•  
 
Akademický senát

Informace z Akademického senátu PdF MU

Na tomto místě budou zveřejňovány pozvánky na zasedání Akademického senátu PdF MU. Akademických senát zde bude informovat o klíčových událostech.

                         Souhrn ze

     4. zasedání Akademického senátu PdF MU

Termín: 7. 3. 2016, 14:00

Místo konání: Zasedací místnost děkanátu PdF MU, Poříčí 7

Pořad jednání:

1. Schválení programu zasedání

Akademický senát schválil program zasedání.

2. Schválení zápisu ze 3. zasedání AS PdF MU v ak. roce 2016/2017

Akademický senát schválil  zápis ze 3. zasedání AS PdF MU v ak. roce 2016/2017

3. Zpráva o výsledku doplňovacích voleb do AS MU

4. Odsouhlasení jmenování členů Disciplinární komise PdF MU

Akademický senát schválil jmenování Disciplinární komise PdF MU ve složení: doc. Mgr. Vladimír Richter, doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D., Mgr. Petr Najvar, Ph.D., PhDr. Mgr. Nora Jágerová, Bc. Lucie Honzírková, Andrea Biskupová

5. Doplnění Legislativní komise AS PdF MU

Akademický senát schválil doplnění Legislativní komise AS PdF MU o PhDr. Mgr. Noru Jágerovou, Mgr. Pavlu Žákovou a Bc. Jana Loskota.

6. Schválení Statutu Pedagogické fakulty MU

Akademický senát schválil Statut Pedagogické fakulty MU.

7. Schválení Jednacího řádu Vědecké rady Pedagogické fakulty MU

Akademický senát schválil Jednací řád Vědecké rady Pedagogické fakulty MU.

8. Harmonogram schvalování dalších legislativních norem

9. Schválení pravidel sestavování rozpočtu a pravidla hospodaření fakulty

Akademický senát schválil Pravidla sestavování rozpočtu Pedagogické fakulty MU pro rok 2017, Rozpočet Pedagogické fakulty MU pro rok 2017 a Pravidla hospodaření Pedagogické fakulty MU pro rok 2017.

10. Diskuse o ustavení Obvodní volební komise

Předseda AS PdF MU vyzval senátorky a senátory, aby do příštího zasedání navrhli členy Obvodní volební komise, která bude sloužit jak pro případné doplňovací volby do AS MU, tak pro řádné volby do AS PdF MU v listopadu 2016.

11. Různé

 

Akademický senát

Informace o činnosti Akademického senátu:

Odkaz na stránky AS PdF MU naleznete nově přímo v hlavním menu/obsahu webu Pedagogicé fakulty.

Informační komise AS PdF vytvořila profily AS PdF na sociálních sítích. Díky tomu můžete být v kontaktu s AS PdF. Tento prostor neslouží pouze k informování akademické obce, ale umožňuje též aktivně se jednání účastnit - například pokládáním dotazů.

AS PdF MU na sociální síti Facebook - buďte v kontaktu: www.facebook.com/aspdfmu

Profil Informační komise AS PdF MU na Instagramu: infkomas

Dne 9.11.2016 se uskutečnilo slavnostní setkání akademické obce Pedagogické fakulty MU, k příležitesti 70. výročí založení fakulty.

V průběhu jednání byly oceněny významné osobnosti akademické obce fakulty a absolventi.

Zpráva v online.muni: https://www.online.muni.cz/udalosti/8430-pedagogicka-fakulta-pri-oslavach-nastartovala-tradici-ocenovani-ucitelu-absolventu

Projev předsedy Akademického senátu PdF MU: https://www.facebook.com/aspdfmu/?fref=ts

Na podstranách naleznete:


Legislativní vymezení působnosti Akademického senátu PdF MU

  • Právní postavení AS PdF MU a jeho působnost jsou určeny v § 26 a § 27 zákona o VŠ.
(1) Akademický senát fakulty:

a) na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
b) schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty,
c) schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,
d) schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou děkanem,
e) schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,
f) dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů vědecké rady a členů disciplinární komise fakulty
g) usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
h) na návrh děkana schvaluje strategický záměr vzdělávací a  tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu se strategickým záměrem univerzity po projednání ve vědecké radě fakulty.

(2) Akademický senát fakulty se vyjadřuje zejména:
a) k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě,
b) k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.

  • Na základě zásad zákona volí akademická obec fakulty do AS PdF MU celkem 23 členů, z toho je 11 studentů.
  • AS PdF MU si pro svou činnost může vytvářet komise, v jejichž čele je vždy člen akademické obce fakulty. Členy komise mohou být členové akademické obce fakulty, případně další odborníci na řešenou problematiku.
  • Funkční období člena AS PdF MU je tříleté. V případě zániku členství v AS PdF MU nastupuje na uvolněné místo náhradník. Náhradník vykonává svou funkci pouze po zbytek příslušného volebního období.
  • Při své činnosti se AS PdF MU řídí zákonem, Statutem MU, Statutem PdF MU, Volebním řádem AS PdF MU a Jednacím řádem AS PdF MU.
  • Všechna zasedání AS PdF MU jsou veřejně přístupná.