•  
 

Nabídka kurzů

 • Termín odevzdání přihlášek dle nabídky příslušných kurzů, přihlášky zasílejte přímo na adresu Centra celoživotního vzdělávání.
 • Seznam aktuálních kurzů je průběžně aktualizován dle nabídky kateder.

Psychomotorika pro MŠ II.

Charakteristika programu:
Cílem je hlouběji seznámit zúčastněné s metodou psychomotoriky. Šířeji je vybavit praktickými dovednostmi, nabídnout pestrý katalog her. Psychomotorika umožňuje prostřednictvím prožitku vnímat spontánnost a radost z pohybu. Metoda je využitelná u všech věkových kategorií, se zaměřením na předškolní věk dětí. Lze ji využívat i jako prostředek pro zlepšování pohybových dovedností u dětí a pro rozvoj pohybové gramotnosti.
Praktický seminář se zaměřením na práci s hyperaktivními dětmi, které mají potíže v soustředění a zklidnění (i pro děti s LMD). Praktické vyzkoušení her a jejich zásobník s ohledem na věkové zvláštnosti dětí a žáků, s nimiž učitelé pracují.
Obsahem kurzu:
- seznámení se všemi třemi oblastmi psychomotoriky
- pohybové hry s využitím netradičního přístupu, pomůcek i motivace

Požadované předpoklady uchazeče:
Určeno pedagogickým pracovníkům – učitelé mateřských i základních škol, pedagogové volného času, učitelé speciálních škol, speciální pedagogové, vychovatelé školských zařízení. Určeno pedagogickým pracovníkům v MŠ a studentům učitelství MŠ. Mohou se účastnit pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci všech institucí zaměřených na práci s dětmi.

Profil absolventa:
Absolvent kurzu využije rozšířené získané metodické, teoretické a praktické dovednosti v pedagogické praxi. Naváže na získaný teoretický vhled a schopnost vhodně aplikovat psychomotoriku do praxe.

 • Garant kurzu: Mgr. Daniela Jonášová
 • Lektor kurzu: Mgr. Daniela Jonášová
 • Délka kurzu: jednodenní kurz v prostorách KTV PdF MU, Poříčí 7, tělocvična č. 49, celkem 8 vyučovacích hodin (evidence účastníků v 9.00 hod., zahájení v 9.20 hod., ukončení cca 14.00 hod.)
 • Termín konání kurzu: 4. 12. 2016
 • Obsahový plán kurzu: celkem 8 vyučovacích hodin
  -teoretické základy - 0,5 hod.
  -praktické a metodické ukázky a cvičení - 7 hod. (širší seznámení se všemi ukázkami oblastmi psychomotoriky, které spadají do programu a tématu, navázání na další možnosti využití psychomotoriky z pohledu prostředí) 
  -metodické výstupy účastníků - 0,5 hod.
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Absolvování kurzu v plném rozsahu. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 
 • Cena kurzu: 490,- Kč - zahrnuje provozní náklady fakulty, drobné občerstvení účastníků (čaj, káva), metodický materiál (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
 • Termín podání přihlášky: do 25. 11. 2016 (přihláška ke stažení zde)
 • Počet uchazečů: min. 6

Psychomotorika pro MŠ

Charakteristika programu:
Cílem je seznámit zúčastněné s metodou psychomotoriky. Vybavit je teoretickými i praktickými dovednostmi, nabídnout katalog her. Psychomotorika umožňuje prostřednictvím prožitku vnímat spontánnost a radost z pohybu. Metoda je využitelná u všech věkových kategorií, se zaměřením na předškolní věk dětí. Lze ji využívat i jako prostředek pro zlepšování pohybových dovedností u dětí a pro rozvoj pohybové gramotnosti.
Praktický seminář se zaměřením na práci s hyperaktivními dětmi, které mají potíže v soustředění a zklidnění (i pro děti s LMD). Praktické vyzkoušení her a jejich zásobník s ohledem na věkové zvláštnosti dětí a žáků, s nimiž učitelé pracují.
Obsahem kurzu:
- seznámení se všemi třemi oblastmi psychomotoriky
- pohybové hry s využitím netradičního přístupu, pomůcek i motivace

Požadované předpoklady uchazeče:
Určeno pedagogickým pracovníkům - učitelé mateřských i základních škol, pedagogové volného času, učitelé speciálních škol, speciální pedagogové, vychovatelé školských zařízení. Určeno pedagogickým pracovníkům v MŠ a studentům učitelství MŠ. Mohou se účastnit pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci všech institucí zaměřených na práci s dětmi.

Profil absolventa:
Absolvent kurzu využije získané metodické, teoretické a praktické dovednosti v pedagogické praxi. Získá teoretický vhled a schopnost vhodně aplikovat psychomotoriku do praxe. 

 • Garant kurzu: Mgr. Daniela Jonášová
 • Lektor kurzu: Mgr. Daniela Jonášová
 • Délka kurzu: jednodenní kurz v prostorách KTV PdF MU, Poříčí 7, tělocvična č. 49, celkem 8 vyučovacích hodin (evidence účastníků v 9.00 hod., zahájení v 9.20 hod., ukončení cca 14.00 hod.)
 • Termín konání kurzu: 13. 11. 2016
 • Obsahový plán kurzu: celkem 8 vyučovacích hodin
  -teoretické základy - 0,5 hod.
  -praktické a metodické ukázky a cvičení - 7 hod. (široké seznámení se všemi ukázkami oblastmi psychomotoriky, které spadají do programu a tématu) 
  -metodické výstupy účastníků - 0,5 hod.
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Absolvování kurzu v plném rozsahu. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 
 • Cena kurzu: 490,- Kč - zahrnuje provozní náklady fakulty, drobné občerstvení účastníků (čaj, káva), metodický materiál (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
 • Termín podání přihlášky: do 4. 11. 2016 (přihláška ke stažení zde)
 • Počet uchazečů: min. 6

Lyžařský kurz: Od základů po carving

Charakteristika programu:
Kurz je zaměřen na získání praktických a teoretických poznatků, potřebných pro správné sjíždění a zatáčení na lyžích. 
Kurz je určen všem, kteří mají zájem o zlepšování svých individuálních dovedností a znalostí o lyžování (od začátečníků až po pokročilé). 
Obsahem kurzu je zopakovat základy sjíždění a zatáčení na lyžích a pokročit v individuální lyžařské technice každého účastníka kurzu.
Kromě praktických dovedností jsou účastníkům kurzu formou přednášek sdělovány informace o pohybových aktivitách v zimní přírodě, souvisejících předpisech a zásadách bezpečnosti a první pomoci.

Požadované předpoklady uchazeče:
Dosažené středoškolské vzdělání s maturitou. Přednostně určeno pedagogickým pracovníkům a studentům oborů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro MŠ.

Profil absolventa:
Absolvent kurzu bude vybaven základními teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi, které budou přizpůsobeny individuálním schopnostem účastníka kurzu a které bude moci využít pro svou další pedagogickou praxi v oblasti sjíždění a zatáčení na lyžích.

 • Garant kurzu: Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D.
 • Lektor kurzu: Mgr. Marek Trávníček, Mgr. Petr Vlček, Ph.D.
 • Délka kurzu: osmidenní praktický kurz, celkem 35 vyučovacích hodin (1. den cesta autobusem, zahájení kurzu teorií a organizačními záležitostmi, 2. - 7. den výcvik, 8. den odjezd autobusem do Brna).
  1. den - odjezd autobusem v sobotu v 8.00 od Poříčí 31, příjezd cca v 13.00 hod., 15.00-18.00 hod. - organizační pokyny a úvod do teorie lyžování, 19.30-20.30 hod. - bezpečnost sjíždění a zatáčení na lyžích a při pohybových aktivitách v zimní přírodě.
  2. - 7. den - praktická výuka sjíždění a zatáčení na lyžích 6 hod. denně. Večerní teoretické přednášky celkem 5 hod. Jeden den (dle počasí úterý nebo středa) je vyhrazen pro volnější den s nabídkou jiných pohybových aktivit v zimní přírodě (sáňkařská dráha, snowtubing, bruslení, pěší turistika v zimní přírodě, výlet na sněžnicích…).
  8. den - zakončení kurzu a odjezd v sobotu do Brna. Příjezd mezi 16.00 hod. a 18.00 hod.
 • Termín konání kurzu: kurz se koná ve 2 termínech:
  1. termín - 7. 1. 2017 - 14. 1. 2017
  2. termín - 14. 1. 2017 - 21. 1. 2017
 • Obsahový plán kurzu: teoretické základy (5 hod.), praxe a metodika (30 hod.)
  Teoretická část
  Zásady první pomoci, bezpečnost a předpisy - 2 hod.
  Výzbroj, výstroj a technologie - 1 hod.
  Technika a metodika sjíždění a zatáčení - 2 hod.
  Praktická část
  Technika a metodika sjíždění a zatáčení - 30 hod. 
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Absolvování kurzu v plném rozsahu. Absolvent obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.
 • Cena kurzu: celková cena (cena za ubytování, plnou penzi, dopravu, skipas) bude cca 5200,- Kč a bude se platit první den kurzu 
 • Termín podání přihlášky: do 23. 12. 2016 (přihlášení probíhá provedením objednávky kurzu přes Obchodní centrum a zaplacením poplatku 700,- Kč - tento poplatek je nevratný)
  Přihláška na 1. termín - 7. 1. 2017 - 14. 1. 2017
  Přihláška na 2. termín - 14. 1. 2017 - 21. 1. 2017
 • Počet uchazečů: počet míst je omezen dle personálních a dopravních možností a ubytovací kapacity (upřesněno v Obchodním centru)

ADHD a poruchy autistického spektra v pedagogické praxi

Charakteristika programu:
ADHD a PAS jsou poruchy, které v mnoha ohledech velmi podobným způsobem ovlivňují žákovo fungování ve škole. Často se vyskytují komorbidně. I bez současného výskytu obou poruch u jednoho dítěte je typické, že dítě s ADHD vykazuje izolované projevy podobné autistickým projevům (děti s ADHD mívají obdobně jako děti s PAS často problémy s navazováním vrstevnických vztahů, porozuměním perspektivě druhých a sníženou odolností vůči změnám) a dítě s PAS potíže obdobné ADHD (specifické problémy se soustředěním, s nadměrnou nebo nedostatečně cílenou aktivitou). Dítě s ADHD či PAS klade vysoké nároky na pedagogy nejen z hlediska organizace výuky, ale i z hlediska osobnostního a lidského. Žáci s ADHD i PAS potřebují ještě více než jejich vrstevníci, aby byl učitel nejen vzdělavatelem, ale též osobním průvodcem a autoritou, k níž se mohou vztahovat a které mohou důvěřovat. Aby mohl pedagog takovým nárokům dostát, potřebuje handicapu dítěte dobře porozumět, být připraven na problémy, které obvykle integraci dítěte s ADHD či PAS provázejí, a mít alespoň základní výbavu dovedností, jak typické situace provázející proces vzdělávání i integrace dětí s těmito typy handicapů, včas a účinně řešit. Kurz je proto zaměřen na praktické a každodenní aspekty práce s dětmi s ADHD a PAS - na zvládání chování dítěte a práci s jeho emocemi, podporu rozvoje sociálních dovedností dítěte a spolupráce s vrstevníky.
Kurz je koncipován tak, aby se účastníci nejprve seznámili s projevy obou handicapů a lépe porozuměli chování dítěte a jeho příčinám a konsekvencím. Teprve poté v kurzu následují témata věnovaná konkrétním způsobům práce s dítětem, případně s kolektivem jeho spolužáků. Výhodou kurzu je, že velká část získaných dovednosti je uplatnitelná i při práci s dětmi bez ADHD a PAS, jelikož se účastníci v kurzu budou mimo jiné učit reflektovat své emoce v reakcích na chování dětí a vyjadřovat adekvátní zpětnou vazbu umožňující dítěti rozvíjet sociální dovednosti. Kurz se nezaměřuje na legislativní a administrativní aspekty inkluzivního vzdělávání.

Požadované předpoklady uchazeče:
Kurz je určen pedagogickým pracovníkům základních škol.

Profil absolventa:
Kurz umožní pedagogům lépe pracovat s dětmi s ADHD či PAS.

 • Garant kurzu: Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.
 • Lektor kurzu: Mgr. Jana Baptie, Mgr. Martina Hájková, Mgr. Ondřej Mikauš, Michaela Nešporová, Mgr. Šárka Oplatková, Zuzana Wagnerová, Bc. Jana Witkovská
 • Délka kurzu: Studium bude probíhat prezenční formou. Kurz bude rozdělen do čtyř výukových dní po osmi vyučovacích hodinách (32 vyučovacích hodin).
 • Termíny konání kurzu: 2. – 3. 12. 2016, 13. – 14. 1. 2017
 • Obsahový plán kurzu: 
  pátek 2. 12. 2016
  dopoledne:

  téma: Pedagogická asistence ve třídě s dítětem s ADHD
  lektor: Zuzana Wagnerové
  hodinová dotace: 2 hodiny
  téma: Symptomatologie ADHD a vývojová specifika dětí s ADHD
  lektor: Zuzana Masopustova
  hodinová dotace: 2 hodiny
  odpoledne:
  téma: Symptomatologie ADHD a vývojová specifika dětí s ADHD
  lektor: Zuzana Masopustova
  hodinová dotace: 2 hodiny
  téma: Výchova dítěte s ADHD, rozvoj pozornosti, zvládání problémového chování
  lektor: Zuzana Masopustova
  hodinová dotace: 2 hodiny
  sobota 3. 12.2016
  dopoledne:
  téma: Poruchy autistického spektra - symptomatologie, vývojová specifika
  lektor: Zuzana Masopustova
  hodinová dotace: 3 hodiny
  téma: Začátek školního roku a nastavení spolupráce s dítětem
  lektor: Zuzana Masopustova
  hodinová dotace: 1 hodina
  odpoledne:
  téma: Poruchy autistického spektra – zvládání obtížných situací v každodenním životě
  lektor: Zuzana Masopustova
  hodinová dotace: 2 hodiny
  téma: Psychomotorická cvičení pro rozvoj motorické koordinace a pozornosti
  lektor: Michaela Nešporová
  hodinová dotace: 2 hodiny
  pátek 13. 1. 2017
  dopoledne:
  téma: Neurovývojový model senzoricko-motorické propojenosti a interakce
  lektor: Jana Baptie
  hodinová dotace: 4 hodiny
  odpoledne:
  téma: Spolupráce škola - dítě - asistent - rodiče
  lektor: Martina Hájková/Zuzana Masopustova
  hodinová dotace: 2 hodiny
  téma: Podpora dítěte v jednotlivých předmětech
  lektor: Martina Hájková
  hodinová dotace: 2 hodiny
  sobota 14. 1.2017
  dopoledne:

  téma: Asistence u dítěte s PAS
  lektor: Jana Witkovská
  hodinová dotace: 2 hodiny
  téma: Hodnocení a motivace dítěte
  lektor: Zuzana Masopustová/Martina Hájková/Ondřej Mikauš/Šárka Oplatková
  hodinová dotace: 2 hodiny
  odpoledne:
  téma: Práce se staršími dětmi
  lektor: Šárka Oplatková, Ondřej Mikauš
  hodinová dotace: 4 hodiny
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: docházka. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 
 • Cena kurzu: 1100,- Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
 • Termín podání přihlášky: do 15. 11. 2016 (přihláška ke stažení zde)
 • Počet uchazečů: min. 18, max. 22

Výuka němčiny jako dalšího cizího jazyka

Charakteristika programu:
Kurz je zaměřen na další vzdělávání vyučujících němčiny jako cizího jazyka, kteří vyučují němčinu jako druhý cizí jazyk na různých stupních škol. Kurz si klade za cíl doplnit vyučujícím teoretické znalosti a metodicko-didaktické kompetence v oblasti výuky dalšího cizího jazyka a je v souladu se zásadní změnou českého jazykového vzdělávání. Tato nová situace klade na učitele dalšího cizího jazyka - často němčiny - nové požadavky, který musí na specifika učení a vyučování dalšího cizího jazyka adekvátně reagovat a uplatňovat zásady didaktiky dalšího cizího jazyka ve své pedagogické praxi. Kurz přispívá ke zvýšení kvality jazykové výuky a rozvíjí profesionalitu učitele CJ s ohledem na připravovaný Kariérní řád.

Požadované předpoklady uchazeče:
Určeno pedagogickým pracovníkům s ukončeným vysokoškolským vzděláním učitelství, popř. lektorství německého jazyka - učitelé ZŠ, učitelé SŠ, učitelé jazykových škol s licencí konat státní zkoušky.

Profil absolventa:
Absolventi se mohou uplatnit jako vyučující druhého cizího jazyka na všech typech škol, neboť si rozšíří teoretické znalosti a metodicko-didaktické kompetence pro -výuku dalšího (druhého, popř. třetího) cizího jazyka. Vzdělají se tedy nejen v oblasti deklarativních znalostí (tj. znalostí o jednotlivých jazykových systémech), ale také v oblasti procedurálních znalostí (tj. znalostí o efektivním učení se a zkušeností s učením a výukou jazyků). Posilní se také jejich schopnost reflexe vlastní výuky a schopnosti implementovat do ní nové vyučovací postupy.

 • Garant kurzu: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
 • Lektor kurzu: PhDr. Alice Brychová, Ph.D.
 • Délka kurzu: 24 hodin (3 blokové workshopy á 8 vyučovacích hodin + přestávka na oběd) 
 • Termíny a místo konání kurzu: 
  28. 1. 2017: 9.00 - 15.30 hod.
  11. 2. 2017: 9.00 - 15.30 hod.
  4. 3. 2017: 9.00 - 15.30 hod.
  učebny PdF MU Brno, Poříčí7/9
 • Obsahový plán kurzu: 
  Workshop 1
  • motivace a učení se dalšímu cizímu jazyku v konstelaci němčina (L3-druhý cizí jazyk) po angličtině (L2-první cizí jazyk po mateřštině)
  • lingvistická východiska, jazykový kontakt ve výuce němčiny jako L3
  • slovní zásoba ve výuce němčiny jako L3
  • výslovnost ve výuce němčiny jako L3
  • gramatika ve výuce němčiny jako L3
  • tvorba učebních materiálů pro výuku němčiny jako L3 
  Workshop 2 
  • chyba ve výuce němčiny jako L3
  • interkulturní aspekty ve výuce němčiny jako L3
  • učebnice ve výuce němčiny jako L3
  • tvorba učebních materiálů pro výuku němčiny jako L3 
  Workshop 3 
  • metody k rozvoji jazykového a kulturního povědomí (language and cultural awareness) ve výuce němčiny jako L2 a L3 s ohledem na rozvoj vícejazyčné kompetence
  • metody rozvíjející schopnost reflexe a sebereflexe s cílem zkvalitňovat vlastní výuku němčiny jako L3
  • evaluace
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Získané oborově didaktické znalosti a dovednosti účastníků budou ověřeny prostřednictvím prezentace vypracovaných učebních materiálů a jejich následného vnějšího (lektor) i vnitřního hodnocení (peer assessment). Účastníci budou mít možnost obsah vzdělávacího kurzu v závěru zhodnotit prostřednictvím evaluačního dotazníku. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.
 • Cena kurzu: 2400,- Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
 • Termín podání přihlášky: do 12. 1. 2017 (přihláška ke stažení zde)
 • Počet uchazečů: min. 10, max. 20

Money in the Bank aneb Písně a hudba ve výuce anglického jazyka

Charakteristika programu:
V průběhu semináře se frekventanti postupně seznámí se základními možnostmi využití písní a hudby v hodinách anglického jazyka. Dostanou též typy na navazující aktivity, zejména na takové, které přispívají k rozvoji ústního projevu a komunikační kompetence.

Požadované předpoklady uchazeče:
Absolvent VŠ s pedagogickým zaměřením.

Profil absolventa:
Seznámení s možnostmi využití písní a hudby v hodinách anglického jazyka jako motivačního prvku, prostředku pro zlepšení řečových dovedností a výslovnosti. Jak využít písně coby doplňku nebo případně integrální součásti výuky.

 • Garant kurzu: Doc. Mgr. Světlana Hanušova, Ph.D.
 • Lektor kurzu: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D., Mgr. Jaroslav Suchý
 • Délka kurzu: jednodenní kurz - celkem 5 vyučovacích hodin rozdělených do 3 bloků (1. blok - 9.00 - 10.45, 2. blok - 11.00 - 12.45, hodnocení  - 12.45 - 13.00)
 • Termín konání kurzu: 26. 11. 2016 
 • Obsahový plán kurzu: 
  Nácvik poslechu s porozuměním 
  • opravy míst v textu, kde byly provedeny změny oproti originálu (úkolem je v první fázi identifikovat změněné výrazy a posléze je nahradit verzí, kterou skladba obsahuje)
  • práce s mezerami v textu písně formou výběru z možností (aktivita založená na jedné z testovacích technik, v kombinaci s hudbou je velmi přirozená a zábavná)
  • určování správného pořadí veršů textu písně (lze provádět několika způsoby, základní dvě verze: každý student má část textu, při poslechu sestavují text, spolupracují; stejnou metodou mohou studenti sestavovat text ve dvojicích či individuálně)
  Procvičování slovní zásoby
  první dvě techniky jsou identické jako u předchozí odrážky:
  • opravy textu, ve kterém byly provedeny změny oproti originálu
  • práce s mezerami v textu písně formou výběru z možností
  Další možnosti, které frekventanti vyzkoušejí:
  • práce s mezerami v textu písně formou seznámení se slovní zásobou a následným doplňováním do textu (tedy slovní zásoba předem prezentována, následně osvojení upevňováno prací s předmětnými výrazy ve spojitosti s použitou skladbou)
  • identifikace předložených slov při výskytu v textu písně (zpravidla ve skupinách soutěžní formou - ve třídě jsou rozmístěna slovíčka vyňatá z písně a úkolem frekventantů je nasbírat jich při poslechu maximální možné množství)
  • účastníci si dané aktivity nejen vyzkoušejí, ale seznámí se i se zásadami tvorby cvičení výše uvedených typů
  Kreativní psaní
  Aktivita určená především k volnému procvičování psaného projevu. Použitá skladba má zpravidla inspirovat studenty k popisu prožitků, jenž v nich hudba stimuluje.
  Výuka kultury a reálií
  Spojení hudby s výukou např. historie. V daném kontextu může být sloužit jako ukázka třeba skladba kapely Bon Jovi: Billy Get Your Guns, kde byla inspirací historická postava Billy The Kid. Písně pak mohou sloužit jako výchozí bod pro studium určitého historického období či události. Formou diskuze budeme probírat další možnosti, jak na danou píseň navázat dalšími aktivitami.
  Rozvoj mluveného projevu
  • interpretace textů písní (podobně jako u básní, frekventanti se mohou podělit o své vlastní dojmy ze skladby a textu)
  • následné diskuse (většina skladeb má potenciál vyprovokovat debatu na určité téma, které se v textu objevuje)
  • apod.
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: V průběhu akce budou prováděny namátkové hospitace odbornou garantkou. Výsledný vzdělávací efekt akce bude zjišťován formou evaluačních dotazníků. Co se týče evidence účastníků, ta bude vedena v následující formě: jméno, příjmení, telefon, email, adresa, organizace, Jak jste se o nás dozvěděli?, poznámky. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.
 • Cena kurzu: 490,- Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
 • Termín podání přihlášky: do 11. 11. 2016 do 11.00 (přihláška ke stažení zde)
 • Počet uchazečů: min. 15, max. 20

Přípravný kurz ruského jazyka B2 pro obor Učitelství odborných předmětů

Charakteristika programu:
Přípravný kurz anglického jazyka k dosažení úrovně B1+ až B2 SERRJ (čtení, psaní, poslech, mluvení, slovní zásoba, gramatika)

Požadované předpoklady uchazeče:
Středně pokročilá znalost ruského jazyka (Bl SERRJ)

 • Garant kurzu: Katedra FCHO PdF MU a oddělení CJV na PdF MU
 • Lektor kurzu: Mgr. Kateryna Hertlová (Odd. CJV na PdF MU)
 • Délka kurzu: 12 hodin (praktická jazyková cvičení v rozsahu 4x3 hod.)
 • Termín konání kurzu: listopad – prosinec 2016 (výuka bude probíhat v sobotu dle rozvrhových možností studentů a účastníků celoživotního vzdělávání oboru Učitelství odborných předmětů v prostorách PdF MU, Poříčí 7/9 – bližší informace budou účastníkům kurzu zaslány v případě otevření kurzu prostřednictvím e-mailu)
 • Obsahový plán kurzu: 
  Rozvíjení komunikační kompetence v ruském jazyce na úrovni B1+ až B2 SERRJ: Rozšiřování a procvičování obecné i oborové slovní zásoby, procvičování gramatických struktur (užití časů, způsobových sloves, trpného rodu, podmínkových vět aj.), rozvíjení dovednosti poslechu, mluvení, čtení a psaní.
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Kurz je ukončen písemným testem na úrovni B1+ až B2 SERRJ.
 • Cena kurzu: 3200,- Kč (platba v hotovosti před zahájením výuky v kurzu – přesné informace o způsobu platby budou zaslány e-mailem)
 • Termín podání přihlášky: od 20. 9. 2016 do 31. 10. 2016 (přihláška ke stažení zde)
 • Počet uchazečů: min. 10, max. 15

Přípravný kurz anglického jazyka B2 pro obor Učitelství odborných předmětů

Charakteristika programu:
Přípravný kurz anglického jazyka k dosažení úrovně B1+ až B2 SERRJ (čtení, psaní, poslech, mluvení, slovní zásoba, gramatika)

Požadované předpoklady uchazeče:
Středně pokročilá znalost anglického jazyka (B1 SERRJ)

 • Garant kurzu: Katedra FCHO PdF MU a oddělení CJV na PdF MU
 • Lektor kurzu: Mgr. Jana Kollárová (Odd. CJV na PdF MU)
 • Délka kurzu: 12 hodin (praktická jazyková cvičení v rozsahu 4 x 3 hod.)
 • Termín konání kurzu: listopad – prosinec 2016 (výuka bude probíhat v sobotu dle rozvrhových možností studentů a účastníků celoživotního vzdělávání oboru Učitelství odborných předmětů v prostorách PdF MU, Poříčí 7/9 – bližší informace budou účastníkům kurzu zaslány v případě otevření kurzu prostřednictvím e-mailu)
 • Obsahový plán kurzu: Rozvíjení komunikační kompetence v anglickém jazyce na úrovni B1+ až B2 SERRJ: Rozšiřování a procvičování obecné i oborové slovní zásoby, procvičování gramatických struktur (užití časů, způsobových sloves, trpného rodu, podmínkových vět aj.), rozvíjení dovednosti poslechu, mluvení, čtení a psaní.
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Kurz je ukončen písemným testem na úrovni B1+ až B2 SERRJ.
 • Cena kurzu: 3200,- Kč (platba v hotovosti před zahájením výuky v kurzu – přesné informace o způsobu platby budou zaslány e-mailem)
 • Termín podání přihlášky: od 20. 9. 2016 do 31. 10. 2016 (přihláška ke stažení zde)
 • Počet uchazečů: min. 10, max. 15

Další vzdělávání učitelů francouzského jazyka

Charakteristika programu: 
Kurz se zabývá teoretickými základy a východisky výuky cizích jazyků, respektive francouzského jazyka, z pohledu současného kurikula a nových metodických trendů. Teoretická část je doprovázena praktickými ukázkami, kde si učitelé vyzkoušejí různé metody, tradiční i moderní, výuky cizích jazyků.

Požadované předpoklady uchazeče:
Učitelé francouzského jazyka na základních a středních školách, jazykových školách

Profil absolventa:
Záměrem kurzu je zvyšovat komunikační dovednosti učitelů ve všech jejich aspektech a rozvíjet kompetence, které směřují ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu.

 • Garant kurzu: Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.
 • Lektor kurzu: 1. Krisztián Bene (Univerzita v Pésci, Maďarsko), 2. Laurent Canal (Masarykova univerzita, Brno), 3. Caroline Casseville (Univerzita M. Montaigne v Bordeaux, Francie), 4. Kateřina Pánková (IBM, Brno), 5. Marcela Poučová (Masarykova univerzita, Brno), 6. Zdeňka Schejbalové (Masarykova univerzita, Brno), 7. Petra Suquet (Masarykova univerzita, Brno)
 • Délka kurzu: 11. 11. 2016 – 10. 2. 2017
 • Termín konání kurzu: 
  -prezenční část - 20 hodin: 11. 11. 2016, 2. 12. 2016, 13. 1. 2017, 10. 2. 2017 na PdF MU, učebna 56, od 14 hodin
  -práce doma formou e-learningu - 20 hodin
 • Obsahový plán kurzu: 
  Lingvistika: prohloubení znalostí z oblasti jazykových prostředků a rozšíření řečových dovedností. Součástí jsou informace týkající se správného zařazení této problematiky do přípravy hodiny, zpracování úkolů zadaných lektory, využití postupů prezentovaných v kurzu, realizace zpracovaného zadání v praxi, diskuse apod.
  Historie a reálie: obohacení znalostí v oblasti francouzských a frankofonních reálií a jejich aplikace ve výuce na rozšíření komunikační kompetence žáků. Kurz si rovněž klade za cíl nabídnout frekventantům aktivity a prostředky posilující schopnosti žáků pro další učení se jazykům a nezaujatý přístup k novým kulturním zkušenostem.
  Literatura: francouzská a frankofonní literatura pro děti a mládež. Cílem je seznámit účastníky kurzu stručně s historií jejího vzniku, vývoje a specifickými rysy a vyzdvihnout důležitost četby určené dětem na formování jejich osobnosti. Aktivní prací s texty se naučí aplikovat je do výuky francouzského jazyka.
  Nové technologie a technika ve výuce cizích jazyků: softwarové programy sloužící jak k prezentaci výuky, tak k aktivnímu zapojení žáků. Učitelé se dozvědí, jak lze tuto formu výuky využít při motivaci a k upevňování osvojených vědomostí a dovedností.
  Didaktika: možnosti využití literatury a literárního textu ve výuce francouzského jazyka. Cílem je přinést nové impulzy pro tyto formy obohacování kulturního rozhledu, ale také slovní zásoby i rozšiřování kompetencí čtení a porozumění psanému projevu.
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Garant sleduje průběh studia, prezence je sledována na základě prezenční listiny. Účastníci kurzu odevzdají samostatně zpracované dokumenty do složky v prostředí Moodle PdF MU, tyto jsou následně slovně ohodnoceny vyučujícími katedry pro zpětnou vazbu a závěrečnou diskusi. Výsledný vzdělávací efekt akce bude zjištěn pomocí evaluačních dotazníků. Frekventanti získají osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.
 • Cena kurzu: 1800,- Kč (platba v hotovosti na místě u sekretářky Katedry francouzského jazyka a literatury p. Barbory Hůrkové dne 11. 11. 2016)
 • Termín podání přihlášky: do 27. 10. 2016 (přihláška ke stažení zde)
 • Počet uchazečů: max. 15

101 otázek pro němčináře

Charakteristika programu:
Kurz je zaměřen na aktivizaci a prohloubení jazykových i mimojazykových znalostí učitelů a lektorů německého jazyka. Nabízí možnost zvýšení jazykové kompetence, seznámení s aktuálními trendy vývoje německého jazyka a aktuálními otázkami komunikativní gramatiky. Rámec kurzu reflektuje v současnosti preferované hodnocení a sebehodnocení ve výuce cizích jazyků. Účastníci budou mít také možnost seznámit se s aktuálními sociokulturními tématy týkajícími se německy mluvících zemí, která jsou relevantní pro výuku. Pomocí zážitkové pedagogiky budou prováděny výukové aktivity směřující ke zvýšení motivace žáků učících se němčině. Kurz je veden v němčině.

Požadované předpoklady uchazeče:
učitel NJ na ZŠ, nižším stupni gymnázia, střední odborné škole a učilišti a na jazykové škole s licencí konat státní zkoušky

Profil absolventa:
Absolvent kurzu si rozšíří svou oborově didaktickou, metodickou a jazykovou kompetenci, stejně jako své znalosti sociokulturní dimenze, která je nedílnou součásti výuky cizích jazyků.

 • Garant kurzu: Prof. PhDr. Věra Janíkova, Ph.D. 
 • Lektor kurzu: Mgr. Helena Hradílková 
 • Délka kurzu: celkem 2 setkání po 4 hodinách výuky
 • Termíny konání kurzu: 
  3. 12. 2016 od 8.00 do 11.30
  17. 12. 2016 od 8.00 do 11.30
 • Obsahový plán kurzu: 
  1. Obtížné kapitoly německé gramatiky: 2 hodiny 
  Vybrané kapitoly z německé gramatiky se zaměřením na komunikativní gramatiku. Pozornost bude věnována mimo jiné aktuálním gramatickým tématům, která jsou na pořadu dne v německy mluvících Zemích, jako jsou některé obtížné tvary německých sloves, slovesné vazby, užití určitého a neurčitého členu v souvislém textu a užití předložek. V druhé polovině kurzu bude věnován prostor konkrétním požadavkům účastníků kurzu.
  2. Reflexe častých chyb: 2 hodiny 
  Žáci formovaní českým jazykem a výukou angličtiny jako prvního cizího jazyka mají tendenci k opakovaným chybám, a to jak v oblasti gramatiky, tak i ortografie nebo fonetiky. V panelové diskuzi budou tyto časté chyby shrnuty a zpřehledněny, následně doplněny o praktické metodické postupy na eliminaci těchto chyb.
  3. Jazykové variety němčiny: 2 hodiny 
  Oblíbeným tématem posledních let je přihlédnutí k odlišnostem německé, rakouské a švýcarské němčiny. Z tohoto důvodu budou uvedeny lexikální okruhy, jichž se jazyková diverzita nejvíce týká.
  4. „Jugendsprache", „Wort des Jahres" a současné jazykové trendy: 2 hodiny 
  Účastníci se seznámí s nejnovějšími jazykovými jevy a trendy současné němčiny.
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Účastníci budou mít možnost obsah vzdělávacího kurzu v závěru zhodnotit prostřednictvím evaluačního dotazníku, získané znalosti budou ohodnoceny lektory. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.
 • Cena kurzu: 800,- Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
 • Termín podání přihlášky: od 20. 9. 2016 do 18. 11. 2016 (přihláška ke stažení zde)

Využití informačních technologií pro rozvoj komunikačních dovedností ve výuce německého jazyka

Charakteristika programu:
Kurz nabízí inspirativní pohled na využití informačních technologií v jazykové výuce, především ve výuce jazyka německého. Moderní technologie, jež žáci denně využívají, mohou sloužit jako motivační prostředek pro výuku cizího jazyka a zároveň nabídnout možnost setkávat se s autentickým jazykem, což je důležitý aspekt pro úspěšný proces učení se cizím jazykům. Žáci mohou zároveň prostřednictvím technologií zažít reálné situace a navázat kontakty se svými vrstevníky ze zahraničí. 
Účastníci se seznámí s konkrétními počítačovými aplikacemi a s aktuální nabídkou internetových stránek zaměřených na výuku němčiny, na mezinárodní spolupráci a na konkrétní školní projekty, naučí se didakticky upravovat autentické texty a zvukové či video nahrávky přístupné na Internetu pro potřeby výuky.

Požadované předpoklady uchazeče:
učitel NJ na ZŠ, nižším stupni gymnázia, střední odborné škole a učilišti a na jazykové škole s licencí konat státní zkoušky.

Profil absolventa:
Absolvent kurzu si rozšíří svou oborově didaktickou, metodickou a jazykovou kompetenci, stejně jako svou dovednost efektivního využívání moderních informačních technologií ve výuce.

 • Garant kurzu: prof. PhDr. Věra Janíkova, Ph.D.
 • Lektor kurzu: Mgr. Helena Hradílková 
 • Délka kurzu: jednodenní kurz od 9.00 hod. do 17.00 hod. (celkem 8 vyučovacích hodin) 
 • Termín konání kurzu: 10. 12. 2016
 • Obsahový plán kurzu: 
  1. Reflexe současné situace na školách a teoretická východiska: 2 hodiny
  2. Workshop - praktická část: 4 hodiny 
  - možnosti využití ICT pro rozvoj jazykových, komunikačních i prezentačních kompetencí s přihlédnutím k jednotlivým dovednostem a zvýšení gramotnosti v oblasti práce s IT ve výuce cizím jazykům
  - účastníci kurzu dostanou konkrétní tipy na zdroje pro jednotlivé pokročilostní úrovně i pro různé tematické okruhy, jako jsou online hry, didaktizace internetových stránek, didaktizace písní a krátkých filmů, odkazy na gramatická cvičení a stránky věnované německému jazyku obecně 
  - jak na reálie německy mluvících zemí
  3. ICT projekty v jazykové výuce, možnosti spolupráce škol a příklady dobré praxe: 2 hodiny
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Účastníci kurzu budou mít možnost obsah vzdělávacího kurzu v závěru zhodnotit prostřednictvím evaluačního dotazníku, získané znalosti budou ohodnoceny lektory. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.
 • Cena kurzu: 800,- Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
 • Termín podání přihlášky: od 20. 9. 2016 do 18. 11. 2016 (přihláška ke stažení zde)

Migrace

Charakteristika programu:
Cílem kurzu j e ukázat problematiku migrace v širším kontextu (právním, historickém, geopolitickém, etickém, filozofickém, kulturním, didaktickém).

Požadované předpoklady uchazeče:
Ukončené vysokoškolské vzdělání

Profil absolventa:
Absolvent získá přehled o současném přístupu k migrační vlně, získá impulzy pro vlastní pedagogickou práci.

 • Garant kurzu: Doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc. (Katedra občanské výchovy PdF MU, Brno)
 • Lektor kurzu: vyučující Katedry občanské výchovy a Katedry historie PdF MU, Brno
 • Termíny a místo konání kurzu: 
  4. 11. 2016, od 8:00 do 12:50, učebna 24
  11. 11. 2016, od 8:00 do 12:50, učebna 30
  18. 11. 2016, od 8:00 do 12:50, učebna 1
  9. 12. 2016, od 8:00 do 12:50, učebna 72
 • Obsahový plán kurzu: 
  1. konzultace: Migrace - základní pojmy, právní aspekty. Azylová a migrační politika EU a ČR. Národnostní menšiny v ČR (doc. PhDr. M. Goňcová, CSc.). Geopolitické aspekty migrace (doc. RNDr. S. Novák, CSc.).
  2. konzultace: Česká sociálně - ekonomická migrace 1850-1938 (prof. PhDr. J. Vaculík, CSc.). Kultura a civilizační okruhy v migračních procesech (PhDr. R. Rybář, PhD.).
  3. konzultace: Pohled na dějiny filosofie v kontextu migrace (PhDr. E. Vonková). Různorodost teorií multikulturalizmu. Politika uznání (Mgr. S. Lesňák, PhD.).
  4. konzultace: Didaktické uchopení problému migrace. Integrace cizinců ve školní praxi (PhDr. R. Štěrba, PhD.). Závěrečné kolokvium (doc. PhDr. M. Goňcová, CSc.).
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Kurz je ukončen kolokviem. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 
 • Cena kurzu: 3950,- Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
 • Termín podání přihlášky: od 1. 9. 2016 do 21. 10. 2016 (přihláška ke stažení zde)
 • Počet uchazečů: min. 8, max. 35

Jak lépe rozumět žákům. Empatie v pedagogické komunikaci

Charakteristika programu:
Hlavním cílem kurzu je zefektivnění pedagogické komunikace učitelů s žáky prostřednictvím rozvoje jejich empatických dovedností. Je určen pro učitele všech aprobací. Na kurzu realizované aktivity učitel může využít jako inspiraci pro své vlastní vedené hodiny. 
Na konci kurzu by měl být absolvent schopen: 
• efektivní komunikace na základě rozvoje empatických dovedností, 
• hlouběji porozumět žákovým prekoncepcím, 
• vcítit se do žákových aktuálních pocitů, 
• připravit a realizovat výukové činnosti určené pro rozvoj empatie u žáků.

Požadované předpoklady uchazeče:

Ukončené vysokoškolské vzdělání pedagogického směru.

Profil absolventa:
Díky praktickým cvičením jsou posilovány a rozvíjeny sociální kompetence učitele a dochází k jeho profesnímu i osobnostnímu růstu. Posilování empatie učitele jev souladu s koncepcí kvality učitele v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Toto rovněž koresponduje s modelem profesního standardu učitele, který vychází z Delorsovy koncepce tzv. čtyř pilířů vzdělávání (učit se poznávat, učit se jednat, učit se žít mezi lidmi, učit se být). Učitelem projevená empatie ve školní výuce může vytvářet pozitivní atmosféru i třídní klima. Aktivity použité na kurzu a následně realizované učitelem ve výuce přispívají k rozvoji klíčových kompetencí žáků v souladu s RVP. Prostřednictvím aktivit se přispívá k naplňování průřezového tématu Osobnostní a sociální výchovy. 

 • Garant kurzu: PhDr. Radim Štěrba, Ph. D.
 • Lektor kurzu: PhDr. Radim Štěrba, Ph. D.
 • Délka kurzu: celkem 5 setkání po 4 hodinách výuky (1 setkání = 2 dvouhodinové bloky výuky)
 • Termíny a místo konání kurzu: 
  11. 11., od 12:05 do 17:25, učebna 41
  18. 11., od 8:00 do 12:50, učebna 25
  25. 11., od 13:55 do 18:20, učebna 39
  2. 12., od 13:00 do 18:20, učebna 38
  9. 12., od 11:10 do 15:35, učebna 41
 • Obsahový plán kurzu: 
  • Teoretická východiska pro rozvoj empatie. 
  • Model humanistické pedagogiky - empatie, autenticita, akceptace. 
  • Empatie jako interpersonální dovednost, součást sociální kompetence učitele, projevená empatie, aktivní naslouchání. 
  • Praktický nácvik aktivního naslouchání - empatie v učitelské komunikaci, empatická laboratoř, empatické přijímání, zrcadlení, parafrázování, reflexe.
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Vyplnění vstupního a výstupního dotazníku, sebereflexní deník. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.
 • Cena kurzu: 3 950,- Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
 • Termín podání přihlášky: od 12. 9. 2016 do 26. 10. 2016 (přihláška ke stažení zde)
 • Počet uchazečů: min. 5, max. 20
 • Poznámka: Kurz je akreditován, č. j.: MSMT-16658/2016-1-535

Nová témata v etické výchově

Charakteristika programu: 
Hlavním cílem kurzu je napomoci pedagogům včlenit do výuky etické výchovy v přímé i v integrované verzi nová témata a alternativní pohled na obsah předmětu EV. 
Na konci kurzu bude absolvent schopen:
• integrovat nová témata do své výuky 
• využít nové pojetí EV k inovaci své výukové praxe EV i jiných předmětů 
• využít konkrétní náměty z kurzu 
• využít etické inspirace i mimo vyučování

Požadované předpoklady uchazeče:
Ukončené vysokoškolské vzdělání

Profil absolventa:
Absolvent bude schopen uplatnit ve výukové praxi nový přístup k EV, využít nová témata i samostatně formovat další učební obsah. Cílem kurzu je naučit účastníky reflektovat etické problémy novým způsobem.

 • Garant kurzu: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.
 • Lektor kurzu: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr., Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.
 • Délka kurzu: 5 setkání po 4 hodinách výuky (1 setkání = 2 dvouhodinové bloky výuky)
 • Termíny a místo konání kurzu: 
  4. 11., od 11:10 do 16:30, učebna 42
  18. 11., od 11:10 do 16:30, učebna 5
  25. 11., od 11:10 do 16:30, učebna 42
  2. 12., od 11:10 do 16:30, učebna 42
  9. 12., od 11:10 do 16:30, učebna 42
 • Obsahový plán kurzu: 
  Bioetická témata v EV. 
  Environmentálně etická témata v EV.
  Integrovaná EV v přírodovědných předmětech a technické výchově. 
  Integrovaná etická výchova v náboženství, dějepise, občanské výchově, zeměpise, ekonomii. Iwalk v Brně. 
  Problematika svědomí v 21. století. 
  Postmoderní škola, odklon od struktur moci ve škole a v životě. 
  Sexualita a moc, stereotypy, móda. 
  Problematika samostatnosti, sebevědomí, štěstí a lásky. 
  Klima školy, etický kodex školy, tutoring. 
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: kolokvium - prezentace připraveného tématu dle vlastního výběru. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 
 • Cena kurzu: 3500,- Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
 • Termín podání přihlášky: od 12. 9. 2016 do 26. 10. 2016 (přihláška ke stažení zde)
 • Počet uchazečů: min. 5, max. 30

Úvod do aplikované behaviorální analýzy - přípravný kurz pro behaviorální techniky (RBTTM)

Charakteristika programu:
Kurz představí pohled behaviorální vědy na člověka, jeho chování a vztah k fyzickému a sociálnímu prostředí. Budeme se zabývat behaviorálním vysvětlením příčin chování a analýzou vlivu různých faktorů prostředí na chování člověka. Kurz se věnuje jak teorii aplikované behaviorální analýzy, tak její aplikaci v praxi. Absolventi porozumí základním metodám a technikám měření chování, zpracován dat o chování, postupům při učení adaptivních dovedností a redukci problémového chování. Součástí studia jsou též etické aspekty behaviorálně analytické intervence.Obsah studia je v souladu s požadavky Komory pro certifikaci behaviorálních analytiků (BACB) na vzdělávání behaviorálních techniků.

Prohlášení: Tento vzdělávací kurz byl vytvořen dle Seznamu úloh pro registrované behaviorální techniky a navržen tak, aby splňoval požadavky na 40 hodinové vzdělávání pro získání kvalifikace RBT. Kurz je nabízen nezávisle na Komoře certifikující behaviorální analytiky (BACB). This training program is based on the Registered Behavior Technician Task List and is designed to meet the 40-hour training requirement for the RBT credential. The program is offered independent of the BACB.

Důležité upozornění: Úspěšní absolventi kurzu se NESTÁVAJÍ Registrovanými behaviorálními techniky (RBTTM). Absolvování tohoto kurzu je pouze jednou z podmínek pro získání kvalifikace Registrovaného behaviorálního technika (RBTTM). Mezi další požadavky patří, mimo jiné, získání hodnocením odborné způsobilosti na základě supervize a evaluace certifikovaným behaviorálním analytikem (BCBA nebo BCaBA) a úspěšné vykonání atestační zkoušky u Komory pro certifikaci behaviorálních analytiků (BACB). Pedagogická fakulta MU nezajišťuje supervize odborných praxí uchazečů o RBT ani vykonání atestační zkoušky u Komory pro certifikaci behaviorálních analytiků (BACB). Pro udržení certifikace je následně nutné, aby behaviorální technik pracoval pod supervizí behaviorálního analytika, držitele certifikace BCBA nebo BCaBA a každoročně se podrobil jeho formální evaluaci. Bližší informace k získání a udržení certifikace Registrovaného behaviorálního technika (RBTTM) viz. bacb.com/rbt/a csaba.cz/certifikace/

Požadované předpoklady uchazeče: absolvent SŠ s maturitou, věk nad 18 let, podání přihlášky a zaplacení kurzovného

Profil absolventa: Úspěšné absolvování kurzu je jednou z podmínek pro přihlášení se k atestační zkoušce pro Registrované behaviorální techniky (RBTTM)  u Komory certifikující behaviorální analytiky (BACB). Techniky ABA se uplatňují v jakémkoli přirozeném prostředí včetně prostředí školy nejčastěji při práci s lidmi s PAS a jinými neurovývojovými poruchami.

Garant kurzu:  doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph. D.

Lektor kurzu: Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA, prof. Michael Keenan, PhD., BCBA-D, prof. Karola Dillenburger, Ph.D., BCBA-D

Akreditace: Pro podzimní semestr 2016 není kurz akreditován MŠMT ČR. Pro další období v řízení MŠMT ČR.

Délka kurzu: 40 vyučovacích hodin

7. 10. 2016 (8 hodin) - Z. Maštenová

14. 10. 2016 (8 hodin) - M. Keenan, K Dillenburger

21. 10. 2016 (8 hodin) - Z. Maštenová

18. 11. 2016 (8 hodin) - Z. Maštenová

25. 11. 2016 (8 hodin) - Z. Maštenová

Termín konání kurzu: 7. 10. 2016 - 25. 11. 2016

Obsahový plán kurzu:

Úvod do aplikované behaviorální analýzy (4 hodiny)

Definice a měření cílového chování (4 hodiny)

Postupy při behaviorálním hodnocení (3 hodiny)

Postupy při učení dovedností I. (8 hodin)

Redukce problémového chování (5 hodin)

Postupy při učení dovedností II. (8 hodin)

Role RBT při intervenci (4 hodiny)

Etické povinnosti RBT (4 hodiny)

Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Účastníci získají osvědčení o absolvování kurzu. Podmínkou získání osvědčení je 100% účast na seminářích v rozsahu 40 hodin, splnění zadaných úkolů a úspěšné absolvování závěrečného testu.

Cena kurzu: 4.000,- Kč 

Termín podání přihlášky: do 18. 9. 2016 (KAPACITA KURZU JE JIŽ NAPLNĚNA - další kurz bude realizován v jarním semestru 2017)

Počet uchazečů: min. 10, max. 20

Inovativní přístupy k problematice zdraví a pohybu dětí i dospělých

Charakteristika programu:
Obsahová náplň kurzu:
1. Pohybové, aktivity obohacené o motivace (cvičení i hry s atraktivními pomůckami) 
Praktické pohybové ukázky (cvičení a hry bez náčiní i s náčiním: velký míč, měkký míč - overball, gymnastická tyč), využití a vliv hudby při cvičení 
Komparace cvičení dětí a dospělých (doporučené a nedoporučené prvky) 
2. Nové informace z oblasti zdraví 
Prevence chronických neinfekčních chorob 
Nové postupy v první pomoci 
Kurz je zaměřen na získání teoretických i praktických znalostí, potřebných pro uplatnění v pedagogické praxi pro výuku v hodinách tělesné výchovy, výchovy ke zdraví tanečné - pohybové výchovy či ve volnočasových aktivitách. Kurz je přednostně určen studentům, učitelkám a učitelům ZS, vychovatelům ŠD a vedoucím volnočasových aktivit. V průběhu kurzu budou k zakoupení publikace doplňující získané informace a poznatky.

Požadované předpoklady uchazeče:
Dosažené středoškolské vzdělání s maturitou. 
Přednostně určeno pedagogickým pracovníkům a studentům učitelství 1. stupně ZŠ. Mohou se účastnit pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci všech institucí zaměřených na práci s dětmi.

Profil absolventa:
Absolvent kurzu využije základní teoretické, praktické a metodické znalosti a dovednosti v pedagogické praxi při práci s dětmi mladšího školního věku v podmínkách školní tělesné výchovy a volnočasových aktivit, ale i se zaměřením výchov na zdraví.  

 • Garant kurzu: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D., PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
 • Lektor kurzu: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D., PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
 • Délka kurzu: jednodenní praktický kurz v prostorách KTVVZ PdF MU (tělocvična Poříčí 7, Brno a přednášková místnost č. 27, Poříčí 31, Brno), celkem 8 vyučovacích hodin (prezence v 8:30 hod., zahájení v 9:00 hod., ukončení cca 17:00 hod.)
 • Termín konání kurzu: 26. 11. 2016
 • Obsahový plán kurzu: celkem 8 vyučovacích hodin (1 hodina je 45 minut):
  - přednášky (3,5 hod.)
  - praktické a metodické ukázky cvičení (3,5 hod.)
  - metodické výstupy a diskuze účastníků v rámci závěrečného kolokvia (1 hod.)
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Absolvování kurzu v plném rozsahu. 
 • Cena kurzu: 860,- Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
  Pokud zájemce nestihne provést objednávku a platbu kurzu přes Obchodní centrum MU, je možné zaplatit poplatek po předchozí e-mailové domluvě (janoskova@ped.muni.cz) na místě.
 • Termín podání přihlášky: do 11. 11. 2016 (přihláška ke stažení zde)
 • Počet uchazečů: min. 6

Cvičím pro zdraví a baví mě to – zdravotní cvičení pro děti předškolního věku, 2016/17

Charakteristika programu:
Obsahovou náplní kurzu jsou cvičení pro správné držení těla u dětí předškolního věku a dále cvičení pro děti s oslabením podpůrně pohybového aparátu, obezitou a oslabením smyslových orgánů. Všechna cvičení jsou vhodně motivována, aby byla pro děti přitažlivá. Účastníci budou mj. seznámeni s jednotlivými druhy vyrovnávacích cvičení a psychomotorickými zdravotně zaměřenými aktivitami. 
Kurz je orientován na získání teoretických i praktických znalostí, potřebných pro uplatnění v pedagogické praxi v mateřských školách. Je přednostně určen studentům, učitelkám a učitelům MŠ a vedoucím volnočasových aktivit. 
V průběhu kurzu budou k zakoupení publikace doplňující získané informace a poznatky.

Požadované předpoklady uchazeče:
Dosažené středoškolské vzdělání s maturitou. 
Přednostně určeno pedagogickým pracovníkům v MŠ a studentům učitelství MŠ. Mohou se účastnit pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci všech institucí zaměřených na práci s dětmi.

Profil absolventa:
Absolvent kurzu využije základní teoretické, praktické a metodické znalosti a dovednosti v pedagogické praxi při práci s dětmi předškolního věku. 

 • Garant kurzu: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.
 • Lektor kurzu: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.
 • Délka kurzu: jednodenní praktický kurz v prostorách KTV PdF MU (tělocvična Poříčí 7, Brno), celkem 4 vyučovací hodiny (prezence v 13:30 hod., zahájení v 14:00 hod., ukončení cca 18:00 hod.)
 • Termín konání kurzu: 22. 11. 2016
 • Obsahový plán kurzu: celkem 4 vyučovací hodiny (1 hodina je 45 minut):
  - teoretická část - základy (1 hod.) - zdravotní tělesná výchova, druhy oslabení, kompenzační cvičení, motivace, bezpečnost při cvičení
  - praktická část - praktické a metodické ukázky cvičení (3,5 hod.) - kompenzační cvičení a hry s tradičními i netradičními pomůckami a vhodnou motivací
  - metodické výstupy účastníků v rámci závěrečného kolokvia (0,5 hod.)
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Absolvování kurzu v plném rozsahu.
 • Cena kurzu: 500,- Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
  Pokud zájemce nestihne provést objednávku a platbu kurzu přes Obchodní centrum MU, je možné zaplatit poplatek po předchozí e-mailové domluvě (serakova@ped.muni.cz) na místě.
 • Termín podání přihlášky: do 7. 11. 2016 (přihláška ke stažení zde)
 • Počet uchazečů: min. 8

Tradiční i netradiční pohybové aktivity pro děti předškolního a mladšího školního věku

Charakteristika programu:
Obsahová náplň kurzu je zaměřena na hry a cvičení s tradičními i netradičními pomůckami (např. švihadlo, overball, jednoduché hudební nástroje, hravá gymnastika, cvičení s básničkami apod.) a motivované koordinační a relaxační pohybové hrátky. Kurz je zaměřen na získání teoretických i praktických znalostí, potřebných pro uplatnění v pedagogické praxi. Nabídka souboru cvičení vytvořených pro děti předškolního a školního věku umožní zatraktivnit hodiny. Kurz je přednostně určen učitelkám a učitelům ZŠ a MŠ a vychovatelům ŠD.

Požadované předpoklady uchazeče:
Dosažené středoškolského vzdělání s maturitou. 
Přednostně určeno pedagogickým pracovníkům a studentům učitelství 1. stupně ZŠ, MŠ a vychovatelům ŠD. Mohou se účastnit pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci všech institucí zaměřených na práci s dětmi.

Profil absolventa:
Absolvent kurzu využije základní teoretické, praktické a metodické znalosti a dovednosti v pedagogické praxi. Současné směry představených netradičních přístupů k tělesnému pohybu uplatní ve výuce.  
  
 • Garant kurzu: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.
 • Lektor kurzu: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D., Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.
 • Délka kurzu: jednodenní praktický kurz v prostorách KTV PdF MU (tělocvična Poříčí 31, Brno), celkem 8 vyučovacích hodin (prezence v 8:30 hod., zahájení v 9:00 hod., ukončení cca 17:00 hod.)
 • Termín konání kurzu: 5. 11. 2016
 • Obsahový plán kurzu: celkem 8 vyučovacích hodin (1 hodina je 45 minut + přestávka):
  - teoretické základy (1 hod.) – představení vhodné literatury a multimediálních materiálů, základní představení jednotlivých prezentovaných pohybových činností 
  - praktické a metodické ukázky cvičení (6 hod.)
  - zpětná vazba, metodické výstupy a diskuze účastníků v rámci závěrečného kolokvia (1 hod.)
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Absolvování kurzu v plném rozsahu.
 • Cena kurzu: 860,- Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
  Pokud zájemce nestihne provést objednávku a platbu kurzu přes Obchodní centrum MU, je možné zaplatit poplatek po předchozí e-mailové domluvě (janoskova@ped.muni.cz) na místě.
 • Termín podání přihlášky: do 21. 10. 2016 (přihláška ke stažení zde)
 • Počet uchazečů: min. 6

Aktivizace dětí předškolního a mladšího školního věku pomocí tanečních a pohybových činností (modifikované cvičení lze využít i ve výuce na 2st. ZŠ)

Charakteristika programu:
Kurz přináší nabídku zábavného cvičení a her, které nenásilnou formou přinesou dětem tolik potřebný pohyb a podpoří rozvoj koordinace a síly inovativní formou výuky. Pohybové aktivity, vytvořené pro děti předškolního a školního věku, umožní zatraktivnit tělovýchovné chvilky i výuku TV. 
Náplň kurzu je: 
- motivované tanečky a hry (básničkami, říkankami, písničkami) 
- hry a cvičení s overballem a s dalšími netradičními pomůckami 
- cvičení na velkém míči a Pilates s motivací 
- různé druhy tanečních stylů přizpůsobené dětem 
- relaxační aktivity vhodné do třídy i tělocvičny 
Kurz je zaměřen na získání teoretických i praktických znalostí, potřebných pro uplatnění v pedagogické praxi. Nabídka souboru cvičení vytvořených pro děti předškolního a školního věku umožní zatraktivnit hodiny. 
Kurz je přednostně určen učitelkám a učitelům ZŠ a MŠ, vychovatelům ŠD.

Požadované předpoklady uchazeče:
Dosažené středoškolského vzdělání s maturitou. Přednostně určeno pedagogickým pracovníkům a studentům učitelství 1. stupně ZŠ, MŠ a ŠD. Mohou se účastnit pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci všech institucí zaměřených na práci s dětmi.

Profil absolventa:
Absolvent kurzu využije základní teoretické, praktické a metodické znalosti a dovednosti v pedagogické praxi. Současné směry představených netradičních přístupů k tělesnému pohybu uplatní ve výuce.

 • Garant kurzu: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.
 • Lektor kurzu: Mgr. Bc. Iva Kouřilová
 • Délka kurzu: jednodenní praktický kurz v prostorách KTV PdF MU (tělocvična Poříčí 7, Brno), celkem 8 vyučovacích hodin (prezence v 8:30 hod., zahájení v 9:00 hod., ukončení cca 17:00 hod.)
 • Termín konání kurzu: 12. 11. 2016
 • Obsahový plán kurzu: celkem 8 vyučovacích hodin (1 hodina je 45 minut + přestávka):
  - teoretická část (1 hod.) - představení vhodné literatury a multimediálních materiálů, základní představení jednotlivých prezentovaných pohybových činností
  - praktické a metodické ukázky cvičení (6 hod.) - ukázky a realizace jednotlivých cviků a sérií správně provedeného cvičení pro děti a dospělé
  - zpětná vazba, metodické výstupy a diskuze účastníků v rámci závěrečného kolokvia (1 hod.)
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Absolvování kurzu v plném rozsahu.
 • Cena kurzu: 860,- Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
  Pokud zájemce nestihne provést objednávku a platbu kurzu přes Obchodní centrum MU, je možné zaplatit poplatek po předchozí e-mailové domluvě (janoskova@ped.muni.cz) na místě.
 • Termín podání přihlášky: do 4. 11. 2016 (přihláška ke stažení zde). 
 • Počet uchazečů: min. 6