•  
 

Odvolací řízení

Informace o procesním postupu

Uchazeč o studium na Masarykově univerzitě může požádat o odvolání proti přijetí/nepřijetí ke studiu. Žádost zašlete na adresu studijního oddělení PdF. Žádost posuzuje děkan fakulty. Ten může žádosti sám vyhovět a rozhodnutí změnit, v opačném případě ji předá k rozhodnutí rektorovi. Rektor změní rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem MU nebo její součásti nebo podmínkami stanovenými podle §49 odst. 1 a 3 zákona o vysokých školách. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí.

Uvolněná místa po uchazečích, kteří odřekli přijetí, mohou být obsazována dalšími uchazeči dle pořadí dosaženého u přijímací zkoušky bez ohledu na to, zda uchazeč podal odvolání či nikoliv.

Informace pro uchazeče, kteří hodlají podat odvolání

V odvolacím řízení nelze přihlížet k důvodům, které nejsou v rozporu vydaného rozhodnutí o nepřijetí ke studiu s výše uvedenými předpisy, byť by šlo o důvody upřímně míněné a pravdivé.

Důvodem pro změnu rozhodnutí o nepřijetí zejména nemůže být:

  • velký zájem o studium zvoleného oboru
  • rodinná tradice
  • výborné výsledky v předchozím studiu
  • předchozí praxe v oboru, jazykové a jiné zkoušky, absolvování přípravných kurzů
  • subjektivní pocity a dojmy týkající se organizace a průběhu přijímacího řízení, případně přípravných kurzů
  • pozdní příchod (i zdůvodněný) na přijímací zkoušku
  • momentální zdravotní indispozice
  • sociální situace