STANISLAV STŘELEC

 

Název úkolu: Třídní učitel – činitel ovlivňující zdraví svých žáků.

 

 

Výzkumný cíl: Cíl dílčího projektu spočívá v komplexní analýze činností třídního učitele podporujících zdraví žáků, včetně podmínek, které mají třídní učitelé pro realizaci těchto specifických aktivit v současné fázi vývoje českého školství. Předpokládáme, že postavení (funkce) třídního učitele nebude v rámci proměn českého školství ztrácet na významu, ale naopak, význam tohoto výchovného činitele bude postupně narůstat spolu s realizací kvalitativních změn v činnostech školy. Mimo jiné se domníváme, že dojde k nezbytnému posílení pozice třídního učitele nejen ve vztahu k samotným žákům, ale také k jejich rodičům, výchovným poradcům, školním psychologům a dalším specialistům v otázkách. výchovy.

 

 

Očekávané výsledky: Výstupem projektu budou teoretické studie opírající se o výzkumné nálezy, které budou zahrnovat také perspektivní východiska, návrhy a doporučení pro optimalizaci studijních programů v pregraduální a postgraduální fázi studia učitelství a dalších pedagogických profesí.

 
home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info