•  
 

Rozdíl mezi obory Speciální pedagogika a Speciální pedagogika pro učitele

 • Jaký je rozdíl mezi obory Speciální pedagogika a Speciální pedagogika pro učitele, jaký je profil absolventa?

  Vedení fakulty upozorňuje na odlišnost navazujících magisterských oborů Speciální pedagogika a Speciální pedagogika pro učitele, a to i s ohledem na posuzování kvalifikace absolventů podle zákona č. 563/2014 Sb. v platném znění.

  Cílem oboru Speciální pedagogika je připravit speciální pedagogy pro speciálně pedagogickou činnost v základních školách speciálních, speciálních školských zařízeních, např. v přípravném stupni základní školy, v pedagogicko-psychologických poradnách, speciálně pedagogických centrech, střediscích výchovné péče, diagnostických ústavech, výchovných ústavech a v poradenských zařízeních ve zdravotnictví, např. v oboru logopedie.

  Cílem oboru Speciální pedagogika pro učitele je připravit speciální pedagogy – učitele pro výkon přímé speciálně pedagogické činnosti ve třídě nebo škole pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. a současně připravit speciální pedagogy pro speciálně-pedagogickou činnost v základních a speciálních školách (např. funkce školního speciálního pedagoga – zejména se zaměřením na speciálně pedagogickou diagnostiku, poradenství a intervenci). Absolvent tohoto studijního oboru získává také kvalifikaci učitele prvního stupně základní školy, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

  PdF MU nabízí dva kurzy CŽV, které jsou určeny pro absolventy navazujícího magisterského studia oboru Speciální pedagogika na PdF MU a umožňují vyrovnání rozdílu vzhledem k oboru Speciální pedagogika pro učitele (http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/pro-zajemce-o-czv/prijimaci-rizeni-czv/kurzy-pedagogicke-fakulty).
  Tímto způsobem bude možné doplnit studium v programu CŽV naposledy v akademickém
  roce 2016/2017. Poté lze získat kvalifikaci v oboru Speciální pedagogika pro učitele na PdF MU výhradně v navazujícím magisterském studiu. Kvalifikaci dosaženou studiem v rámci programu CŽV a možné uplatnění absolventů v rámci škol a školských zařízení posuzuje dle platné legislativy MŠMT ČR.