•  
 
Navazující magisterské programy

Oborové přijímací zkoušky pro navazující magisterské programy

Informace o přijímací zkoušce: Anglický jazyk

Zkoušku vykonají uchazeči o obory:

 • AJ2 Učitelství anglického jazyka pro ZŠ

Termín konání:

 • Bude uvedeno v e-přihlášce.

Ukázky z testu:

Propozice testu:

Oborový písemný test má 50 otázek, maximální počet získaných bodů je 50. Na práci s testem je vyhrazeno 60 minut. Vždy je správná právě jediná odpověď z nabízených. Za správnou odpověď uchazeč obdrží 1 bod. Za chybnou odpověď je uchazeči odečteno 0,25 bodu. Za žádnou odpověď, strojově nečitelnou odpověď či více vyznačených odpovědí současně je uděleno 0 bodů.

Další informace:

Písemná přijímací zkouška z anglického jazyka je na úrovni Advanced (C1). Zkouška se skládá z testu s výběrem odpovědí (50 otázek) z oblasti slovní zásoby, mluvnice a porozumění textu. Několik otázek zjišťuje základní orientaci uchazečů v oblasti reálií anglicky mluvících zemí. Požadovaná úroveň odpovídá mezinárodní zkoušce CAE (tj. úrovni C1 podle Evropského referenčního rámce). Konkrétně to znamená, že uchazeč rozumí relativně dlouhým a složitým faktografickým či literárním textům a rozpozná jejich styl, specializovaným článkům i odborným instrukcím. Dokáže se vyjadřovat plynule a spontánně ve společenském i pracovním styku, aniž by musel často hledat vhodná slova. Je schopen přesně formulovat myšlenky a názory, jasně a podrobně popsat i složitá témata, rozvinout podstatné body a vhodně uzavřít svůj projev, a to jak ústně, tak písemně.


Informace o přijímací zkoušce: český jazyk a literatura

Zkoušku vykonají uchazeči o obor:

 • CJ2S Učitelství českého jazyka a literatury pro ZŠ a SŠ

Termín konání:

 • Bude uvedeno v e-přihlášce.

Propozice testu:

Oborový písemný test má 40 otázek, maximální počet získaných bodů je 40. Na práci s testem je vyhrazeno 50 minut. Vždy je správná právě jediná odpověď z nabízených. Za správnou odpověď uchazeč obdrží 1 bod. Za chybnou odpověď je uchazeči odečteno 0,25 bodu. Za žádnou odpověď, strojově nečitelnou odpověď či více vyznačených odpovědí současně je uděleno 0 bodů.

Další informace o zkoušce:

Test prověří znalosti získané v bakalářském studiu oboru Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, popř. oboru Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy nebo oborů příbuzných. 

Požadavky jsou zahrnuty v tematických okruzích bakalářské státní závěrečné zkoušky:

– znalosti z dílčích disciplín současného českého jazyka: z fonetiky a fonologie, morfologie, syntaxe, lexikologie a tvoření slov, stylistiky a znalosti ze základů slavistiky a staroslověnštiny (viz www.ped.muni.cz/katedry-a-instituty/cesky-jazyk/studium/statni-zaverecne-zkousky, tematické okruhy oboru Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání)

– znalosti z historie české literatury od počátku 19. století do roku 1989, literatury pro děti a mládež od počátku 19. století do současnosti a z literární teorie (viz www.ped.muni.cz/katedry-a-instituty/cesky-jazyk/studium/statni-zaverecne-zkousky, tematické okruhy oboru Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání)

Doporučená studijní literatura:

 • ČECHOVÁ, M.;  KRČMOVÁ, M.;  MINÁŘOVÁ, E. Současná stylistika. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008.
 • ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština – řeč a jazyk. Praha: SPN, 2011.
 • ČERMÁK, F. Morfématika a slovotvorba češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012.
 • Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002 (event. další vydání).
 • FILIPEC, J.; ČERMÁK, F. Česká lexikologie. Praha: Academia, 1985.
 • GREPL, M.;  KARLÍK, P. Skladba češtiny. Olomouc: Votobia, 1998.
 • KRČMOVÁ, M. Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty. 3. vydání. Ostrava: FF OU, 2010. (Lze čerpat i ze starší publikace: KRČMOVÁ, M. Fonetika a fonologie českého jazyka. Brno: UJEP, 1984.)
 • LAMPRECHT, A.;  ŠLOSAR, D.;  BAUER, J. Historická mluvnice češtiny. Praha: SPN, 1986 (s. 1–53 – opakování o hláskovém vývoji praslovanštiny). 
 • Mluvnice češtiny 1.  Fonetika. Fonologie. Morfonologie a morfemika. Tvoření slov. Praha: Academia, 1986.
 • Mluvnice češtiny 2. Tvarosloví. Praha: Academia, 1986.
 • Mluvnice češtiny 3. Skladba. Praha: Academia, 1987.
 • PALKOVÁ, Z. Fonetika a fonologie češtiny s obecným úvodem do problematiky oboru. Praha: Karolinum, 1994.
 • PETR, J. Základy slavistiky. Praha: SPN, 1984.
 • PRAVDOVÁ, M.; SVOBODOVÁ, I. a kol. Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2014.
 • Příruční mluvnice češtiny. Praha: Lidové noviny, 2012.
 • RUSÍNOVÁ, Z. Současná česká morfologie. Brno: Masarykova univerzita, 1993
 • RUSÍNOVÁ, Z. Tvoření slov v současné češtině. Brno: Masarykova univerzita, 1990.
 • ŠTÍCHA, F. a kol. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013.
 • VEČERKA, R. Staroslověnština. Praha: SPN, 1984.
 • VEČERKA, R. Staroslověnština v kontextu slovanských jazyků. Olomouc: UP v Olomouci a nakladatelství Euroslavica, 2006.
 • Internetové zdroje: Informační zdroje pro výzkum a výuku češtiny. www.ujc.cas.cz/infoz/

------------------------

 • ČERVENKA, M. a kol. Slovník básnických knih. Praha: Čs. spisovatel 1990. 
 • Česká literatura v boji proti fašismu. Praha: Čs. spisovatel, 1987.
 • Čeští spisovatelé 19. století. Praha: Čs. spisovatel, 1971.
 • Čeští spisovatelé z přelomu 19. a 20. století. Praha: Čs. spisovatel, 1972. 
 • DOKOUPIL, B.; ZELINSKÝ, M. a kol. Slovník české prózy 1945–1994. Ostrava: Sfinga 1994.
 • MACHALA, L. a kol. Panorama české literatury. Praha: Euromedia Group, k. s., 2015.
 • HAMAN, A. Trvání v proměně. Praha: ARSCI, 2007. 
 • HAMAN, A. Česká literatura 19. století. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2002.
 • HAMAN, A. Úvod do studia literatury a interpretace díla. Jinočany: H & H, 1999.
 • HODROVÁ, D. a kol. …na okraji chaosu… Praha: Torst, 2001. 
 • JANOUŠEK, P. a kol. Dějiny české literatury 1945–1989, 1–4. Praha: Academia, 2007, 2008. 
 • JANOUŠEK, P. a kol. Přehledné dějiny české literatury 1945-1989. Praha: Academia, 2012.
 • JANOUŠEK, P. a kol. Slovník českých spisovatelů od roku 1945, 1, 2. Praha: Brána, 1995, 1998. 
 • KOŽMÍN, Z.; TRÁVNÍČEK, J. Na tvrdém loži z psího vína. Brno: Books, 1998.
 • LEDERBUCHOVÁ, L. Průvodce literárním dílem. Jinočany: H & H, 2002.
 • MACURA, V. Znamení zrodu: české národní obrození jako kulturní typ. Jinočany: H & H, 1995. 
 • MUKAŘOVSKÝ, J. a kol. Dějiny české literatury, 4. Praha:Victoria Publishing, 1995.
 • NOVÁK, A. Stručné dějiny literatury české. Olomouc: R. Promberger, 1946.
 • NOVÁK, J. V.; NOVÁK, A. Přehledné dějiny literatury české. Brno: Atlantis, 1995. 
 • PAPOUŠEK, V. Dějiny nové moderny. Praha: Academia, 2010.
 • PETRŮ, E. Úvod do studia literární vědy. Olomouc: Rubico, 2000.
 • POLÁČEK, J. a kol. Průhledy do české literatury 20. století. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000.
 • Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. Praha: Libri, 2012.
 • ŠUBRTOVÁ, M. a kol. Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež 1990–2010. Brno: Masarykova univerzita, 2011.
 • TOMAN, J. Konstanty a proměny moderní české poezie pro děti (tvorba – recepce – reflexe). České Budějovice: Nakladatelství Vlastimil Johanus, 2008.
 • URBANOVÁ, S. a kol. Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. století. Olomouc: Votobia, 2004. 
 • VLAŠÍN, Š. a kol. Slovník literárních směrů a skupin. Praha: Orbis, 1976.
 • VODIČKA, F. a kol.: Dějiny české literatury 2,3. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960, 1961. 
 • WELLEK, R.; WARREN, A. Teorie literatury. Olomouc: Votobia, 1996.


Informace o přijímací zkoušce: fyzika

Zkoušku vykonají uchazeči o obor:

 • FY2 Učitelství fyziky pro ZŠ (jednooborové studium)

Termín konání:

 • Bude uvedeno v e-přihlášce.

Propozice testu:

Oborový písemný test má 20 otázek, maximální počet získaných bodů je 20. Na práci s testem je vyhrazeno 60 minut. Vždy je správná právě jediná odpověď z nabízených. Za správnou odpověď uchazeč obdrží 1 bod. Za chybnou odpověď je uchazeči odečteno 0,25 bodu. Za žádnou odpověď, strojově nečitelnou odpověď či více vyznačených odpovědí současně je uděleno 0 bodů.

Doporučená studijní literatura:

HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika. 1. vyd. Brno, Praha: Vutium, Prometheus, 2001. ISBN 80-214-1868-0.


Informace o přijímací zkoušce: Hudební výchova

Zkoušku vykonají uchazeči o obory:

 • HV2S Učitelství hudební výchovy pro ZŠ a SŠ

Termín konání:

 • Bude uvedeno v e-přihlášce.

Ukázka z testu:

hudební výchova

Propozice testu:

Oborový písemný test má 50 otázek, maximální počet získaných bodů je 50. Na práci s testem je vyhrazeno 60 minut. Vždy je správná právě jediná odpověď z nabízených. Za správnou odpověď uchazeč obdrží 1 bod. Za chybnou odpověď je uchazeči odečteno 0,25 bodu. Za žádnou odpověď, strojově nečitelnou odpověď či více vyznačených odpovědí současně je uděleno 0 bodů.

Další informace:

Písemný test s výběrem odpovědí (50 otázek), jehož obsahem jsou otázky týkající se následujících tematických okruhů:

 • rytmicko-monomelodický sloh (počátky hudby, hudba orientálních kultur, řecká hudba, duchovní a světská hudba středověku)
 • polymelodický sloh (počátky vícehlasu, ars antiqua, ars nova, nizozemské školy)
 • melodicko-harmonický sloh (baroko, klasicismus, romantismus)
 • vývoj opery
 • programní hudba
 • hudba 20. století (hlavní směry a jejich představitelé, syntéza po r. 1960)
 • harmonie
 • nauka o hudebních formách
 • nauka o hudebních nástrojích
 • hlasová výchova (základní pojmy)

Literatura:

 • Kofroň, J. : Učebnice harmonie. Praha 1958
 • Janeček, K. Harmonie rozborem, Praha 1963
 • Hradecký, E.: Úvod do studia tonální harmonie, Praha 1972
 • Smolka, J.: Dějiny hudby, Brno 2001
 • Sehnal, J., Vysloužil, J.: Dějiny hudby na Moravě, Brno 2001
 • Černušák,G.: Dějiny evropské hudby, Praha 1964
 • Szabolcsi, B.: Dějiny hudby od pravěku do konca 19. storočia, Bratislava 1962
 • Kohoutek, C.: Hudební styly z hlediska skladatele, Praha 1976
 • Racek, Jan.: Středověká hudba, Brno 1946
 • Einstein, A.: Hudba v období romantismu, Bratislava 1989
 • Kolektiv.: Hudba v Českých dějinách, Praha 1989
 • Herzfeld, F.: Musica Nova. Praha: Mladá fronta, 1966
 • Kolektiv: Čeští skladatelé současnosti. Praha: Panton, 1985
 • Pohanka, J.:Dějiny české hudby v příkladech, Praha 1958
 • Kofroň, J.: Učebnice intonace a rytmu, Praha 1989
 • Daniel, L.: Intonace a sluchová výchova, Praha 1979
 • Sedlák, F.: Psychologické zvláštnosti vokální intonace, 1974
 • Faltus, L.: Řízená improvizace doprovodu lidových písní, Praha SPN, 1982
 • Brož, J.: Základy dirigování, Praha 1982
 • Kolář, J.: Sborový zpěv a řízení sboru, Praha 1998
 • Buček, M.: Sborový zpěv 2, Brno 1990
 • Lýsek, F.:Dětský sborový zpěv, Praha 1958
 • Faltus, L., Štědroň, M. : Formování hudby, Brno PdF MU 1987
 • Košut, M.: Kapitoly z hudebních forem, Brno MU, 2004
 • Burlas, L.: Formy a druhy hudobného umenia, Bratislava 1978
 • Janáček, L.: O lidové písni a lidové hudbě, red. J.Vysloužil Praha 1955
 • Horák, J.: Naše lidová píseň, Praha 1947
 • Markl, J.: Nejstarší sbírky českých lidových písní, Praha 1987
 • Rychlík, J.: Moderní instrumentace, Paraha 1968
 • Fukač, J., Vysloužil, J., Macek, P. : Slovník české hudební kultury, Praha 1997
 • Frostová, J., Vaniaková, M.: Základy hlasové výchovy pro učitele I. , MU Brno 2002
 • Chládková, B.: Hlasová výchova /in Didaktika HV I . Brno MU 1994

Informace o přijímací zkoušce: chemie

Zkoušku vykonají uchazeči o obor:

 • CH2 Učitelství chemie pro ZŠ (jednooborové studium)

Termín konání:

 • Bude uvedeno v e-přihlášce.

Propozice testu:

Oborový písemný test má 20 otázek, maximální počet získaných bodů je 20. Na práci s testem je vyhrazeno 60 minut. Vždy je správná právě jediná odpověď z nabízených. Za správnou odpověď uchazeč obdrží 1 bod. Za chybnou odpověď je uchazeči odečteno 0,25 bodu. Za žádnou odpověď, strojově nečitelnou odpověď či více vyznačených odpovědí současně je uděleno 0 bodů.

Doporučená studijní literatura:

 • KLIKORKA, J., HÁJEK, B. A VOTINSKÝ, J. Obecná a anorganická chemie. 2. nezměn. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. 592 s. 
 • MCMURRY, J. Fundamentals of Organic Chemistry. 4th ed. Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company, 1998. xxii, 566, ISBN 0-534-35245-4. 
 • FISCHER, O. et al. Fyzikální chemie: termodynamika, elektrochemie, kinetika, koloidní soustavy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 333 s. Učebnice pro vysoké školy. 
 • JANČÁŘOVÁ, I. a JANČÁŘ, L. Analytická chemie. Brno: MZLU, 2003. 191 s. ISBN 80-7157-647-6. 
 • ŠÍPAL, Z. Biochemie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 479 s. ISBN 80-04-21736-2.

Informace o přijímací zkoušce pro obory se zaměřením na odborné vzdělávání

Zkoušku vykonají uchazeči o obory:

 • SPOV Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání
 • UOP Učitelství odborných předmětů pro střední školy

Termín konání:

 • Bude uvedeno v e-přihlášce.

Ukázka z testu:

test pro obory se zaměřením na vzdělávání

Propozice testu:

Oborový písemný test má 50 otázek, maximální počet získaných bodů je 50. Na práci s testem je vyhrazeno 60 minut. Vždy je správná právě jediná odpověď z nabízených. Za správnou odpověď uchazeč obdrží 1 bod. Za chybnou odpověď je uchazeči odečteno 0,25 bodu. Za žádnou odpověď, strojově nečitelnou odpověď či více vyznačených odpovědí současně je uděleno 0 bodů.

Okruhy otázek testu:

Pedagogika

 1. Pedagogika jako věda, základní pojmy v pedagogice (vymezení problému, edukace, výchova, vzdělávání, permanentní výchova, rysy výchovy).
 2. Pedagogické disciplíny, spolupráce pedagogiky s dalšími vědami.
 3. Výchovný proces, pojetí, cíle, struktura, obsah.
 4. Pedagogické principy a výchovné prostředky.
 5. Historie pedagogiky, významné osobnosti dějin pedagogiky.
 6. Hodnotová orientace současnosti a výchova.
 7. Kázeň a ukázněnost jako společenské a pedagogické jevy. Agrese a šikana jako pedagogický problém.
 8. Alternativní výchovné koncepce. Alternativní školy.
 9. Aktivita, samostatnost a tvořivost žáků středních škol. Metody rozvoje aktivní činnosti žáků. 
 10. Pedagogická interakce. Verbální a neverbální komunikace.
 11. Pedagogická diagnostika a autodiagnostika.
 12. Rodina jako výchovný činitel a vývoj vztahů mezi školou, rodinou a veřejností.
 13. Mimoškolní a mimorodinná výchova. Volný čas a výchova.
 14. Správa a samospráva školy a školství v ČR.
 15. Pedagogický výzkum, metody pedagogického výzkumu.

Psychologie

 1. Předmět psychologie. Biologická, sociální a osobní determinovanost psychiky.
 2. Čivost, vnímání, pozornost, paměť a představy (vymezení, vlastnosti, druhy).
 3. Myšlení a inteligence (vymezení, operace, strategie, druhy).
 4. Emoce a temperament (vymezení, složky, druhy, teorie, citová zralost, empatie).
 5. Volní procesy (potřeby, motivace, fáze, vůle, motivace žáků).
 6. Frustrace, frustrační tolerance, maladaptace, stres.
 7. Poznávací procesy v dětství a prepubertě (6-12 let).
 8. Vývojové změny kognitivních funkcí v dospívání. Vzdělanost a tvořivost.
 9. Aspirace, zájmy a profesionální orientace.
 10. Hodnoty, hodnotové vědomí a životní poslání.
 11. Charakter (vymezení a typy), vývoj mravního vědomí.
 12. Psychologie učení (teorie, vymezení, druhy, vědomosti, dovednosti, samostudium).
 13. Duševní hygiena. Příčiny a prevence únavy. Přetěžování dětí a dospívajících.
 14. Psychologie výchovy (cíle, prostředky, výchova a sebevýchova).
 15. Agresivita, šikana, delikvence a toxikomanie.

Literatura:

 • GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-79-6.
 • JŮVA, V. Základy pedagogiky pro doplňující pedagogické studium. Brno: Paido, 2001. ISBN 80-85931-95-8.
 • JŮVA, V. sen a jun. Stručné dějiny pedagogiky. 5. rozš. vyd. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-062 - X.
 • MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. 1. vyd. Brno: MU, 1995. ISBN 80-210-1070-3.
 • PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky. Úvod do studia oboru. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-399-4.
 • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. 2.vyd. Praha: Portál, 2002. ISBN  80-7178-631-4.
 • STŘELEC, S. (ED) Studie z teorie a metodiky výchovy I. 1.vyd. Brno: MSD, 2005. ISBN 80-86633-00-4.
 • ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, 2005. 140 s. ISBN 80-86633-33-0.
 • ČAČKA, O. Nástin psychologie I + II. Brno: Paido, 2001, 2002.  ISBN 2-1090.358,1 2-1090.358,2.
 • ČÁP, J. MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. 1.vyd. Praha: Portál, 2001. ISBN 2-1086.555.
 • FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. 1.vyd. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-063-4.
 • NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie. 1.vyd. Praha: Academia, 1998. ISBN 80-200-0689-3.
 • ŘEZÁČ, J. Sociální psychologie. 1.vyd. Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-48-6.

Informace o přijímací zkoušce pro obor Sociální pedagogika

Zkoušku vykonají uchazeči o obory:

 • SOCP Sociální pedagogika
 • SOVC Sociální pedagogika a volný čas

Termín konání:

 • Bude uvedeno v e-přihlášce.

Ukázka z testu:

sociální pedagogika

Propozice testu:

Oborový písemný test má 50 otázek, maximální počet získaných bodů je 50. Na práci s testem je vyhrazeno 60 minut. Vždy je správná právě jediná odpověď z nabízených. Za správnou odpověď uchazeč obdrží 1 bod. Za chybnou odpověď je uchazeči odečteno 0,25 bodu. Za žádnou odpověď, strojově nečitelnou odpověď či více vyznačených odpovědí současně je uděleno 0 bodů.

Další informace:

Přijímací zkouška sestává z oborového testu s výběrem odpovědí, který předpokládá znalosti v rozsahu státní závěrečné zkoušky předmětného bakalářského studia. Předpokládá se orientace v oblasti pedagogiky a sociální pedagogiky včetně metodologie obou disciplín, psychologie (obecná, ontogenetická, sociální, osobnostní), sociologie a sociální práce, antropologie a filozofie apod. Test obsahuje cizojazyčné pojmy jednotlivých disciplín.

Upozornění: Předpokladem navazujícího magisterského studia sociální pedagogiky je znalost cizího jazyka (angličtiny nebo němčiny)na úrovni B1 (podle Evropského referenčního rámce), tedy v minimálním rozsahu státní maturitní zkoušky, na kterou navazuje práce s odborným cizojazyčným textem.


Informace o přijímací zkoušce: Inkluzivní (speciální) pedagogika

Zkoušku vykonají uchazeči o obory:

 • SPZP Speciální pedagogika
 • SPPU Speciální pedagogika pro učitele
 • SPKT Speciální pedagogika – komunikační techniky
 • SPAN Speciální andragogika
 • SP2S Učitelství speciální pedagogiky pro SŠ

Termín konání:

 • Bude uvedeno v pozvánce a v e-přihlášce.

Ukázka z testu:

integrativní speciální pedagogika

Propozice testu:

Oborový písemný test má 50 otázek, maximální počet získaných bodů je 50. Na práci s testem je vyhrazeno 60 minut. Vždy je správná právě jediná odpověď z nabízených. Za správnou odpověď uchazeč obdrží 1 bod. Za chybnou odpověď je uchazeči odečteno 0,25 bodu. Za žádnou odpověď, strojově nečitelnou odpověď či více vyznačených odpovědí současně je uděleno 0 bodů.

Další informace:

Obsah a rozsah je dán okruhy ke státní závěrečné zkoušce v bakalářském studiu speciální pedagogiky s uvedenou doporučenou literaturou. Podrobněji na webových stránkách Katedry speciální pedagogiky.


Informace o přijímací zkoušce: Logopedie a surdopedie

Zkoušku vykonají uchazeči o obory:

 • SPKT Speciální pedagogika – komunikační techniky

Termín konání:

 • Bude uvedeno v pozvánce a v e-přihlášce.

Propozice testu:

Oborový písemný test má 40 otázek, maximální počet získaných bodů je 40. Na práci s testem je vyhrazeno 50 minut. Vždy je správná právě jediná odpověď z nabízených. Za správnou odpověď uchazeč obdrží 1 bod. Za chybnou odpověď je uchazeči odečteno 0,25 bodu. Za žádnou odpověď, strojově nečitelnou odpověď či více vyznačených odpovědí současně je uděleno 0 bodů.

Další informace:

Obsah a rozsah je dán okruhy ke státní závěrečné zkoušce v bakalářském studiu oboru speciální pedagogika – komunikační techniky (okruhy a doporučená literatura k nahlédnutí zde).


Informace o přijímací zkoušce: Výtvarná výchova

Zkoušku vykonají uchazeči o obory:

 • GAL2S Galerijní pedagogika a zprostředkování umění
 • VV2S Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ a SŠ

Termín konání:

 • Bude uvedeno v e-přihlášce.

Další informace:

Podmínkou pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je umístění mezi nejlepšími uchazeči v pořadí, které vznikne vyhodnocením ústní (písemné) zkoušky vědomostí a vyhodnocením oborových předpokladů (talentu).  Pořadí uchazečů bude stanoveno pomocí bodového hodnocení součtem bodů získaných ze zkoušky vědomostí (A) a posouzení oborových předpokladů (talentu) (B).

A) Zkouška vědomostí
Uchazeči, kteří podali přihlášku do navazujícího magisterského studia, prokážou úroveň svých vědomostí písemnou (ústní) zkouškou, která je pro stávající studenty bakalářského studia katedry VV PdF MU současně součástí závěrečné státní zkoušky. Tematické okruhy jsou uvedeny v oddíle „Dokumenty ke stažení“ v souboru „Navazující magisterské studium – přijímací zkouška“ na www stránkách Katedry výtvarné výchovy PdF MU pod odkazem www.ped.muni.cz/kvv/cz/studium/byt-magistrem.

B) Prokázání oborových předpokladů
Talent uchazeče posoudí komise na základě předloženého portfolia, které ve formě složky s vytištěnými dokumentacemi formátu A4 nebo A3 musí obsahovat dokumentaci prokazatelně autorských výtvarných, teoretických i dalších odborných aktivit uchazeče (originály, fotodokumentace, přehled publikačních aktivit, pedagogické projekty aj.). Především jsou nutné tyto dokumentace:

 • základní biografické údaje (mj. absolvovaná studia a obory, na něž se uchazeč hlásí)
 • přehled dosavadní činnosti v oboru (výstavy, realizace, publikace, vedení dílen a kurzů, účast na sympoziích, studijní cesty atp.)
 • přiměřený rozsah výběrové obrazové dokumentace vlastní tvorby s popiskami (název, technika, rozměry, rok vzniku)

V odůvodněných případech může komise přistoupit k pohovoru s uchazečem nad portfoliem. Elektronická forma dokumentace nebude z organizačních důvodů přijímána. V případě elektronicky zaměřené tvorby předloží uchazeč alespoň dílčí informaci v podobě vytištěných dokumentací na formátu A4 nebo A3.

Studenti katedry VV PdF MU portfolio odevzdají vedoucímu katedry nejpozději do 30. dubna šestého semestru bakalářského studia. Portfolio zůstává majetkem studenta, který je obdrží zpět v den závěrečné zkoušky. Uchazeči z jiných škol přinesou portfolio v den písemné (ústní) zkoušky, po jejímž absolvování si je opět odnesou. Zvláštní termín  přijímací zkoušky pro absolventy bakalářského studia na katedře výtvarné výchovy tudíž není vypisován!


Informace o přijímací zkoušce: Základy věd o člověku

Zkoušku vykonají:

 • Všechny studijní obory programu N-ZS Učitelství pro základní školy. Výjimkou jsou jednooborová studia FY2 Učitelství fyziky pro ZŠ a CH2 Učitelství chemie pro ZŠ (uchazeči o tato jednooborová studia nekonají test ZVČ).

Termín konání:

 • Bude uvedeno v e-přihlášce.

Ukázka z testu:

základy věd o člověku

Propozice testu:

Oborový písemný test má 50 otázek, maximální počet získaných bodů je 50. Na práci s testem je vyhrazeno 60 minut. Vždy je správná právě jediná odpověď z nabízených. Za správnou odpověď uchazeč obdrží 1 bod. Za chybnou odpověď je uchazeči odečteno 0,25 bodu. Za žádnou odpověď, strojově nečitelnou odpověď či více vyznačených odpovědí současně je uděleno 0 bodů.

Další informace:

Písemný test s výběrem odpovědí zahrnuje oblasti:

 • Pedagogika, předmět, disciplíny
 • Základní pojmy pedagogiky
 • Výchova (edukace)
 • Funkce a cíle výchovy
 • Činitelé výchovy
 • Prostředky výchovy
 • Formy výchovy
 • Současné pedagogické koncepce
 • Český školský systém
 • Vzdělávání a vzdělání
 • Cíle a obsah vyučování, kurikulum
 • Didaktické principy
 • Vyučovací metody
 • Vyučovací formy
 • Vyučovací prostředky
 • Hodnocení žáka
 • Alternativní školy a inovace ve vzdělávání
 • Pedagogická komunikace
 • Teorie a metodika výchovy (výchovy v užším slova smyslu)
 • Pojetí výchovy
 • Druhy výchov
 • Hodnotová orientace
 • Metody a prostředky výchovy
 • Rodina jako výchovný činitel
 • Prostředí
 • Výchovné problémy (např. agresivita, šikana, kázeň)
 • Mimoškolní výchova
 • Environmentální výchova
 • Multikulturní výchova
 • Speciální pedagogika, předmět, základní pojmy, disciplíny
 • Filosofie, předmět, disciplíny
 • Přehled základní směrů a jejich představitelů
 • Psychologie, předmět, metody, disciplíny, směry
 • Obecná psychologie
 • Psychologie osobnosti
 • Dějiny psychologie
 • Metodologie psychologie
 • Přehled základních témat vývojové, sociální a pedagogické psychologie

Literatura:

 • ARZENBACHER, A. Úvod do filosofie. Praha: SP, 1991.
 • ATKINSON, R. L. et. al. Psychologie. Praha: Portál, 2002.
 • BAUMAN, Z. Globalizace: důsledky pro člověka. Praha, 1999.
 • BĚŤÁK, L. Prevence sociálně patologických jevů ve škole. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997.
 • BLECHA, I. Filozofický slovník. Olomouc, 1998.
 • ČAČKA, O. Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících. Brno: Doplněk, 2000.
  DAVID, R. Politologie. Olomouc, 1995.
 • DRAPELA, V.J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 2004.
 • Filosofický slovník. Olomouc: FIN, 1995.
 • FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi . Praha: Portál , 1997.
 • FROMM, E. Strach ze svobody. Praha, 1993.
 • GAVORA , P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000.
 • HAVLÍNOVÁ, M. Program podpory zdraví ve škole : rukověť projektu Zdravá škola. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998.
 • HAYESOVÁ, N. Základy sociální psychologie . Praha: Portál, 2002.
 • HLOUŠEK, V., KOPEČEK, L. Demokracie. Brno: MU, 2003.
 • HORKÁ, H. Výchova pro 21. století. Brno: Paido, 2000.
 • HORKÁ, H. Ekologická dimenze výchovy a vzdělávání ve škole 32. století. Brno: MU, 2005.
 • JEMELKA, P. Úvod ekologické problematiky, Brno: MU, 1996.
 • JEMELKA, P. Racionalita a ekologická krize. Brno: MU, 1999.
 • JŮVA, V. sen. a jun. Úvod do pedagogiky. Brno: Paido, 1999.
 • KERN, H. et al . Přehled psychologie. Praha: Portál , 2000.
 • KOHOUTEK, R. Základy psychologie . Brno: MU, 2005.
 • Kol. autorů. Sociální a ekonomické dopady integrace ČR do EU. VŠE Praha, 2001.
 • KRÁLÍK, O. Ekonomické aspekty vstupu České republiky do EU. Brno, 2000.
 • KRÁLÍK, O. Transformace české, (československé) ekonomiky, Brno, 1999.
 • KÜNG, H. Světový étos. Praha: Projekt, 1992.
 • MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro učitele. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2002.
 • MAREŠ , J. - KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno: MU, 1995.
 • NAKONEČNÝ, M. Ú vod do psychologie . Praha: Academia , 2004.
 • NISTE, J. Slovník současných filozofů. Praha, 2001.
 • ODEHNALOVÁ, A. Vybrané kapitoly z dějin kultury 20. století. Brno, 2001.
 • ODEHNALOVÁ, A. Vybrané kapitoly z dějin kultury. Brno, 1997.
 • PETŘÍČEK, M. jr. Úvod do (současné) filosofie. Praha: Academia, 2004.
 • PRŮCHA , J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 1997.
 • PRŮCHA , J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 4. aktualizované vydání. Praha: Portál, 2003.
 • ŘEHULKA, E. Konference Učitelé a zdraví 3. Brno: MU, 2001.
 • ŘEZÁČ, J. Sociální psychologie. Brno: Paido ,1998.
 • ŘÍČAN, P. Psychologie. Praha: Portál , 2005.
 • STÖRIG, H.J. Malé dějiny filozofie. Praha, 1991.
 • STŘELEC , S. (ed.) Studie z teorie a metodiky výchovy I. Brno: MSD, 2004.
 • STŘELEC , S. (ed.) Studie z teorie a metodiky výchovy II. Brno: MU, 2005.
 • STŘELEC , S. et. al. Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I. Brno: Paido, 1998.
 • SVOBODOVÁ, J . Zdravá škola včera a dnes. Brno: Paido , 1998.
 • ŠIMONÍK , O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, 2005.
 • TRETERA, I. Nástin dějin evropského myšlení. Praha: Paseka, 2002.
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2000.
 • VALACH, M. Svět na předělu. Brno, 2000.
 • VEČERNÍK, J. a kol. Zpráva o vývoji české společnosti 1989 - 1998. Praha, 1998.