Aktuální informace:

 

Bibliografické údaje o sborníku byly doplněny o DOI sborníku jako celku.
28. 3. 2012

 

V termínu 10. - 20. března probíhají technické úpravy postkonferenčního sborníku vyvolané požadavky společnosti Thomson Reuters.
12. 3. 2012

 

Byla spuštěna finální verze postkonferenčního sborníku.
28. 2. 2012

 

Na webových stránkách konference bude v době od 7. - 20. února průběžně finalizován elektronický sborník příspěvků z konference.
7. 2. 2012

 

Sborník z konference bude na webových stránkách konference zpřístupněn 7. února 2012.
3. 2. 2012

 

Do bibliografických údajů o sborníku bylo doplněno ISBN.
3. 2. 2012

 

Byly aktualizovány informace o konferenčním sborníku.
23. 1. 2012

 

Termín pro odevzdání plných textů do Sborníku příspěvků uplynul. V současné době procházejí odevzdané příspěvky editorskými úpravami.
26. 9. 2011

 

V sekci Oceněné postery byly zveřejněny posterové příspěvky, jejichž autorům bylo uděleno ocenění Výboru ČAPV za nejlepší příspěvky v posterové sekci.
21. 9. 2011

 

Do sekce Fotogalerie bylo vloženo několik fotografií pořízených v průběhu konání konference i metodologického semináře.
11. 9. 2011

 

V postkonferenční části webových stránek byl instalován odpovědní formulář pro ty účastníky konference a metodologického semináře, kteří by chtěli poskytnout zpětnou vazbu organizátorům konference či inspiraci pro následující konference ČAPV.
8. 9. 2011

 

Tyto webové stránky budou i nadále aktualizovány. Přibude například galerie fotografií z konference a budou zveřejněny postery, jež byly oceněny čestným uznáním Výboru ČAPV. Součástí těchto webových stránek se také stane sborník plných textů příspěvku z konference.
7. 9. 2011

 

Ve dnech 5. - 7. září proběhla hlavní část konference a navazující metodologický seminář. Děkujeme všem kolegům za účast a těšíme se na další setkání.
7. 9. 2011

 

Dopravní podnik města Brna bude v době konání konference provádět opravy tramvajové sítě v ulici Hybešova na trase mezi hlavním vlakovým nádražím a budovou PdF. Dle informací na webových stránkách Dopravního podniku by však provoz tramvají č. 1 a 2 neměl být přerušen. Doprava bude pouze vedena jedno-kolejně a zastávka Hybešova bude přeložena mimo opravovaný úsek. Zastávky Václavská a Poříčí nebudou opravami dotknuty.
31. 8. 2011

 

V současné době je připravována česká verze plenárního referátu Dead ends, in-consistencies, and superficialities in mixed methods research prof. Manfreda Bergmana. Bude v tištěné formě součástí konferenčních materiálů a ve formě prezentace k dispozici paralelně s anglickou verzí během referátu.
30. 8. 2011

 

Účast na plánovaném setkání předsedů redakčních rad a vedoucích redaktorů významných českých pedagogických časopisů, které je součástí programu prvního konferenčního dne, přislíbili zástupci všech oslovených časopisů, tj. E-Pedagogium, Orbis scholae, Pedagogická orientace, Pedagogika, Studia Paedagogica a The New Educational Review. Moderátorem diskuze bude Doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
30. 8. 2011

 

V sekci "Ke stažení" byla zveřejněna finální verze konferenčního programu. Upozorňujeme, že tištěnou verzi programu obdrží každý učastník při prezenci. Předsedající jednotlivých sekcí se mohou v konferenčním programu a sborníku anotací seznámit s příspěvky, k nimž budou moderovat diskuzi a shrnout závěry sekcí při zakončení konference.
25. 8. 2011

 

Byl zveřejněn program konference obsahující rozdělení příspěvků do sekcí.
30. 6. 2011

 

Byl aktualizován program metodologického semináře.
30. 6. 2011

 

Z vybraných příspěvků bylo sestaveno čtvrté sympózium. Autoři jej pojmenovali Vzdělávat dospělé: Aktéři vzdělávání dospělých.
30. 5. 2011

 

Průběžně je aktualizována koncepce programu konference. Poslední aktualizace byla provedena 23. 5. 2011.
24. 5. 2011

 

Organizační výbor konference na svém setkání 13. 5. rozhodl, že z důvodu velkého množství přihlášených příspěvků bude podmínkou otištění příspěvku ve sborníku jeho prezentace na konferenci (ať již formou posteru, vystoupení v sekci, či vystoupení na sympóziu), jak tomu bývá zvykem na konferencích tohoto typu.
16. 5. 2011

 

Organizační výbor konference vstoupil do jednání s autory vybraných příspěvků s nabídkou uspořádání tematicky provázaných sympózií.
16. 5. 2011

 

Vzhledem k velmi vysokému počtu příspěvků přihlášených v kategorii „vystoupení v sekci“ se organizační výbor konference rozhodl oslovit autory vybraných abstraktů s návrhem prezentovat své příspěvky formou posteru. Jde zejména o příspěvky, které: prezentují spíše návrhy výzkumných projektů než empirická data či zpracovávají problematiku tematicky či metodologicky nespadající do žádné z připravovaných sekcí.
16. 5. 2011

 

V sekci "Formy prezentace" byl doplněn dokument "Pokyny pro autory posterů".
16. 5. 2011

 

8. května 2011 bylo ukončeno přihlašování na konferenci.
9. 5. 2011

 

Byl aktualizován harmonogram metodologického semináře.
8. 5. 2011

 

K termínu uzávěrky přihlašování na konferenci bylo přihlášeno 101 vystoupení v sekcích, 26 posterů, 4 sympózia a 21 účastníků bez příspěvku, celkem se na konferenci přihlásilo 185 účastníků. Na metodologický seminář konaný v rámci konference se přihlásilo 65 účastníků.
8. 5. 2011

 

Prof. Dr. Manfred Max Bergman přislíbil vystoupit s plenárním referátem
Dead ends, inconsistencies, and superficialities, in mixed methods research.
Přednáška proběhne v anglickém jazyce a bude doplněna
paralelní obrazovou prezentací v českém jazyce.

 

Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. přislíbil vystoupit na konferenci s plenárním referátem
Edukace založená na důkazech a prostor pro smíšenou metodologii.