•  
 

Nabídka kurzů

Seznam aktuálních kurzů je průběžně aktualizován dle nabídky kateder.

JARO 2017

Praktická čeština pro administrativní pracovníky

Rozdílový kurz speciální pedagogiky pro absolventy bakalářského studia pedagogického zaměření

Současná literatura pro děti a didaktika literární výchovy pro učitele MŠ

PODZIM 2016 - dobíhající kurzy

Lyžařský kurz: Od základů po carving

Charakteristika programu:
Kurz je zaměřen na získání praktických a teoretických poznatků, potřebných pro správné sjíždění a zatáčení na lyžích. 
Kurz je určen všem, kteří mají zájem o zlepšování svých individuálních dovedností a znalostí o lyžování (od začátečníků až po pokročilé). 
Obsahem kurzu je zopakovat základy sjíždění a zatáčení na lyžích a pokročit v individuální lyžařské technice každého účastníka kurzu.
Kromě praktických dovedností jsou účastníkům kurzu formou přednášek sdělovány informace o pohybových aktivitách v zimní přírodě, souvisejících předpisech a zásadách bezpečnosti a první pomoci.

Požadované předpoklady uchazeče:
Dosažené středoškolské vzdělání s maturitou. Přednostně určeno pedagogickým pracovníkům a studentům oborů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro MŠ.

Profil absolventa:
Absolvent kurzu bude vybaven základními teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi, které budou přizpůsobeny individuálním schopnostem účastníka kurzu a které bude moci využít pro svou další pedagogickou praxi v oblasti sjíždění a zatáčení na lyžích.

 • Garant kurzu: Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D.
 • Lektor kurzu: Mgr. Marek Trávníček, Mgr. Petr Vlček, Ph.D.
 • Délka kurzu: osmidenní praktický kurz, celkem 35 vyučovacích hodin (1. den cesta autobusem, zahájení kurzu teorií a organizačními záležitostmi, 2. - 7. den výcvik, 8. den odjezd autobusem do Brna).
  1. den - odjezd autobusem v sobotu v 8.00 od Poříčí 31, příjezd cca v 13.00 hod., 15.00-18.00 hod. - organizační pokyny a úvod do teorie lyžování, 19.30-20.30 hod. - bezpečnost sjíždění a zatáčení na lyžích a při pohybových aktivitách v zimní přírodě.
  2. - 7. den - praktická výuka sjíždění a zatáčení na lyžích 6 hod. denně. Večerní teoretické přednášky celkem 5 hod. Jeden den (dle počasí úterý nebo středa) je vyhrazen pro volnější den s nabídkou jiných pohybových aktivit v zimní přírodě (sáňkařská dráha, snowtubing, bruslení, pěší turistika v zimní přírodě, výlet na sněžnicích…).
  8. den - zakončení kurzu a odjezd v sobotu do Brna. Příjezd mezi 16.00 hod. a 18.00 hod.
 • Termín konání kurzu: kurz se koná ve 2 termínech:
  1. termín - 7. 1. 2017 - 14. 1. 2017
  2. termín - 14. 1. 2017 - 21. 1. 2017
 • Obsahový plán kurzu: teoretické základy (5 hod.), praxe a metodika (30 hod.)
  Teoretická část
  Zásady první pomoci, bezpečnost a předpisy - 2 hod.
  Výzbroj, výstroj a technologie - 1 hod.
  Technika a metodika sjíždění a zatáčení - 2 hod.
  Praktická část
  Technika a metodika sjíždění a zatáčení - 30 hod. 
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Absolvování kurzu v plném rozsahu. Absolvent obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.
 • Cena kurzu: celková cena (cena za ubytování, plnou penzi, dopravu, skipas) bude cca 5200,- Kč a bude se platit první den kurzu 
 • Termín podání přihlášky: do 23. 12. 2016 (přihlášení probíhá provedením objednávky kurzu přes Obchodní centrum a zaplacením poplatku 700,- Kč - tento poplatek je nevratný)
  Přihláška na 1. termín - 7. 1. 2017 - 14. 1. 2017
  Přihláška na 2. termín - 14. 1. 2017 - 21. 1. 2017
 • Počet uchazečů: počet míst je omezen dle personálních a dopravních možností a ubytovací kapacity (upřesněno v Obchodním centru)

ADHD a poruchy autistického spektra v pedagogické praxi

Charakteristika programu:
ADHD a PAS jsou poruchy, které v mnoha ohledech velmi podobným způsobem ovlivňují žákovo fungování ve škole. Často se vyskytují komorbidně. I bez současného výskytu obou poruch u jednoho dítěte je typické, že dítě s ADHD vykazuje izolované projevy podobné autistickým projevům (děti s ADHD mívají obdobně jako děti s PAS často problémy s navazováním vrstevnických vztahů, porozuměním perspektivě druhých a sníženou odolností vůči změnám) a dítě s PAS potíže obdobné ADHD (specifické problémy se soustředěním, s nadměrnou nebo nedostatečně cílenou aktivitou). Dítě s ADHD či PAS klade vysoké nároky na pedagogy nejen z hlediska organizace výuky, ale i z hlediska osobnostního a lidského. Žáci s ADHD i PAS potřebují ještě více než jejich vrstevníci, aby byl učitel nejen vzdělavatelem, ale též osobním průvodcem a autoritou, k níž se mohou vztahovat a které mohou důvěřovat. Aby mohl pedagog takovým nárokům dostát, potřebuje handicapu dítěte dobře porozumět, být připraven na problémy, které obvykle integraci dítěte s ADHD či PAS provázejí, a mít alespoň základní výbavu dovedností, jak typické situace provázející proces vzdělávání i integrace dětí s těmito typy handicapů, včas a účinně řešit. Kurz je proto zaměřen na praktické a každodenní aspekty práce s dětmi s ADHD a PAS - na zvládání chování dítěte a práci s jeho emocemi, podporu rozvoje sociálních dovedností dítěte a spolupráce s vrstevníky.
Kurz je koncipován tak, aby se účastníci nejprve seznámili s projevy obou handicapů a lépe porozuměli chování dítěte a jeho příčinám a konsekvencím. Teprve poté v kurzu následují témata věnovaná konkrétním způsobům práce s dítětem, případně s kolektivem jeho spolužáků. Výhodou kurzu je, že velká část získaných dovednosti je uplatnitelná i při práci s dětmi bez ADHD a PAS, jelikož se účastníci v kurzu budou mimo jiné učit reflektovat své emoce v reakcích na chování dětí a vyjadřovat adekvátní zpětnou vazbu umožňující dítěti rozvíjet sociální dovednosti. Kurz se nezaměřuje na legislativní a administrativní aspekty inkluzivního vzdělávání.

Požadované předpoklady uchazeče:
Kurz je určen pedagogickým pracovníkům základních škol.

Profil absolventa:
Kurz umožní pedagogům lépe pracovat s dětmi s ADHD či PAS.

 • Garant kurzu: Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.
 • Lektor kurzu: Mgr. Jana Baptie, Mgr. Martina Hájková, Mgr. Ondřej Mikauš, Michaela Nešporová, Mgr. Šárka Oplatková, Zuzana Wagnerová, Bc. Jana Witkovská
 • Délka kurzu: Studium bude probíhat prezenční formou. Kurz bude rozdělen do čtyř výukových dní po osmi vyučovacích hodinách (32 vyučovacích hodin).
 • Termíny a místo konání kurzu:
  2. - 3. 12. 2016 (8.00 - 15.30 hod. - učebna 7 - PdF, Poříčí 7, 2. patro)
  13. - 14. 1. 2017 (8.00 - 15.30 hod. - učebna 34 - PdF, Poříčí 31, 1. patro)
 • Obsahový plán kurzu: 
  pátek 2. 12. 2016
  dopoledne:

  téma: Pedagogická asistence ve třídě s dítětem s ADHD
  lektor: Zuzana Wagnerové
  hodinová dotace: 2 hodiny
  téma: Symptomatologie ADHD a vývojová specifika dětí s ADHD
  lektor: Zuzana Masopustova
  hodinová dotace: 2 hodiny
  odpoledne:
  téma: Symptomatologie ADHD a vývojová specifika dětí s ADHD
  lektor: Zuzana Masopustova
  hodinová dotace: 2 hodiny
  téma: Výchova dítěte s ADHD, rozvoj pozornosti, zvládání problémového chování
  lektor: Zuzana Masopustova
  hodinová dotace: 2 hodiny
  sobota 3. 12.2016
  dopoledne:
  téma: Poruchy autistického spektra - symptomatologie, vývojová specifika
  lektor: Zuzana Masopustova
  hodinová dotace: 3 hodiny
  téma: Začátek školního roku a nastavení spolupráce s dítětem
  lektor: Zuzana Masopustova
  hodinová dotace: 1 hodina
  odpoledne:
  téma: Poruchy autistického spektra – zvládání obtížných situací v každodenním životě
  lektor: Zuzana Masopustova
  hodinová dotace: 2 hodiny
  téma: Psychomotorická cvičení pro rozvoj motorické koordinace a pozornosti
  lektor: Michaela Nešporová
  hodinová dotace: 2 hodiny
  pátek 13. 1. 2017
  dopoledne:
  téma: Neurovývojový model senzoricko-motorické propojenosti a interakce
  lektor: Jana Baptie
  hodinová dotace: 4 hodiny
  odpoledne:
  téma: Spolupráce škola - dítě - asistent - rodiče
  lektor: Martina Hájková/Zuzana Masopustova
  hodinová dotace: 2 hodiny
  téma: Podpora dítěte v jednotlivých předmětech
  lektor: Martina Hájková
  hodinová dotace: 2 hodiny
  sobota 14. 1.2017
  dopoledne:

  téma: Asistence u dítěte s PAS
  lektor: Jana Witkovská
  hodinová dotace: 2 hodiny
  téma: Hodnocení a motivace dítěte
  lektor: Zuzana Masopustová/Martina Hájková/Ondřej Mikauš/Šárka Oplatková
  hodinová dotace: 2 hodiny
  odpoledne:
  téma: Práce se staršími dětmi
  lektor: Šárka Oplatková, Ondřej Mikauš
  hodinová dotace: 4 hodiny
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: docházka. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 
 • Cena kurzu: 1100,- Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
 • Termín podání přihlášky: do 15. 11. 2016 (přihláška ke stažení zde)
 • Počet uchazečů: min. 18, max. 22

Výuka němčiny jako dalšího cizího jazyka

Charakteristika programu:
Kurz je zaměřen na další vzdělávání vyučujících němčiny jako cizího jazyka, kteří vyučují němčinu jako druhý cizí jazyk na různých stupních škol. Kurz si klade za cíl doplnit vyučujícím teoretické znalosti a metodicko-didaktické kompetence v oblasti výuky dalšího cizího jazyka a je v souladu se zásadní změnou českého jazykového vzdělávání. Tato nová situace klade na učitele dalšího cizího jazyka - často němčiny - nové požadavky, který musí na specifika učení a vyučování dalšího cizího jazyka adekvátně reagovat a uplatňovat zásady didaktiky dalšího cizího jazyka ve své pedagogické praxi. Kurz přispívá ke zvýšení kvality jazykové výuky a rozvíjí profesionalitu učitele CJ s ohledem na připravovaný Kariérní řád.

Požadované předpoklady uchazeče:
Určeno pedagogickým pracovníkům s ukončeným vysokoškolským vzděláním učitelství, popř. lektorství německého jazyka - učitelé ZŠ, učitelé SŠ, učitelé jazykových škol s licencí konat státní zkoušky.

Profil absolventa:
Absolventi se mohou uplatnit jako vyučující druhého cizího jazyka na všech typech škol, neboť si rozšíří teoretické znalosti a metodicko-didaktické kompetence pro -výuku dalšího (druhého, popř. třetího) cizího jazyka. Vzdělají se tedy nejen v oblasti deklarativních znalostí (tj. znalostí o jednotlivých jazykových systémech), ale také v oblasti procedurálních znalostí (tj. znalostí o efektivním učení se a zkušeností s učením a výukou jazyků). Posilní se také jejich schopnost reflexe vlastní výuky a schopnosti implementovat do ní nové vyučovací postupy.

 • Garant kurzu: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
 • Lektor kurzu: PhDr. Alice Brychová, Ph.D.
 • Délka kurzu: 24 hodin (3 blokové workshopy á 8 vyučovacích hodin + přestávka na oběd) 
 • Termíny a místo konání kurzu: 
  28. 1. 2017: 9.00 - 15.30 hod.
  11. 2. 2017: 9.00 - 15.30 hod.
  4. 3. 2017: 9.00 - 15.30 hod.
  učebny PdF MU Brno, Poříčí7/9
 • Obsahový plán kurzu: 
  Workshop 1
  • motivace a učení se dalšímu cizímu jazyku v konstelaci němčina (L3-druhý cizí jazyk) po angličtině (L2-první cizí jazyk po mateřštině)
  • lingvistická východiska, jazykový kontakt ve výuce němčiny jako L3
  • slovní zásoba ve výuce němčiny jako L3
  • výslovnost ve výuce němčiny jako L3
  • gramatika ve výuce němčiny jako L3
  • tvorba učebních materiálů pro výuku němčiny jako L3 
  Workshop 2 
  • chyba ve výuce němčiny jako L3
  • interkulturní aspekty ve výuce němčiny jako L3
  • učebnice ve výuce němčiny jako L3
  • tvorba učebních materiálů pro výuku němčiny jako L3 
  Workshop 3 
  • metody k rozvoji jazykového a kulturního povědomí (language and cultural awareness) ve výuce němčiny jako L2 a L3 s ohledem na rozvoj vícejazyčné kompetence
  • metody rozvíjející schopnost reflexe a sebereflexe s cílem zkvalitňovat vlastní výuku němčiny jako L3
  • evaluace
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Získané oborově didaktické znalosti a dovednosti účastníků budou ověřeny prostřednictvím prezentace vypracovaných učebních materiálů a jejich následného vnějšího (lektor) i vnitřního hodnocení (peer assessment). Účastníci budou mít možnost obsah vzdělávacího kurzu v závěru zhodnotit prostřednictvím evaluačního dotazníku. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.
 • Cena kurzu: 2400,- Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
 • Termín podání přihlášky: do 12. 1. 2017 (přihláška ke stažení zde)
 • Počet uchazečů: min. 10, max. 20