•  
 
Akademický senát

     Informace z Akademického senátu PdF MU

Na tomto místě budou zveřejňovány pozvánky na zasedání Akademického senátu PdF MU. Akademických senát zde bude informovat o klíčových událostech.

                  Zpráva 

2. zasedání Akademického senátu PdF MU            

v ak. roce 2017/2018

Termín: 5. 12. 2017, 14 hodin

Místo: Místnost RUV PdF MU, suterén Poříčí 9

Program:

1. Schválení programu zasedání 

Akademický senát PdF MU schválil program zasedání.

2. Schválení zápisu z 1. zasedání AS PdF MU v ak. roce 2017/2018

Akademický senát PdF MU schválil zápis z 1. zasedání AS PdF MU v ak. roce 2017/2018.

3. Zpráva o průběhu voleb do AS PdF MU pro období 2018 - 2020

Akademický senát PdF MU schválil Zprávu o průběhu voleb do AS PdF MU pro období 2018 - 2020.

Akademický senát PdF MU požádal děkana fakulty, aby otevřel diskusi o spřesnění legislativních a etických pravidel voleb do AS PdF MU.

4. Projednání převodu finančních prostředků Katedry pedagogiky a Katedry ruského jazyka a literatury do roku 2018, dle čl. 9 Pravidel sestavování rozpočtu PdF MU pro rok 2017

Akademický senát PdF MU souhlasil, v souladu s čl. 9 Pravidel sestavování rozpočtu PdF MU pro rok 2017, s převodem finančních prostředků ve výši, která přesahuje povolený limit pro převod prostředků do roku 2018 u Katedry pedagogiky a Katedry ruského jazyka a literatury.

5. Projednání stížnosti na průběh Asistentských praxí

Akademický senát projednal stížnost studentů na průběh předmětu Asistentské praxe.

6. Příprava inovované směrnice o habilitačních a jmenovacích řízeních

7. Strategie podpory publikování na PdF MU 

8. Informace o aktuálních projektech realizovaných na PdF MU

9. Doplnění členů Disciplinární komise PdF MU

Disciplinární komise nebyla doplněna. Důvodem je nezájem studentů. Bod bude přesunut na březnové zasedání AS PdF MU.

10. Strategie úklidu PdF MU

Paní tajemnice představila novou strategii úklidu PdF MU, která by měla zabezpečit čistotu na fakultě.

11. Studentské oborové rady – zprava předsedkyně SKAS PdF MU

Akademický senát vzal na vědomí zprávu předsedkyně studentské komory o Studentských oborových radách.

12. Různé

Děkan fakulty poděkoval členům AS PdF Mu za spolupráci.

Výsledky voleb do Akademického senátu PdF MU

Výsledky voleb do Akademických pracovníků AS PdF MU pro období 2018 - 2020: odkaz

Volby organizuje volební komise ve složení: Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. (předseda), PhDr. Ilona Fialová, Ph.D.; PhDr. Erika Vonková; Mgr. Petra Odehnalová; Barbora Michalicová

Volby se řídí Volebním řádem AS PdF MU, ze dne 10.10.2017: https://is.muni.cz/auth/do/<wbr></wbr>ped/VPAN/pdf/

Výsledky voleb do AS MU

Výsledky voleb do AS MUhttps://is.muni.cz/auth/volba/17544

Akademický senát

Informace o činnosti Akademického senátu:

Odkaz na stránky AS PdF MU naleznete nově přímo v hlavním menu/obsahu webu Pedagogicé fakulty.

Informační komise AS PdF vytvořila profily AS PdF na sociálních sítích. Díky tomu můžete být v kontaktu s AS PdF. Tento prostor neslouží pouze k informování akademické obce, ale umožňuje též aktivně se jednání účastnit - například pokládáním dotazů.

AS PdF MU na sociální síti Facebook - buďte v kontaktu: www.facebook.com/aspdfmu

Profil Informační komise AS PdF MU na Instagramu: infkomas

Dne 9.11.2016 se uskutečnilo slavnostní setkání akademické obce Pedagogické fakulty MU, k příležitesti 70. výročí založení fakulty.

V průběhu jednání byly oceněny významné osobnosti akademické obce fakulty a absolventi.

Zpráva v online.muni: https://www.online.muni.cz/udalosti/8430-pedagogicka-fakulta-pri-oslavach-nastartovala-tradici-ocenovani-ucitelu-absolventu

Projev předsedy Akademického senátu PdF MU: https://www.facebook.com/aspdfmu/?fref=ts

Na podstranách naleznete:


Legislativní vymezení působnosti Akademického senátu PdF MU

  • Právní postavení AS PdF MU a jeho působnost jsou určeny v § 26 a § 27 zákona o VŠ.
(1) Akademický senát fakulty:

a) na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
b) schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty,
c) schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,
d) schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou děkanem,
e) schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,
f) dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů vědecké rady a členů disciplinární komise fakulty
g) usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
h) na návrh děkana schvaluje strategický záměr vzdělávací a  tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu se strategickým záměrem univerzity po projednání ve vědecké radě fakulty.

(2) Akademický senát fakulty se vyjadřuje zejména:
a) k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě,
b) k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.

  • Na základě zásad zákona volí akademická obec fakulty do AS PdF MU celkem 23 členů, z toho je 11 studentů.
  • AS PdF MU si pro svou činnost může vytvářet komise, v jejichž čele je vždy člen akademické obce fakulty. Členy komise mohou být členové akademické obce fakulty, případně další odborníci na řešenou problematiku.
  • Funkční období člena AS PdF MU je tříleté. V případě zániku členství v AS PdF MU nastupuje na uvolněné místo náhradník. Náhradník vykonává svou funkci pouze po zbytek příslušného volebního období.
  • Při své činnosti se AS PdF MU řídí zákonem, Statutem MU, Statutem PdF MU, Volebním řádem AS PdF MU a Jednacím řádem AS PdF MU.
  • Všechna zasedání AS PdF MU jsou veřejně přístupná.