•  
 

Nabídka kurzů

Seznam aktuálních kurzů je průběžně aktualizován dle nabídky kateder.

JARO 2017

Forum Bohemicum

Česká literatura 21. století

Komunikační a slohová výchova pro učitele 1. stupně ZŠ

Praktická čeština pro administrativní pracovníky

Rozdílový kurz speciální pedagogiky pro absolventy bakalářského studia pedagogického zaměření

Současná literatura pro děti a didaktika literární výchovy pro učitele MŠ

ÚVOD DO APLIKOVANÉ BEHAVIORÁLNÍ ANALÝZY - přípravný kurz pro behaviorální techniky (RBT™)

PODZIM 2016 - dobíhající kurzy

Lyžařský kurz: Od základů po carving

Charakteristika programu:
Kurz je zaměřen na získání praktických a teoretických poznatků, potřebných pro správné sjíždění a zatáčení na lyžích. 
Kurz je určen všem, kteří mají zájem o zlepšování svých individuálních dovedností a znalostí o lyžování (od začátečníků až po pokročilé). 
Obsahem kurzu je zopakovat základy sjíždění a zatáčení na lyžích a pokročit v individuální lyžařské technice každého účastníka kurzu.
Kromě praktických dovedností jsou účastníkům kurzu formou přednášek sdělovány informace o pohybových aktivitách v zimní přírodě, souvisejících předpisech a zásadách bezpečnosti a první pomoci.

Požadované předpoklady uchazeče:
Dosažené středoškolské vzdělání s maturitou. Přednostně určeno pedagogickým pracovníkům a studentům oborů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro MŠ.

Profil absolventa:
Absolvent kurzu bude vybaven základními teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi, které budou přizpůsobeny individuálním schopnostem účastníka kurzu a které bude moci využít pro svou další pedagogickou praxi v oblasti sjíždění a zatáčení na lyžích.

 • Garant kurzu: Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D.
 • Lektor kurzu: Mgr. Marek Trávníček, Mgr. Petr Vlček, Ph.D.
 • Délka kurzu: osmidenní praktický kurz, celkem 35 vyučovacích hodin (1. den cesta autobusem, zahájení kurzu teorií a organizačními záležitostmi, 2. - 7. den výcvik, 8. den odjezd autobusem do Brna).
  1. den - odjezd autobusem v sobotu v 8.00 od Poříčí 31, příjezd cca v 13.00 hod., 15.00-18.00 hod. - organizační pokyny a úvod do teorie lyžování, 19.30-20.30 hod. - bezpečnost sjíždění a zatáčení na lyžích a při pohybových aktivitách v zimní přírodě.
  2. - 7. den - praktická výuka sjíždění a zatáčení na lyžích 6 hod. denně. Večerní teoretické přednášky celkem 5 hod. Jeden den (dle počasí úterý nebo středa) je vyhrazen pro volnější den s nabídkou jiných pohybových aktivit v zimní přírodě (sáňkařská dráha, snowtubing, bruslení, pěší turistika v zimní přírodě, výlet na sněžnicích…).
  8. den - zakončení kurzu a odjezd v sobotu do Brna. Příjezd mezi 16.00 hod. a 18.00 hod.
 • Termín konání kurzu: kurz se koná ve 2 termínech:
  1. termín - 7. 1. 2017 - 14. 1. 2017
  2. termín - 14. 1. 2017 - 21. 1. 2017
 • Obsahový plán kurzu: teoretické základy (5 hod.), praxe a metodika (30 hod.)
  Teoretická část
  Zásady první pomoci, bezpečnost a předpisy - 2 hod.
  Výzbroj, výstroj a technologie - 1 hod.
  Technika a metodika sjíždění a zatáčení - 2 hod.
  Praktická část
  Technika a metodika sjíždění a zatáčení - 30 hod. 
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Absolvování kurzu v plném rozsahu. Absolvent obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.
 • Cena kurzu: celková cena (cena za ubytování, plnou penzi, dopravu, skipas) bude cca 5200,- Kč a bude se platit první den kurzu 
 • Termín podání přihlášky: do 23. 12. 2016 (přihlášení probíhá provedením objednávky kurzu přes Obchodní centrum a zaplacením poplatku 700,- Kč - tento poplatek je nevratný)
  Přihláška na 1. termín - 7. 1. 2017 - 14. 1. 2017
  Přihláška na 2. termín - 14. 1. 2017 - 21. 1. 2017
 • Počet uchazečů: počet míst je omezen dle personálních a dopravních možností a ubytovací kapacity (upřesněno v Obchodním centru)

Výuka němčiny jako dalšího cizího jazyka

Charakteristika programu:
Kurz je zaměřen na další vzdělávání vyučujících němčiny jako cizího jazyka, kteří vyučují němčinu jako druhý cizí jazyk na různých stupních škol. Kurz si klade za cíl doplnit vyučujícím teoretické znalosti a metodicko-didaktické kompetence v oblasti výuky dalšího cizího jazyka a je v souladu se zásadní změnou českého jazykového vzdělávání. Tato nová situace klade na učitele dalšího cizího jazyka - často němčiny - nové požadavky, který musí na specifika učení a vyučování dalšího cizího jazyka adekvátně reagovat a uplatňovat zásady didaktiky dalšího cizího jazyka ve své pedagogické praxi. Kurz přispívá ke zvýšení kvality jazykové výuky a rozvíjí profesionalitu učitele CJ s ohledem na připravovaný Kariérní řád.

Požadované předpoklady uchazeče:
Určeno pedagogickým pracovníkům s ukončeným vysokoškolským vzděláním učitelství, popř. lektorství německého jazyka - učitelé ZŠ, učitelé SŠ, učitelé jazykových škol s licencí konat státní zkoušky.

Profil absolventa:
Absolventi se mohou uplatnit jako vyučující druhého cizího jazyka na všech typech škol, neboť si rozšíří teoretické znalosti a metodicko-didaktické kompetence pro -výuku dalšího (druhého, popř. třetího) cizího jazyka. Vzdělají se tedy nejen v oblasti deklarativních znalostí (tj. znalostí o jednotlivých jazykových systémech), ale také v oblasti procedurálních znalostí (tj. znalostí o efektivním učení se a zkušeností s učením a výukou jazyků). Posilní se také jejich schopnost reflexe vlastní výuky a schopnosti implementovat do ní nové vyučovací postupy.

 • Garant kurzu: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
 • Lektor kurzu: PhDr. Alice Brychová, Ph.D.
 • Délka kurzu: 24 hodin (3 blokové workshopy á 8 vyučovacích hodin + přestávka na oběd) 
 • Termíny a místo konání kurzu: 
  28. 1. 2017: 9.00 - 15.30 hod.
  11. 2. 2017: 9.00 - 15.30 hod.
  4. 3. 2017: 9.00 - 15.30 hod.
  učebny PdF MU Brno, Poříčí7/9
 • Obsahový plán kurzu: 
  Workshop 1
  • motivace a učení se dalšímu cizímu jazyku v konstelaci němčina (L3-druhý cizí jazyk) po angličtině (L2-první cizí jazyk po mateřštině)
  • lingvistická východiska, jazykový kontakt ve výuce němčiny jako L3
  • slovní zásoba ve výuce němčiny jako L3
  • výslovnost ve výuce němčiny jako L3
  • gramatika ve výuce němčiny jako L3
  • tvorba učebních materiálů pro výuku němčiny jako L3 
  Workshop 2 
  • chyba ve výuce němčiny jako L3
  • interkulturní aspekty ve výuce němčiny jako L3
  • učebnice ve výuce němčiny jako L3
  • tvorba učebních materiálů pro výuku němčiny jako L3 
  Workshop 3 
  • metody k rozvoji jazykového a kulturního povědomí (language and cultural awareness) ve výuce němčiny jako L2 a L3 s ohledem na rozvoj vícejazyčné kompetence
  • metody rozvíjející schopnost reflexe a sebereflexe s cílem zkvalitňovat vlastní výuku němčiny jako L3
  • evaluace
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Získané oborově didaktické znalosti a dovednosti účastníků budou ověřeny prostřednictvím prezentace vypracovaných učebních materiálů a jejich následného vnějšího (lektor) i vnitřního hodnocení (peer assessment). Účastníci budou mít možnost obsah vzdělávacího kurzu v závěru zhodnotit prostřednictvím evaluačního dotazníku. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.
 • Cena kurzu: 2400,- Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
 • Termín podání přihlášky: do 12. 1. 2017 (přihláška ke stažení zde)
 • Počet uchazečů: min. 10, max. 20