VLADISLAV MUŽÍK

 

Název úkolu: Model zdravotně orientované tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ.

 

Výzkumný cíl: Dílčí výzkumné téma je zaměřeno na tělesnou výchovu na 1. stupni ZŠ. Zkoumá kauzální vztahy mezi koncepcí tělesné výchovy, individuálním pojetím vyučování a zjištěnými efekty v ukazatelích zdravotně orientované zdatnosti žáků. Cílem je vytvořit a výzkumně ověřit model zdravotně orientované tělesné výchovy zahrnující výchovu ke zdravotně orientované pohybové aktivitě. Dílčí projekt navazuje na program zdravotně orientované tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ (Mužík, Krejčí, 1997, Mužík, 1999 aj.). Zaměřuje se na období mladšího školního věku, kdy se utvářejí postoje k životnímu stylu člověka. Vychází z kritické analýzy aktuální koncepce tělesné výchovy dané vzdělávacími dokumenty, které vymezují tělesnou výchovu jako součást výchovy ke zdraví, resp. ke zdravému životnímu stylu (Standard základního vzdělávání, 1995, Bílá kniha, 2001, aktualizace vzdělávacích programů Základní škola, Obecná škola a Národní škola, 2005, rámcové vzdělávací programy pro předškolní a základní vzdělávání, 2005).

 

Očekávané výsledky: Dílčí projekt by měl přinést poznatky ke zkoumání kauzálních vztahů mezi individuálním pojetím vyučování a ukazateli zdravotně orientované zdatnosti (Fitnessgram - FG), pohybovými  aktivitami (Activitygram - AG) a stavem podpůrně pohybového aparátu žáků (držení těla - DT), dále mezi jednotlivými ukazateli FG, AG a DT žáků, mezi učebními podmínkami a jednotlivými ukazateli FG, AG a DT žáků a mezi individuálním pojetím vyučování a vyučovacími/učebními podmínkami.

 
home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info