•  
 

Oborové přijímací zkoušky pro bakalářské programy

Informace o přijímací zkoušce: anglický jazyk

Zkoušku vykonají uchazeči o obory:

 • AJ3 Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro ZŠ
 • LAJ Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk

Termín konání:

 • 18.-19. 4. 2016. Upřesnění bude uvedeno v e-přihlášce a v pozvánce.

Ukázky z testu:

Další informace:

Přijímací zkouška z anglického jazyka se skládá z písemného testu s výběrem odpovědí (50 otázek) z oblasti slovní zásoby, mluvnice, výslovnosti, porozumění textu a zařazeno je i několik otázek zjišťujících základní orientaci uchazečů v oblasti reálií anglicky mluvících zemí.

Požadovaná výchozí úroveň je vyšší střední pokročilost, odpovídající mezinárodní zkoušce First Certificate in English (tj. úrovni B2 podle Evropského jazykového portfolia pro dospělé studenty v ČR).
K úspěšnému zvládnutí disciplín v tomto studijním programu je nutné, aby student měl dobré vědomosti a dovednosti v následujících oblastech:

Ústní interakce:

schopnost přirozeným způsobem zahájit, udržovat a ukončit konverzaci, vyjádřit své pocity nejrůznější intenzity, umět podat jasné a podrobné popisy a zprávy o mnoha tématech, umět vysvětlit své stanovisko k problému, udat klady i zápory jednotlivých možností řešení.

Poslech s porozuměním:

schopnost detailně porozumět všemu, co mluvčí pronáší spisovnou formou, porozumět většině rozhlasových dokumentárních pořadů, pokud jsou ve spisovném jazyce a identifikovat řečníkovu náladu, tón atd.

Čtení s porozuměním:

umět rychle pochopit obsah a význam zpráv, článků a hodnotících zpráv k různým tématům a posoudit, zda se vyplatí jejich podrobnější četba, umět číst a rozumět textům o aktuálních otázkách, v nichž pisatel zastává zvláštní stanoviska a postoje, schopnost odhadnout význam neznámých slov na základě kontextu.

Strategie a jazykové prostředky:

schopnost používat ustálené výrazy s cílem získat čas pro správnou formulaci, uvědomovat si své časté chyby a při mluvení se jim snažit vyhnout, umět předat správně i podrobnou informaci, umět hovořit déle i v rychlejším tempu bez větších pauz.

Písemný projev:

umět písemně shrnout informace z různých pramenů a médií a vysvětlit určitý problém v písemné práci nebo ve zprávě, vyzvednout přitom nejdůležitější body a uvést podrobnosti, které upřesňují/podporují argumentaci, schopnost psát podrobné a čtivé texty o skutečných/fiktivních událostech.

Orientace v základním kulturním pojmosloví:

přehledná znalost reálií anglicky mluvících zemí na úrovni maturitní zkoušky z anglického jazyka (viz kupříkladu K. Veselý: Reálie anglicky mluvících zemí, Praha, SPN, 1983): tj. základní zeměpisná orientace, stručný dějinný vývoj, systém politického uspořádání, významní představitelé anglosaské kultury, umění a literatury, obeznámenost s tradicemi a životním stylem anglosaských zemí a informovanost o současném dění.


Informace o přijímací zkoušce: francouzský jazyk

Zkoušku vykonají uchazeči o obory:

 • FJHC Francouzský jazyk pro hospodářskou a administrativní činnost

Termín konání:

 • 20. 4. 2016. Upřesnění bude uvedeno v e-přihlášce a v pozvánce.

Ukázka z testu:

francouzský jazyk

Další informace:

Písemná přijímací zkouška formou testu s výběrem odpovědí (50 otázek) prověří nejdůležitější gramatické a lexikální jevy v rozsahu učiva na středních školách, čtení s porozuměním a znalosti reálií frankofonních zemí.

Poznámka: Přijímací zkouška z francouzského jazyka je počínaje přijímacím řízení 2013 pro obory FJ3 Pedagogické asistentství FJ pro ZŠ, LFJ Lektorství cizího jazyka - francouzský jazyk zrušena.


Informace o přijímací zkoušce: hudební výchova

Zkoušku vykonají uchazeči o obory:

 • HV3 Pedagogické asistentství hudební výchovy pro ZŠ
 • HV3S Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

Termín konání:

 • 18.-20. 4. 2016. Upřesnění bude uvedeno v e-přihlášce a v pozvánce.

Další informace:

Cílem je ověřit základní znalosti z hudební nauky (J. Kofroň: Učebnice harmonie, kap. 1-3), orientační přehled v oblasti dějin hudby, všeobecný přehled uchazeče o současném hudebním dění. Vědomosti a dovednosti uchazeče by měly odpovídat alespoň úrovni 1. cyklu ZUŠ. Předpokladem přijetí je prokazatelný vyhraněný zájem uchazeče o zvolený obor.

Požadavky z praktických disciplín:

Intonace a rytmus

Sluchová orientace a intonování stupnic dur, moll, intervalů, kvintakordů a jejich obratů, opakování rytmických útvarů tleskáním.

Hlasová výchova

Kultivovaný a intonačně čistý přednes dvou lidových charakterově odlišných písní. S ohledem na zkušenosti uchazeče je možno zařadit i písně umělé nebo obtížnější repertoár.

Uchazeč vybírá hru na jeden z nástrojů:

Hra na klavír

Stupnice dur a moll v rozsahu 4 oktáv (uchazeč si sám vybere dvojici stejnojmenných nebo paralelních stupnic) a odpovídající akordy harmonicky i melodicky v rozsahu 4 oktáv rovným pohybem.
Etudy: 2 etudy  (Czerny nebo Cramer).
Polyfonie: Skladba z cyklu Malá preludia a fughetty od J. S. Bacha.
Přednes: Skladba dle vlastního výběru z období klasicismu, romantismu nebo 20. století.
Improvizace: Přednes dvou připravených lidových písní s vlastním doprovodem.

Hra na housle

Stupnice a akordy v rozsahu 3 oktáv.
Etudy: J. Mazas: Etudy – 2 etudy technicky odlišné (ev. Kreutzer)
Přednes: Skladba podle vlastního výběru z období klasicismu, romantismu nebo 20. století.
Violisté přednesou odpovídající repertoár svého oboru.


Informace o přijímací zkoušce: výtvarná výchova

Zkoušku vykonají uchazeči o obory:

 • VV3 Pedagogické asistentství výtvarné výchov pro ZŠ
 • VV3S Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
 • VI3S Vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání *
 • SVV3S Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

Termín konání:

 • 21. 4. 2016. Upřesnění bude uvedeno v e-přihlášce a v pozvánce.

Další informace:

Zkouška je  pro všechny uchazeče společná a jednokolová. Uchazeč předloží v den konání přijímací zkoušky své prezentační portfolio a na místě vytvoří studijní kresbu hlavy dle sádrového modelu.

Portfolio má být sestaveno z eurofolií formátu A4 uložených v tvrdých deskách. Do folií vloží uchazeč fotodokumentace svých studijních prací i volné tvorby. Práce formátu A4 (kresby, grafika) mohou být předloženy v originále.

Na titulní straně portfolia musí uchazeč uvést jméno a příjmení, data narození, adresu, vzdělání a obor /obory/, na který se hlásí. Může také popsat šíři svých výtvarných aktivit a zájmů, vzdělání a školení v oboru (ZUŠ, kurzy, dílny), účast v soutěžích, výstavách atp.

Elektronická forma dokumentace nebude z organizačních důvodů přijímána. V případě elektronicky zaměřené tvorby předloží uchazeč alespoň dílčí informaci v podobě vytištěných dokumentací na formátu A4. Při hodnocení portfolia může komise uchazeče přizvat k dílčímu pohovoru.

Portfolio si uchazeč po skončení zkoušky odnáší.

Pro kresbu sádrového modelu hlavy si uchazeč přinese kreslící papír formátu A2, tužku nebo úhel a pevné desky A2, které využije jako podložku při kreslení. Provedená kresba zůstává na katedře.

* Pro posuzování kreseb a portfolia uchazečů o studium výtvarné výchovy a o studium vizuální tvorby se použijí kriteria odlišného stupně náročnosti, neboť obor vizuální tvorba je určen zejména pro studenty s výrazným zájmem o výtvarnou tvorbu a s dlouhodobou výtvarnou průpravou.