•  
 
Navazující magisterské programy

Oborové přijímací zkoušky pro navazující magisterské programy

Informace o přijímací zkoušce: Anglický jazyk

Zkoušku vykonají uchazeči o obory:

 • AJ2 Učitelství anglického jazyka pro ZŠ

Termín konání:

 • Bude uvedeno v pozvánce a v e-přihlášce.

Ukázky z testu:

Další informace:

Písemná přijímací zkouška z anglického jazyka je na úrovni Advanced (C1). Zkouška se skládá z testu s výběrem odpovědí (50 otázek) z oblasti slovní zásoby, mluvnice a porozumění textu. Několik otázek zjišťuje základní orientaci uchazečů v oblasti reálií anglicky mluvících zemí. Požadovaná úroveň odpovídá mezinárodní zkoušce CAE (tj. úrovni C1 podle Evropského referenčního rámce). Konkrétně to znamená, že uchazeč rozumí relativně dlouhým a složitým faktografickým či literárním textům a rozpozná jejich styl, specializovaným článkům i odborným instrukcím. Dokáže se vyjadřovat plynule a spontánně ve společenském i pracovním styku, aniž by musel často hledat vhodná slova. Je schopen přesně formulovat myšlenky a názory, jasně a podrobně popsat i složitá témata, rozvinout podstatné body a vhodně uzavřít svůj projev, a to jak ústně, tak písemně.


Informace o přijímací zkoušce: český jazyk a literatura

Informace o testu budou doplněny.


Informace o přijímací zkoušce: fyzika

Zkoušku vykonají uchazeči o obor:

 • FY2 Učitelství fyziky pro ZŠ (jednooborové studium)

Uchazeči o studium oboru FY2 Učitelství fyziky pro ZŠ vykonají písemnou přijímací zkoušku z fyziky.

Doporučená studijní literatura:

HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika. 1. vyd. Brno, Praha: Vutium, Prometheus, 2001. ISBN 80-214-1868-0.

Písemný test má 20 otázek, maximální počet získaných bodů je 20. Na práci s testem je vyhrazeno 60 minut. Vždy je správná právě jediná odpověď z nabízených. Za správnou odpověď uchazeč obdrží 1 bod. Za chybnou odpověď je uchazeči odečteno 0,25 bodu. Za žádnou odpověď, strojově nečitelnou odpověď či více vyznačených odpovědí současně je uděleno 0 bodů.


Informace o přijímací zkoušce: Hudební výchova

Zkoušku vykonají uchazeči o obory:

 • HV2S Učitelství hudební výchovy pro ZŠ a SŠ

Termín konání:

 • Bude uvedeno v pozvánce a v e-přihlášce.

Ukázka z testu:

hudební výchova

Další informace:

Písemný test s výběrem odpovědí (50 otázek), jehož obsahem jsou otázky týkající se následujících tematických okruhů:

 • rytmicko-monomelodický sloh (počátky hudby, hudba orientálních kultur, řecká hudba, duchovní a světská hudba středověku)
 • polymelodický sloh (počátky vícehlasu, ars antiqua, ars nova, nizozemské školy)
 • melodicko-harmonický sloh (baroko, klasicismus, romantismus)
 • vývoj opery
 • programní hudba
 • hudba 20. století (hlavní směry a jejich představitelé, syntéza po r. 1960)
 • harmonie
 • nauka o hudebních formách
 • nauka o hudebních nástrojích
 • hlasová výchova (základní pojmy)

Literatura:

 • Kofroň, J. : Učebnice harmonie. Praha 1958
 • Janeček, K. Harmonie rozborem, Praha 1963
 • Hradecký, E.: Úvod do studia tonální harmonie, Praha 1972
 • Smolka, J.: Dějiny hudby, Brno 2001
 • Sehnal, J., Vysloužil, J.: Dějiny hudby na Moravě, Brno 2001
 • Černušák,G.: Dějiny evropské hudby, Praha 1964
 • Szabolcsi, B.: Dějiny hudby od pravěku do konca 19. storočia, Bratislava 1962
 • Kohoutek, C.: Hudební styly z hlediska skladatele, Praha 1976
 • Racek, Jan.: Středověká hudba, Brno 1946
 • Einstein, A.: Hudba v období romantismu, Bratislava 1989
 • Kolektiv.: Hudba v Českých dějinách, Praha 1989
 • Herzfeld, F.: Musica Nova. Praha: Mladá fronta, 1966
 • Kolektiv: Čeští skladatelé současnosti. Praha: Panton, 1985
 • Pohanka, J.:Dějiny české hudby v příkladech, Praha 1958
 • Kofroň, J.: Učebnice intonace a rytmu, Praha 1989
 • Daniel, L.: Intonace a sluchová výchova, Praha 1979
 • Sedlák, F.: Psychologické zvláštnosti vokální intonace, 1974
 • Faltus, L.: Řízená improvizace doprovodu lidových písní, Praha SPN, 1982
 • Brož, J.: Základy dirigování, Praha 1982
 • Kolář, J.: Sborový zpěv a řízení sboru, Praha 1998
 • Buček, M.: Sborový zpěv 2, Brno 1990
 • Lýsek, F.:Dětský sborový zpěv, Praha 1958
 • Faltus, L., Štědroň, M. : Formování hudby, Brno PdF MU 1987
 • Košut, M.: Kapitoly z hudebních forem, Brno MU, 2004
 • Burlas, L.: Formy a druhy hudobného umenia, Bratislava 1978
 • Janáček, L.: O lidové písni a lidové hudbě, red. J.Vysloužil Praha 1955
 • Horák, J.: Naše lidová píseň, Praha 1947
 • Markl, J.: Nejstarší sbírky českých lidových písní, Praha 1987
 • Rychlík, J.: Moderní instrumentace, Paraha 1968
 • Fukač, J., Vysloužil, J., Macek, P. : Slovník české hudební kultury, Praha 1997
 • Frostová, J., Vaniaková, M.: Základy hlasové výchovy pro učitele I. , MU Brno 2002
 • Chládková, B.: Hlasová výchova /in Didaktika HV I . Brno MU 1994

Informace o přijímací zkoušce: chemie

Zkoušku vykonají uchazeči o obor:

 • CH2 Učitelství chemie pro ZŠ (jednooborové studium)

Uchazeči o studium oboru CH2 Učitelství chemie pro ZŠ vykonají písemnou přijímací zkoušku z chemie.

Doporučená studijní literatura:

 • KLIKORKA, J., HÁJEK, B. A VOTINSKÝ, J. Obecná a anorganická chemie. 2. nezměn. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. 592 s. 
 • MCMURRY, J. Fundamentals of Organic Chemistry. 4th ed. Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company, 1998. xxii, 566, ISBN 0-534-35245-4. 
 • FISCHER, O. et al. Fyzikální chemie: termodynamika, elektrochemie, kinetika, koloidní soustavy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 333 s. Učebnice pro vysoké školy. 
 • JANČÁŘOVÁ, I. a JANČÁŘ, L. Analytická chemie. Brno: MZLU, 2003. 191 s. ISBN 80-7157-647-6. 
 • ŠÍPAL, Z. Biochemie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 479 s. ISBN 80-04-21736-2.

Písemný test má 20 otázek, maximální počet získaných bodů je 20. Na práci s testem je vyhrazeno 60 minut. Vždy je správná právě jediná odpověď z nabízených. Za správnou odpověď uchazeč obdrží 1 bod. Za chybnou odpověď je uchazeči odečteno 0,25 bodu. Za žádnou odpověď, strojově nečitelnou odpověď či více vyznačených odpovědí současně je uděleno 0 bodů.


Informace o přijímací zkoušce: hlasová výchova

Zkoušku vykonají uchazeči o obory:

 • HL2S Hlasová výchova

Termín konání:

 • 27. 5. 2016. Upřesnění bude uvedeno v pozvánce a v e-přihlášce.

Další informace:

Pěvecká interpretace:

 • árie z oratoria G. F. Händela nebo J. S. Bacha
 • árie z opery českého skladatele 19. nebo 20. století
 • výběr alespoň dvou částí z písňového cyklu období romantismu

Teoretická část:

 • dějiny a literatura zpěvu
 • fyziologie a hygiena hlasu
 • základní pojmy metodiky výuky zpěvu

Literatura:

 • Trojan, J.: Stručné dějiny opery, Brno 1985
 • Kolektiv.: Hudba v Českých dějinách, Praha 1989
 • Kolektiv: Světoví pěvci 20. století, Praha, 1966
 • Hála, B., Sovák, M.: Hlas-řeč-sluch, Praha 1962
 • Soukup, J.: Hlas, zpěv, pěvecké umění, Praha 1959
 • Holečková- Dolanská, J.: Hlasová výchova , Praha 1964
 • Bar, J.: Pravý tón a pravé pěvecké umění, Praha 1976
 • Vašek, R.: Kultivovaný zpěv, Praha 1977
 • Kubátová, H.: Herci zpívají, Praha 1989
 • Martienssenová-Lohmannová, F.: Vzdělaný pěvec, Pardubice 1998
 • Češková, O.: Pěvecká výchova, DAMU, Praha 1998
 • Chládková, B.: Hlasová výchova /in Didaktika HV I . Brno MU 1994
 • Frostová, J., Vaniaková, M.: Základy hlasové výchovy pro učitele I. , MU Brno 2002

Informace o přijímací zkoušce: hra na klavír

Zkoušku vykonají uchazeči o obory:

 • KL2S Hra na klavír

Termín konání:

 • 27. 5. 2016. Upřesnění bude uvedeno v pozvánce a v e-přihlášce.

Další informace:

Praktická část:

 • J.S. Bach - Preludium a fuga z cyklu Dobře temperovaný klavír
 • Koncertní etuda (Chopin, Liszt, Rachmaninov, Debussy, Skrjabin)

Přednes:

 • Jedna věta ze sonáty (výhradně Mozart nebo Beethoven) v sonátové formě
 • Virtuózní skladba z období romantismu v trvání min. 4'.

Improvizace:

 • Přednes dvou lidových písní s vlastním doprovodem ve všech tóninách příslušného tónorodu.

Teoretická část:

 • Přehled o klavírní literatuře od baroka po tvorbu klasiků 20. století

Literatura:

 • Hradecký, E.: Hrajeme na klavír podle akordických značek. Praha, 1992
 • Kuna, M.: Skladatelé světové hudby. Praha: Fragment, 1993. 258 s.
 • Marcolová, J.: Klavírní improvizace. Praha: Panton, 1989. 36 s.
 • Pečman. R.: Klavír v zrcadle doby. Brno: UJEP, 1982. 114 s.
 • Suchoň. E.: Akordika od trojzvuku po dvanásťzvuk. Bratislava: Opus, 1979. 248 s.
 • Sýkora, V. J.: Improvizace včera a dnes. Praha: Panton, 1966. 154 s.
 • Sýkora, V.J.: Dějiny klavírního umění od nejstarší doby až po současnost. Praha: Panton, 1973. 193 s.
 • Vasloužil, J.: Hudobníci 20. storočia. Bratislava: Opus, 1981. 320 s.

Informace o přijímací zkoušce: Pedagogika a psychologie

Zkoušku vykonají uchazeči o obory:

 • SPOV Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání
 • UOP Učitelství odborných předmětů pro střední školy

Termín konání:

 • Bude uvedeno v pozvánce a v e-přihlášce.

Ukázka z testu:

pedagogika a psychologie

Další informace:

Písemný test s výběrem odpovědí (50 otázek) zahrnuje následující okruhy z pedagogiky a psychologie:

Pedagogika

 1. Pedagogika jako věda, základní pojmy v pedagogice (vymezení problému, edukace, výchova, vzdělávání, permanentní výchova, rysy výchovy).
 2. Pedagogické disciplíny, spolupráce pedagogiky s dalšími vědami.
 3. Výchovný proces, pojetí, cíle, struktura, obsah.
 4. Pedagogické principy a výchovné prostředky.
 5. Historie pedagogiky, významné osobnosti dějin pedagogiky.
 6. Hodnotová orientace současnosti a výchova.
 7. Kázeň a ukázněnost jako společenské a pedagogické jevy. Agrese a šikana jako pedagogický problém.
 8. Alternativní výchovné koncepce. Alternativní školy.
 9. Aktivita, samostatnost a tvořivost žáků středních škol. Metody rozvoje aktivní činnosti žáků. 
 10. Pedagogická interakce. Verbální a neverbální komunikace.
 11. Pedagogická diagnostika a autodiagnostika.
 12. Rodina jako výchovný činitel a vývoj vztahů mezi školou, rodinou a veřejností.
 13. Mimoškolní a mimorodinná výchova. Volný čas a výchova.
 14. Správa a samospráva školy a školství v ČR.
 15. Pedagogický výzkum, metody pedagogického výzkumu.

Psychologie

 1. Předmět psychologie. Biologická, sociální a osobní determinovanost psychiky.
 2. Čivost, vnímání, pozornost, paměť a představy (vymezení, vlastnosti, druhy).
 3. Myšlení a inteligence (vymezení, operace, strategie, druhy).
 4. Emoce a temperament (vymezení, složky, druhy, teorie, citová zralost, empatie).
 5. Volní procesy (potřeby, motivace, fáze, vůle, motivace žáků).
 6. Frustrace, frustrační tolerance, maladaptace, stres.
 7. Poznávací procesy v dětství a prepubertě (6-12 let).
 8. Vývojové změny kognitivních funkcí v dospívání. Vzdělanost a tvořivost.
 9. Aspirace, zájmy a profesionální orientace.
 10. Hodnoty, hodnotové vědomí a životní poslání.
 11. Charakter (vymezení a typy), vývoj mravního vědomí.
 12. Psychologie učení (teorie, vymezení, druhy, vědomosti, dovednosti, samostudium).
 13. Duševní hygiena. Příčiny a prevence únavy. Přetěžování dětí a dospívajících.
 14. Psychologie výchovy (cíle, prostředky, výchova a sebevýchova).
 15. Agresivita, šikana, delikvence a toxikomanie.

Literatura

 • GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-79-6.
 • JŮVA, V. Základy pedagogiky pro doplňující pedagogické studium. Brno: Paido, 2001. ISBN 80-85931-95-8.
 • JŮVA, V. sen a jun. Stručné dějiny pedagogiky. 5. rozš. vyd. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-062 - X.
 • MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. 1. vyd. Brno: MU, 1995. ISBN 80-210-1070-3.
 • PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky. Úvod do studia oboru. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-399-4.
 • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. 2.vyd. Praha: Portál, 2002. ISBN  80-7178-631-4.
 • STŘELEC, S. (ED) Studie z teorie a metodiky výchovy I. 1.vyd. Brno: MSD, 2005. ISBN 80-86633-00-4.
 • ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, 2005. 140 s. ISBN 80-86633-33-0.
 • ČAČKA, O. Nástin psychologie I + II. Brno: Paido, 2001, 2002.  ISBN 2-1090.358,1 2-1090.358,2.
 • ČÁP, J. MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. 1.vyd. Praha: Portál, 2001. ISBN 2-1086.555.
 • FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. 1.vyd. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-063-4.
 • NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie. 1.vyd. Praha: Academia, 1998. ISBN 80-200-0689-3.
 • ŘEZÁČ, J. Sociální psychologie. 1.vyd. Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-48-6.

Informace o přijímací zkoušce pro obor Sociální pedagogika

Zkoušku vykonají uchazeči o obory:

 • SOCP Sociální pedagogika
 • SOVC Sociální pedagogika a volný čas

Termín konání:

 • Bude uvedeno v pozvánce a v e-přihlášce.

Ukázka z testu:

sociální pedagogika

Další informace:

Přijímací zkouška sestává z oborového testu s výběrem odpovědí (50 otázek), který předpokládá znalosti v rozsahu státní závěrečné zkoušky předmětného bakalářského studia. Předpokládá se orientace v oblasti pedagogiky a sociální pedagogiky včetně metodologie obou disciplín, psychologie (obecná, ontogenetická, sociální, osobnostní), sociologie a sociální práce, antropologie a filozofie apod. Test obsahuje cizojazyčné pojmy jednotlivých disciplín.

Upozornění: Předpokladem navazujícího magisterského studia sociální pedagogiky je znalost cizího jazyka (angličtiny nebo němčiny)na úrovni B1 (podle Evropského referenčního rámce), tedy v minimálním rozsahu státní maturitní zkoušky, na kterou navazuje práce s odborným cizojazyčným textem.


Informace o přijímací zkoušce: Inkluzivní (speciální) pedagogika

Zkoušku vykonají uchazeči o obory:

 • SPZP Speciální pedagogika
 • SPPU Speciální pedagogika pro učitele
 • SPKT Speciální pedagogika – komunikační techniky
 • SPAN Speciální andragogika
 • SP2S Učitelství speciální pedagogiky pro SŠ

Termín konání:

 • Bude uvedeno v pozvánce a v e-přihlášce.

Ukázka z testu:

integrativní speciální pedagogika

Další informace:

Písemný test s výběrem odpovědí (50 otázek). Obsah a rozsah je dán okruhy ke státní závěrečné zkoušce v bakalářském studiu speciální pedagogiky s uvedenou doporučenou literaturou. Podrobněji na webových stránkách Katedry speciální pedagogiky.


Informace o přijímací zkoušce: Výtvarná výchova

Zkoušku vykonají uchazeči o obory:

 • GAL2S Galerijní pedagogika a zprostředkování umění
 • SVV2S Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
 • VI2S Vizuální tvorba
 • VV2S Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ a SŠ
 • VV2 Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ

Termín konání:

 • Bude uvedeno v pozvánce a v e-přihlášce.

Další informace:

Podmínkou pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je umístění mezi nejlepšími uchazeči v pořadí, které vznikne vyhodnocením ústní (písemné) zkoušky vědomostí a vyhodnocením oborových předpokladů (talentu).  Pořadí uchazečů bude stanoveno pomocí bodového hodnocení součtem bodů získaných ze zkoušky vědomostí (A) a posouzení oborových předpokladů (talentu) (B).

A) Zkouška vědomostí
Uchazeči, kteří podali přihlášku do navazujícího magisterského studia, prokážou úroveň svých vědomostí písemnou (ústní) zkouškou, která je pro stávající studenty bakalářského studia katedry VV PdF MU současně součástí závěrečné státní zkoušky. Tematické okruhy najdete níže pod popisem části B).

B) Prokázání oborových předpokladů
Talent uchazeče posoudí komise na základě předloženého portfolia, které ve formě složky s vytištěnými dokumentacemi formátu A4 musí obsahovat dokumentaci prokazatelně autorských výtvarných, teoretických i dalších odborných aktivit uchazeče (originály, fotodokumentace, přehled publikačních aktivit, pedagogické projekty aj.). Především jsou nutné tyto dokumentace:

 • základní biografické údaje (mj. absolvovaná studia a obory, na něž se uchazeč hlásí)
 • přehled dosavadní činnosti v oboru (výstavy, realizace, publikace, vedení dílen a kurzů, účast na sympoziích, studijní cesty atp.)
 • přiměřený rozsah výběrové obrazové dokumentace vlastní tvorby s popiskami (název, technika, rozměry, rok vzniku)

V odůvodněných případech může komise přistoupit k pohovoru s uchazečem nad portfoliem. Elektronická forma dokumentace nebude z organizačních důvodů přijímána. V případě elektronicky zaměřené tvorby předloží uchazeč alespoň dílčí informaci v podobě vytištěných dokumentací na formátu A4.

Studenti katedry VV PdF MU portfolio odevzdají vedoucímu katedry nejpozději do 30. dubna šestého semestru bakalářského studia. Portfolio zůstává majetkem studenta, který je obdrží zpět v den závěrečné zkoušky. Uchazeči z jiných škol přinesou portfolio v den písemné (ústní) zkoušky, po jejímž absolvování si je opět odnesou. Zvláštní termín  přijímací zkoušky pro absolventy bakalářského studia na katedře výtvarné výchovy tudíž není vypisován!

ad A) Zkouška vědomostí - Tematické okruhy k přijímacímu řízení do navazujícího magisterského studia na katedře výtvarné výchovy PdF MU

Z níže uvedených okruhů jsou sestaveny otázky, z nichž jsou sestavovány různé varianty testu oborových vědomostí, jenž bude aplikován elektronicky.

Dějiny umění:

 1. Antická kultura středomořské oblasti (krétské a mykénské umění, řecká antika a helénismus, etruské umění, římská antika).
 2. Pozdně antické a předrománské umění (křesťanská antika, umění doby stěhování národů, irokeltské a byzantské umění, otónská a karolínská renezance, umění Velkomoravské říše).
 3. Románské umění v kulturních centrech evropského kontinentu (zejména v Itálii a ve Francii ) a ve střední Evropě.
 4. Kultura a umění vrcholného středověku – její předpoklady a charakteristika, střediska vzniku (Francie). Gotické umění ve střední Evropě (gotika přemyslovská, lucemburská vrcholící za vlády císaře Karla IV. A v tzv. krásném slohu, jagelonská pozdní gotika).

Základní literatura

 • Chatelet, Albert – Groslier, Bernard P.: Světové dějiny umění, Larousse, 1. a 2. vydání, Ottovo nakl., Praha 2004.
 • Pijoan, J.: Dějiny umění, 1. a 2. vydání, Euromedia – Balios, Praha 2000, 1. – 4. díl.

Současné výtvarné umění a Zprostředkování umění:

 1. Cena J.Chalupeckého a osobnosti současného českého umění mladší a střední generace
 2. Význam mezinárodních přehlídek současného umění (Bienále Benátky, Documenta Kassel aj.)
 3. Úloha a poslání galerií a muzeí umění (včetně role galerií soukromých) u nás i ve světě.
 4. Figurace 80. let 20. století, postmoderna a české umění (skupina Tvrdohlaví aj.)
 5. Osobnosti a proudy akčního umění u nás i v zahraničí.
 6. Svár racionálních (konstruktivních) a expresivních (imaginativních) tendencí v umění 20. století.
 7. Úloha uměleckých skupin v českém umění (výběrově od Osmy po Rafany, Kameru skuru aj.)
 8. Osobnosti českého umění I (A. Šimotová, sestry Válovy, V. Boštík, J. Kolář, Z. Sýkora, S. Kolíbal, D. Chatrný).
 9. Osobnosti českého umění II (M. Jetelová, M. Knížak, J. Načeradský, I. Kafka, J. Kovanda).

Základní literatura

 • Vávra, Jiří.: Od impresionismu k postmoderně: dějiny vizuálního umění. Olomouc, 2001.
 • Horáček, Radek: Galerijní animace a zprostředkování umění. Brno 1998.

Teorie VV a Didaktika:

 1. Základní koncepce pojetí teorie a praxe současné výtvarné výchovy.
 2. Projektová metoda ve výuce výtvarné výchovy a její uplatnění ve školním vzdělávacím programu.

Základní literatura

 • Babyrádová, Hana: Rituál, umění a výchova, nakl. MU, Brno, 2002
 • Roeselová, Věra:: Řady a projekty ve výtvarné výchově.

Praktické výtvarné disciplíny, techniky a technologie:

 1. Umění grafiky – technologie umělecké grafiky. Postupy tisku z výšky.
 2. Volná, užitá a průmyslová grafika – tiskové technologie užívané v průmyslové grafice. Osobnosti českých vynálezů v oblasti tisku.
 3. Grafické techniky tisku z hloubky. Experiment v grafické tvorbě.
 4. Tisk z plochy – litografie a ofset. Tiskové postupy, které ovlivnily vývoj knižní ilustrace
 5. Vztah grafiky k malbě a kresbě v historii. Osobnosti české soudobé grafiky.
 6. Grafika ve škole. Techniky vhodné pro zprostředkování grafiky ve školní výtvarné výchově.
 7. Socha, plastika a skulptura
 8. Sochařský reliéf
 9. Kov, kámen a dřevo jako sochařské materiály
 10. Keramika – ruční vytváření nádob- postupy
 11. Keramika –  porcelán, kamenina, pórovina
 12. Keramika – materiály a nástroje
 13. Keramika- povrchové úpravy.
 14. Kresba- typy, materiál a nástroje
 15. Kompozice – hlavní kompoziční principy: symetrie, asymetrie, klid, dynamika, dominanta, detail, atp>
 16. Výrazové prostředky v kresbě – linie, šrafura, plocha, prostor, světlo, stín, kompozice. Charakteristika jednotlivých prostředků a její možností při tvorbě výtvarného výrazu
 17. Knihtisk -  technologie, princip vynálezu, souvislosti
 18. Vliv knihtisku na vývoj písma.
 19. Písmo a výtvarné umění (Egypt, architektura, ,Řím, Portréty, čínská grafika, mínce atd.).
 20. Kniha – názvosloví, terminologie, pojmy
 21. Kniha- vývojové fáze- od hliněných tabulek po dnešní typy vazeb.
 22. Umělecká fotografie                                          
 23. Nová media a výtvarné umění
 24. Využití videa ve výtvarné výchově
 25. Intermedialita jako tvůrčí postoj
 26. Pigmenty, pojidla a laky, rozpouštědla a ředidla
 27. Tempera a disperzní malba
 28. Olejomalba
 29. Akvarel a kvaš
 30. Současné materiály a kombinované techniky v malbě
 31. Papír jako univerzální médium, původ, technologické zpracování, netradiční použití
 32. Koláž, roláž, muchlář, perforáž..
 33. Nábytek – nejstarší typy nábytku, historický vývoj, nábytek dnes.
 34. Oděv- hlavní charakteristické typy oděvů v historických obdobích

Základní literatura

 • Morant de Henry: Dějiny užitého umění, Odeon, 1983
 • Rileyová, Noel: Dějiny užitého umění, Slovart
 • Baleka, Jan : Výtvarné umění, výkladový slovník, Academia
 • Losos, Ludvík: Techniky malby, 1. vydání, Aventinum, 1994
 • Slánský, B.: Techniky v malířské tvorbě, Praha, SNTL, 1973, také na digibooks.cz
 • Kol. autorů: Slovník světové kresby a grafiky, Odeon, 1997
 • Teissig, Karel : Technika kresby, Artia, 1986
 • Krejča, Aleš: Techniky grafického umění, Artia, 1981
 • Rada , Pravoslav: Slabikář keramika, Grada, 1997
 • Lidický, Karel a kol.: Modelování, SNP, Praha, 1980, skripta
 • Mc Luhan, H.,M.: Člověk , media a elektronická kultura, Jota, Brno, 2000
 • Rush, M.: New Media in Late 20th Centura art, Thames  and Hudson, World of Art, London,1999
 • Sontag, S.: O fotografii, Paseka, Praha, 2002

Informace o přijímací zkoušce: Základy věd o člověku

Zkoušku vykonají:

 • Všechny studijní obory programu N-ZS Učitelství pro základní školy. Výjimkou jsou jednooborová studia FY2 Učitelství fyziky pro ZŠ a CH2 Učitelství chemie pro ZŠ (uchazeči o tato jednooborová studia nekonají test ZVČ).

Termín konání:

 • Bude uvedeno v pozvánce a v e-přihlášce.

Ukázka z testu:

základy věd o člověku

Další informace:

Písemný test s výběrem odpovědí (50 otázek) zahrnuje oblasti:

 • Pedagogika, předmět, disciplíny
 • Základní pojmy pedagogiky
 • Výchova (edukace)
 • Funkce a cíle výchovy
 • Činitelé výchovy
 • Prostředky výchovy
 • Formy výchovy
 • Současné pedagogické koncepce
 • Český školský systém
 • Vzdělávání a vzdělání
 • Cíle a obsah vyučování, kurikulum
 • Didaktické principy
 • Vyučovací metody
 • Vyučovací formy
 • Vyučovací prostředky
 • Hodnocení žáka
 • Alternativní školy a inovace ve vzdělávání
 • Pedagogická komunikace
 • Teorie a metodika výchovy (výchovy v užším slova smyslu)
 • Pojetí výchovy
 • Druhy výchov
 • Hodnotová orientace
 • Metody a prostředky výchovy
 • Rodina jako výchovný činitel
 • Prostředí
 • Výchovné problémy (např. agresivita, šikana, kázeň)
 • Mimoškolní výchova
 • Environmentální výchova
 • Multikulturní výchova
 • Speciální pedagogika, předmět, základní pojmy, disciplíny
 • Filosofie, předmět, disciplíny
 • Přehled základní směrů a jejich představitelů
 • Psychologie, předmět, metody, disciplíny, směry
 • Obecná psychologie
 • Psychologie osobnosti
 • Dějiny psychologie
 • Metodologie psychologie
 • Přehled základních témat vývojové, sociální a pedagogické psychologie

Literatura

 • ARZENBACHER, A. Úvod do filosofie. Praha: SP, 1991.
 • ATKINSON, R. L. et. al. Psychologie. Praha: Portál, 2002.
 • BAUMAN, Z. Globalizace: důsledky pro člověka. Praha, 1999.
 • BĚŤÁK, L. Prevence sociálně patologických jevů ve škole. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997.
 • BLECHA, I. Filozofický slovník. Olomouc, 1998.
 • ČAČKA, O. Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících. Brno: Doplněk, 2000.
  DAVID, R. Politologie. Olomouc, 1995.
 • DRAPELA, V.J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 2004.
 • Filosofický slovník. Olomouc: FIN, 1995.
 • FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi . Praha: Portál , 1997.
 • FROMM, E. Strach ze svobody. Praha, 1993.
 • GAVORA , P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000.
 • HAVLÍNOVÁ, M. Program podpory zdraví ve škole : rukověť projektu Zdravá škola. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998.
 • HAYESOVÁ, N. Základy sociální psychologie . Praha: Portál, 2002.
 • HLOUŠEK, V., KOPEČEK, L. Demokracie. Brno: MU, 2003.
 • HORKÁ, H. Výchova pro 21. století. Brno: Paido, 2000.
 • HORKÁ, H. Ekologická dimenze výchovy a vzdělávání ve škole 32. století. Brno: MU, 2005.
 • JEMELKA, P. Úvod ekologické problematiky, Brno: MU, 1996.
 • JEMELKA, P. Racionalita a ekologická krize. Brno: MU, 1999.
 • JŮVA, V. sen. a jun. Úvod do pedagogiky. Brno: Paido, 1999.
 • KERN, H. et al . Přehled psychologie. Praha: Portál , 2000.
 • KOHOUTEK, R. Základy psychologie . Brno: MU, 2005.
 • Kol. autorů. Sociální a ekonomické dopady integrace ČR do EU. VŠE Praha, 2001.
 • KRÁLÍK, O. Ekonomické aspekty vstupu České republiky do EU. Brno, 2000.
 • KRÁLÍK, O. Transformace české, (československé) ekonomiky, Brno, 1999.
 • KÜNG, H. Světový étos. Praha: Projekt, 1992.
 • MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro učitele. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2002.
 • MAREŠ , J. - KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno: MU, 1995.
 • NAKONEČNÝ, M. Ú vod do psychologie . Praha: Academia , 2004.
 • NISTE, J. Slovník současných filozofů. Praha, 2001.
 • ODEHNALOVÁ, A. Vybrané kapitoly z dějin kultury 20. století. Brno, 2001.
 • ODEHNALOVÁ, A. Vybrané kapitoly z dějin kultury. Brno, 1997.
 • PETŘÍČEK, M. jr. Úvod do (současné) filosofie. Praha: Academia, 2004.
 • PRŮCHA , J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 1997.
 • PRŮCHA , J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 4. aktualizované vydání. Praha: Portál, 2003.
 • ŘEHULKA, E. Konference Učitelé a zdraví 3. Brno: MU, 2001.
 • ŘEZÁČ, J. Sociální psychologie. Brno: Paido ,1998.
 • ŘÍČAN, P. Psychologie. Praha: Portál , 2005.
 • STÖRIG, H.J. Malé dějiny filozofie. Praha, 1991.
 • STŘELEC , S. (ed.) Studie z teorie a metodiky výchovy I. Brno: MSD, 2004.
 • STŘELEC , S. (ed.) Studie z teorie a metodiky výchovy II. Brno: MU, 2005.
 • STŘELEC , S. et. al. Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I. Brno: Paido, 1998.
 • SVOBODOVÁ, J . Zdravá škola včera a dnes. Brno: Paido , 1998.
 • ŠIMONÍK , O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, 2005.
 • TRETERA, I. Nástin dějin evropského myšlení. Praha: Paseka, 2002.
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2000.
 • VALACH, M. Svět na předělu. Brno, 2000.
 • VEČERNÍK, J. a kol. Zpráva o vývoji české společnosti 1989 - 1998. Praha, 1998.