Elektrolýza vodného roztoku chloridu sodného

Chemikálie: fenolftalein, jodidoškrobový papírek, nasycený roztok NaCl

Pomůcky: U-trubice, zdroj stejnosměrného napětí 12 V, 1 zkumavka, kahan

 

Postup[1]

-         U-trubici naplnit nasyceným roztokem NaCl

-         sestavit aparaturu dle obrázku

-         do katodového prostoru přidat 3 kapky fenolftaleinu

-         zapnout zdroj stejnosměrného napětí (12 V)

-         elektrolýzu provádět asi 5 minut

-         sledovat zbarvení roztoku v katodové oblasti

-         plyn vznikající na katodě jímat do zkumavky otočené dnem vzhůru

-         ověřit zkoušku hořlavosti

-         pokud nedojde ke zvukovému efektu, nechat elektrolýzu probíhat podstatně déle (např. do konce cvičení) a stále jímat plyn v katodové oblasti; pozor, v blízkosti aparatury se nesmí pracovat s otevřeným plamenem – nebezpečí výbuchu

-         k plynu vznikajícímu na anodě opatrně čichnout

-         navlhčeným jodidoškrobovým papírkem ověřit oxidační vlastnosti tohoto plynu (vsunout jej do trubice vycházející z anodové oblasti)

-         pokud nedojde ke změně zbarvení, vypnout zdroj stejnosměrného napětí a navlhčený papírek přímo vsunout nad hladinu v anodové oblasti

 

 

      
 

 

CD:

Obr.: Aparatura


 

[1]   Úloha může být časově velmi náročná, proto je vhodné jí cvičení zahájit.