PETR KACHLÍK

 

 

Název úkolu: Rizika životního stylu učitele (s důrazem na závislosti) a jejich prevence.

  

Výzkumný cíl: V životě učitele existují různé rizikové momenty, které negativně zasahují do všech kvalit jeho zdraví. Dílčí úkol výzkumného záměru je věnován jejich identifikaci, hodnocení míry závažnosti a preventivní intervenci ve vybraném populačním vzorku. Při řešení zátěžových situací může docházet k maladaptaci a po vyčerpání přirozených způsobů zvládání stresu hrozí mj. projevy a rozvoj závislostního chování. V úkolu se zabýváme popisem situace ve zkoumaném populačním vzorku, analýzou rizikových faktorů životního stylu pedagoga s důrazem na projevy závislostního chování, návrhem vhodných preventivních opatření, jejich realizací na intervenované skupině osob a porovnání dopadu prevence oproti skupině kontrolní.

 

Očekávané výsledky: Deskripce situace ve vybraném populačním vzorku, porovnání dat plošně i v čase, preventivní aktivity a materiály, jež budou poskytnuty intervenované a později i kontrolní skupině, pozitivní ovlivnění názorů a postojů učitelů, omezení některých rizik životního stylu, lepší kontrola závislostí, náměty a výzkumný materiál pro bakalářské, diplomové, event. disertační práce, webová a CD prezentace, mezifakultní spolupráce, mezioborový přístup, úvaha o zřízení poradenského centra pro učitele s problémem závislosti, důraz na výchovu ke zdraví v pre- i postgraduální výuce, a to nejen na pedagogické fakultě.

 

home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info