ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ

3. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE, BRNO 2007

Sociální a zdravotní aspekty výchovy ke zdraví

OBSAH

(Klikněte, prosím, na český nebo anglický název stati.

 

Úvod
INTRODUCTION
Doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
Statě
MODERNÉ INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE VO VZŤAHU K ZDRAVIU DETÍ A MLÁDEŽE
MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND THEIR IMPACT ON CHILDREN AND YOUTH HEALTH
doc. MVDr. Janka PORÁČOVÁ, Ph.D.B. TAYLOROVÁ, M. ZAHATŇANSKÁ, I. ŠUTIAKOVÁ, M. BlLAŠKOVIČOVÁ
VYNÁRA SA NOVÁ NEDROGOVÁ ZÁVISLOSŤ?
IS A NEW NON-DRUG ADDICTION EMERGING?
Prof. PhDr. Michaela BUCK, PhD.
PÉČE O ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z POHLEDU ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
HEALTH CARE AND THE ENVIRONMENT FROM THE VIEWPOINT OF PRIMARY SCHOOL PUPILS
Doc. PaedDr. Hana HORKÁ, CSc., Mgr. Zdeněk HROMÁDKA
SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ ASPEKTY V ČINNOSTECH TŘÍDNÍCH UČITELŮ A JEJICH OCEŇOVÁNÍ ŽÁKY
SOCIO-HEALTH ASPECTS IN CLASS TEACHERS’ ACTIVITIES AND THEIR APPRECIATION BY PUPILS
Doc. PhDr. Stanislav STŘELEC, CSc., Mgr. Jana KRÁTKÁ, Ph.D.
PŘÍBĚH – MOST MEZI GENERACEMI
STORY – BRIDGE BETWEEN GENERATIONS
PaedDr. Marie PAVLOVSKÁ, Ph.D., Lenka REMSOVÁ
PŘÍBĚHY UČITELEK: POKUS O POZNÁNÍ PROFESE
STORIES OF WOMEN TEACHERS: AN ATTEMPT TO IDENTIFY WITH THE PROFESSION
Doc. PhDr. Evžen ŘEHULKA, CSc.
PŘÍSPĚVEK K VÝVOJI HLASU UČITELŮ V KONTEXTU PEDAGOGICKÉ PROFESE
A STUDY ON TEACHERS´VOICE DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF THEIR PROFESSION
MgA. Jana FROSTOVÁ, PhD.
MUZIKOTERAPIA A PSYCHOPROFYLAXIA
MUSIC THERAPY AND PSYCHOPROPHYLAXIS
Mgr. Art. J. GAJDOŠÍKOVÁ-ZELEIOVÁ, Ph.D.
KATEGORIE „ZDRAVÝ VZTAH“ JAKO VÝCHODISKO KULTIVACE VZTAHŮ MEZI ŽÁKY
THE CATEGORY OF „A HEALTHY RELATION“ AS THE STARTING POINT FOR THE CULTIVATIONOF PUPILS´ MUTUAL RELATIONS
PhDr. Jaroslav ŘEZÁČ, CSc.
SOCIÁLNÍ KLIMA ŽÁKŮ SEDMÝCH TŘÍD
SOCIAL CLIMATE OF SEVENTH-GRADE PUPILS
PhDr. Jana VESELÁ, Ph.D., Gabriela VESELÁ
 
EVALUACE KLIMATU TŘÍDY V SEKUNDÁRNÍM ŠKOLSTVÍ
EVALUATION OF CLASSROOM CLIMATE IN SECONDARY EDUCATION
Doc. Ing. Jiří STRACH, CSc. Iveta MOCHAROVÁ
TÝKÁ SE MĚ NÁSILÍ?
Prof. MUDr. Lumír KOMÁREK, CSc.
ŠIKANA VE ŠKOLE
BULLYING IN SCHOOLS
Doc. PaedDr. Marie BLAHUTKOVÁ, Ph.D., Doc. PhDr. Michal CHARVÁT, CSc.
STRAVOVACÍ NÁVYKY ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
EATING HABITS OF PRIMARY SCHOOL PUPILS
PhDr. Jana VESELÁ, Ph.D. Hana STAŇKOVÁ
HODNOTENIE STRAVOVACÍCH NÁVYKOV VYBRANEJ VZORKY ŠTUDENTOV ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL NA SLOVENSKU
EVALUATING THE EATING HABITS FROM THE CHOSEN SAMPLE OF PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN SLOVAKIA
ng.Viera PETERKOVÁ, Ing. Ivona PAVELEKOVÁ, CSc.
JE ŠKOLSKÁ MLÁDEŽ NA SLOVENSKU OBÉZNA?
DO SLOVAK TEENAGERS HAVE OVERWEIGHT?
Ing. Ivona PAVELEKOVÁ, CSc., Ing.Viera PETERKOVÁ
GENDER A PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY
GENDER AND EATING DISORDERS
Mgr. Lucie ZORMANOVÁ
BIOPOTRAVINÁM PATŘÍ BUDOUCNOST
BIO-FOOD IS OUR FUTURE
RNDr. Mgr. Drahomíra HOLUBOVÁ
SOMATICKÝ VÝVIN VO VZŤAHU K ŽIVOTNÉMU ŠTÝLU DIEVČAT V OBDOBÍ ADOLESCENCIE
SOMATIC DEVELOPMENT IN RELATIONSHIP TO LIFE STYLE AT GIRLS IN ADOLESCENCE
RNDr. Barbora MATEJOVIČOVÁ, Ph.D., Alexandra BEZÁKOVÁ, Lenka KOPRDOVÁ
PŘÍSTUP A VĚDOMOSTI STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL K ÚSTNÍ HYGIENĚ
ATTITUDE TO AND KNOWLEDGE OF ORAL HYGIENE OF SECONDARY¨SCHOOL STUDENTS
PhDr. Magda TALIÁNOVÁ
RIZIKOVÉ FAKTORY OSTEOPORÓZY – ZNALOSTI A CHOVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH DÍVEK
RISK FACTORS OF OSTEOPOROSIS - KNOWLEDGE AND PRACTICES AMONG ADOLESCENT FEMALES
Mgr. Kamila POSLUŠNÁ, MVDr. Halina MATĚJOVÁ, Mgr. Veronika BŘEZKOVÁ
OTÁZKY EDUKACE ŽÁKŮ S CHRONICKÝM ČI JINÝM ZÁVAŽNÝM ONEMOCNĚNÍM Z POHLEDU RODIČŮ - MEZINÁRODNÍ PROJEKT TIMSIS
DISEASE OR ANOTHER GRAVE ILLNESS FROM THE PARENTS’ POINT OF VIEW– INTERNATIONAL PROJECT TIMSIS
PhDr. Dana ZÁMEČNÍKOVÁ, Ph.D., MUDr. Petr KACHLÍK, Ph.D., Mgr. Ilka VAĎUROVÁ
  
DIABETICKÝ ŽÁK VE TŘÍDĚ - MANUÁL PRO UČITELE ZŠ
DIABETIC PUPIL IN CLASS – HANDBOOK FOR ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS
Doc. MUDr. Marie HAVELKOVÁ, CSc., Mgr. Hana HÁJKOVÁ, MUDr. Petr KACHLÍK, Ph.D.
DRAMATICKÁ VÝCHOVA VE VZDĚLÁVACÍM PROJEKTU O EPILEPSII
DRAMA EDUCATION IN EDUCATIONAL PROJECT FOCUSED ON EPILEPSY
Mgr. Tomáš DOLEŽAL
XENOBIOTIKÁ A ICH PODIEĽ NA ETIOPATOGENÉZE NIEKTORÝCH OCHORENÍ V DETSKOM VEKU
XENOBIOTICS AND THIER PART IN ETHIOPATHOGENESIS OF SOME DISEASES IN CHILD´S AGE
MUDr. Ľubica JAKUŠOVÁ, Ph.D., Ing. Aurel DOSTÁL, PhD.
 
PRVÉ VÝSLEDKY ANALÝZY OCHRATOXÍNU-A V MATERSKOM MLIEKU NA SLOVENSKU
THE FIRST RESULTS OF ANALYSES OF OCHRATOXIN A IN HUMAN MILK IN SLOVAKIA
RNDr. Jela ČAJDOVÁ, Ing. Aurel DOSTÁL, PhD.
INTERAKTIVNÍ WEBOVÉ STRÁNKY – INTERVENCE V PODPOŘE ZDRAVÍ
MUDr. Věra KERNOVÁ, Ludmila Skálová, Lumír Komárek, Hana Janatová
 
 

 

Zpět na výběr textů

 

home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info