19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu,

která se uskutečnila ve dnech 5.–7. září 2011

na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity,

byla věnována problematice smíšené metodologie v pedagogickém výzkumu.

 

Smíšený design v pedagogickém výzkumu

Pedagogický výzkum od svého počátku přirozeně aplikuje tzv. smíšený design výzkumu (angl. mixed method design) – v závislosti na výzkumné otázce kombinuje kvantitativní a kvalitativní přístupy, metody a techniky sběru a analýzy dat. Smíšený výzkum prochází v posledních letech velkým teoretickým rozvojem, a to i v pedagogických disciplínách.

V současnosti se v oblasti smíšeného výzkumu řeší pestrá terminologie, která se u nás i ve světě teprve etabluje. Diskutuje se o otázkách kombinace obou přístupů, především z hlediska kombinace výběrů vzorků ve vztahu k různým druhům smíšeného výzkumu.

Při klasifikaci druhů smíšeného designu výzkumu bývají zohledňována různá kritéria, která se následně překrývají. Mezi hlavní kritéria patří (Creswell, Plano Clark 2006):

  • časová posloupnost (paralelní/simultánní nebo sekvenční design),
  • dominance určitého přístupu (stejný status, dominantní status jednoho z přístupů nebo metody),
  • způsob kombinování dat:
  1. sloučení (během interpretace, během analýzy);
  2. propojení (quanqualqualquan);
  3. zasazení jednoho do druhého – tzv. vnořený design.

Tashakorri a Teddlie (1998) doplnili design s kvantitativními a kvalitativními přístupy a metodami kombinovanými na více úrovních – teorie, sběr dat, analýza dat (angl. mixed model design), který představuje nejvyšší úroveň kombinování kvalitativních a kvantitativních přístupů a metod.

 

 

Z hlediska účelu výzkumu lze dále rozlišovat explanační (qualquan) a explorační (qualquan) smíšený výzkum.

Kritériem může být také vzájemný vztah obou přístupů z hlediska cíle: V předvýzkumném modelu je kvalitativní analýza použita pro generování hypotéz pro kvantitativní výzkum. V zobecňujícím modelu se výsledky kvalitativního výzkumu ověřují v kvantitativní fázi. V prohlubujícím modelu poskytuje navazující kvalitativní výzkum oporu pro vysvětlení vztahů zjištěných kvantitativním výzkumem. Triangulační model staví na propojení obou postupů a výzkumné otázky jsou nahlíženy z různých úhlů, tak aby byly výsledky co nejvíce podložené a úplné.

 

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2006). Designing and Conducting Mixed Methods Research. Thousand Oaks, CA: Sage.

Tashakkori, A. and C. Teddlie (1998). Mixed Methodology: Combining Qualitative and Quantitative Approaches. Applied Social Research Methods Series (46). Sage Publications.