíková, Michaela Píšová
místnost 38
Reflexe trendů ve výzkumu matematického vyučování Alena Hošpesová
Otázky pro českou didaktiku fyziky Leoš Dvořák
Aktuální otázky didaktiky dějepisu Zdeněk Beneš
Perspektivy výzkumu v didaktice cizích jazyků Michaela Píšová,
Světlana Hanušová
K výzkumu v didaktice výtvarné výchovy a jiných expresivních oborech Jan Slavík

 

Sekce C1: Učitelská profese: postavení a podmínky práce učitele
Předsedající: Petr Urbánek, Vladimír Jůva
místnost 30
Emocionální aspekty expertnosti a expertního výkonu v učitelské profesi Michaela Píšová
K metodologii zjišťování podmínek práce učitele Petr Urbánek,
Markéta Votočková,
Jana Wernerová
K postavení třídního učitele v současné české škole Stanislav Střelec,
Jana Krátká,
Evžen Řehulka
Kvantitativní a kvalitativní rozměr výzkumu postojů učitelů
ve vztahu k sociálnímu znevýhodnění žáků
Vladimíra Kocourková,
Anna Šafránková
Příprava učitelů ZŠ na výuku sexuální výchovy Kateřina Kadlčíková

 

Sekce C2: Představy, názory a postoje žáků
Předsedající: Petr Vlček, Petr Knecht
místnost 32
Instrumentalita učení z hlediska budoucích cílů Isabella Pavelková,
Barbora Saitlová
Obtížnost a zaujetí úkolem v matematice Eliška Kmínková,
Isabella Pavelková
Smíšený design ve výzkumu postojů žáků Dana Dražilová Fialová
Postoje žáků k řešení slovních úloh Alena Rakoušová
Smíšený design ve výzkumu recepce poezie Jaroslav Vala

 

Sekce C3: Žák – jazyk – text - učení
Předsedající: Veronika Najvarová, Jan Slavík
místnost 37
Výzkum kvality počáteční čtenářské gramotnosti žáků 1. ročníků základních škol Marie Švrčková
Strategie učení žáků z učebnice v rámci domácí přípravy na výuku Iva Červenková
Literární text v cizojazyčné výuce Eva Skopečková
Žák v páté třídě jako řešitel přírodovědného pokusu - analýza pracovních listů žáků Ondřej Šimik
Fantasy ve výtvarné tvorbě žáků II. a III. stupně Kristýna Boháčová

 

Sekce C4: Mimoškolní edukační aktivity
Předsedající: Kateřina Lojdová, Jiří Němec
místnost 34
Možnosti intervencí do podmínek ovlivňujících školní úspěšnost dětí,
které navštěvují NZDM
Michaela Čermáková
Škola a muzeum - výsledky výzkumného šetření
k problematice jejich komunikace a spolupráce
Alena Vavrdová
Jak to ta škola dělá aneb Klíčové faktory
povzbuzující zapojení rodičů identifikované na Mezinárodní škole v Haagu
Magda Marešová
Prostředí současných subkultur - punk Kateřina Lojdová
Sociálně vyloučení v procesu mezigeneračního učení Kateřina Pevná
Sexuální výchova v rodině očima rodičů Lenka Kamanová

 

Sekce C5: ICT ve vzdělávání
Předsedající: Jiří Zounek, Klára Šeďová
místnost 39
Vstup ICT do kultury vysoké školy pohledem studentů Hana Zukalová
Počítač ve výuce českého jazyka na ZŠ Lucie Bušová
Interaktivní tabule versus tradiční výuka v primární škole Veronika Švrčinová
Postoje studentů k online diskusním aktivitám
při výuce neoborového anglického jazyka
František Tůma
Formální odlišnost v multimediálním artefaktu
a s ním spojená proměna narativu díla
Vladimíra Zikmundová

 

Sekce C6: Historiografický výzkum v pedagogice
Předsedající: Karel Rýdl, Tomáš Kasper
místnost 38
Využití smíšené metodologie s ohledem na historiografický výzkum
v pedagogice a dějinách školství
Karel Rýdl
K dějinám pojmu reformní pedagogika – metodologické přístupy Tomáš Kasper
Zeměpis v české škole:
Vývoj cílů a obsahů na pozadí kurikulárních reforem
Petr Knecht,
Eduard Hofmann
Postoje a projevy německého obyvatelstva
k československému menšinovému školství
v okrese Ústí nad Labem v období První československé republiky
Michal Šimáně
Historický vývoj úlohy psaného textu
ve vybraných metodách vyučování cizím jazykům
Julia Gaponenkova Caltová

 

Účastníci bez přihlášeného příspěvku

Jaromír Demek Daniela Jonášová Vladislav Mužík
Denisa Denglerová Simona Koudelková Jiří Pán
Zdeňka Dobešová Kateřina Kubalová Miriam Prokešová
Dana Hánková Monika Kubů Eva Růžičková
Markéta Holubová Kateřina Létalová Radim Šíp
Anežka Hosnedlová Josef Lukas Karina Valeeva
Jana Chocholatá Jana Lukášová Lubomír Valenta
Klára Jelínková Hana Marešová Martina Vodičková